Ongewenstverklaring

Laatste update: 11 maart 2024

In een ongewenstverklaring staat dat u ongewenst bent in Nederland. U mag niet in Nederland zijn en moet Nederland meteen verlaten. Lees meer over de ongewenstverklaring.

Wanneer een ongewenstverklaring?

U krijgt een ongewenstverklaring als de IND beslist dat u een gevaar bent voor Nederland. Het is een maatregel tegen personen die meestal een ernstige, strafbare daad hebben gepleegd. Vaak gaat het om een misdrijf. Door een ongewenstverklaring moet u meteen vertrekken uit Nederland. Daarna mag u Nederland niet meer binnenkomen.

Wie kan een ongewenstverklaring krijgen?

De volgende personen kunnen een ongewenstverklaring krijgen:

 • Burgers van de EU/EER en Zwitserland die in Nederland zijn. Dit geldt ook voor hun familieleden. EU/EER-landen en Zwitserland noemen we verder EU.
 • Burgers van buiten de EU, met of zonder verblijfsrecht in de EU, die niet in Nederland zijn. Situaties waarin zij meestal geen ongewenstverklaring krijgen maar een inreisverbod:
  • Deze burgers zijn wel in Nederland.
  • Deze burgers hebben verblijfsrecht in Nederland dat wordt ingetrokken door Nederland. En zij verblijven in een ander EU-land.
 • Dublinclaimanten in Nederland. Dit zijn asielzoekers met een asielaanvraag die door een ander land in de EU (met Ierland) moet worden behandeld.

Situaties ongewenstverklaring

U kunt een ongewenstverklaring krijgen in de volgende gevallen:

 • U bent illegaal in Nederland, u mag hier niet zijn. En u hebt vaker de Vreemdelingenwet overtreden.
 • U bent door de rechter veroordeeld voor een misdrijf en die veroordeling staat vast. De maximale straf voor het misdrijf is een gevangenisstraf van 3 jaar of langer.
 • U bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. En u hebt geen verblijfsvergunning (meer) of een ander woonrecht in Nederland.
 • In een verdrag is geregeld dat u een ongewenstverklaring krijgt.
 • U hebt buiten Nederland een ernstig misdrijf gepleegd.

Beslissing ongewenstverklaring

De IND beoordeelt of u een ongewenstverklaring krijgt. Tijdens de beoordeling maakt de IND een belangenafweging. Dit betekent dat de IND onderzoekt wat belangrijker is: de bescherming van de openbare orde en nationale veiligheid in Nederland. Of uw verblijf in Nederland.

Wie geeft een ongewenstverklaring?

De beslissing tot ongewenstverklaring staat in een beschikking die de IND (per post) opstuurt naar uw gemachtigde. Bij de beschikking zit meestal een folder over de ongewenstverklaring. Hebt u geen gemachtigde en kent de IND het laatste adres waar u woont? Dan stuurt de IND de beslissing aangetekend op naar uw adres.

De IND, de politie en de Koninklijke Marechaussee kunnen de beschikking ook aan u geven.

Is de beschikking met ongewenstverklaring opgestuurd per post? Dan komt de ongewenstverklaring ook in de Staatscourant te staan. U kunt uw ongewenstverklaring controleren door op uw volledige naam te zoeken op de website van de Staatscourant.

Gevolgen ongewenstverklaring

 • Zelfstandige vertrekplicht: u moet meteen weggaan uit Nederland. U hebt geen toegang meer tot Nederland.
 • In Nederland zijn is strafbaar. U kunt een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een  geldboete van een paar duizend euro krijgen. Dit staat op wetten.overheid.nl in artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht  (alleen Nederlands).
 • De Nederlandse overheid kan u uit Nederland uitzetten. Ook als uw gevangenisstraf is afgelopen.
 • De overheid zet uw persoonsgegevens in een informatiesysteem. Dit heet signalering of gesignaleerd worden.

Duur ongewenstverklaring

De ongewenstverklaring heeft geen einddatum en stopt pas als de IND beslist dat u daarvoor aan de voorwaarden voldoet. Dit kan als u om opheffing van de ongewenstverklaring vraagt.  U kunt in heel bijzondere en dringende situaties ook om tijdelijke opheffing vragen.

Signalering ongewenstverklaring in informatiesysteem

De overheid kan door uw signalering in een informatiesysteem zien dat u ongewenst vreemdeling bent. In de beslissing staat in welk systeem u wordt gesignaleerd. Er zijn 2 systemen:

 1. Executie & Signalering (E&S): dit is een informatiesysteem van de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee. Alleen de politie en de marechaussee kunnen E&S controleren. 
 2. Schengeninformatiesysteem (SIS): dit is een Europees systeem waarin grensbewakers en politie van Schengenlanden kunnen kijken. Na controle kunnen zij u aan de grens tegenhouden. In dat geval mag u het land niet binnenkomen.

Situaties en signalering in soort informatiesysteem

U kunt voor uw ongewenstverklaring maar in 1 informatiesysteem gesignaleerd worden. Uw situatie bepaalt in welk informatiesysteem u door Nederland wordt gesignaleerd:

 • U bent EU-burger of familielid van een EU-burger: u wordt gesignaleerd in E&S.
 • U bent burger van buiten de EU en illegaal in een ander EU-land: u wordt eerst gesignaleerd in E&S. Daarna haalt de IND de signalering uit E&S en verandert dit in een signalering in het SIS.
 • U bent burger van buiten de EU en u verblijft buiten de EU: u wordt eerst gesignaleerd in E&S. Daarna haalt de IND de signalering uit het SIS en verandert dit in een signalering in het SIS.
 • U bent Dublinclaimant in Nederland, uw asielaanvraag moet door een ander EU-land worden behandeld. U wordt gesignaleerd in E&S nadat u naar het land bent gegaan dat uw asielaanvraag moet behandelen.
 • U bent burger van buiten de EU en de IND weet dat u verblijfsrecht hebt in de EU: u wordt eerst gesignaleerd in E&S. Het hangt van de reactie van het EU-land af of de signalering verandert in een signalering in het SIS.

Verwijderen signalering uit informatiesysteem

Is uw ongewenstverklaring opgeheven? Dan worden uw gegevens verwijderd uit het informatiesysteem E&S of SIS.

Verblijf in ander EU-land en vragen om intrekking verblijfsrecht

Bent u burger van buiten de EU met verblijfsrecht in een ander EU-land waar u woont? En heeft de IND u voor de ongewenstverklaring gesignaleerd in E&S? Na signalering vraagt de IND dit EU-land om uw verblijf in te trekken. Trekt het EU-land uw verblijfsrecht in? Dan haalt de IND uw signalering uit E&S. En verandert dit in een signalering in het SIS. Trekt het EU-land uw verblijf niet in? Dan blijft uw signalering voor de ongewenstverklaring in E&S staan.

Bezwaar tegen ongewenstverklaring

U kunt bezwaar maken bij de IND als u het niet eens bent met uw ongewenstverklaring. In de beslissing die u hebt ontvangen staat hoe u dat moet doen. U mag de beslissing op uw bezwaar niet afwachten in Nederland. Lees meer over bezwaar maken of in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Opheffing ongewenstverklaring vragen

U kunt om (tijdelijke) opheffing van de ongewenstverklaring vragen. Hiervoor kunt u het volgende formulier gebruiken, invullen en opsturen naar de IND:

Of u stuurt een brief naar de IND waarin u om (tijdelijke) opheffing van de ongewenstverklaring vraagt en uitlegt waarom. Schrijf ook de volgende informatie op:

 • Hoelang u achterelkaar (aaneengesloten) weg bent uit Nederland.
 • Of u in die periode ernstige misdrijven hebt gepleegd.
 • Of u op dit moment wordt vervolgd voor een strafbaar feit.

Iemand anders kan ook voor u om opheffing vragen. U moet die persoon dan officieel toestemming geven om namens u in actie te komen. U zet dit op papier met uw handtekening. Dit heet een machtiging. Stuur de machtiging mee met de vraag om opheffing van de ongewenstverklaring. Ons postadres staat op onze Contactpagina.

Situaties opheffing ongewenstverklaring

De IND kan de ongewenstverklaring (tijdelijk) opheffen in de volgende situaties:

 • Het is noodzakelijk dat u naar Nederland komt door belangrijke situaties in uw familie (tijdelijk).
 • Het is noodzakelijk dat u naar Nederland komt om te getuigen in een rechtszaak (tijdelijk).
 • Het is noodzakelijk dat u naar Nederland komt omdat u in Nederland een eigen strafzaak hebt (tijdelijk).
 • De ongewenstverklaring is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
 • U krijgt in Nederland een verblijfsvergunning na een eerdere ongewenstverklaring.

Documenten opheffing ongewenstverklaring

Stuur met het formulier of uw brief de volgende informatie en documenten mee:

 • Uitleg waarom de opheffing van de ongewenstverklaring in uw situatie noodzakelijk is.
 • Uw volledige persoonsgegevens en andere namen (aliassen) die u eerder hebt gebruikt.
 • Kopie van alle pagina's van al uw paspoorten die u vanaf uw ongewenstverklaring hebt gehad. Of van andere documenten om te mogen reizen en de grens over te gaan.
 • Overzicht en bewijzen van landen en plaatsen waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest. Hiermee laat u zien dat u als ongewenst vreemdeling buiten Nederland bent. Of dat u bent teruggegaan naar een EU-land waar u mag wonen.
 • Officiële documenten van de overheid van ieder land waar u na uw ongewenstverklaring bent geweest. Hierin staat dat u in het land geen ernstige misdrijven hebt gepleegd. En dat u op dit moment in het land niet wordt vervolgd voor een strafbaar feit.
 • Moet u tijdelijk in Nederland zijn? Stuur dan ook de volgende informatie mee:
  • Datum van uw komst naar Nederland en de plaats waar u Nederland binnenkomt.
  • Vluchtnummers van de heen- en terugvlucht.
  • Overzicht van alle plaatsen waar u in Nederland gaat verblijven. En bewijzen die zekerheid geven over uw verblijf en de kosten ervan.
 • Moet u naar Nederland voor een strafzaak? Stuur dan ook de volgende informatie mee:
  • Uitleg waarom de tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring noodzakelijk is. En gegevens over uw rol in de strafzaak.
  • Bewijzen die laten zien dat het Openbaar Ministerie of de rechtbank vindt dat u bij de strafzaak in Nederland moet zijn. En die uitleggen waarom een gemachtigde in uw plaats niet voldoende is.
  • Informatie over de stand van zaken op dit moment en het verwachte verloop van de strafzaak.
 • Als u iemand anders toestemming geeft om opheffing voor u te vragen: een machtiging met uw handtekening.

 Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Your Europe