Aanvragen verblijfsvergunning Europese blauwe kaart

Laatste update: 16 september 2022

Met een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart kan een hoogopgeleide werknemer wonen en werken in Nederland. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag Europese blauwe kaart?

Een Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers (expats) met een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland. De informatie op deze pagina geldt in deze situaties:

 • U woont buiten de EU, EER of Zwitserland. U wilt een Europese blauwe kaart aanvragen om in Nederland te werken.
 • U woont al in een van de EU-landen die meedoen aan de Europese blauwe kaart met een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart. U wilt nu in Nederland werken als houder van een Europese blauwe kaart.
 • U bent werkgever. U wilt een buitenlandse werknemer met een Europese blauwe kaart aannemen.

Voordelen Europese blauwe kaart

De Europese blauwe kaart heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere verblijfsvergunningen:

 • U kunt meestal eenvoudiger een Europese blauwe kaart aanvragen in een andere deelnemende EU-lidstaat. Informeer hiervoor bij die andere lidstaat.
 • U kunt al na 2 jaar (in plaats van 5 jaar) de status EU-langdurig ingezetene aanvragen. Er gelden hiervoor wel 2 voorwaarden:
  • U hebt totaal 5 jaar legaal en achter elkaar in de Europese Unie gewoond.
  • U hebt direct voor uw verblijf in Nederland al 18 maanden met een Europese blauwe kaart in een andere EU-lidstaat gewoond.
 • Uw gezinsleden kunnen na 2 jaar (in plaats van 5 jaar) in Nederland met een verblijfsvergunning voor verblijf als gezinslid van een houder van een Europese blauwe kaart een aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk voor voortgezet verblijf doen. Zij moeten wel aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk voldoen. En zij moeten minimaal 5 jaar legaal en achter elkaar in de Europese Unie hebben gewoond. 

Verblijfsvergunning kennismigrant

Voor hoogopgeleide werknemers bestaat ook een Nederlandse verblijfsvergunning. Dit is de verblijfsvergunning kennismigrant. Hiervoor gelden andere voorwaarden. De belangrijkste is dat voor kennismigranten een lager salariscriterium geldt. 

Werkgever: referent of erkend referent

Neemt u een buitenlandse werknemer aan? Dan bent u de referent voor deze werknemer. U kunt als werkgever mogelijk erkend referent worden. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. En voor gezinsleden van een werknemer. Erkenning is niet verplicht voor het aannemen van een werknemer met een Europese blauwe kaart. U kunt zich wel vrijwillig laten erkennen. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Machtiging tot voorlopig verblijf

Om naar Nederland te reizen heeft de werknemer een visum nodig. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In sommige situaties is geen mvv nodig. Bijvoorbeeld als de werknemer minimaal 18 maanden een Europese blauwe kaart in een ander EU-land heeft gehad. Lees meer over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Voorwaarden

Voor een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart gelden deze voorwaarden:

 • De werknemer voldoet aan de algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.
 • De werknemer heeft in Nederland een contract voor hooggekwalificeerd werk. Hooggekwalificeerd werk is werk waarvoor een hoge opleiding nodig is.

 • De werknemer voldoet aan de inkomenseisen.

 • Het arbeidscontract is minimaal 12 maanden geldig.

 • De werknemer heeft een diploma van een opleiding in het hoger onderwijs. Deze opleiding duurde minimaal 3 jaar. Het diploma moet benodigd zijn voor en in lijn liggen met het beroep of de desbetreffende sector waarop de aanvraag betrekking heeft. Heeft de werknemer een buitenlands diploma? Laat Nuffic dan het diploma waarderen. Dit betekent dat Nuffic onderzoekt wat het buitenlandse diploma waard is in Nederland. Lees meer over diplomawaardering op de website van het Nuffic.

 • Heeft de werknemer een beschermd beroep, zoals arts of advocaat? Dan moet u bewijzen dat dit beroep in Nederland mag worden uitgeoefend. 

 • De werknemer die gaat werken in de individuele gezondheidszorg moet in het BIG-register staan.
 • De werkgever heeft in de 5 jaar voor de aanvraag geen boete gekregen voor overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Of een boete omdat geen of onvoldoende loonbelasting of premies werknemers- of volksverzekeringen zijn betaald.

Voor Turkse burgers en hun gezinsleden kunnen andere regels gelden.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden. Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Voor de aanvraag Europese blauwe kaart hebt u de volgende documenten nodig:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort staan. Stuur ook een kopie van de pagina's met reisstempels.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit. Hierin staat dat de werknemer minimaal 12 maanden gaat werken.
 • Een werkgeversverklaring.
 • Een kopie van de loonstroken van de afgelopen 3 maanden (voor zover mogelijk).
 • Als de werknemer een Nederlands diploma heeft: een gewaarmerkt kopie van het diploma.
 • Als de werknemer een buitenlands diploma heeft: een kopie van het diploma en de originele diplomawaardering van Nuffic.
 • Als de werknemer een beschermd beroep heeft: bewijs dat dit beroep in Nederland mag worden uitgeoefend.
 • Deze bijlagen uit het formulier:
  • De bijlage 'Verklaring referent (arbeid)' voor niet-erkende referenten. Deze verklaring is volledig ingevuld en ondertekend door de werkgever.
  • De bijlage 'Antecedentenverklaring'. De onderzoeker vult de Antecedentenverklaring helemaal in en zet een handtekening.

Schriftelijke aanvraagformulieren

Alleen de werkgever kan de verblijfsvergunning aanvragen. De werkgever vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan voor de werknemer. Dit kan alleen schriftelijk. Er zijn verschillende aanvraagformulieren.

Aanvraagformulier voor aanvraag door erkende referent

Download het volgende aanvraagformulier:

Aanvraagformulier voor aanvraag door referent

Download het volgende aanvraagformulier:

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Download en print het formulier.
 2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND.
 4. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 5. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

 

Kosten aanvraag

De werkgever betaalt de kosten van de aanvraag. Dit kan met een automatische incasso, als u erkend referent bent. Of de IND stuurt een brief over het betalen van de kosten van de aanvraag (leges).

De kosten voor de aanvraag verblijfsvergunning Europese blauwe kaart zijn € 345,00. Kijk voor uitleg op de pagina Leges: kosten van een aanvraag.

 

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag Europese blauwe kaart. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. De werknemer krijgt een brief waarin staat voor welke datum de IND beslist op de aanvraag. Lees wat er gebeurt voor de IND beslist op uw aanvraag.

Voor erkende referenten probeert de IND te beslissen binnen 2 weken

De IND probeert de aanvraag van een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. De aanvraag moet dan wel helemaal compleet zijn.

Volg uw aanvraag in Mijn IND

De werknemer kan de aanvraag volgen in Mijn IND. De werknemer moet hiervoor inloggen met DigiD.

Bezwaar maken tegen de beslissing

De werkgever kan binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de beschikking staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen beslissing IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Uw rechten

Geldigheid verblijfsvergunning Europese blauwe kaart

De verblijfsvergunning is 3 maanden langer geldig dan het arbeidscontract. Maar de vergunning is maximaal 4 jaar geldig.

Werken in Nederland met een Europese blauwe kaart

Met deze verblijfsvergunning mag de werknemer zonder tewerkstellingsvergunning (twv) werken bij de werkgever die de verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'Arbeid als houder van de Europese blauwe kaart en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV'.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Wilt u nog bij een andere werkgever werken? Dan moet die werkgever een TWV voor u hebben. De werkgever vraagt de TWV aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Lees meer over tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag als werknemer met een Europese blauwe kaart naast uw baan bij uw werkgever ook werken als ondernemer. Maar u moet altijd blijven voldoen aan de voorwaarden van de Europese blauwe kaart.

Werkloosheid

Raakt u werkloos en is uw verblijfsvergunning nog geldig? Dan krijgt u maximaal 3 maanden om een nieuwe baan te zoeken. Dit heet een zoekperiode. De zoekperiode gaat in op de dag dat uw contract stopt. De zoekperiode is nooit langer dan de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning.

Wettelijke plichten

Er zijn een aantal wettelijke plichten waaraan de werknemer en werkgever zich moeten houden.

Your Europe