Aanvragen verblijfsvergunning lerend werken via EU-programma

Met een verblijfsvergunning voor lerend werken via een programma van de Europese Unie (EU) kunt u in Nederland wonen en stage lopen of werkervaring opdoen. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag werk of stage via EU-programma?

De informatie op deze pagina geldt in deze situaties:

 • U hebt de nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland. Lees welke landen horen bij de EU en EER. U komt in Nederland stage lopen of werkervaring opdoen via een EU-programma.
 • U bent een werkgever in Nederland. U neemt een stagiair of praktikant aan met de nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland.

EU-programma Erasmus+

De Europese Unie (EU) heeft een actieprogramma Erasmus+ om personen binnen de EU mogelijkheden te geven voor studie en werkervaring in het buitenland. Lees meer van het actieprogramma Erasmus+.

U hebt de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland

U kunt zonder verblijfsvergunning in Nederland stage lopen of werkervaring opdoen. Lees meer informatie over wonen in Nederland als burger van de EU, EER of Zwitserland.

Lerend werken zonder EU-programma

Gaat u stage lopen of werkervaring opdoen, maar niet via een EU-programma? Dan gelden andere voorwaarden voor u. Bekijk de voorwaarden voor stage lopen of werkervaring opdoen in Nederland zonder EU-programma.

Werkgever: referent of erkend referent

Neemt u een buitenlandse werknemer aan? Dan bent u de referent voor deze werknemer. U kunt als werkgever mogelijk erkend referent worden. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. Erkenning is niet verplicht voor het aannemen van een stagiair of praktikant via een EU-programma. U kunt zich wel vrijwillig laten erkennen. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Om naar Nederland te reizen heeft de werknemer een visum nodig. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In sommige situaties is geen mvv nodig.  Lees meer over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en wanneer u geen mvv nodig hebt.

Algemene voorwaarden voor verblijfsvergunning

Voorwaarden lerend werken via EU-programma

Voor de verblijfsvergunning lerend werken via een EU-programma gelden daarnaast deze voorwaarden:

 • De werknemer gaat werken in Nederland via een actieprogramma van de EU. Bijvoorbeeld via het programma van Erasmus+.
 • De werknemer gaat voldoende inkomen verdienen. Bijvoorbeeld met een stagevergoeding. Maar ander inkomen telt ook mee, zoals een beurs. Bekijk de normbedragen inkomen voor werken via een EU-programma.

Turkse burgers en hun gezinsleden

Lees welke andere voorwaarden mogelijk gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning werken of stage lopen via EU-programma. Voor de aanvraag lerend werken via EU-programma hebt u deze documenten nodig:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort van de werknemer staan.
 • Bewijs van de school dat de werknemer stage loopt of praktikant is. En dat dit via een EU-programma is.
 • Als de stagiair al is afgestudeerd aan hbo of universiteit: een diploma waaruit blijkt dat de stagiair niet langer dan 2 jaar geleden is afgestudeerd.
 • Document dat de werknemer een beurs krijgt. En hoe hoog deze beurs is.
 • Een stageovereenkomst en stageprogramma. Of een praktikantenovereenkomst en een terugkeerverklaring.
 • Deze bijlagen van het aanvraagformulier:
  • De bijlage 'Antecedentenverklaring'. Deze bijlage zit bij het aanvraagformulier. De werknemer vult de Antecedentenverklaring helemaal in en zet een handtekening.
  • De ingevulde en ondertekende bijlage 'Verklaring referent (arbeid)'. Deze zit bij het aanvraagformulier. De werkgever vult deze bijlage in.
  • De ingevulde en ondertekende bijlage 'Gegevens (over noodzaak) van lerend werken (stagiair)'. Deze zit bij het aanvraagformulier. De werkgever vult deze bijlage in.

Legalisatie en vertaling van documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Schriftelijke aanvraagformulieren

De opdrachtgever (referent) of de werknemer (vreemdeling) vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan alleen schriftelijk. Er zijn verschillende aanvraagformulieren.

Aanvraagformulier voor erkend referent

Aanvraagformulier voor referent (niet erkend)

Aanvraagformulier voor vreemdeling

Hebt u een mvv nodig en wilt u de mvv zelf aanvragen? Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u nu woont om een afspraak te maken voor het indienen van de aanvraag. Gebruik hiervoor het volgende formulier: 

Hebt u geen mvv nodig? Dan doet u de aanvraag in Nederland bij de IND. Gebruik dan dit aanvraagformulier:

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Download en print het formulier.
 2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag

De IND stuurt een brief naar de werkgever voor het betalen van de kosten van de aanvraag (leges). Heeft de werknemer de aanvraag zelf gedaan? Dan krijgt de werknemer een brief van de Nederlandse ambassade of het consulaat.

De aanvraag lerend werken EU-programma kost € 345,00.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 60 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag voor lerend werken via een EU-programma. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag.

Aanvraag door erkende referent: beslissing binnen 2 weken

De IND probeert de aanvraag van een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. De aanvraag moet dan wel helemaal compleet zijn.

Volg uw aanvraag online

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning lerend werken via EU-programma

De verblijfsvergunning is geldig voor de periode van de stage of werkervaringstraject in Nederland. Maar de vergunning is maximaal 1 jaar geldig. Na dat jaar kunt u de verblijfsvergunning niet meer verlengen.

Werken in Nederland als stagiair of praktikant via EU-programma

Met deze verblijfsvergunning mag de werknemer alleen werken op basis van het EU-programma. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. De werknemer mag geen ander werk doen in Nederland. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke plichten

Er zijn een aantal wettelijke plichten waaraan de werknemer (vreemdeling) en opdrachtgever (referent) zich moet houden.

Your Europe