Aanvragen verblijfsvergunning seizoenarbeid

Laatste check: 26-08-2021

Met een verblijfsvergunning voor seizoenarbeid kan een werknemer maximaal een half jaar in Nederland werken in de agrarische sector. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Inhoud

Voor wie is de aanvraag verblijfsvergunning seizoenarbeid

Een verblijfsvergunning seizoenarbeid is een werk- en verblijfsvergunning. Deze geldt alleen voor werknemers met een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen horen bij de EU en EER. De informatie op deze pagina geldt in deze situaties:

 1. U wilt werken bij een Nederlands bedrijf in de land- of tuinbouw voor maximaal 24 weken.
 2. U bent werkgever in de land of tuinbouw. U wilt een buitenlandse werknemer maximaal 24 weken seizoenswerk laten doen bij uw bedrijf.

Werkgever: referent of erkend referent

Neemt u een buitenlandse werknemer aan? Dan bent u de referent voor deze werknemer. U kunt als werkgever mogelijk erkend referent worden. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. En voor gezinsleden van een werknemer. Erkenning is niet verplicht voor het aannemen van een seizoenarbeider. U kunt zich wel vrijwillig laten erkennen. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Algemene voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor iedereen die een verblijfsvergunning aanvraagt.

Voorwaarden seizoenarbeid

Er zijn een aantal voorwaarden die altijd gelden. Lees de algemene voorwaarden voor iemand die een verblijfsvergunning aanvraagt. Voor de verblijfsvergunning seizoensarbeid gelden daarnaast deze voorwaarden:

 • De werknemer gaat voor maximaal 24 weken seizoenarbeid in Nederland doen.
 • De werknemer gaat voldoende inkomen verdienen. Bekijk de inkomenseis.
 • De werknemer is in de 3 jaar voor de aanvraag niet illegaal in Nederland geweest.
 • De werkgever is een in Nederland gevestigd bedrijf of organisatie. Of een officiële Nederlandse vestiging van een buitenlands bedrijf.
 • De werkgever staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (als dit vereist is op grond van de Handelsregisterwet 2007).

Meer informatie over de voorwaarden volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) vindt u op www.werk.nl.

Turkse burgers en hun gezinsleden

Lees welke andere voorwaarden mogelijk gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning seizoenarbeid. Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Voor de aanvraag seizoenarbeid hebt u deze documenten nodig:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort van de werknemer staan.
 • Kopie van (concept) arbeidscontract met de werknemer.
 • De volgende bijlagen bij het formulier:
  • De bijlage 'Antecedentenverklaring'. De werknemer vult de Antecedentenverklaring helemaal in en zet een handtekening.
  • De ingevulde en ondertekende bijlage 'Verklaring referent (arbeid)'. De werkgever vult deze bijlage in.
  • Volledig ingevulde bijlage 'Gegevens vacaturevoorziening'. De werkgever vult deze bijlage in.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Om naar Nederland te reizen heeft de werknemer een visum nodig. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In sommige situaties is geen mvv nodig. Lees meer over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en wanneer u geen mvv nodig hebt.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Om in Nederland te werken heeft de seizoenarbeider een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. De verblijfsvergunning en de TWV worden samen aangevraagd als gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De IND beoordeelt deze aanvraag. Voor de TWV vraagt de IND advies bij het UWV.

Schriftelijke aanvraagformulieren

De werkgever (referent) kan de aanvraag doen. Dit is het eenvoudigst. Maar de werknemer (vreemdeling) kan ook zelf de aanvraag doen. U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan alleen schriftelijk. Er zijn verschillende aanvraagformulieren.

Aanvraagformulier voor erkende referent

Aanvraagformulier voor referent

Let op! Is de werknemer EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land? Gebruik dan het aanvraagformulier dat staat op de pagina Wonen in Nederland met verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van ander land.

Aanvraagformulier voor vreemdeling

Hebt u een mvv nodig? Ga dan naar de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u nu woont. Hebt u geen mvv nodig? Gebruik dan dit aanvraagformulier:

Let op! Bent u EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land? Gebruik dan het aanvraagformulier dat staat op de pagina Wonen in Nederland met verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van ander land.

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Download en print het formulier.
 2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag seizoenarbeid

De werkgever betaalt de kosten van de aanvraag. Dit kan met een automatische incasso, als de werkgever erkend referent is. Of de IND stuurt een brief om de kosten van de aanvraag (leges) te betalen.

De aanvraag voor een verblijfsvergunning seizoenarbeid kost € 207.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag voor de vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. De werkgever krijgt een brief waarin staat voor welke datum de IND beslist op de aanvraag.

Voor erkende referenten probeert de IND te beslissen binnen 2 weken

De IND probeert de aanvraag gedaan door een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. De aanvraag moet dan wel helemaal compleet zijn.

Volg uw aanvraag online

Bezwaar maken tegen de beslissing

De werkgever kan binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe dit moet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning seizoenarbeid

Hoe lang de verblijfsvergunning geldig is hangt af van het advies van UWV over de tewerkstellingsvergunning (TWV). De vergunning is maximaal 24 weken geldig.

Werken in Nederland als seizoenarbeider

Met deze verblijfsvergunning mag de seizoenarbeider werken op de voorwaarden van het aanvullend document. Het aanvullend document is een extra document bij de verblijfsvergunning. Op het aanvullend document staat onder welke voorwaarden de seizoenarbeider mag werken. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'.

Wettelijke plichten

Er zijn een aantal wettelijke plichten waaraan de werknemer en werkgever zich moeten houden.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?