Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)

U werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.

Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?
In het kader van intra EU-mobiliteit kunt u onder bepaalde voorwaarden ook worden overgeplaatst naar een  vestiging van deze onderneming in een andere lidstaat van de EU die de richtlijn heeft ingevoerd (Denemarken en Ierland doen niet mee).

Uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de TWV. U hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie (de IND). Na ontvangst van de aanvraag vraagt de IND advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. UWV beoordeelt de vraag om advies aan de hand van de criteria volgend uit de Richtlijn. De IND neemt een beslissing op basis van het advies van UWV. Is de beslissing positief en wordt de GVVA afgegeven? Dan informeert de IND u hierover.

Uw werkgever kan zich vrijwillig laten erkennen. Dit is niet verplicht. Erkenning als referent heeft verschillende voordelen.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U hebt hoofdverblijf buiten de EU op het moment van de aanvraag.
 • U gaat werken als leidinggevende of specialist (zogenoemd sleutelpersoneel) of als trainee
 • U wordt overgeplaatst van een onderneming buiten de EU naar een vestiging in Nederland.
 • U bent voor het moment van overplaatsing al ten minste 3 maanden in dienst bij de onderneming buiten de EU.
 • U hebt een geldige arbeidsovereenkomst met een buiten de EU gevestigde onderneming of een opdrachtbrief van de werkgever. Hierin staan de volgende gegevens:
  • bijzonderheden over de duur van de overplaatsing en de plaats van de vestiging in Nederland;
  • gegevens die aantonen dat u een functie gaat bekleden als leidinggevende, specialist of trainee-werknemer;
  • de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing;
  • gegevens die aantonen dat u na het einde van de overplaatsing kan worden overgeplaatst naar een vestiging die tot dezelfde onderneming behoort en in een derde land is gevestigd;
 • U hebt de kwalificaties en ervaring die vereist zijn als leidinggevende of specialist in de vestiging waarnaar u wordt overgeplaatst. Als trainee-werknemer moet u in het bezit zijn van een hbo- of universitair masterdiploma of daarmee in het buitenland gelijk te stellen masterdiploma. Als u een gereglementeerd beroep (zoals architect of arts) hebt, moet u beschikken over een erkenning van de buitenlandse beroepskwalificaties.
 • De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden liggen ten minste op het niveau dat wettelijk vereist en in deze bedrijfstak gebruikelijk is. Het loon moet dus marktconform zijn. Dit is het looncriterium voor arbeid als kennismigrant.
 • De vestiging in Nederland is niet opgericht om toelating van overgeplaatste werknemers tot de EU eenvoudiger te maken.
 • Nederland is de lidstaat van het langste verblijf tijdens de overplaatsing.
 • De werkgever of vestiging in Nederland verricht economische activiteiten.
 • U hebt in de periode van 6 maanden direct voorafgaande aan de aanvraag niet in Nederland verbleven voor een eerdere overplaatsing binnen de onderneming.
 • De werkgever of vestiging in Nederland heeft in de 5 jaar direct voorafgaande aan de aanvraag geen sanctie opgelegd gekregen wegens overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen of wegens het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of volksverzekeringen.
 • Als u trainee-werknemer bent, volgt u een traineeprogramma en wordt u niet als normale werknemer ingezet.

Meer informatie over de voorwaarden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) vindt u op www.werk.nl/werkvergunning.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Online aanvraag

Uw werkgever kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan hij doen via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost ​​​€ 320. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig. 

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

Uw werkgever vraagt de mvv en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) in één keer aan. Uw werkgever gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging naar uw referent in Nederland. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en kan advies vragen aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen. UWV heeft voor de adviesprocedure een wettelijke termijn van 5 weken. Heeft UWV meer informatie nodig? Dan neemt UWV rechtstreeks contact op met uw werkgever. UWV stelt een advies op en stuurt dit naar de IND.

 • Negatieve beslissing

  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen GVVA. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken
 • Positieve beslissing

  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een GVVA. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw werkgever op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. Uw werkgever kan meteen de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen.

Uw werkgever vraagt de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid aan. Uw werkgever vraagt de mvv en GVVA in één keer aan. Uw werkgever gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND.

Bent u al in Nederland? Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, moet u binnen 2 weken bij een IND-loket langskomen om biometrie te laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en kan advies vragen aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen. UWV heeft voor de adviesprocedure een wettelijke termijn van 5 weken. Heeft UWV meer informatie nodig? Dan neemt UWV rechtstreeks contact op met uw werkgever. UWV stelt een advies op en stuurt dit naar de IND.

 • Negatieve beslissing

  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen GVVA. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing

  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een GVVA.

 Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'Overplaatsing binnen een onderneming' (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)7060

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 69.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

​Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 192.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 64.
 • Komt u uit San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 69.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'Overplaatsing binnen een onderneming' (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)7061

Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 69.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)7063

U beschikt over een geldige ICT-vergunning afgegeven door een andere lidstaat. U wordt nu voor concernwerk overgeplaatst naar Nederland voor langer dan 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. U hebt een Mobile ICT-vergunning nodig. Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 69.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)7064

​U beschikt over een geldige ICT-vergunning afgegeven door een andere lidstaat. U wordt nu voor concernwerk overgeplaatst naar Nederland voor langer dan 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. U hebt een Mobile ICT-vergunning nodig. Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 69.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (voor erkend referent) 7060

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 64.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkende referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 192.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 64.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 64.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (voor referent)7061

Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 64.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)7063

U beschikt over een geldige ICT-vergunning afgegeven door een andere lidstaat. U wordt nu voor concernwerk overgeplaatst naar Nederland voor langer dan 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. U hebt een Mobile ICT-vergunning nodig. Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 64. ​

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)7064

​U beschikt over een geldige ICT-vergunning afgegeven door een andere lidstaat. U wordt nu voor concernwerk overgeplaatst naar Nederland voor langer dan 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. U hebt een Mobile ICT-vergunning nodig. Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 320.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 64.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) klaar te hebben. U krijgt een brief als u de GVVA kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw GVVA juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheidsduur vergunning

​De geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is maximaal 3 jaar voor leidinggevenden en specialisten.
Voor trainee-werknemers is de geldigheidsduur van de GVVA maximaal 1 jaar. 

De maximale geldigheidsduur is inclusief overplaatsingen tussen EU-lidstaten.

Werken

​Op de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) staat de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid wegens overplaatsing binnen een onderneming en arbeid als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV.’

Dit betekent dat u mag werken bij een vestiging van deze onderneming in Nederland. Als u andere arbeid in Nederland wilt verrichten moet uw werkgever in het bezit zijn van een TWV. En u mag daarnaast werken als zelfstandig ondernemer, als u maar aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning voor overplaatsing binnen een onderneming blijft voldoen.

Bent u in het bezit van een GVVA voor 'overplaatsing binnen een onderneming in het kader van richtlijn 2014/66 EU maar staat op uw document een andere arbeidsmarktaantekening ?  U hoeft u document niet om te ruilen. Ook voor u geldt bovenstaande arbeidsmarktaantekening.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Intra EU-mobiliteit

​Met deze vergunning kunt u intra EU-mobiliteit aanvragen. Hiermee kunt u worden overgeplaatst naar een vestiging van het internationaal concern binnen een andere deelnemende EU-lidstaat. Dit kan voor korte en lange termijn.

Kortetermijnmobiliteit

Kortetermijnmobiliteit is mogelijk voor verblijf van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen. Bij kortetermijnmobiliteit in Nederland moet de werkgever UWV notificeren van het korte verblijf. Na deze notificatie mag u direct werken.

Langetermijnmobiliteit

Langetermijnmobiliteit is mogelijk voor een verblijf van meer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen. Hiervoor moet in Nederland een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Een mvv is niet nodig. Na het indienen van de aanvraag mag u direct werken. Bij de aanvraag wordt een aantal voorwaarden niet opnieuw getoetst:

 • vereiste duur dienstverband (ten minste 3 maanden);
 • vereiste kwalificaties en ervaring;
 • vereiste van de trainee-overeenkomst (als u trainee-werknemer bent).

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging  aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland  weer in te reizen.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.

Leidinggevende

Een lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit, onder het algemene toezicht van of aangestuurd door, in hoofdzaak, de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming of daarmee gelijkgestelde personen; deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van de indienstneming of van het ontslag van werknemers dan wel van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid.

Specialist

​Een binnen de groep van ondernemingen werkend persoon die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit. Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft, waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn.

Trainee

​Iemand met een universitair diploma die voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden wordt overgeplaatst naar een gastentiteit. Tijdens de overplaatsing wordt de trainee betaald voor zijn werkzaamheden.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.