• Home
  • Studievoortgang en uw verblijfsvergunning

Studievoortgang en uw verblijfsvergunning

Uw onderwijsinstelling beoordeelt jaarlijks of u voldoende studievoortgang maakt. Dit heet studievoortgangsmonitoring.

U krijgt een verblijfsvergunning die geldig is voor de duur van uw opleiding. U houdt deze verblijfsvergunning als u elk jaar minimaal 50% van de studiepunten haalt. Is uw studievoortgang niet voldoende? Dan moet uw onderwijsinstelling dit melden bij de IND. U kunt dan uw verblijfsvergunning verliezen.

Voor wie geldt de studievoortgangsmonitoring?

Voor alle studenten met een verblijfsvergunning voor 'studie'. Hebt u een voorbereidende periode nodig? Dan moet u dit programma binnen 12 maanden halen. De studievoortgangsmonitoring geldt niet voor:

  • Studenten die in de loop van het collegejaar al eerder zijn afgemeld en uitgeschreven.
  • Uitwisselingsstudenten. 

Moet de onderwijsinstelling u informeren over de studievoortgangsmonitoring?

Ja. Uw onderwijsinstelling informeert u of u voldoende studiepunten hebt en uw vergunning mag houden. 

De onderwijsinstelling weet al tijdens het studiejaar dat de student onvoldoende studiepunten haalt. Mag de onderwijsinstelling de student afmelden?

Ja. De onderwijsinstelling mag u bij onvoldoende studievoortgang op elk moment afmelden. U kunt dan uw vergunning verliezen.

Wat moet de onderwijsinstelling doen?

Eind november moet bekend zijn of u in het voorgaande collegejaar minimaal 50% van de studiepunten hebt gehaald. Hebt u niet voldoende punten gehaald? Dan moet uw onderwijsinstelling bepalen of er een geldige reden is. Dit heet een verschoonbare reden. Hebt u geen verschoonbare reden en onvoldoende punten? Dan moet uw onderwijsinstelling u afmelden bij de IND. 

Wat gebeurt er als uw onderwijsinstelling u heeft afgemeld?

De IND informeert u over de afmelding. Uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Hierover krijgt u een brief van de IND waarop u kunt reageren. Als uw vergunning toch wordt ingetrokken en u wilt in Nederland blijven, dan moet u een andere verblijfsvergunning aanvragen.

Krijgt de onderwijsinstelling van de IND een lijst met de studenten die zij moeten monitoren?

Nee.

Welke studievoortgang geldt bij een voorbereidend jaar?

Studenten hebben één keer recht op een voorbereidende periode van maximaal 12 maanden. U moet het complete voorbereidende programma in deze periode halen. U kunt niet volstaan met een studievoortgang van 50%. Hebt u na 12 maanden het voorbereidend jaar niet succesvol gehaald? Dan moet uw onderwijsinstelling u afmelden.

Een student begint in februari met zijn studie. Hoeveel studiepunten moet hij halen?

Als een student later in het jaar instroomt, moet hij naar evenredigheid 50% van de studiepunten halen. Bijvoorbeeld: van februari tot september zijn 30 punten te behalen. De student moet dan minimaal 15 punten halen.

Wat is een geldige reden?

Met een geldige reden wordt een verschoonbare reden bedoeld. Deze staan in de Wet op het hoger onderwijs. Dit zijn:

  • ziekte
  • lichamelijke of zintuiglijke stoornis of andere functiestoornis
  • zwangerschap
  • bijzondere familieomstandigheden
  • bestuursfuncties
  • onvermogen om te studeren

Hoe vaak mag een student een beroep doen op dezelfde geldige reden?

U mag bij uw onderwijsinstelling één keer een beroep op dezelfde verschoonbare reden doen.

Een student heeft onvoldoende studiepunten behaald. De student heeft daarvoor een geldige reden. Wat meldt de onderwijsinstelling aan de IND?

Er hoeft niets aan de IND te worden gemeld. In de administratie van de onderwijsinstelling wordt opgenomen dat u een geldige reden hebt. Welke reden dat is, hoeft niet in een openbaar toegankelijke administratie te staan. 

Een student heeft onvoldoende studievoortgang geboekt. Welke stukken moet de onderwijsinstelling bewaren als het gaat om geldige redenen?

Dit is afhankelijk van de situatie. Het kan zijn dat deze stukken zelfs niet bij het International Office beschikbaar zijn, maar bijvoorbeeld wel bij een studentendecaan. In de administratie moet dan in ieder geval zijn opgenomen dat de studievoortgang is beoordeeld en dat onderliggende stukken op een andere plek worden bewaard.

Een student heeft onvoldoende studiepunten behaald en hij heeft daarvoor geen geldige reden. Mag de student tegen de beslissing in bezwaar?

Dat is een beslissing die de onderwijsinstelling zelf neemt.

Een student loopt dit collegejaar stage. De studiepunten die hij voor de stage krijgt, krijgt hij pas in het volgende collegejaar. Wat betekent dit voor de studievoortgangsmonitoring?

De studievoortgangsmonitoring ziet op het voorgaande collegejaar. De student moet in dat collegejaar voldoende punten hebben gehaald.

Wat wordt bedoeld met de 'nominale studielast'?

De nominale studielast zoals blijkt uit de registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Het CROHO is leidend.

Een student volgt een kunstopleiding. De onderwijsinstelling werkt niet met ECTS. Geldt de studievoortgangsmonitoring ook voor deze student?

Ja, de student moet in ieder geval voldoende voortgang boeken. Ook voor deze studenten geldt artikel 5.5 van de Gedragscode.

Een student volgt een deel van de opleiding in Nederland en een deel van de opleiding in het buitenland. Tellen de studiepunten uit het buitenland mee voor de studievoortgangsmonitoring?

Ja, deze punten tellen mee. De punten moeten wel herleidbaar zijn tot de opleiding waarvoor de student een verblijfsvergunning heeft gekregen. Het maakt hierbij niet uit of de student eerst in Nederland vakken volgt of eerst in het buitenland.

Een student volgt een joint degree programma aan verschillende onderwijsinstellingen. Welke onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de studievoortgangsmonitoring?

Alle betrokken onderwijsinstellingen houden elk de studievoortgang van de student voor het eigen onderdeel bij. De onderwijsinstellingen mogen zelf onderling afspreken wie aanspreekbaar is op de studievoortgangsmonitoring. Maar het ligt voor de hand dat dit de onderwijsinstelling is, die erkend referent is.

Een student haalt in het eerste jaar 50% van de studiepunten. Moet hij de overige punten van jaar één in jaar twee halen? Dus: 30 + 60 of 30 + 30?

Een student die in het eerste jaar 50% van de studiepunten haalt, moet ook in het tweede jaar minimaal 50% van de studiepunten halen. Welke studiepunten dit zijn (uit welk jaar) is voor de IND niet van belang. Het kan misschien wel van belang zijn voor het kunnen doorstuderen van de student aan de onderwijsinstelling.

Een student volgt twee studies. Mogen de studiepunten van beide opleidingen bij elkaar worden opgeteld?

Ja, dat mag. In principe tellen alle studiepunten die bijdragen aan het behalen van een diploma mee.

Tellen studiepunten mee voor vakken waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen?

Ja. ​