Verblijfsvergunning voor uw partner: negatieve beslissing

​U hebt een negatieve beslissing van de IND ontvangen. Dit betekent dat uw partner geen verblijfsvergunning krijgt.

​Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe maak ik bezwaar?

U kunt bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de IND te sturen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Maak bezwaar binnen 4 weken na de datum van de beslissing. Het postadres van de IND staat op de brief met de beslissing.

Wat heb ik nodig?

In het bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • De naam en geboortedatum van de vreemdeling voor wie de verblijfsvergunning is aangevraagd.
  • Het zaaknummer. Dit nummer staat op de brief met de beslissing.
  • Een omschrijving van de punten van de beslissing waarmee u het niet eens bent.
  • De redenen waarom de beslissing niet juist is. En bewijzen hiervan.
  • Uw handtekening.
  • Een kopie van de beslissing.

Wat kost het?

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn bezwaar?

Als de IND uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat hoeveel tijd de IND heeft om uw bezwaar te behandelen. Dit heet de beslistermijn. Volgens de wet is de beslistermijn voor bezwaar 19 weken.

Mag mijn partner in Nederland blijven?

Bij de afwijzing van de aanvraag voor een verblijfsvergunning krijgt uw partner een terugkeerbesluit. In het terugkeerbesluit staat binnen welke tijd uw partner Nederland moet verlaten. Lees meer over het terugkeerbesluit. Vaak krijgt uw partner ook een inreisverbod. Lees meer over een inreisverbod. In de brief met de beslissing staat of uw partner tijdens het bezwaar in Nederland mag blijven. Het terugkeerbesluit wordt dan uitgesteld.

Mag uw partner in Nederland blijven? Dan kan uw partner bij het IND-loket een sticker verblijfsaantekening aanvragen voor in het paspoort. Met deze sticker kan uw partner aantonen dat hij in Nederland mag blijven tijdens het bezwaar.

Mag uw partner niet in Nederland blijven? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist dan of uw partner het bezwaar in Nederland mag afwachten of niet.

Is uw partner in Nederland? En maakt u geen bezwaar tegen de negatieve beslissing? Of mag uw partner het bezwaar niet in Nederland afwachten? Dan moet uw partner Nederland verlaten. Verlaat uw partner Nederland niet zelf dan wordt uw partner Nederland uitgezet.