Verblijfsvergunning intra-corporate transferee (richtlijn 2014/66/EU)

Laatste update: 8 juli 2024

U wilt een verblijfsvergunning als intra-corporate transferee (ICT) aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe uw werkgever de vergunning aanvraagt.

Wat is een verblijfsvergunning intra-corporate transferee?

Een verblijfsvergunning intra-corporate transferee is een werk- en verblijfsvergunning voor leidinggevenden, specialisten, en trainees met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)  of Zwitserland. In de volgende situaties kan uw werkgever een verblijfsvergunning intra-corporate transferee voor u aanvragen:

 • U woont en werkt bij een bedrijf buiten de EU en wordt overgeplaatst naar een vestiging van dat bedrijf in Nederland. Of naar een andere onderneming die bij dezelfde groep ondernemingen hoort.
 • U woont en werkt met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee van een ander EU-land bij een bedrijf binnen de EU. U wordt overgeplaatst naar Nederland voor een periode langer dan 90 dagen. U gaat werken bij een Nederlandse vestiging van het bedrijf. Of bij een bedrijf dat bij dezelfde groep ondernemingen  hoort. Dit noemen we langetermijnmobiliteit (Mobile ICT).

Wordt u overgeplaatst naar vestigingen in verschillende EU-landen? Dan moet uw werkgever de verblijfsvergunning aanvragen in het land waar u het langst gaat werken.

Geen verblijfsvergunning bij kortetermijnmobiliteit

Een werknemer die komt voor kortetermijnmobiliteit heeft geen verblijfsvergunning nodig. Er is sprake van kortetermijnmobiliteit als u een verblijfsvergunning intra-corporate transferee van een ander EU-land hebt. En u werkt korter dan 90 dagen in Nederland, binnen een periode van 180 dagen.

Kortetermijnmobiliteit melden bij UWV

Bij kortetermijnmobiliteit meldt uw werkgever bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat u tijdelijk in Nederland komt werken. Uw werkgever regelt dit met de meldingsformulieren van het UWV.

Werkgever: referent of erkende referent

Uw werkgever is uw referent. De IND kan uw werkgever ook erkennen als referent. Een erkende referent kan sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor werknemers en hun gezinsleden. Erkenning is niet verplicht voor de verblijfsvergunning intra-corporate transferee.

Voorwaarden

Voor een verblijfsvergunning intra-corporate transferee gelden de volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U woont op het moment van de aanvraag in een land buiten de Europese Unie (EU). Of u woont in een land binnen de EU met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee. U wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland voor een periode langer dan 90 dagen.
 • U gaat in Nederland werken als leidinggevende, specialist of trainee. Lees de definities van leidinggevende, specialist of trainee.
 • U wordt overgeplaatst binnen hetzelfde bedrijf naar een vestiging in Nederland.
 • U werkt al minimaal 3 maanden bij het bedrijf buiten de EU.
 • U hebt een geldig arbeidscontract met het bedrijf buiten de EU. U hebt een opdrachtbrief van uw werkgever. In de arbeidsovereenkomst of de opdrachtbrief staat de volgende informatie:
  • De duur van de overplaatsing en de plaats van de vestiging in Nederland.
  • Dat u gaat werken als leidinggevende, specialist of trainee.
  • Het salaris en de arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing.
  • Dat u aan het einde van de overplaatsing kan werken in een vestiging buiten de EU.
 • Hebt u een beschermd beroep, zoals arts of architect? Dan moet u laten zien dat u dit beroep in Nederland mag uitoefenen.
 • Gaat u werken in de gezondheidszorg? Dan moet u in het BIG-register staan.
 • De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden voldoen aan de wet. En zijn minimaal van het niveau dat gebruikelijk is in de bedrijfstak.
 • Het salaris van u is marktconform. Het salaris is marktconform als het voldoet aan het salariscriterium voor kennismigranten.
 • De vestiging in Nederland is niet opgericht om overgeplaatste werknemers makkelijker naar de EU te laten komen. De Nederlandse vestiging voert economische activiteiten uit.
 • In de afgelopen 6 maanden bent u niet eerder overgeplaatst naar Nederland. Of u hebt bij een eerdere overplaatsing de maximum verblijfsduur nog niet bereikt. Dit geldt ook voor overplaatsingen in andere lidstaten.
 • Uw werkgever mag 5 jaar voor de aanvraag geen boete hebben gekregen. Het gaat om een boete voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Of een boete voor niet of onvoldoende betalen van loonbelasting of premies voor werknemers- of volksverzekeringen.

Procedure en kosten

De aanvraagprocedure van de verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen:

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Een erkende referent kan de aanvraag online doen. De online aanvraagformulieren staan in Portaal Zakelijk.

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.

Schriftelijke formulieren

Download het juiste formulier. Vul het formulier in en verstuur het per post.
Ik ben werkgever en referent, mijn werknemer heeft de status van EU langdurig ingezetene:

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Heeft uw werkgever bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem mee naar de afspraak:

 

Werken met de verblijfsvergunning

Met deze verblijfsvergunning mag de werknemer werken bij de vestiging van de onderneming in Nederland. Op de achterkant van he verblijfsdocument staat ‘Arbeid wegens overplaatsing binnen een onderneming en arbeid als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV’. TWV is de afkorting van tewerkstellingsvergunning.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee naast uw werk bij uw werkgever ook werken als ondernemer. Maar u moet altijd blijven voldoen aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning intra-corporate transferee.

TWV nodig bij andere werkgever

Wilt u nog bij een andere werkgever werken? Dan moet die werkgever een TWV voor u hebben. Die werkgever vraagt de TWV aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Lees meer over tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Wettelijke plichten

Uw werkgever heeft als (erkende) referent een informatieplicht en een administratieplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de (erkende) referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning is maximaal 3 jaar geldig voor leidinggevenden en specialisten. Voor trainees is de verblijfsvergunning maximaal 1 jaar geldig. De maximale geldigheidsduur is inclusief overplaatsingen tussen EU-landen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Is uw verblijfsvergunning minder dan 3 jaar (minder dan 1 jaar voor trainee) geldig? Alleen dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen. Maar alleen als uw Nederlandse arbeidsovereenkomst of trainee-overeenkomst nog niet voorbij is.

Intra EU-mobiliteit naar een ander EU-land

Als intra-corporate transferee kunt u ook tijdelijk worden overgeplaatst naar een vestiging in een ander EU-land. Dit heet intra EU-mobiliteit. Er zijn 2 vormen van intra EU-mobiliteit:

 • Kortetermijnmobiliteit voor een overplaatsing van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.
 • Langetermijnmobiliteit voor een overplaatsing van meer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen. Hiervoor moet uw werkgever een aparte verblijfsvergunning aanvragen in het andere land.

Voor meer informatie kan uw werkgever contact opnemen met de immigratiedienst in het land waar u naar wordt overgeplaatst. Denemarken en Ierland doen niet mee. U kunt dus niet naar deze 2 landen worden overgeplaatst volgens de regels van de richtlijn 2014/66/EU.

Your Europe