Adoptie- of pleegkind

U wilt uw adoptie- of pleegkind bij u in Nederland laten wonen. Om in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Adoptiekind

Bij adoptie gaat het om een buitenlands kind dat in Nederland gaat wonen in een gezin dat het kind heeft geadopteerd. Ga voor meer algemene informatie over adoptie naar de website van de Stichting Adoptievoorzieningen.

Kind geadopteerd door een Brit met verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord EU-VK 

Is 1 of zijn beide adoptie-ouders van het adoptiekind VK-onderdaan met een verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord EU-VK? Dan vraagt u voor uw adoptiekind ook een verblijfsdocument Terugtrekkingsakkoord aan. Lees meer over gezinshereniging na Brexit.

Pleegkind

Bij een pleegkind gaat het om een buitenlands kind dat in Nederland gaat wonen in het gezin van naaste familieleden (grootouders, (half)broers, (half)zussen, zwagers, schoonzussen, ooms of tantes). Het pleegkind kan in het land van herkomst niet verzorgd worden door naaste bloed- of aanverwanten. De opname van het kind in het pleeggezin in Nederland vloeit voort uit een soort morele verplichting. Het verblijf van het pleegkind in Nederland mag er niet uitsluitend op gericht zijn om het kind hier in grotere materiële welstand op te laten groeien.

Nederlandse nationaliteit

De informatie op deze pagina geldt niet voor kinderen die door adoptie de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Een minderjarig kind krijgt door een adoptie in het buitenland de Nederlandse nationaliteit als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Eén van de ouders is Nederlander.
 • De adoptie is tot stand gekomen in overeenstemming met het Haags Adoptieverdrag of Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
 • De familiebanden met de oorspronkelijke ouders zijn volledig verbroken.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:

Adoptiekind

 • U voldoet aan de vereisten van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka):
  • U bent Nederlander, gemeenschapsonderdaan, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U beschikt over  een beginseltoestemming afgegeven door  de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieruit blijkt dat u geschikt bent bevonden om een buitenlands kind op te nemen in uw gezin ter adoptie.
  • Daarnaast beschikt u over een Statement of Approval afgegeven door  de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  als het gaat om een adoptie op grond van het Haags adoptieverdrag óf over een “ beginseltoestemming op naam” afgegeven door  de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, als het gaat om een niet- Verdragsadoptie.  Hierin heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid u toestemming gegeven om uw buitenlandse adoptiekind (de personalia van het kind staan vermeld in het document) op te nemen in uw gezin ter adoptie.

  • Uw adoptiekind heeft geen gevaarlijke besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Dit blijkt uit een medische verklaring uit het land van herkomst.
  • U toont aan dat de biologische ouders afstand hebben gedaan.
  • U toont aan dat de autoriteiten van het land van herkomst instemmen met de opneming van uw adoptiekind in uw gezin.
 • U verklaart dat u referent bent voor uw adoptiekind.
 • U toont de identiteit van uw adoptiekind aan. Heeft uw adoptiekind geen geldig document voor grensoverschrijding? Dan wijst de IND de aanvraag niet af als u de identiteit op een andere manier kunt aantonen.

Pleegkind

 • Uw pleegkind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw pleegkind heeft in zijn land van herkomst geen aanvaardbare toekomst.
 • U bent de grootouder, (half)broer, (half)zus, schoonzus, zwager, oom of tante van uw pleegkind.
 • U bent Nederlander, gemeenschapsonderdaan of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw pleegkind heeft geen gevaarlijke, besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Dit blijkt uit een medische verklaring uit zijn land van herkomst.
 • U kunt uw pleegkind een goede opvoeding en verzorging geven.
 • De ouders of wettelijk vertegenwoordiger stemmen in met het verblijf van het pleegkind in uw gezin. Soms is ook instemming van de autoriteiten van het land van herkomst nodig. Bijvoorbeeld als dat in het land van herkomst wettelijk is bepaald. Of als de ouders overleden of onvindbaar zijn.
 • U hebt het gezag over uw pleegkind.
 • U hebt een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

 • U verklaart dat u de referent bent voor uw pleegkind.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 69. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen heeft uw kind een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen heeft uw kind geen mvv nodig.

Heeft uw kind geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

 • U doet als adoptie-/pleegouder de aanvraag in Nederland bij de IND.

  U gebruikt het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

 • Uw adoptie- of pleegkind doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in zijn eigen land of land van bestendig verblijf.

  De wettelijk vertegenwoordiger dient samen met uw adoptie- of pleegkind de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Tijdens de afspraak worden de biometrische gegevens van uw kind afgenomen. De wettelijk vertegenwoordiger krijgt een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging.

  Na de afspraak stuurt de wettelijk vertegenwoordiger zelf de aanvraag naar de IND in Nederland en moeten de leges betaald worden. Dit moet beiden gebeuren binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten de wettelijk vertegenwoordiger moet meesturen. In het formulier staat ook hoe de kosten voor de aanvraag betaald moeten worden.

  Voor het maken van een afspraak voor indiening van de aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

De IND raadt aan dat u als adoptie-/pleegouder de aanvraag in Nederland doet. Dit bespaart u de reiskosten voor de reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw adoptie- of pleegkind aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt uw kind geen mvv en verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking naar u. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een mvv en een verblijfsvergunning. U of uw kind krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​Uw adoptie- of pleegkind kan nu samen met zijn wettelijk vertegenwoordiger de mvv ophalen bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Dit is de vertegenwoordiging die u op het aanvraagformulier hebt ingevuld, of waar uw kind de aanvraag heeft ingediend.

Uw kind heeft 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Het paspoort van uw kind moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

Hebt u de aanvraag in Nederland bij de IND gedaan? Dan moet uw kind biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als uw adoptie- of pleegkind de mvv heeft opgehaald kan hij naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​Uw adoptie- of pleegkind heeft geen visum nodig om naar Nederland te reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

Het indienen van de aanvraag kan op 2 manieren:.

 • U doet als adoptie-/pleegouder de aanvraag in Nederland bij de IND.

  U gebruikt het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Als uw kind al in Nederland is, moet hij binnen 2 weken na ontvangst van deze brief bij een IND-loket biometrie laten afnemen.  Is uw kind nog in het buitenland? Dan moet hij zo snel mogelijk na aankomst in Nederland biometrie laten afnemen. Maak voor het afnemen van biometrie online een afspraak.

 • Uw adoptie- of pleegkind doet de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Uw adoptie- of pleegkind dient zelf de aanvraag in Nederland in bij de IND. Dit kan alleen als uw kind 12 jaar of ouder is. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw kind stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.
  Nadat uw kind deze brief heeft ontvangen, moet hij kind binnen 2 weken bij een IND-loket biometrie laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn..

De IND controleert ook of uw aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten, of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. In deze brief staat welke documenten u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw adoptie- of pleegkind aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw kind niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt uw kind geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen.

Is uw adoptie- of pleegkind nog in het buitenland? Dan gaat uw kind na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u als ouder de aanvraag indient.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van de documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer van uw kind. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie de naam en geboortedatum van uw kind.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Application for admission and residence 'to stay with a family member (specific situations)’ (foreign national)9512

Voor het inplannen van een afspraak om de aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (voor referent)7018

Gebruik dit formulier als u de aanvraag voor uw kind doet.

Checklist documenten 

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (voor vreemdeling)7025

Gebruik dit formulier als uw kind zelf de aanvraag indient en geen mvv nodig heeft.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van de documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer van uw kind. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie de naam en geboortedatum van uw kind.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet uw kind laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 69.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u (wettelijk verzorger) en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​ Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op de verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als uw adoptie- of pleegkind in Nederland aankomt moet u hem inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar het gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente heeft uw adoptie- of pleegkind een geldige gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Uw kind moet deze meenemen als hij naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat uw adoptie- of pleegkind een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat uw adoptie- of pleegkind de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft uw adoptie- of pleegkind geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zij moeten naar school. Heeft uw kind deze leeftijd? Schrijf uw adoptie- of pleegkind dan in op een school.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind dezelfde als die van u. Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan is de verblijfsvergunning van uw kind 5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of uw adoptie- of pleegkind mag werken.

Niet ieder kind mag werken. Vanaf een bepaalde leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen of een bijbaan hebben.  

Of uw adoptie- of pleegkind mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten.

Bent u Nederlander, dan staat op de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Hebt een verblijfsvergunning, dan krijgt uw adoptie- of pleegkind dezelfde arbeidsrechten als u. Hebt u een TWV nodig om te werken, dan heeft uw adoptie- of pleegkind ook een TWV nodig om te werken. Mag u niet werken, dan mag uw adoptie- of pleegkind ook niet werken.

In de volgende situaties krijgt uw adoptie- of pleegkind andere arbeidsrechten als u:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of is houder van de Europese Blauwe Kaart. Uw adoptie- of pleegkind mag vrij werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Uw adoptie- of pleegkind mag niet werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw adoptie- of pleegkind gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

​Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat uw adoptie- of pleegkind 1 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf bij familie- of gezinslid, kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in uw situatie van uw adoptie- of pleegkind dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan de verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat uw adoptie- of pleegkind 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid,kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor uw adoptie- of pleegkind aanvragen.

Nederlander worden

Is de adoptie naar Nederlands recht uitgesproken en heeft één van de adoptie-/pleegouders de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt uw adoptiekind ook de Nederlandse nationaliteit. Anders kan uw adoptiekind alleen samen met u of de andere ouder de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Als uw adoptiekind 18 jaar of ouder is kan hij zelf de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Heeft uw pleegkind 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als familie- of gezinslid en is hij 18 jaar of ouder? Dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. De mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Uw pleeg- of adoptiekind mag de beslissing op de aanvraag in Nederland afwachten. Als uw pleeg- of adoptiekind op reis wil kan het zijn dat hij een terugkeervisum nodig heeft om Nederland weer in te reizen.

Haags Adoptieverdrag

Op 29 mei 1993 is het Haags Adoptieverdrag gesloten. Hierin hebben 66 landen afspraken vastgelegd over samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie (adopties tussen twee landen). Het gaat zowel om 'zendende' als 'ontvangende' landen. Het doel van de afspraken is de adoptieprocedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. De belangen en rechten van het kind staan centraal.

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

In deze wet staan de criteria, voorwaarden en eisen waaraan aspirant adoptiefouders moeten voldoen.

 Voor meer informatie over adoptie, zie de website van de Stichting Adoptievoorzieningen: www.adoptie.nl.​

Gemeenschapsonderdaan

​De volgende personen zijn gemeenschapsonderdaan:

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

Document voor grensoverschrijding

​Dit is een document waarmee u kunt reizen buiten uw eigen land, bijvoorbeeld een paspoort.

wettelijk vertegenwoordiger

​De wettelijk vertegenwoordiger is iemand die een andere persoon vertegenwoordigt en namens hem mag handelen. Bijvoorbeeld (een) ouder(s) of voogd (van een minderjarige) óf een curator (van een meerderjarige).

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.