Kennismigrant

U wilt in Nederland werken als kennismigrant. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Let op! Andere voorwaarden gelden ook als alle volgende punten voor u gelden:

  • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland, en
  • U woont buiten Nederland, en
  • U hebt een arbeidsovereenkomst met een buiten de EU gevestigde onderneming, en
  • U wordt overgeplaatst als leidinggevende, specialist of trainee naar een vestiging in Nederland.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en uw werkgever de volgende voorwaarden:

Aanvullende voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoeker

  • U hebt voldoende inkomen als uw bruto maandsalaris minimaal gelijk is aan het normbedrag voor alleenstaanden of echtparen / ongehuwd samenwonenden. Dit hangt af van uw gezinssituatie.

  • Het aanstellingsbesluit of de arbeidsovereenkomst is ondertekend namens de instelling. In dit besluit of contract staan de functieduiding en de functiecode vermeld zoals opgesteld in het Universitair Functieordeningssysteem (UFO).

Aanvullende voorwaarden voor arts in opleiding

  • U hebt voldoende inkomen als uw bruto maandsalaris minimaal gelijk is aan het normbedrag voor alleenstaanden of echtparen / ongehuwd samenwonenden. Dit hangt af van uw gezinssituatie.
  • Het opleidingsinstituut is aangewezen door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC), Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) of Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC).
  • U staat geregistreerd in het BIG-Register. BIG staat voor ‘beroepen in de individuele gezondheidszorg’. Met een registratie mag de werkgever een zorgverlener met een buitenlands diploma zelfstandig laten werken. Uw werkgever moet een bewijs van deze registratie opnemen in zijn administratie.

Aanvullende voorwaarden voor overplaatsing in concernverband

  • U hebt een arbeidsovereenkomst, aanstellingsbesluit, gastovereenkomst of werkgeversverklaring van de buitenlandse werkgever. Hierin staat de duur van de overplaatsing, de aard van het dienstverband en het te ontvangen loon.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Online aanvraag

Uw werkgever kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan hij doen via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraag

Kosten

Deze aanvraag kost € 290.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.
Wilt u als werkgever de aanvraag online indienen? Bekijk in de checklist welke documenten u bij de online aanvraag moet uploaden.


Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning / zoekperiode bij werkloosheid

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van uw arbeidsovereenkomst of aanstelling. Met een maximum van 5 jaar.

Werkloosheid

Als u tijdens deze periode werkloos wordt, komt u in aanmerking voor een zoekperiode van maximaal 3 maanden om een nieuwe baan als kennismigrant te zoeken. De zoektermijn kan niet langer zijn dan de geldigheidsduur van uw vergunning en is dus minder dan 3 maanden als uw verblijfsvergunning eerder afloopt.

De zoekperiode gaat in op de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

Procedure

Als uw vergunning geldig is gedurende de gehele zoekperiode (en er is geen aanmelding van een nieuwe werkgever), dan ontvangt u een voornemen tot intrekking van de verblijfsvergunning. Hierin (of in de uiteindelijke intrekkingsbeschikking) wordt de toekenning van de zoekperiode opgenomen. 

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'arbeid als kennismigrant en als zelfstandige toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV'. Dit betekent dat u met deze verblijfsvergunning mag werken als kennismigrant en daarnaast mag werken als zelfstandige. Voor andere arbeid heeft uw werkgever een TWV nodig.

Arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij' aanvragen

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan bent u vrij om te werken in Nederland. U hebt dan geen TWV meer nodig. 

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'. 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Erkende referent

​Een referent is een persoon, bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Een organisatie is verplicht zich door de IND als referent te laten erkennen als zij een verblijfsvergunning wil aanvragen voor au pair, uitwisseling, studie, kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.