Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Adoptie- of pleegkind

U wilt uw adoptie- of pleegkind bij u in Nederland laten wonen. Om in Nederland te kunnen wonen heeft uw kind een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Adoptiekind

Bij adoptie gaat het om een buitenlands kind dat in Nederland gaat wonen in een gezin dat het kind heeft geadopteerd. Ga voor meer algemene informatie over adoptie naar de website van de Stichting Adoptievoorzieningen.

Pleegkind

Bij een pleegkind gaat het om een buitenlands kind dat in Nederland gaat wonen in het gezin van naaste familieleden (grootouders, (half)broers, (half)zussen, zwagers, schoonzussen, ooms of tantes). Het pleegkind kan in het land van herkomst niet verzorgd worden door naaste bloed- of aanverwanten. De opname van het kind in het pleeggezin in Nederland vloeit voort uit een soort morele verplichting. Het verblijf van het pleegkind in Nederland mag er niet uitsluitend op gericht zijn om het kind hier in grotere materiële welstand op te laten groeien.

Nederlandse nationaliteit

De informatie op deze pagina geldt niet voor kinderen die door adoptie de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Een minderjarig kind krijgt door een adoptie in het buitenland de Nederlandse nationaliteit als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Eén van de ouders is Nederlander.
 • De adoptie is tot stand gekomen in overeenstemming met het Haags Adoptieverdrag of Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
 • De familiebanden met de oorspronkelijke ouders zijn volledig verbroken.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw kind de volgende voorwaarden:

Adoptiekind

 • U voldoet aan de vereisten van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka):
  • U bent Nederlander, gemeenschapsonderdaan, of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U beschikt over  een beginseltoestemming afgegeven door  de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieruit blijkt dat u geschikt bent bevonden om een buitenlands kind op te nemen in uw gezin ter adoptie.
  • Daarnaast beschikt u over een Statement of Approval afgegeven door  de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  als het gaat om een adoptie op grond van het Haags adoptieverdrag óf over een “ beginseltoestemming op naam” afgegeven door  de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, als het gaat om een niet- Verdragsadoptie.  Hierin heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid u toestemming gegeven om uw buitenlandse adoptiekind (de personalia van het kind staan vermeld in het document) op te nemen in uw gezin ter adoptie.

  • Uw adoptiekind heeft geen gevaarlijke besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Dit blijkt uit een medische verklaring uit het land van herkomst.
  • U toont aan dat de biologische ouders afstand hebben gedaan.
  • U toont aan dat de autoriteiten van het land van herkomst instemmen met de opneming van uw adoptiekind in uw gezin.
 • U verklaart dat u referent bent voor uw adoptiekind.
 • U toont de identiteit van uw adoptiekind aan. Heeft uw adoptiekind geen geldig document voor grensoverschrijding? Dan wijst de IND de aanvraag niet af als u de identiteit op een andere manier kunt aantonen.

Pleegkind

 • Uw pleegkind is jonger dan 18 jaar.
 • Uw pleegkind heeft in zijn land van herkomst geen aanvaardbare toekomst.
 • U bent de grootouder, (half)broer, (half)zus, schoonzus, zwager, oom of tante van uw pleegkind.
 • U bent Nederlander, gemeenschapsonderdaan of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw pleegkind heeft geen gevaarlijke, besmettelijke of langdurige lichamelijke of geestelijke ziekte. Dit blijkt uit een medische verklaring uit zijn land van herkomst.
 • U kunt uw pleegkind een goede opvoeding en verzorging geven.
 • De ouders of wettelijk vertegenwoordiger stemmen in met het verblijf van het pleegkind in uw gezin. Soms is ook instemming van de autoriteiten van het land van herkomst nodig. Bijvoorbeeld als dat in het land van herkomst wettelijk is bepaald. Of als de ouders overleden of onvindbaar zijn.
 • U hebt het gezag over uw pleegkind.
 • U hebt een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

 • U verklaart dat u de referent bent voor uw pleegkind.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 58. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u (wettelijk verzorger) en uw kind de verblijfsvergunning kunnen ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op de verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als uw adoptie- of pleegkind in Nederland aankomt moet u hem inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar het gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente heeft uw adoptie- of pleegkind een geldige gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Uw kind moet deze meenemen als hij naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat uw adoptie- of pleegkind een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat uw adoptie- of pleegkind de verblijfsvergunning heeft gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft uw adoptie- of pleegkind geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zij moeten naar school. Heeft uw kind deze leeftijd? Schrijf uw adoptie- of pleegkind dan in op een school.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is afhankelijk van uw situatie. Hebt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan is de einddatum van de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind dezelfde als die van u. Bent u Nederlander of hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, dan is de verblijfsvergunning van uw kind 5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of uw adoptie- of pleegkind mag werken.

Niet ieder kind mag werken. Vanaf een bepaalde leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen of een bijbaan hebben.  

Of uw adoptie- of pleegkind mag werken, hangt af van uw arbeidsrechten.

Bent u Nederlander, dan staat op de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Hebt een verblijfsvergunning, dan krijgt uw adoptie- of pleegkind dezelfde arbeidsrechten als u. Hebt u een TWV nodig om te werken, dan heeft uw adoptie- of pleegkind ook een TWV nodig om te werken. Mag u niet werken, dan mag uw adoptie- of pleegkind ook niet werken.

In de volgende situaties krijgt uw adoptie- of pleegkind andere arbeidsrechten als u:

 • U hebt een verblijfsvergunning als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker of is houder van de Europese Blauwe Kaart. Uw adoptie- of pleegkind mag vrij werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor studie. Uw adoptie- of pleegkind mag niet werken. Op zijn verblijfsdocument staat 'Arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

​Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw adoptie- of pleegkind gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

​Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan de verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt de verblijfsvergunning van uw adoptie- of pleegkind binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat uw adoptie- of pleegkind 1 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf bij familie- of gezinslid, kunt u de verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in uw situatie van uw adoptie- of pleegkind dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan de verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat uw adoptie- of pleegkind 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid,kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor uw adoptie- of pleegkind aanvragen.

Nederlander worden

Is de adoptie naar Nederlands recht uitgesproken en heeft één van de adoptie-/pleegouders de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt uw adoptiekind ook de Nederlandse nationaliteit. Anders kan uw adoptiekind alleen samen met u of de andere ouder de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Als uw adoptiekind 18 jaar of ouder is kan hij zelf de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Heeft uw pleegkind 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als familie- of gezinslid en is hij 18 jaar of ouder? Dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. De mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Uw pleeg- of adoptiekind mag de beslissing op de aanvraag in Nederland afwachten. Als uw pleeg- of adoptiekind op reis wil kan het zijn dat hij een terugkeervisum nodig heeft om Nederland weer in te reizen.

Haags Adoptieverdrag

Op 29 mei 1993 is het Haags Adoptieverdrag gesloten. Hierin hebben 66 landen afspraken vastgelegd over samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie (adopties tussen twee landen). Het gaat zowel om 'zendende' als 'ontvangende' landen. Het doel van de afspraken is de adoptieprocedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. De belangen en rechten van het kind staan centraal.

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

In deze wet staan de criteria, voorwaarden en eisen waaraan aspirant adoptiefouders moeten voldoen.

 Voor meer informatie over adoptie, zie de website van de Stichting Adoptievoorzieningen: www.adoptie.nl.​

Gemeenschapsonderdaan

​De volgende personen zijn gemeenschapsonderdaan:

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

Document voor grensoverschrijding

​Dit is een document waarmee u kunt reizen buiten uw eigen land, bijvoorbeeld een paspoort.

wettelijk vertegenwoordiger

​De wettelijk vertegenwoordiger is iemand die een andere persoon vertegenwoordigt en namens hem mag handelen. Bijvoorbeeld (een) ouder(s) of voogd (van een minderjarige) óf een curator (van een meerderjarige).

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.