Asiel aanvragen in Nederland

Laatste update: 29 november 2023

U wilt een verblijfsvergunning asiel aanvragen omdat u bescherming nodig hebt. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

U kunt een verblijfsvergunning asiel krijgen als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt gegronde redenen om in uw land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege uw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging. Of omdat u behoort tot een bepaalde sociale groep. Deze redenen staan in het Vluchtelingenverdrag.
  • U hebt gegronde redenen om te vrezen voor doodstraf of executie, marteling. Of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in uw land van herkomst.
  • U hebt gegronde redenen om te vrezen dat u slachtoffer wordt van willekeurig geweld door een gewapend conflict in uw land van herkomst.
  • Uw echtgenoot of echtgenote, partner, vader, moeder of minderjarig kind heeft kort geleden een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen.

Documenten

Neem belangrijke documenten mee naar Nederland als dat mogelijk is. Het gaat om documenten die laten zien wie u bent en waarom u asiel aanvraagt.

Procedure

Asiel aanvragen is gratis. Bij een asielaanvraag volgt u de asielprocedure.

Alles uitklappen Alles inklappen
  • 1. Aanmelding, identificatie en registratie open minus
  • 2. Tbc-onderzoek open minus
  • 3. Aanmeldgehoor open minus
  • 4. RVT: voorbereiding Algemene Asielprocedure (AA) open minus
  • 5. Algemene Asielprocedure open minus

De verblijfsvergunning

Verblijfsvergunning ophalen

U krijgt de verblijfsvergunning meteen na de beschikking als dat kan. Kan dat niet? Dan krijgt u een brief als de verblijfsvergunning klaarligt bij het IND-loket. Ophalen kan alleen op afspraak. Afspraak maken ophalen verblijfsdocument.

Bij het IND-loket levert u het Vreemdelingen Identiteitsbewijs in.

Werken met de verblijfsvergunning

U mag vrij werken in Nederland. Uw werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. 

Wettelijke plichten

U hebt een informatieplicht. Dat betekent dat u veranderingen in uw situatie moet doorgeven aan de IND. Lees meer over uw informatieplicht
De IND controleert of u zich houdt aan uw plicht. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is 5 jaar geldig. 

Vervolgaanvragen

Opnieuw asiel aanvragen 

Na afwijzing van uw asielaanvraag kunt u nog een keer asiel aanvragen. Dit heet een tweede of volgende asielaanvraag

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.

Verlengen verblijfsvergunning 

Verloopt de verblijfsvergunning binnenkort? Dan kunt u de verblijfsvergunning verlengen.

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Hebt u 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd gehad? Dan kunt u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvragen.

Voornemen tot intrekking verblijfsvergunning

De IND kan uw verblijfsvergunning om verschillende redenen intrekken. Intrekking van een verblijfsvergunning heeft grote gevolgen. 

Is de IND van plan uw verblijfsververgunning in te trekken? Dan ontvangt u een brief. Bent u het niet eens met dit voornemen tot intrekking? Dan is het mogelijk uw standpunt naar voren brengen in een zienswijze (brief). In de zienswijze geeft u aan waarom u vindt dat uw verblijfsvergunning niet mag worden ingetrokken. U kunt hierbij hulp vragen van een advocaat. Stuur uw brief binnen 6 weken naar IND.