Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek

U bent afgestudeerd of gepromoveerd of hebt wetenschappelijk onderzoek verricht en u wilt nu een baan zoeken of een eigen bedrijf starten. U woont in het buitenland of u bent nog in Nederland. U hebt een verblijfsvergunning 'zoekjaar hoogopgeleiden’ nodig. Wat zijn de voorwaarden en hoe werkt de aanvraagprocedure?

Wilt u na uw studie werken als startende ondernemer? Dan kunt u misschien ook in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als 'start-up'.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt niet eerder een verblijfsvergunning gehad voor het zoeken naar werk na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek op grond van het afronden van dezelfde opleiding of hetzelfde promotietraject of het verrichten van hetzelfde wetenschappelijk onderzoek. Hebt u verschillende studies of promotietrajecten afgerond of wetenschappelijke onderzoeken verricht? Na het afronden van elke studie, na elke promotie en na het verrichten van elk wetenschappelijk onderzoek kan een verblijfsvergunning voor een zoekjaar afgegeven worden. Deze studie, dit promotietraject of dit wetenschappelijk onderzoek moet dan wel zijn afgerond of verricht na uw vorige zoekjaar.
 • U hebt in de afgelopen 3 jaar:
  • een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs afgerond; of
  • een postdoctorale opleiding van ten minste een academisch jaar (minimaal 10 maanden) in Nederland afgerond; of
  • een opleiding afgerond in Nederland in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid; of
  • een opleiding afgerond in Nederland in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken; of
  • een mastergraad behaald in het kader van een Erasmus Mundus Masters Course; of
  • een bij ministeriële regeling aangewezen hoger onderwijsopleiding afgerond; of
  • op enig moment wetenschappelijk onderzoek verricht. U had hiervoor in Nederland een verblijfsvergunning met als doel wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG, onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801, of arbeid als kennismigrant voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; of
  • aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling een masteropleiding, een promotietraject of een postdoctorale opleiding afgerond en u hebt:            
   • een minimale score behaald van 6.0 bij het International English Language Testing System. Er zijn 2 versies van het IELTS: Academic and General Training. Het maakt niet uit welke versie u heeft om aan deze voorwaarde te voldoen; óf
   • een minimale score behaald van 6.0 in een andere geaccepteerde Engelse taaltest (TOEFL, TOEIC en Cambridge English grades & scale) zoals opgenomen in de Gedragscode internationale student hoger onderwijs; óf
   • een diploma, certificaat of document als bedoeld in artikel 2.1 van de Regeling Inburgering 2021; óf
   • de masteropleiding, het promotietraject of de postdoctorale opleiding gevolgd in het Engels of het Nederlands.

Aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling

Dit zijn buitenlandse onderwijsinstellingen die zijn opgenomen in de top 200 van ten minste 2 verschillende uitgevers van algemene ranglijsten of beschikbare ranglijsten per faculteit of vakgebied. Uw onderwijsinstelling staat in de top 200 op de datum dat u de opleiding of promotie hebt afgerond. Het gaat om ranglijsten van de volgende uitgevers: 

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 207.

Online aanvraag

Online aanvraagLogo DigiD

U kunt deze aanvraag digitaal indienen als:

 • U in Nederland woont.
 • U in Nederland bent afgestudeerd, gepromoveerd of wetenschappelijk onderzoek hebt verricht.
 • U een geldige verblijfsvergunning hebt voor dat doel. Let op, hebt u een verblijfsvergunning voor een ander doel, bijvoorbeeld 'verblijf bij partner', dan kunt u de aanvraag alleen indienen met het schriftelijke aanvraagformulier.
 • U bent ingeschreven in de BRP en een BSN hebt.

Woont u nog in het buitenland en doet u een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)? Dan kunt u de aanvraag alleen schriftelijk indienen. Download en print het aanvraagformulier op deze pagina onder 'Aanvraagformulieren'. U neemt het ingevulde formulier mee naar de Nederlandse ambassade als u daar de aanvraag doet.

Voor uw online aanvraag hebt u nodig:

 • DigiD met sms-code of de DigiD app

 • iDEAL (internetbankieren) om te betalen voor uw aanvraag

Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Hulp bij inloggen met DigiD + sms en DigiD app

 • Uitleg over DigiD + sms: ga naar uitleg over DigiD voor meer informatie in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Arabisch).

 • Uitleg over DigiD app: ga naar uitleg DigiD app voor meer informatie (Nederlands en Engels).

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Checklist documenten

Op het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Uw diploma hoeft niet te zijn gelegaliseerd.


De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Tijdens de afspraak worden uw biometrische gegevens afgenomen. U krijgt u een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

Na de afspraak stuurt u zelf uw aanvraag naar de IND in Nederland en moet u de leges betalen. U moet beide doen binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. In het formulier staat ook hoe u de kosten voor de aanvraag moet betalen.

Voor het maken van een afspraak voor indiening van uw aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

2. Ontvangst en controle aanvraag

De dag dat u uw aanvraag indient bij de Nederlandse ambassade is de startdatum van uw aanvraag. De IND moet daarna een besluit nemen op uw aanvraag binnen de wettelijke beslistermijn.

De IND controleert of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten, zijn er documenten niet juist of zijn de leges niet ontvangen? Dan stuurt de IND  u een mail. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd en/of u de leges alsnog kunt betalen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. U krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​Online

U kunt deze aanvraag digitaal indienen. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet u met iDEAL. U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. U vindt deze knop op deze pagina in het blok Aanvraagformulieren en kosten.

Per post

Kunt of wilt u de aanvraag niet online indienen? Dan kunt u de aanvraag per post indienen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.​

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief wanneer u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren

Application for admission and residence for an orientation year as a highly educated migrant seeking employment9571

Voor het inplannen van een afspraak om uw aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. 

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst’ (vreemdeling)7023

Gebruik dit formulier als u de aanvraag in Nederland doet.

Bent u niet meer in Nederland? U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de ambassade of het consulaat.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

U hoeft geen basisverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar als u nog geen werk hebt gevonden, of uw stagevergoeding lager is dan het wettelijk minimumloon. Uw buitenlandse ziektekostenverzekering is dan voldoende.

U leest meer op de site van de Zorgverzekeringslijn.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor het 'zoekjaar hoogopgeleiden' is 1 jaar geldig.

Werken

​Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken (incl. arbeid als zelfstandig ondernemer of ZZP'er). Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

In de volgende gevallen kunt u ook tijdens de aanvraagprocedure al vrij werken in Nederland:

 • U hebt bij uw aanvraag een kopie van een diploma, getuigschrift of een ‘verklaring afronding studie’ gevoegd;

 • U hebt bij uw aanvraag een  kopie van een buitenlands diploma of getuigschrift gevoegd én het diploma of getuigschrift is door Nuffic gewaardeerd; of

 • U hebt in de afgelopen drie jaar wetenschappelijk onderzoek verricht.

Om tijdens de aanvraagprocedure te kunnen werken, hebt u wel een verblijfsaantekening in uw paspoort nodig met de arbeidsmarktaantekening  ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’. Maak hiervoor online een afspraak bij een IND-loket.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning 'zoekjaar hoogopgeleiden' kan niet worden verlengd.

Wijzigen verblijfsvergunning

Hebt u een baan gevonden? Dan kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning om te werken. U kunt bijvoorbeeld een verblijfsvergunning kennismigrant, start-up of arbeid als zelfstandige aanvragen.

Bij wijziging naar een verblijfsvergunning als kennismigrant geldt een verlaagd inkomensvereiste. Dit lage bedrag geldt ook als u binnen 3 jaar na afstuderen direct uw verblijfsvergunning studie of wetenschappelijk onderzoeker wijzigt naar een verblijfsvergunning kennismigrant.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.