Aanvragen verblijfsvergunning Europese blauwe kaart

Laatste check: 02-12-2021

Met een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart kan een hoogopgeleide werknemer wonen en werken in Nederland. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Inhoud

Voor wie is de aanvraag Europese blauwe kaart

Een Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers (expats) met een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen horen bij de EU en EER. De informatie op deze pagina geldt in deze situaties:

 1. U woont buiten de EU, EER of Zwitserland. U wilt een Europese blauwe kaart aanvragen om in Nederland te werken.
 2. U woont al in een van de EU-landen die meedoen aan de Europese blauwe kaart met een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart. U wilt nu in Nederland werken als houder van een Europese blauwe kaart.
 3. U bent werkgever. U wilt een buitenlandse werknemer met een Europese blauwe kaart aannemen.

Verblijfsvergunning kennismigrant

Voor hoogopgeleide werknemers bestaat ook een Nederlandse verblijfsvergunning. Dit is de verblijfsvergunning kennismigrant. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Lees meer over de verblijfsvergunning voor kennismigrant.

Werkgever: referent of erkend referent

Neemt u een buitenlandse werknemer aan? Dan bent u de referent voor deze werknemer. U kunt als werkgever mogelijk erkend referent worden. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. En voor gezinsleden van een werknemer. Erkenning is niet verplicht voor het aannemen van een werknemer met een Europese blauwe kaart. U kunt zich wel vrijwillig laten erkennen. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Algemene voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor iedereen die een verblijfsvergunning aanvraagt

Voorwaarden Europese blauwe kaart

Er zijn een aantal voorwaarden die altijd gelden. Lees de algemene voorwaarden voor iemand die een verblijfsvergunning aanvraagt. Voor de verblijfsvergunning Europese blauwe kaart gelden daarnaast deze voorwaarden:

 • De werknemer heeft in Nederland een contract voor hooggekwalificeerd werk. Hooggekwalificeerd werk is werk waarvoor een hoge opleiding nodig is.
 • Het salaris van de werknemer is hoog genoeg. Bekijk welk salariscriterium geldt voor de Europese blauwe kaart.
 • Het arbeidscontract is minimaal 12 maanden geldig.
 • De werknemer heeft een diploma van een opleiding in het hoger onderwijs. Deze opleiding duurde minimaal 3 jaar. Het diploma moet benodigd zijn voor en in lijn liggen met het beroep of de desbetreffende sector waarop de aanvraag betrekking heeft. Heeft de werknemer een buitenlands diploma? Laat Nuffic dan het diploma waarderen. Dit betekent dat Nuffic onderzoekt wat het buitenlandse diploma waard is in Nederland. Meer informatie over diplomawaardering vindt u op de website van het Nuffic.

 • Heeft de werknemer een beschermd beroep, zoals arts of advocaat? Dan moet u bewijzen dat dit beroep in Nederland mag worden uitgeoefend.
 • De werkgever heeft in de 5 jaar voor de aanvraag geen boete gekregen voor overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Of een boete omdat geen of onvoldoende loonbelasting of premies werknemers- of volksverzekeringen zijn betaald.

Turkse burgers en hun gezinsleden

Lees welke andere voorwaarden mogelijk gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning Europese blauwe kaart. Voor de aanvraag Europese blauwe kaart zijn deze documenten nodig:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort staan. Stuur ook een kopie van de pagina's met reisstempels.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit. Hierin staat dat de werknemer minimaal 12 maanden gaat werken.
 • Een werkgeversverklaring.
 • Een kopie van de loonstroken van de afgelopen 3 maanden (voor zover mogelijk).
 • Als de werknemer een Nederlands diploma heeft: een gewaarmerkt kopie van het diploma.
 • Als de werknemer een buitenlands diploma heeft: een kopie van het diploma en de originele diplomawaardering van Nuffic.
 • Als de werknemer een beschermd beroep heeft: bewijs dat dit beroep in Nederland mag worden uitgeoefend.
 • Deze bijlagen uit het formulier:
  • De bijlage 'Verklaring referent (arbeid)' voor niet-erkende referenten. Deze verklaring is volledig ingevuld en ondertekend door de werkgever.
  • De bijlage 'Antecedentenverklaring'. De onderzoeker vult de Antecedentenverklaring helemaal in en zet een handtekening.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Om naar Nederland te reizen heeft de werknemer een visum nodig. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In sommige situaties is geen mvv nodig. Bijvoorbeeld als de werknemer minimaal 18 maanden een Europese blauwe kaart in een ander EU-land heeft gehad. Lees meer over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en wanneer u geen mvv nodig hebt.

Schriftelijke aanvraagformulieren

Alleen de werkgever kan de verblijfsvergunning aanvragen. De werkgever vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan voor de werknemer. Dit kan alleen schriftelijk. Er zijn verschillende aanvraagformulieren.

Aanvraagformulier voor aanvraag door erkende referent

Aanvraagformulier voor aanvraag door referent

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Download en print het formulier.
 2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag

De werkgever betaalt de kosten van de aanvraag. Dit kan met een automatische incasso, als u erkend referent bent. Of de IND stuurt een brief over het betalen van de kosten van de aanvraag (leges).

De aanvraag voor een verblijfsvergunning Europese blauwe kaart kost € 345.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag Europese blauwe kaart. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. De werkgever krijgt een brief waarin staat voor welke datum de IND beslist op de aanvraag.

Voor erkende referenten probeert de IND te beslissen binnen 2 weken

De IND probeert de aanvraag van een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. De aanvraag moet dan wel helemaal compleet zijn.

Volg uw aanvraag online

Bezwaar maken tegen de beslissing

De werkgever kan binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe dit moet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning Europese blauwe kaart

De verblijfsvergunning is 3 maanden langer geldig dan het arbeidscontract. Maar de vergunning is maximaal 4 jaar geldig.

Werken in Nederland met een Europese blauwe kaart

Met deze verblijfsvergunning mag de werknemer zonder tewerkstellingsvergunning (twv) werken bij de werkgever die de verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'Arbeid als houder van de Europese blauwe kaart en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV'.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Wilt u nog bij een andere werkgever werken? Dan moet die werkgever een twv voor u hebben. De werkgever vraagt de tewerkstellingsvergunning aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Lees meer over tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag als werknemer met een Europese blauwe kaart naast uw baan bij uw werkgever ook werken als ondernemer. Maar u moet altijd blijven voldoen aan de voorwaarden van de Europese blauwe kaart.

Werkloosheid

Raakt u werkloos en is uw verblijfsvergunning nog geldig? Dan krijgt u maximaal 3 maanden om een nieuwe baan te zoeken. Dit heet een zoekperiode. De zoekperiode gaat in op de dag dat uw contract stopt. De zoekperiode is nooit langer dan de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning.

Wettelijke plichten

Er zijn een aantal wettelijke plichten waaraan de werknemer en werkgever zich moeten houden.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?