Nederlander worden door naturalisatie

U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen door naturalisatie. Bekijk de video, lees wat de voorwaarden zijn en hoe u naturalisatie aanvraagt.

Voor wie is de aanvraag naturalisatie

U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen met een verzoek om naturalisatie. Een van deze situaties geldt voor u:

 1. U woont in Nederland met een verblijfsvergunning.
 2. U woont in Nederland als burger van de Unie. Een burger van de Unie is iemand die de nationaliteit heeft van een land dat hoort bij de EU, EER of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig. Is het land van uw nationaliteit pas lid geworden van de EU toen u al in Nederland woonde? Dan moet u wel een verblijfsvergunning hebben gehad in de jaren dat uw land nog geen lid was van de EU.
 3. U woont in het buitenland. Of u woont in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden met een verblijfsvergunning. Het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederlander worden buiten Nederland gaat iets anders dan in Nederland. Lees meer over Nederlander worden in het buitenland of Caribisch deel van het Koninkrijk.

Nederlander worden door optie

Soms kunt u ook op een snellere en makkelijkere manier Nederlander worden. Dit noemen we optie. Voor optie gelden andere voorwaarden dan voor naturalisatie. Er zijn een aantal voordelen:

 • U hoeft meestal geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. 
 • U hoeft niet aan te tonen dat u voldoende bent ingeburgerd in Nederland. 
 • De kosten zijn lager dan bij naturalisatie.

  Kijk of u Nederlander kunt worden door optie.

Video: Hoe word ik Nederlander door naturalisatie?

Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

Voordelen en nadelen Nederlander worden

Nederlander worden doet u niet zomaar. Het is een belangrijke beslissing. Denk goed na wat het voor u betekent om Nederlander te worden. Want Nederlander worden heeft voordelen en nadelen

Voorwaarden

Voor naturalisatie gelden deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Soms kunt u al eerder naturalisatie aanvragen. Lees de uitzonderingen op de regel van 5 jaar wonen in het Koninkrijk.
 • U hebt op het moment dat u naturalisatie aanvraagt een van deze verblijfsvergunningen:
  • verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of regulier onbepaalde tijd;
  • verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene;
  • verblijfsvergunning bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel. Lees welke verblijfsdoelen niet-tijdelijk zijn als u Nederlander wilt worden;
  • verblijfsdocument als familielid van een burger van de Unie (inclusief verblijf bij een minderjarig Nederlands kind, arrest Chavez-Vilchez);
  • u hebt verblijf op grond van het EU-recht, omdat u de nationaliteit hebt van een land van de EU, EER of van Zwitserland. U hoeft geen verblijfsdocument te hebben; of
  • verblijfsdocument artikel 50 Terugtrekkingsakkoord Brexit (TEU Withdrawal Agreement) voor burgers van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden. 
 • Op de datum van de naturalisatieceremonie hebt u een geldige verblijfsvergunning. Of u hebt dan nog steeds geldig verblijfsrecht op grond van het EU-recht. Met de naturalisatieceremonie viert de gemeente samen met u dat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen.
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald. Of u hebt vrijstelling van het inburgeringsexamen, omdat u al voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Lees meer over het inburgeringsexamen als voorwaarde voor naturalisatie.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid van het Koninkrijk.
 • U moet afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt. Of er geldt een uitzondering voor u. Lees voor u naturalisatie aanvraagt of u afstand moet doen en wat dit betekent.
 • U moet de verklaring van verbondenheid willen afleggen tijdens de naturalisatieceremonie. Met de verklaring van verbondenheid verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.

Voorwaarden naturalisatie van kinderen

Een kind onder de 18 jaar kan niet zelf een aanvraag voor naturalisatie doen. Maar uw kind kan wel samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vraagt dan bij uw eigen aanvraag ook naturalisatie aan voor uw kind. Dit heet mee-naturalisatie.

Voorwaarden mee-naturalisatie voor kinderen jonger dan 16 jaar

 • Uw kind woont in Nederland.
 • Uw kind heeft een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel. De verblijfsvergunning moet geldig zijn tot op de dag van de naturalisatieceremonie. Met de naturalisatieceremonie viert de gemeente samen met u dat u en uw kind de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen.
 • Kinderen van 12 jaar of ouder moeten mee naar de gemeente als u de aanvraag doet. Uw kind vertelt daar wat het vindt van de mee-naturalisatie.

Voorwaarden mee-naturalisatie voor kinderen van 16 of 17 jaar

 • Uw kind woont al minimaal 3 jaar onafgebroken in Nederland.
 • Uw kind heeft een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Of een verblijfsvergunning bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel. De verblijfsvergunning moet geldig zijn tot op de dag van de naturalisatieceremonie. Met de naturalisatieceremonie viert de gemeente samen met u dat u en uw kind de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen.
 • Uw kind moet mee naar de gemeente als u de aanvraag doet. En uw kind vertelt daar dat het inderdaad mee wil naturaliseren.
 • Uw kind moet de verklaring van verbondenheid willen afleggen. En legt deze af tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee verklaart uw kind dat het weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor uw kind gelden.

Toestemming van de andere ouder

Doet maar 1 ouder een aanvraag voor naturalisatie? En vraagt deze ouder ook mee-naturalisatie aan voor een kind? Dan moet de andere ouder mee naar de gemeente om toestemming te geven voor de mee-naturalisatie van het kind.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie. Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Zijn uw buitenlandse akten al ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u de documenten niet opnieuw op te vragen in het buitenland.

U hebt de volgende documenten nodig:

 • Geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf. Hebt u de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering. Of een bewijs van (gedeeltelijke) vrijstelling of ontheffing van de eis tot inburgering.
 • Bij mee-naturalisatie van een kind jonger dan 18:
  • Dezelfde documenten van uw kind. Een bewijs van inburgering is niet nodig, omdat uw kind niet hoeft in te burgeren.
  • Is er maar 1 ouder die naturalisatie aanvraagt? Dan moet de andere ouder mee naar de gemeente om in een verklaring toestemming te geven voor de mee-naturalisatie van het kind. Die ouder moet ook een kopie van hun verblijfsvergunning inleveren.

Geen paspoort of geboorteakte

Een paspoort en geboorteakte vraagt u aan bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Lees meer over bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort.

Identiteit en nationaliteit

Om Nederlander te worden moet u uw identiteit en nationaliteit aantonen. Als er reden is te twijfelen aan de door u opgegeven persoonsgegevens of nationaliteit kan uw verzoek worden afgewezen. 
Wordt de twijfel aan uw identiteit of nationaliteit veroorzaakt door onjuiste verklaringen van de ouder(s)? Dan wordt het verzoek niet afgewezen. In die situatie wordt uitgegaan van de identiteit en nationaliteit die de ouder(s) hebben opgegeven toen het minderjarig kind de verblijfsvergunning kreeg.

Documenten die u nog nodig hebt per situatie

Het hangt af van uw situatie of u nog andere documenten moet meenemen naar de gemeente. Bijvoorbeeld:

Alles uitklappen Alles inklappen

Naturalisatie aanvragen bij de gemeente

U vraagt naturalisatie aan bij de gemeente waar u woont. Een medewerker van de gemeente bespreekt alle voorwaarden met u. En controleert of u alle documenten hebt. Ontbreekt er iets? Of moet u eerst nog iets uitzoeken? Dan maakt de gemeente een nieuwe afspraak met u.

Aanvraagformulier invullen

U vult samen met de medewerker van de gemeente het aanvraagformulier in. Ook vult u de volgende formulieren in:

 • Verklaring dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen. Met de verklaring van verbondenheid verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.
 • Als u afstand moet doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u afstand zult doen als u Nederlander bent geworden.
 • Als u vraagt om een vrijstelling van afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u geen afstand wilt doen en waarom u vrijstelling wilt.

Mee-naturalisatie van kinderen

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? En wilt u voor hen ook naturalisatie aanvragen? Vertel dit dan bij de afspraak. Uw kinderen worden dan toegevoegd aan de aanvraag. Kinderen van 12 jaar en ouder moet u meenemen als u de aanvraag doet. Uw kind vertelt aan de gemeente wat het vindt van de naturalisatie. Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind zelf bij de gemeente zeggen of het ook Nederlander wil worden.

Naam vaststellen of veranderen

Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Dit betekent dat bepaald wordt wat uw achternaam en voornaam is. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u 1 naam hebt. Of meer namen zonder scheiding tussen achternaam en voornamen.

Ook kunt u de gemeente vragen om uw achternaam te veranderen. Dit kan alleen als het belangrijk is voor uw inburgering, bijvoorbeeld:

 • Uw naam is moeilijk uit te spreken voor Nederlanders.
 • U hebt door het huwelijk de achternaam van uw man gekregen. En u wilt deze naam veranderen in uw eigen achternaam.

Kosten aanvraag

U betaalt kosten (leges) voor de aanvraag voor naturalisatie. U betaalt bij de gemeente als u de aanvraag doet.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 12 maanden de tijd om te beslissen op uw aanvraag naturalisatie. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag. De beslistermijn voor een naturalisatieaanvraag start als u de kosten voor de aanvraag hebt betaald. We kunnen de beslistermijn verlengen als de beslissing meer tijd kost. Bijvoorbeeld als de aanvraag niet compleet is.

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Positieve of negatieve beslissing

Als de IND uw aanvraag heeft beoordeeld, krijgt u de beslissing. Deze staat in een brief. De beslissing is positief of negatief. 

 • Positieve beslissing: de IND keurt goed dat u Nederlander wordt. Maar met deze brief bent u nog niet direct Nederlander. Lees wat u nog moet doen om Nederlander te worden
 • Negatieve beslissing: U krijgt niet de Nederlandse nationaliteit. In de beslissing staat waarom niet.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen beslissing IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Your Europe