Inreisverbod

Laatste update: 28 mei 2022

Een inreisverbod betekent dat u niet mag reizen naar Nederland en alle andere landen van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Lees meer over de gevolgen, duur en opheffing van een inreisverbod.

Wanneer een inreisverbod

U kunt alleen een inreisverbod krijgen als u een terugkeerbesluit hebt gehad en niet de nationaliteit hebt van de EU/EER-landen of Zwitserland. De IND, politie (AVIM), Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee (KMar) kunnen een inreisverbod geven. Kunnen zij het besluit niet aan u geven omdat u niet in Nederland bent? Dan krijgt u het inreisverbod per post als uw adres bekend is. Ook komt het inreisverbod dan in de Staatscourant. 

In de volgende situaties kunt u een inreisverbod krijgen: 

 • U hebt een terugkeerbesluit gekregen. En u bent niet op tijd uit Nederland, andere EU/EER-landen  en Zwitserland weggegaan.
 • U hebt een vertrektermijn van 0 dagen gekregen. En er is geen uitzondering om een inreisverbod op te leggen (geven).
 • Bij overstay. Er is sprake van overstay in de volgende situaties: 
  • Uw visum is niet meer geldig. En u bent niet op tijd uit het Schengengebied  weggegaan.
  • U blijft langer dan de vrije termijn. De vrije termijn is in de maximale tijd waarin u zonder visum in het Schengengebied mag zijn. Dit is 90 dagen in een periode van 180 dagen.
 • U zit in de vrije termijn, maar voldoet niet meer aan algemene regels van de vrije termijn. Bijvoorbeeld omdat u geen voldoende geld (meer) hebt.
 • U bent asielzoeker met weinig kans op asiel en trekt uw asielaanvraag in. Intrekken betekent stoppen of annuleren.
 • De IND trekt uw reguliere verblijfsvergunning (geen asielvergunning) in. Of de IND verlengt deze verblijfsvergunning niet. U voldoet nog steeds aan het verblijfsdoel. De intrekking of niet-verlenging is om een andere reden.

Gevolgen inreisverbod

Het inreisverbod maakt reizen naar Nederland en in Nederland zijn strafbaar. U kunt een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een hoge geldboete krijgen. De Nederlandse overheid kan u over de grens zetten. Ook als uw gevangenisstraf is afgelopen.

Signalering inreisverbod

Het inreisverbod komt in een informatiesysteem. Dit heet signalering. Andere landen weten dan dat u een inreisverbod hebt. In het besluit staat in welk systeem u wordt gesignaleerd. Er zijn 2 systemen:

 1. Executie & Signalering (E&S): Dit is een informatiesysteem van de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee. Alleen de Nederlandse politie en Marechaussee kunnen E&S controleren.
 2. Schengen Informatie Systeem (SIS): Alle grensbewakers van Schengenlanden  kunnen SIS controleren. 

Hebt u geen inreisverbod meer? Dan halen we de signalering uit de informatiesystemen.

Verblijfsrecht in EU/EER en gevolgen inreisverbod

Krijgt u verblijfsrecht in een EU/EER-land (behalve Ierland) of Zwitserland na een inreisverbod van Nederland? Als u geen misdrijf hebt gepleegd wordt uw inreisverbod opgeheven. Ook verwijderen we de signalering van uw inreisverbod uit het Schengen Informatie Systeem.

Hebt u wel een misdrijf gepleegd of duurt uw inreisverbod langer dan 2 jaar? Dan blijft uw inreisverbod gelden, maar komt de signalering in het informatiesysteem Executie en Signalering. Deze signalering wordt gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt dit zelf controleren door op uw volledige naam te zoeken op de website van de Staatscourant.

Krijgt u asiel (internationale bescherming) in een EU/EER-land (behalve Ierland) of Zwitserland na een inreisverbod van Nederland? Uw inreisverbod wordt opgeheven en Nederland verwijdert uw signalering uit het Schengen Informatie Systeem. U kunt een ongewenstverklaring  krijgen als u een gevaar bent voor de openbare orde. In dat geval wordt u gesignaleerd in het informatiesysteem Executie en Signalering.

Duur inreisverbod

Een inreisverbod duurt meestal 2 jaar. Soms kan een inreisverbod korter of langer zijn. In het besluit staat hoe lang uw inreisverbod duurt. Dit hangt af van uw situatie:

 • 1 jaar: bij een overstay van meer dan 3 tot 90 dagen.
 • 2 jaar: standaard periode (bijvoorbeeld bij een overstay van meer dan 90 dagen).
 • 10 jaar: als u een gevaar bent voor de openbare orde.
 • 20 jaar: als u een gevaar bent voor de openbare orde en nationale veiligheid

Start inreisverbod

De duur van uw inreisverbod start op:

 • de dag (datum) dat u echt weggaat uit de EU/EER en Zwitserland; of
 • de dag (datum) dat u terugkeert naar een ander EU/EER-land of Zwitserland als u daar mag wonen.

Einde inreisverbod

Is de periode van het inreisverbod afgelopen? En hebt u zich aan de regels van het inreisverbod gehouden? Dan stopt het inreisverbod vanzelf. U mag weer naar Nederland en andere EU/EER-landen en Zwitserland reizen.

Zelf melden vertrek

Meld uw vertrek bij de IND. Alleen dan kunnen wij bepalen wanneer de duur van het inreisverbod stopt. Stuur een brief naar de IND waarin u vertelt wanneer u bent vertrokken. Stuur ook bewijzen van uw vertrek en de hele reis. Bijvoorbeeld: alle in- en uitreisstempels in uw paspoort, tickets en andere reisdocumenten. Ons postadres staat op onze contactpagina.

Bezwaar of beroep tegen inreisverbod

Tegen het inreisverbod kunt u bezwaar maken of in beroep gaan . In het besluit staat wat u kunt doen, bezwaar maken bij de IND of in beroep gaan bij de rechter. Ook staat in het besluit of u het bezwaar of beroep mag afwachten in Nederland.

Vragen om opheffing inreisverbod

U kunt om opheffing van het inreisverbod vragen als u wilt dat het inreisverbod stopt. Dat kan alleen in bijzondere en dringende situaties. Stuur een brief naar de IND waarin u om opheffing van het inreisverbod. Leg in de brief uit waarom u wilt dat de IND het inreisverbod (tijdelijk) opheft. Ons postadres staat op onze contactpagina.

Voorwaarden opheffing inreisverbod

De IND kan het inreisverbod (tijdelijk) opheffen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alleen bij een inreisverbod van langer dan 2 jaar: de opheffing is in uw situatie noodzakelijk.
 • Alleen bij een inreisverbod van 2 jaar of korter: u bent al voor de helft van de duur van het inreisverbod of langer achter elkaar weg uit de EU/EER-landen en Zwitserland.
 • U hebt geen ernstige misdrijven gepleegd in de periode dat u weg bent uit Nederland.
 • Er is op dit moment geen strafproces tegen u bezig.

Documenten opheffing inreisverbod

Stuur met uw brief de volgende documenten en informatie mee:

 • Als u een inreisverbod van langer dan 2 jaar hebt: uitleg waarom de opheffing van het inreisverbod in uw situatie noodzakelijk is.
 • Kopie van de pagina met persoonsgegevens van uw geldige paspoort.
 • Kopie van alle pagina's van uw paspoorten die u vanaf uw inreisverbod hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.
 • Overzicht van landen en plaatsen waar u na uw inreisverbod bent geweest. Hiermee laat u zien dat u tijdens de aanvraag buiten de EU, EER en Zwitserland bent. Of dat u bent teruggegaan naar een EU/EER-land of Zwitserland als u daar mag wonen.
 • Bewijzen van landen en plaatsen waar u na uw inreisverbod bent geweest.
 • Brieven van de overheid van ieder land waar u na uw inreisverbod bent geweest. In deze brieven staat dat u in het land geen ernstige misdrijven hebt gepleegd. En dat in het land geen proces volgens het strafrecht tegen u bezig is.
 • Als u iemand anders toestemming geeft om opheffing voor u te vragen: een machtiging met uw handtekening.