Leges: kosten van een aanvraag

Op deze pagina staan de kosten (leges) van alle aanvragen. Zoek uw aanvraag en bekijk hoeveel u moet betalen. Lees ook de Toelichting op kosten.

Kosten visa

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Visum kort verblijf (tot 90 dagen)

  open minus
 • Transitvisum

  open minus
 • Reizigerslijst

  open minus
 • Terugkeervisum

  open minus

Kosten verblijfsvergunning

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Familie

  open minus
 • Werken

  open minus
 • Studie

  open minus
 • Uitwisseling

  open minus
 • Buitenlandse investeerder

  open minus
 • Verblijf als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

  open minus
 • Verblijf op grond van tijdelijke humanitaire gronden

  open minus
 • Medische behandeling

  open minus
 • Buiten schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken​

  open minus
 • Wedertoelating

  open minus
 • Voortgezet verblijf

  open minus
 • Langdurig verblijvende kinderen en hun gezinsleden​

  open minus
 • Verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk

  open minus
 • Regulier onbepaalde tijd/EU langdurig ingezetene

  open minus
 • Verblijfsvergunningen asiel

  open minus
 • EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun gezinsleden

  open minus
 • Vervangen verblijfsvergunning bij diefstal/vermissing/beschadiging document of wijzigen gegevens op document

  open minus

Kosten Nederlander worden

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Naturalisatie

  open minus
 • Optie

  open minus

Kosten erkenning als referent

Alles uitklappen Alles inklappen
 • Erkenning als referent

  open minus

Kosten document staatloosheid

Alles uitklappen Alles inklappen

Toelichting op kosten

San Marino en Israël 

Door het Benelux-verdrag betalen onderdanen van San Marino en Israël geen kosten voor de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Zij hoeven daarom niet te betalen voor de TEV-procedure. 

Associatieovereenkomst EG-Turkije

Turkse onderdanen betalen een lager tarief voor aanvragen voor de volgende verblijfsvergunningen:

 • Arbeid als zelfstandige
 • Arbeid in loondienst
 • Lerend werken
 • Seizoenarbeid
 • Onderzoek in het kader van richtlijn (EU) 2016/801
 • Kennismigrant
 • Europese Blauwe Kaart
 • Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar) ​
 • Au pair
 • Verblijf als gezinslid van een Turkse onderdaan (ook als u zelf niet de Turkse nationaliteit hebt). Gezinsleden zijn de echtgenoot of geregistreerd partner - geen ongehuwde partners -, een (klein)kind of een (groot)ouder. Het lage tarief geldt in dit geval niet als de Turkse onderdaan een verblijfsvergunning heeft voor studie, medische behandeling of voor het doorbrengen van verlof in Nederland. En ook niet als het gezinslid en de Turkse burger ongehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben.

De lage tarieven gelden ook als u naast de Turkse nationaliteit een andere nationaliteit hebt, bijvoorbeeld de Nederlandse. Doet u een aanvraag voor verblijf bij een Turkse onderdaan in Nederland en heeft deze persoon ook de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan bij de aanvraag ook een kopie van een geldig Turks paspoort of ID-kaart mee. Geef in een toelichting aan dat u dit doet om in aanmerking te komen voor het lage legestarief.

Meer informatie over de speciale regels voor Turkse burgers en wonen in Nederland.

Langdurig ingezeten derdelander 

Een langdurig ingezeten derdelander is een persoon die in Nederland een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft. Of een persoon die deze status heeft in een andere lidstaat en in Nederland een vergunning voor bepaalde tijd heeft.

Het tarief onder Regulier onbepaalde tijd/EU langdurig ingezetene geldt ook wanneer de persoon die deze status in een andere lidstaat heeft in Nederland gezinshereniging of -vorming aanvraagt. Of wanneer deze persoon verblijf vraagt bij een hoofdpersoon die de status van langdurig ingezetene aanvraagt.

8 EVRM

Vraagt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of verblijfsvergunning aan voor gezinshereniging of gezinsvorming en wilt u vrijstelling van de kosten op grond van artikel 8 EVRM? Dan moet u de volgende stukken inleveren:

 1. Een inkomensverklaring T-2 die is afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand. In deze inkomensverklaring moet staan dat de hoofdpersoon in het betreffende jaar geen inkomen heeft gehad en niet over vermogen heeft beschikt.
 2. Bewijsstukken die laten zien dat u en/of de referent op korte termijn niet aan geld kan komen om de kosten te betalen. Hierbij moet u ook aannemelijk maken dat u en de referent geen steun kunnen krijgen van familieleden of andere personen of organisaties. Denk bijvoorbeeld aan leningen die zijn aangevraagd bij familie, vrienden, kennissen en banken, maar die niet zijn verstrekt.

(Legesbedragen per 1 januari 2024)