Inreisverbod

Laatste update: 10 juni 2024

Een inreisverbod betekent dat u voor een bepaalde periode niet mag reizen naar Nederland en er niet mag zijn. Een inreisverbod geldt ook voor andere landen van de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland. Bij gevaar voor de openbare orde kunt u ook een besluit tot signalering krijgen. Dit kan samen met een inreisverbod of los als een inreisverbod niet mogelijk is.

Wanneer een inreisverbod

U kunt alleen een inreisverbod krijgen als u een terugkeerbesluit hebt gekregen. En als u niet de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland. We noemen al deze landen verder EU.

Wie geeft een inreisverbod?

De IND, politie (AVIM), Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee (KMar) kunnen een inreisverbod opleggen (geven). De beslissing tot een inreisverbod staat in een beschikking van de IND die uw gemachtigde per post krijgt. Bij de beschikking zit meestal een folder over het inreisverbod. Hebt u geen gemachtigde en is het laatste adres bekend waar u woont? Dan gaat de beschikking per aangetekende post naar uw adres. Leggen de AVIM, Zeehavenpolitie of KMar het inreisverbod aan u op? Dan geven zij de beschikking meestal aan u.

Bij het sturen van de beschikking met het inreisverbod komt u met het inreisverbod ook in de Staatscourant te staan. U kunt dit nakijken door op uw volledige naam te zoeken op www.officielebekendmakingen.nl (alleen beschikbaar in het Nederlands). 

Situaties inreisverbod

U kunt een inreisverbod krijgen in de volgende situaties: 

 • U hebt een terugkeerbesluit gekregen. En u bent niet op tijd uit Nederland en andere EU-landen (behalve Ierland) weggegaan.
 • U moet meteen vertrekken (vertrektermijn van 0 dagen) uit Nederland en andere EU-landen (behalve Ierland). En er is geen uitzondering om een inreisverbod op te leggen.
 • Bij 'overstay'. Er is sprake van overstay in de volgende situaties: 
  • Uw visum is niet meer geldig. En u bent niet op tijd uit het Schengengebied  weggegaan.
  • U blijft langer dan de vrije termijn. De vrije termijn is de maximale tijd waarin u in het Schengengebied mag zijn. Dit is 90 dagen in een periode van 180 dagen.
 • U zit in de vrije termijn, maar voldoet niet meer aan algemene regels van de vrije termijn. Bijvoorbeeld omdat u niet voldoende geld (meer) hebt.
 • U bent asielzoeker met weinig kans op asiel en trekt uw asielaanvraag in. Intrekken betekent stoppen of annuleren.
 • De IND trekt uw reguliere verblijfsvergunning (geen asielvergunning) in. Of de IND verlengt deze verblijfsvergunning niet. U voldoet nog steeds aan het verblijfsdoel. De intrekking of het niet verlengen is om een andere reden.

Gevolgen inreisverbod

Een inreisverbod heeft gevolgen:

Duur inreisverbod

In de beschikking staat hoe lang uw inreisverbod duurt. Dit hangt af van uw situatie:

 • 1 jaar bij een overstay van meer dan 3 tot 90 dagen.
 • 2 jaar is de standaard periode. U hebt bijvoorbeeld een terugkeerbesluit gekregen en bent niet op tijd vertrokken uit Nederland en andere EU-landen.
 • 10 jaar als u een gevaar bent voor de openbare orde.
 • 20 jaar als u een gevaar bent voor de nationale veiligheid

Start en einde inreisverbod

Het inreisverbod gaat in op de datum dat u weggaat uit de EU. Weet de IND dat u bent vertrokken uit de EU? Dan stopt uw inreisverbod als de periode van het inreisverbod is afgelopen. In dat geval halen we de signalering uit het EU-informatiesysteem. Daarna mag u weer naar Nederland en EU-landen reizen.

Signalering inreisverbod in Schengeninformatiesysteem

Grensbewakers en politie van Schengenlanden zien door uw signalering in het Schengeninformatiesysteem (SIS) dat u een inreisverbod hebt. Na controle kunnen zij u aan de grens tegenhouden. In dat geval mag u het land niet binnenkomen.

Eerst signalering voor terugkeerbesluit

Signalering voor het inreisverbod gebeurt niet meteen. U wordt namelijk eerst voor het terugkeerbesluit gesignaleerd. Vertrekt u uit de EU en weet de IND dat? Dan verandert uw signalering in een signalering voor het inreisverbod. U mag niet meer reizen naar de EU en er ook niet zijn.

Hebt u geen inreisverbod meer of is de periode van uw inreisverbod afgelopen? Dan haalt de IND de signalering uit het informatiesysteem.

Inreisverbod van voor 7 maart 2023

Staat u in het SIS gesignaleerd voor een inreisverbod van voor 7 maart 2023? Lees in welke situaties dit kan veranderen in een signalering voor het terugkeerbesluit op de pagina Terugkeerbesluit.

Zelf melden vertrek

Meld uw vertrek bij de IND. Dan kunnen wij bepalen wanneer de duur van het inreisverbod stopt. Stuur een brief naar de IND waarin u vertelt wanneer u bent vertrokken. Stuur ook bewijzen van uw vertrek en de hele reis. Bijvoorbeeld: alle in- en uitreisstempels in uw paspoort, tickets en andere reisdocumenten. Het postadres staat op onze Contactpagina.

Bezwaar of beroep tegen inreisverbod

Tegen het inreisverbod kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. In de beschikking staat wat u kunt doen, bezwaar maken bij de IND of in beroep gaan bij de rechter. Ook staat in het besluit of u het bezwaar of beroep mag afwachten in Nederland.

Opheffing inreisverbod vragen

U kunt om (tijdelijke) opheffing van het inreisverbod vragen. Bijvoorbeeld omdat u in Nederland moet zijn als uw inreisverbod nog niet is afgelopen. Of omdat de IND niet weet dat u bent vertrokken uit de EU. En de periode van het inreisverbod al is afgelopen. Hiervoor kunt u het volgende formulier gebruiken, invullen en opsturen naar de IND:

Of u stuurt een brief naar de IND waarin u om (tijdelijke) opheffing van het inreisverbod vraagt en uitlegt waarom. Het postadres staat op onze Contactpagina. Krijgt u tijdelijke opheffing van uw inreisverbod? Dan blijft uw signalering in het SIS staan.

Iemand anders kan ook voor u om opheffing vragen. U moet die persoon hiervoor officieel toestemming geven. U geeft  toestemming op papier met uw handtekening. Dit heet een machtiging. Stuur de machtiging mee met de vraag om opheffing van het inreisverbod. Ons postadres staat op onze Contactpagina.

Voorwaarden opheffing inreisverbod

De IND kan het inreisverbod (tijdelijk) opheffen als u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • De tijdelijke opheffing is in uw situatie noodzakelijk.
 • Bij een inreisverbod van 2 jaar of korter gelden deze 3 regels:
  • U bent al voor de helft van de duur van het inreisverbod of langer achterelkaar weg uit de EU.
  • U hebt geen ernstige misdrijven gepleegd in de periode dat u weg bent uit Nederland.
  • U wordt op dit moment niet vervolgd voor een strafbaar feit.

Documenten opheffing inreisverbod

Stuur met het formulier of uw brief de volgende informatie en documenten mee:

 • Uitleg waarom de opheffing van het inreisverbod in uw situatie noodzakelijk is.
 • Uw volledige persoonsgegevens en andere namen (aliassen) die u eerder hebt gebruikt.
 • Kopie van alle pagina's van al uw paspoorten die u vanaf uw inreisverbod hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.
 • Overzicht en bewijzen van landen en plaatsen waar u na uw inreisverbod bent geweest. Hiermee laat u zien dat u tijdens de periode van het inreisverbod buiten de EU bent.
 • OfficiĆ«le documenten van de overheid van ieder land waar u na uw inreisverbod bent geweest. Hierin staat dat u in het land geen ernstige misdrijven hebt gepleegd. En dat u op dit moment in het land niet wordt vervolgd voor een strafbaar feit.
 • Moet u tijdelijk in Nederland zijn? Stuur dan ook de volgende informatie mee:
  • Datum van uw komst naar Nederland en de plaats waar u Nederland binnenkomt.
  • Vluchtnummers van de heen- en terugvlucht.
  • Overzicht van alle plaatsen waar u in Nederland gaat verblijven. En bewijzen die zekerheid geven over uw verblijf en de kosten ervan.
 • Moet u naar Nederland voor een strafzaak? Stuur dan ook de volgende informatie mee:
  • Uitleg waarom de tijdelijke opheffing van het inreisverbod noodzakelijk is. En gegevens over uw rol in de strafzaak.
  • Bewijzen die laten zien dat het Openbaar Ministerie of de rechtbank vindt dat u bij de strafzaak in Nederland moet zijn. En die uitleggen waarom een gemachtigde in uw plaats niet voldoende is.
  • Informatie over de stand van zaken op dit moment en het verwachte verloop van de strafzaak.
 • Als u iemand anders toestemming geeft om opheffing voor u te vragen: een machtiging met uw handtekening.

Laat officiĆ«le buitenlandse  documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Besluit tot signalering

De IND geeft u een besluit tot signalering als u een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid. Een besluit tot signalering lijkt op een inreisverbod, duurt maximaal 10 of 20 jaar en staat in een beschikking van de IND.

Met of zonder inreisverbod

In de beschikking kan een besluit tot signalering staan samen met een terugkeerbesluit en een inreisverbod. Dit gebeurt als u een inreisverbod krijgt omdat u een gevaar bent voor de openbare orde.

In de beschikking kan ook alleen een besluit tot signalering staan ook al bent u een gevaar voor de openbare orde. Dit gebeurt als u niet kunt terugkeren naar het land waar u vandaan komt. Dit heet een terugkeerbeletsel. Dan kan de IND u geen terugkeerbesluit geven en geen inreisverbod opleggen. 

Gevolgen besluit tot signalering

Een besluit tot signalering heeft gevolgen:

 • Signalering of gesignaleerd worden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in een informatiesysteem komen. Door uw signalering ziet de overheid dat u een besluit tot signalering heeft. Na controle kunt u aan de grens worden tegengehouden. In dat geval mag u het land niet binnenkomen. Er zijn 2 systemen:
  • Executie & Signalering (E&S): dit is een informatiesysteem van de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee.
  • Schengeninformatiesysteem (SIS): dit is een Europees systeem waarin grensbewakers en politie van Schengenlanden kunnen kijken.
 • U mag niet reizen naar en niet verblijven in Nederland als u in E&S staat.
 • U mag niet reizen naar en niet verblijven in de EU als u in het SIS staat.

Bijzonderheden signalering

Er zijn bijzonderheden bij signalering:

 • U kunt maar in 1 systeem gesignaleerd worden. Voor een besluit tot signalering wordt u meestal eerst in E&S en meteen erna in het SIS gesignaleerd.
 • Hebt u verblijfsrecht in de EU (behalve Ierland)? Dan gebeurt de signalering alleen in E&S.
 • Krijgt u na een besluit tot signalering van Nederland verblijfsrecht in de EU? En bent u gesignaleerd in het SIS? Dan wist de IND de SIS-signalering en signaleert u in E&S.
 • Start duur signalering in E&S: datum vertrek uit Nederland.
 • Start duur signalering in het SIS: datum vertrek uit de EU (behalve Ierland).
 • Een signalering in het SIS voor een inreisverbod of voor een terugkeerbesluit met inreisverbod gaat voor een signalering voor een besluit tot signalering.
 • Is signalering voor het terugkeerbesluit met inreisverbod of alleen het inreisverbod niet (meer) mogelijk? Dan wordt u voor het besluit tot signalering gesignaleerd in het SIS als dat kan en anders in E&S.

Bezwaar of beroep en (tijdelijke) opheffing besluit tot signalering

Bent u het niet eens met het besluit tot signalering? In de beschikking met het besluit tot signalering staat wat u kunt doen. Meer informatie leest u op onze pagina Bezwaar maken of in beroep gaan.

Moet u dringend in Nederland zijn tijdens de duur van uw besluit tot signalering? Vraag dan om (tijdelijke) opheffing van het besluit tot signalering zoals u vraagt om opheffing van een ongewenstverklaring.

Verblijfsrecht in EU en inreisverbod door Nederland

Bent u burger van buiten de EU en hebt u al verblijfsrecht in een EU-land? En geeft de Nederlandse overheid u een inreisverbod van meer dan 2 jaar met een besluit tot signalering? Dan wordt u voor het besluit tot signalering in het E&S gesignaleerd. En de IND vraagt aan het EU-land om uw verblijf in te trekken. De reactie van het EU-land bepaalt wat de IND daarna doet:

 • Trekt het EU-land uw verblijfsrecht in? Dan haalt de IND uw besluit tot signalering uit E&S. De IND vervangt dit door een SIS-signalering.
 • Trekt het EU-land uw verblijf niet binnen 9 maanden in? Of heeft het EU-land niet binnen 9 maanden gereageerd? Dan heft de IND uw inreisverbod op. Uw signalering voor het besluit tot signalering blijft in E&S staan.

Wil een EU-land u verblijfsrecht geven? Maar hebt u een inreisverbod van Nederland? Dan zal dit EU-land aan de IND vragen de signalering voor het inreisverbod uit het SIS te halen. De IND wist de signalering en heft het inreisverbod op. Gaat het om een inreisverbod van meer dan 2 jaar? En hebt u ook een besluit tot signalering gekregen? Dan signaleert de IND u in E&S voor het besluit tot signalering.