Verblijfsvergunning Au pair

Laatste update: 18 december 2023

Om als au pair in Nederland te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. Alleen een door de IND erkend au-pairbureau kan deze voor u aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe een au-pairbureau de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

Voor u en het gastgezin gelden de volgende voorwaarden:    

 • U voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • U bent minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud op het moment van de aanvraag.
 • U bent ongehuwd.
 • U hebt geen (pleeg)kinderen.
 • U hebt niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • U gaat wonen bij een gastgezin dat staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U schrijft zich ook in op dat adres.
 • Uw gastgezin bestaat uit 2 of meer personen. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • Uw gastgezin voldoet aan de inkomenseisen.
 • U hebt niet eerder voor het gastgezin gewerkt, in Nederland of in het buitenland.
 • U bent geen familie van het gastgezin. Met familie wordt bedoeld: ouders, kinderen, broers en zussen, opa’s en oma’s, kleinkinderen, ooms en tantes, neven en nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.
 • U gaat tijdelijk in Nederland wonen voor een uitwisselingsprogramma als au pair via een erkend au-pairbureau (erkende referent).
 • U doet lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin. U doet dit maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week. U hebt minimaal 2 vrije dagen per week.
 • U doet geen taken voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, waarvoor je een specifieke vaardigheid moet hebben. Bijvoorbeeld verpleegkundige taken.
 • U en het gastgezin maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. U en het gezin ondertekenen deze dagindeling. In de dagindeling moet minimaal het volgende staan:
  • Hoeveel uur licht huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen.
  • Welke 2 dagen in de week de au pair vrij is.
  • Wie naast de au pair licht huishoudelijke werkzaamheden doet. Er moet een andere persoon genoemd worden.
 • U hebt geen contract getekend met een gastgezin, bemiddelingsbureau (Nederlands of buitenlands) of au-pairbureau, waarin staat dat u een (geld)boete moet betalen als u het contract niet nakomt.
 • U hebt geen geld als borg betaald aan een bemiddelingsbureau (Nederlands of buitenlands) of au-pairbureau.
 • U hebt niet meer dan €34 betaald voor de voorbereiding op uw verblijf in Nederland. Bijvoorbeeld voor de inschrijving en bemiddeling door een bemiddelingsbureau. Of voor het volgen van een cursus over het verblijf in Nederland.

Procedure en kosten

Alles uitklappen Alles inklappen

Aanvraagformulieren

Het au-pairbureau kan deze aanvraag online doen.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

Het au-pairbureau kan de aanvraag ook met de hand invullen en per post versturen.

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Schriftelijke formulieren

Het au-pairbureau kan de aanvraag ook met de hand invullen en per post versturen.

De verblijfsvergunning

Wat u nog meer moet weten over de verblijfsvergunning:

Tbc-onderzoek

Hebt u bij de aanvraag aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen? Maak dan een afspraak bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de verblijfsvergunning hebt gekregen. Neem de 

 mee naar de afspraak.

Werken met de verblijfsvergunning

U mag als au pair alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren. Dit mag alleen in het gastgezin en op het adres van het gastgezin. U mag de werkzaamheden in alle gevallen pas uitvoeren vanaf de dag dat u de verblijfsvergunning hebt gekregen.  Een tewerkstellingsvergunning (TWV) is niet nodig. U mag niet voor een tweede gastgezin of een werkgever werken. 

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat: ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de au pair en het gastgezin zich houden aan de Wet arbeid vreemdeling.

Wettelijke plichten

Uw au-pairbureau heeft als erkende referent een informatieplicht, een administratieplicht en een zorgplicht. Voor u geldt alleen een informatieplicht. 

Lees meer over de wettelijke plichten van de erkende referent en de informatieplicht van de vreemdeling

De IND controleert of u zich houdt aan uw plichten. Doet u dat niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Klacht over gastgezin

Probeer klachten of problemen eerst samen met uw gastgezin op te lossen. Bijvoorbeeld als u meer of andere werkzaamheden moet doen dan is afgesproken. Als u en uw gastgezin er niet uitkomen, ga dan naar uw au-pairbureau. Helpt dit niet? Bel dan het Meldpunt Au Pairs van de IND op telefoonnummer 06-10823594. Bel dit nummer ook bij misbruik of uitbuiting. Ga in ernstige gevallen naar de politie. 

Geldigheid verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning au pair is maximaal 1 jaar geldig. 
U moet al die tijd aan de voorwaarden voldoen. U mag overstappen naar een ander gastgezin of een ander au-pairbureau. Het au-pairbureau moet dit wel melden bij de IND.

Vervolgaanvragen

U kunt de verblijfsvergunning voor au pair niet verlengen. Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen. Ga naar de pagina verblijfsvergunning beschadigd of gegevens aanpassen of verblijfsvergunning kwijt of gestolen.