Terugkeerbesluit

Laatste update: 11 maart 2024

Een terugkeerbesluit is een besluit dat u moet terugkeren. U mag namelijk niet in Nederland zijn en moet vertrekken uit de EU/EER (behalve Ierland) en Zwitserland.

Wanneer een terugkeerbesluit

In de volgende situaties krijgt u een terugkeerbesluit:

 • De politie of KMar komt u tegen in Nederland. En de politie, KMar of de IND stelt vast dat u illegaal bent in Nederland. Bijvoorbeeld omdat u geen geldige verblijfsvergunning hebt en geen verblijfsvergunning hebt aangevraagd.
 • De IND wijst uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of verlenging van een verblijfsvergunning af. Het terugkeerbesluit is onderdeel van deze beslissing. 
 • De IND trekt uw verblijfsvergunning in. Het terugkeerbesluit is onderdeel van deze beslissing.

Een terugkeerbesluit geldt alleen voor personen die niet de nationaliteit hebben van een EU/EER-land of Zwitserland. We noemen deze landen verder EU.

Wie geeft een terugkeerbesluit?

De IND, politie (AVIM), Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee (KMar) kunnen een terugkeerbesluit geven.

Gevolgen terugkeerbesluit

 • U moet terugkeren naar het land dat staat in het terugkeerbesluit. Of naar een land waar u mag verblijven buiten de EU/EER (zonder Ierland) of Zwitserland.
 • U moet zelf vertrekken uit de EU. In het terugkeerbesluit staat binnen welke termijn, bijvoorbeeld 4 weken (28 dagen) of meteen (0 dagen).
 • Bij een vertrektermijn van 0 dagen moet u meteen weg uit de EU. U krijgt dan meestal ook een inreisverbod. 
 • De overheid kan u uitzetten als u niet zelf vertrekt.
 • Uw persoonsgegevens komen in het Schengeninformatiesysteem (SIS). Dit heet signalering of gesignaleerd worden. Grensbewakers en politie van Schengenlanden kunnen het SIS controleren. Deze landen weten dan dat u een terugkeerbesluit hebt gekregen.

Bent u vertrokken uit de EU? Dan halen we de signalering voor het terugkeerbesluit uit het SIS. Bent u geen EU-burger en laat u zien dat u wel verblijfsrecht hebt in de EU? Dan wordt u niet in het SIS  gesignaleerd.

Uitstel gevolgen terugkeerbesluit

In de volgende situaties hoeft u nog niet te vertrekken:

 • Na een terugkeerbesluit vraagt u een verblijfsvergunning aan. En volgens de regels mag u de beslissing op die aanvraag afwachten in Nederland.
 • U hebt een negatieve beslissing gekregen op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning. U bent op tijd in bezwaar of beroep gegaan tegen de beslissing. En in de beslissing staat dat u het antwoord op bezwaar of beroep mag afwachten in Nederland.
 • U hebt uitstel van vertrek gekregen om medische redenen volgens artikel 64 van de Vreemdelingenwet.

Terugkeerbesluit van voor 7 maart 2023

U staat niet automatisch in het SIS gesignaleerd voor het terugkeerbesluit als u voor 7 maart 2023 een terugkeerbesluit hebt gekregen. Lees hierna in welke situaties u alsnog wordt gesignaleerd. En waarom het goed is als u uw vertrek uit de EU meldt bij de IND.

Terugkeerbesluit zonder inreisverbod

U wordt toch nog in het SIS gesignaleerd als de IND een melding krijgt over een verandering in uw situatie na 7 maart 2023. Bijvoorbeeld als u een nieuwe aanvraag doet of als de IND op uw aanvraag beslist. Maar ook in andere situaties zoals in bezwaar of beroep gaan tegen een beslissing van de IND. Signalering in het SIS gebeurt alleen als de IND weet dat u nog in Nederland bent. Of als de IND niet weet of u nog in de EU bent. Weet de IND al dat u bent vertrokken uit de EU? Dan komt u voor het terugkeerbesluit niet in het SIS te staan.

Terugkeerbesluit met inreisverbod

U staat alleen voor het inreisverbod gesignaleerd in het SIS. Krijgt de IND een melding over een verandering in uw situatie na 7 maart 2023? Bijvoorbeeld bij een nieuwe aanvraag of een beslissing op uw aanvraag? Dan verandert uw signalering in het SIS voor het inreisverbod in een signalering voor het terugkeerbesluit. Dat gebeurt alleen als de IND weet dat u nog in Nederland bent. Of als de IND niet weet of u nog in de EU bent. Na uw vertrek signaleert de IND u weer voor het inreisverbod. Weet de IND al dat u bent vertrokken uit de EU? Dan blijft de signalering voor het inreisverbod in het SIS staan.

Zelf melden vertrek

Meld uw vertrek bij de IND. Dan kunnen wij de signalering voor uw terugkeerbesluit uit het SIS halen. Hebt u een terugkeerbesluit en een inreisverbod gekregen en meldt u uw vertrek? Dan weet de IND wanneer u bent vertrokken uit de EU. En de IND signaleert u voor het inreisverbod.

U meldt uw vertrek door een brief naar de IND te sturen waarin u vertelt wanneer u bent vertrokken. Stuur ook bewijzen van uw vertrek en de hele reis. Bijvoorbeeld: alle in- en uitreisstempels in uw paspoort, tickets en andere reisdocumenten. Het postadres staat op onze Contactpagina.

Bezwaar of beroep tegen terugkeerbesluit

Tegen de beslissing waarin het terugkeerbesluit staat, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. In de beslissing staat wat u kunt doen, bezwaar maken bij de IND of in beroep gaan bij de rechter. Ook staat in de beslissing of u het bezwaar of beroep mag afwachten in Nederland.