Aanvragen verblijfsvergunning intra-corporate transferee (richtlijn 2014/66/EU)

Laatste update: 11 november 2022

Met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee (ICT) kan een werknemer worden overgeplaatst binnen een onderneming. Deze verblijfsvergunning is voor leidinggevenden, specialisten en trainees die gaan werken bij een Nederlandse vestiging van het bedrijf. U leest op deze pagina de voorwaarden. En hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag intra-corporate transferee (ICT)?

Een verblijfsvergunning intra-corporate transferee is een werk- en verblijfsvergunning. Deze geldt voor leidinggevenden, specialisten, en trainees binnen een traineeprogramma. In de rest van deze tekst noemen we hen werknemer. De werknemer wordt door een onderneming van buiten de EU overgeplaatst naar een vestiging in Nederland. De werknemer heeft een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwiterland. Lees welke landen bij de EU en EER horen.

De informatie op deze pagina geldt voor:

 • Werknemer die werkt bij een bedrijf buiten de EU en wordt overgeplaatst naar een vestiging van dat bedrijf in Nederland.
 • Werknemer die met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee werkt bij een bedrijf binnen de EU. En die wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland voor een periode langer dan 90 dagen. De werknemer maakt dan gebruik langetermijn Mobile ICT.
 • De Nederlandse vestiging van het bedrijf (werkgever). Zij ontvangen de werknemer die wordt overgeplaatst.

Wordt de werknemer overgeplaatst naar vestigingen in verschillende EU-landen? Vraag dan de verblijfsvergunning aan in het land waar de werknemer het langste gaat werken.

Kortetermijnmobiliteit intra-corporate transferee (Mobile ICT)

Een werknemer die komt voor kortetermijnmobiliteit heeft geen verblijfsvergunning nodig. In deze situatie geldt kortetermijnmobiliteit: 

 • de werknemer heeft een verblijfsvergunning intra-corporate transferee van een ander EU-land, en
 • de werknemer werkt korter dan 90 dagen in Nederland, binnen een periode van 180 dagen.

Melding bij UWV bij kortetermijnmobiliteit

Bij kortetermijnmobiliteit meldt de Nederlandse  werkgever bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat de buitenlandse werknemer tijdelijk in Nederland komt werken. Regel dit met de meldingsformulieren van het UWV.

Werkgever in Nederland: referent of erkend referent

Neemt u een buitenlandse werknemer aan? Dan bent u de referent voor deze werknemer. U kunt als werkgever mogelijk erkend referent worden. Erkend referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer. En voor gezinsleden van een werknemer. Erkenning is niet verplicht voor het aanvragen van de verblijfsvergunning intra-corporate transferee. U kunt zich wel vrijwillig laten erkennen. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Om naar Nederland te reizen heeft de werknemer een visum nodig. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). In sommige situaties is geen mvv nodig. Bijvoorbeeld als de werknemer een verblijfsvergunning intra corporate transferee heeft in een ander EU-land. Voor meer informatie zie machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Algemene voorwaarden voor verblijfsvergunning

Voorwaarden voor intra-corporate transferee (ICT)

Voor de verblijfsvergunning intra-corporate transferee gelden daarnaast deze voorwaarden:

 • De werknemer woont op het moment van de aanvraag in een land buiten de Europese Unie (EU). Of de werknemer woont in een land van de EU met een verblijfsvergunning intra-corporate transferee (Mobile ICT).
 • De werknemer gaat in Nederland werken als leidinggevende, specialist of trainee.
 • De werknemer wordt overgeplaatst binnen dezelfde onderneming naar een vestiging in Nederland.
 • De werknemer werkt al minimaal 3 maanden bij de onderneming buiten de EU.
 • De werknemer heeft een geldig arbeidscontract met de onderneming buiten de EU. Of de werknemer heeft een opdrachtbrief van de werkgever. In de arbeidsovereenkomst of de opdrachtbrief staat deze informatie:
  • De duur van de overplaatsing en de plaats van de vestiging in Nederland.
  • Dat de werknemer gaat werken als leidinggevende, specialist of trainee.
  • Het salaris en de arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing.
  • Dat de werknemer aan het einde van de overplaatsing kan werken in een vestiging buiten de EU.
 • Heeft de werknemer een beschermd beroep, zoals arts of architect? Dan moet de werknemer aantonen dat zij dit beroep in Nederland mogen uitoefenen.
 • De werknemer die gaat werken in de individuele gezondheidszorg moet in het BIG-register staan.
 • De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden voldoen aan de wet. En zijn minimaal van het niveau dat gebruikelijk is in de bedrijfstak.
 • Het salaris van de werknemer is marktconform. Het salaris is marktconform als het voldoet aan het salariscriterium voor kennismigranten. Bekijk het salariscriterium voor kennismigranten.
 • De vestiging in Nederland is niet opgericht om overgeplaatste werknemers makkelijker naar de EU te laten komen. De Nederlandse vestiging voert economische activiteiten uit.
 • De werknemer is in de 6 maanden voor deze aanvraag niet eerder overgeplaatst naar Nederland.
 • De werkgever mag 5 jaar voor de aanvraag geen boete hebben gekregen. Het gaat om een boete voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Of een boete voor niet of onvoldoende betalen van loonbelasting of premies voor werknemers- of volksverzekeringen.

Turkse burgers en hun gezinsleden

Lees welke andere voorwaarden mogelijk gelden voor Turkse burgers en hun gezinsleden.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning intra-corporate transferee. Voor de aanvraag intra-corporate transferee zijn deze documenten altijd nodig:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort staan. Stuur ook een kopie van de pagina's met reisstempels.
 • Het curriculum vitae (cv) van de werknemer. Uit het cv blijkt welke opleidingen de werknemer heeft afgerond en wat de werkervaring is.
 • Bij een beschermd beroep: bewijs van erkenning van de beroepskwalificaties.
 • Als de werknemer een trainee is: kopie van het behaalde masterdiploma. En de trainee-overeenkomst. Hierin staat een beschrijving van het traineeprogramma. Uit de beschrijving blijkt:
  • Dat de trainee tijdens het verblijf in Nederland wordt opgeleid voor loopbaanontwikkeling of in bedrijfstechnieken en bedrijfsmethoden.
  • Duur van de overeenkomst.
  • Manier waarop toezicht wordt gehouden op de trainee.
 • Deze bijlagen van het aanvraagformulier:
  • De door de werkgever ingevulde bijlage 'Opdrachtbrief'.
  • De door de werknemer ingevulde bijlage 'Intentieverklaring tbc-onderzoek'.
  • De door de werknemer ingevulde bijlage 'Antecedentenverklaring'.

Bent u een niet-erkende referent? Dan stuurt u ook deze documenten mee met de aanvraag:

 • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Bewijs van een eigen adres waar economische activiteiten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een huurcontract of koopakte. Een postbus is geen bewijs van een eigen adres.
 • Verklaring van betalingsgedrag als bedoeld in artikel 1 van de Leidraad Invordering 2008. Deze is op de datum van de aanvraag niet ouder dan 3 maanden.
 • Een verzamelloonstaat waaruit blijkt dat er al minimaal 1 medewerker voltijd werkt voor het bedrijf voordat de intra-corporate transferee naar Nederland komt. De loonstaat is geanonimiseerd. Dit betekent dat persoons- en identiteitsgegevens van de medewerkers onleesbaar zijn gemaakt.

Legalisatie en vertaling van documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Om in Nederland te werken heeft de intra-corporate transferee een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig. De verblijfsvergunning en de twv worden samen aangevraagd als gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De IND beoordeelt deze aanvraag. Voor de twv vraagt de IND advies bij het UWV.

Aanvraagformulieren

De werkgever vraagt de mvv en de GVVA in één keer aan. Er zijn verschillende aanvraagformulieren.

Aanvraagformulieren voor erkend referent

De erkende referent kan de aanvraag online of schriftelijk doen.

Online aanvraagformulier voor erkend referent

De online formulieren vindt u in Portaal Zakelijk: aanvraag 'Overplaatsing binnen een onderneming'. Lees meer over Portaal Zakelijk en log in.

Schriftelijke aanvraagformulieren voor erkend referent

Doet u de aanvraag liever schriftelijk? Er zijn 2 formulieren voor de erkend referent. Let op dat u het juiste formulier kiest.

Schriftelijke aanvraagformulieren voor referent (niet erkend)

Er zijn 2 schriftelijke formulieren voor de referent (niet erkend). Let op dat u het juiste formulier kiest.

Zo werkt de schriftelijke aanvraag

 1. Download en print het formulier.
 2. Vul het formulier in. En de bijlagen die gelden voor uw situatie.
 3. Doe het aanvraagformulier, de bijlagen en de documenten in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 4. Stuur de aanvraag naar de IND. Het adres staat in het aanvraagformulier.

Kosten aanvraag

De werkgever betaalt de kosten van de aanvraag. Dit kan met een automatische incasso, als de werkgever erkend referent is. Of de IND stuurt een brief om de kosten van de aanvraag (leges) te betalen.

De aanvraag voor een verblijfsvergunning intra-corporate transferee kost € 350,00.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 90 dagen de tijd om te beslissen op uw aanvraag intra-corporate transferee. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. De werkgever krijgt een brief waarin staat voor welke datum de IND beslist op de aanvraag.

Aanvraag door erkende referent: beslissing binnen 2 weken

De IND probeert de aanvraag van een erkende referent binnen 2 weken te behandelen. De aanvraag moet dan wel helemaal compleet zijn.

Volg uw aanvraag online

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 4 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe dit moet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Geldigheid verblijfsvergunning intra-corporate transferee

De GVVA is maximaal 3 jaar geldig voor leidinggevenden en specialisten. Voor trainees is de GVVA maximaal 1 jaar geldig. De maximale geldigheidsduur is inclusief overplaatsingen tussen EU-landen.

Werken in Nederland als intra-corporate transferee

Met deze verblijfsvergunning mag de werknemer met de GVVA werken bij de vestiging van de onderneming in Nederland. Op de achterkant van het verblijfsdocument staat 'Arbeid wegens overplaatsing binnen een onderneming en arbeid als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV'.

Werken bij een tweede bedrijf

Als u voor een ander bedrijf wilt werken, dan moet die andere werkgever een TWV voor u hebben.

Werken als zelfstandig ondernemer

U mag ook als zelfstandige ondernemer werken. U moet dan wel aan de voorwaarden blijven voldoen voor de verblijfsvergunning als intra corporate transferee.

Wettelijke plichten

Er zijn een aantal wettelijke plichten waaraan de werknemer en werkgever zich moeten houden.

Intra EU-mobiliteit naar een ander EU-land

Een intra-corporate transferee kan ook tijdelijk worden overgeplaatst naar een vestiging in een ander EU-land. Dit heet intra EU-mobiliteit. Er zijn 2 vormen van intra EU-mobiliteit:

 1. Kortetermijnmobiliteit voor een overplaatsing van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.
 2. Langetermijnmobiliteit voor een overplaatsing van meer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen. Hiervoor moet uw werkgever een aparte verblijfsvergunning aanvragen in het andere land.

Neem voor meer informatie contact op met de immigratiedienst in het land waar de werknemer naar wordt overgeplaatst.

Denemarken en Ierland doen niet mee. U kunt dus niet naar deze 2 landen worden overgeplaatst volgens de regels van de richtlijn 2014/66/EU.

Your Europe