Een buitenlandse werknemer aannemen

U wilt een buitenlandse werknemer aannemen. Uw werknemer is al in Nederland of hij is nog in het buitenland. Op deze pagina leest u wat u moet regelen voor uw buitenlandse werknemer.​

Voor werknemers met de nationaliteit van een lidstaat van de EU/EER of van Zwitserland gelden andere regels. Voor hen geldt het vrij verkeer van personen. Zij mogen vrij werken in Nederland. 

Duur verblijf

Voor alle buitenlandse werknemers met een andere nationaliteit geldt dat de duur van het verblijf bepaalt of de werknemer een verblijfsvergunning nodig heeft.

Verblijf korter dan 90 dagen

Komt de werknemer korter dan 90 dagen werken, dan heeft de werknemer meestal een visum voor kort verblijf nodig. Daarnaast moet u meestal een TWV voor de werknemer aanvragen.

Grensarbeider
Het verblijf in Nederland wordt ook gezien als een kort verblijf als de werknemer grensarbeider is. 

Verblijf langer dan 90 dagen

Komt de werknemer langer dan 90 dagen werken, dan heeft hij een verblijfsvergunning nodig. Hieronder leest u welke verblijfsvergunningen er zijn.

Verblijfsvergunningen om te werken in loondienst

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning uw werknemer nodig heeft, hangt vaak af van de functie die uw werknemer krijgt. Maar soms kunt u ook zelf kiezen welke aanvraag wordt gedaan. Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijke verblijfsvergunningen. Klik op de link voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure van elke verblijfsvergunning.

De informatie op de pagina's van de verblijfsvergunningen is geschreven richting de vreemdeling. Als werkgever kunt u altijd de aanvraag indienen voor uw buitenlandse werknemer. Soms bent u als werkgever verplicht om de aanvraag in te dienen. 

Overplaatsing binnen een onderneming
De werknemer werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst als trainee, leidinggevende of specialist naar een vestiging in Nederland.

Kennismigrant
De werknemer gaat werken in een hooggekwalificeerde functie. Of hij gaat werken als (gast)docent, arts in opleiding of onderzoeker in loondienst. Er gelden specifieke looneisen.

Europese blauwe kaart
De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU. Er gelden specifieke loon- en opleidingseisen. Met deze verblijfsvergunning kan de werknemer ook eenvoudiger in een andere EU-lidstaat gaan werken.

Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
De werknemer gaat werken als onderzoeker werken in de zin van richtlijn (EU) 2016/801. Hij hoeft niet een salaris betaald te krijgen; hij mag ook een beurs ontvangen.

Arbeid in loondienst
Er bestaat een aantal vergunningen arbeid in loondienst:

Stage lopen of werkervaring opdoen
De werknemer gaat stage lopen in het kader van een studie of komt bij u werken om werkervaring op te doen (praktikant). De werknemer kan ook stage lopen of werkervaring opdoen in het kader van een actieprogramma van de EU.

Seizoenarbeider
De werknemer komt tijdelijk in Nederland werken in de agrarische sector.

Grensoverschrijdende dienstverlener
De werknemer werkt bij een bedrijf in de EU, EER of Zwitserland. Voor dit bedrijf gaat hij diensten verrichten in Nederland.

Een buitenlandse student aannemen

Wilt u een buitenlandse student met een verblijfsvergunning voor studie in dienst nemen? Een buitenlandse student mag alleen in loondienst werken als u een TWV hebt voor de student.

De student mag dan:

  • maximaal 16 uur per week werken; óf
  • voltijd werken in de zomermaanden juni, juli en augustus. 

Als de student meer werkt of wanneer u geen TWV hebt dan is de student illegaal aan het werk. De Inspectie SZW houdt hierop toezicht. De Inspectie zal u beboeten voor de illegale tewerkstelling.

Werken tijdens een aanvraagprocedure asiel verlenging of onbepaalde tijd

Met een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag een vreemdeling werken. Ook tijdens de behandeling van zijn aanvraag asiel verlenging of onbepaalde tijd mag hij werken en is hij legaal in Nederland. U hoeft dus als werkgever tijdens deze aanvraagprocedures geen tewerkstellingsvergunning te hebben. Dit staat ook in de brief die de vreemdeling ontvangt na het indienen van zijn aanvraag. Daarnaast kan de vreemdeling tijdens deze aanvraagprocedures een VreemdelingenIdentiteitsbewijs type W aanvragen. Op dit document staat ook vermeld dat hij mag werken.

Referent

Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Wanneer u een buitenlandse werknemer aanneemt bent u de referent voor deze werknemer. U kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn.

Een werkgever kan erkenning als referent aanvragen bij de IND. Om aanvragen te doen voor kennismigranten en onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 is erkenning als referent verplicht.

Wettelijke verplichtingen

Een referent heeft een aantal wettelijke verplichtingen: een informatieplicht en een administratieplicht. Als erkend referent hebt u ook een zorgplicht. Voor onderzoekers gelden andere wettelijke verplichtingen.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Naast de wettelijke verplichtingen van de IND gelden aanvullende wettelijke regels waar de Inspectie SZW toezicht op houdt. U bent er verantwoordelijk voor dat ook de regels van de Wet arbeid vreemdelingen worden nageleefd. Niet alleen door uzelf, maar ook door de ingeleende werknemers en het hierbij betrokken uitzendbureau. U riskeert anders een hoge boete.

Gezinsleden van de werknemer

De gezinsleden van uw werknemer kunnen meestal meekomen naar Nederland. Alleen wanneer de werknemer komt voor seizoenarbeid of voor stage of werkervaring opdoen, kan hij zijn gezinsleden niet meenemen.

Hebt u zich erkend als referent voor arbeidsgerelateerde doelen? U kunt de aanvragen voor de gezinsleden van uw werknemer indienen. Reizen de werknemer en de gezinsleden samen naar Nederland, dan kunt u de aanvragen gelijktijdig indienen. Maar de gezinsleden kunnen ook later naar Nederland reizen. Als erkend referent kunt u die aanvraag dan nog steeds indienen voor uw werknemer.

Bent u geen erkend referent? Uw werknemer vraagt zelf de verblijfsvergunning aan voor zijn gezinsleden.

 Bekijk het Webinar

​Meer informatie

Portaal erkende referent 
Ondernemersplein.nl
Brexit

30% regeling

Wilt u meer weten over de 30% regeling? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.