Nederlander worden door naturalisatie

Laatste check: 09-11-2021

U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Op deze pagina staat hoe u Nederlander wordt door naturalisatie.

Inhoud

Voor wie is de aanvraag naturalisatie

U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen met een verzoek om naturalisatie. Een van deze situaties geldt voor u:

 1. U woont in Nederland met een verblijfsvergunning.
 2. U woont in Nederland als burger van de Unie. Een burger van de Unie is iemand die de nationaliteit heeft van een land dat hoort bij de EU, EER of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig. Is het land van uw nationaliteit pas lid geworden van de EU toen u al in Nederland woonde? Dan moet u wel een verblijfsvergunning hebben gehad in de jaren dat uw land nog geen lid was van de EU.
 3. U woont in het buitenland. Of u woont in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden met een verblijfsvergunning. Het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederlander worden buiten Nederland gaat iets anders dan in Nederland. Lees meer over Nederlander worden in het buitenland of Caribisch deel van het Koninkrijk.

Nederlander worden door optie

Er is ook een snellere manier om Nederlander te worden. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijk of u Nederlander kunt worden door optie.

Nederlander worden heeft voordelen en nadelen

Nederlander worden doet u niet zomaar. Het is een belangrijke beslissing. U moet goed nadenken wat het voor u betekent om Nederlander te worden. Want Nederlander worden heeft voordelen en nadelen. Lees meer over de voordelen en nadelen van Nederlander worden.

Video: Hoe word ik Nederlander door naturalisatie?

 

Voorwaarden naturalisatie

Voor naturalisatie gelden deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Soms kunt u al eerder naturalisatie aanvragen. Lees de uitzonderingen op de regel van 5 jaar wonen in het Koninkrijk.
 • U hebt op het moment dat u naturalisatie aanvraagt een van deze verblijfsvergunningen:
  • verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of regulier onbepaalde tijd;
  • verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene;
  • verblijfsvergunning bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel. Lees welke verblijfsdoelen niet-tijdelijk zijn als u Nederlander wilt worden;
  • verblijfsdocument als familielid van een burger van de Unie (uitgezonderd verblijf bij een minderjarig Nederlands kind, arrest Chavez-Vilchez);
  • u hebt verblijf op grond van het EU-recht, omdat u de nationaliteit hebt van een land van de EU, EER of van Zwitserland. U hoeft geen verblijfsdocument te hebben; of
  • verblijfsdocument Article 50 TEU Withdrawal Agreement (Terugtrekkingsakkoord) voor burgers van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden. 
 • Op de datum van de naturalisatieceremonie hebt u een geldige verblijfsvergunning. Of u hebt dan nog steeds geldig verblijfsrecht op grond van het EU-recht. Met de naturalisatieceremonie viert de gemeente samen met u dat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen.
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald. Of u hebt vrijstelling van het inburgeringsexamen, omdat u al voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Lees meer over het inburgeringsexamen als voorwaarde voor naturalisatie.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid van het Koninkrijk.
 • U moet afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt. Of er geldt een uitzondering voor u. Lees vóór u naturalisatie aanvraagt of u afstand moet doen en wat dit betekent.
 • U moet de verklaring van verbondenheid willen afleggen tijdens de naturalisatieceremonie. Met de verklaring van verbondenheid verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.

Voorwaarden naturalisatie kinderen

Een kind onder de 18 jaar kan niet zelf een aanvraag voor naturalisatie doen. Maar uw kind kan wel samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vraagt dan bij uw eigen aanvraag ook naturalisatie aan voor uw kind. Dit heet mee-naturalisatie. Lees meer over de voorwaarden voor mee-naturalisatie van kinderen.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie. 

Documenten die u altijd nodig hebt

Voor de aanvraag naturalisatie hebt u deze documenten altijd nodig:

 • Geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.
  Hebt u de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering. Of een bewijs van (gedeeltelijke) vrijstelling of ontheffing van de eis tot inburgering.
 • Bij mee-naturalisatie van een kind jonger dan 18:
  • Dezelfde documenten van uw kind. Een bewijs van inburgering is niet nodig, omdat uw kind niet hoeft in te burgeren.
  • Is er maar 1 ouder die naturalisatie aanvraagt? Dan moet de andere ouder mee naar de gemeente om in een verklaring toestemming te geven voor de mee-naturalisatie van het kind. Die ouder moet ook een kopie van zijn of haar verblijfsvergunning inleveren.

Ik heb geen paspoort of geboorteakte

Een paspoort en geboorteakte vraagt u aan bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Lees meer over bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort.

Documenten die u nodig hebt per situatie

Het hangt af van uw situatie of u nog andere documenten moet meenemen naar de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • Als u een aanvraag doet terwijl u nog geen 5 jaar in Nederland woont: documenten die bewijzen dat er een uitzondering voor u geldt en u al naturalisatie kunt aanvragen.
 • Als u vraagt om een vrijstelling van afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt: documenten die bewijzen waarom u geen afstand wilt doen.
 • Als u een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd hebt: een kopie van het eerste gehoor en nader gehoor.
 • Als u geen paspoort of geboorteakte hebt en een beroep doet op bewijsnood: documenten die bewijzen dat u geprobeerd hebt een paspoort en geboorteakte te krijgen, maar dat dit niet is gelukt. Lees meer over bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort.
 • Als u een strafblad hebt: documenten waarop staat op welke datum u bent vrijgelaten, of uw taakstraf hebt afgerond. Of de transactie of boete volledig hebt betaald.

Legalisatie en vertaling van officiële buitenlandse documenten

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten. Zijn uw buitenlandse akten al ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan hoeft u de documenten niet opnieuw op te vragen in het buitenland.

Naturalisatie aanvragen bij de gemeente

U vraagt naturalisatie aan bij de gemeente waar u woont. Een medewerker van de gemeente bespreekt alle voorwaarden met u. En controleert of u alle documenten hebt. Ontbreekt er iets? Of moet u eerst nog iets uitzoeken? Dan maakt de gemeente een nieuwe afspraak met u.

Aanvraagformulier invullen

U vult samen met de medewerker van de gemeente het aanvraagformulier in. Ook vult u de volgende formulieren in:

 • Verklaring dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen. Met de verklaring van verbondenheid verklaart u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.
 • Als u afstand moet doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u afstand zult doen als u Nederlander bent geworden.
 • Als u vraagt om een vrijstelling van afstand doen van de nationaliteit die u nu hebt: een verklaring dat u geen afstand wilt doen en waarom u vrijstelling wilt.

Mee-naturalisatie van kinderen

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar? En wilt u voor hen ook naturalisatie aanvragen? Vertel dit dan bij de afspraak. Uw kinderen worden dan toegevoegd aan de aanvraag. Kinderen van 12 jaar en ouder moet u meenemen als u de aanvraag doet. Uw kind vertelt aan de gemeente wat hij of zij vindt van de naturalisatie. Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind zelf bij de gemeente zeggen of hij of zij ook Nederlander wil worden.

Naam vaststellen of veranderen

Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Dit betekent dat bepaald wordt wat uw achternaam en voornaam is. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u één naam hebt. Of meerdere namen zonder scheiding tussen achternaam en voornamen.

Ook kunt u de gemeente vragen om uw achternaam te veranderen. Dit kan alleen als het belangrijk is voor uw inburgering. Bijvoorbeeld:

 • Uw naam is moeilijk uit te spreken voor Nederlanders.
 • U hebt door het huwelijk de achternaam van uw man gekregen. En u wilt deze naam veranderen in uw eigen achternaam.

Kosten aanvraag naturalisatie

U betaalt kosten (leges) voor de aanvraag voor naturalisatie. U betaalt bij de gemeente als u de aanvraag doet.

Beslissing op uw aanvraag

De IND heeft 12 maanden de tijd om te beslissen op uw aanvraag naturalisatie. Die periode heet de beslistermijn. Deze termijn staat in de wet. U krijgt een brief waarin staat voor welke datum u een beslissing krijgt op uw aanvraag. De beslistermijn voor een naturalisatieaanvraag start als u de kosten voor de aanvraag hebt betaald.

Volg uw aanvraag in Mijn IND

U kunt uw aanvraag volgen in Mijn IND. U moet hiervoor inloggen met DigiD. Lees meer over Mijn IND en log in.

Positieve of negatieve beslissing

Als de IND uw aanvraag heeft beoordeeld, krijgt u de beslissing. Deze staat in een brief. De beslissing is positief of negatief. 

 • Positieve beslissing: de IND keurt goed dat u Nederlander wordt. Maar met deze brief bent u nog niet direct Nederlander. Lees wat u nog moet doen om Nederlander te worden. 
 • Negatieve beslissing: U krijgt niet de Nederlandse nationaliteit. In de beslissing staat waarom niet.

Bezwaar maken tegen de beslissing

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. In de brief met de beslissing staat hoe u dit doet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Als de IND te laat beslist

Is de beslistermijn voorbij? En hebt u nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaar? Dan is de IND te laat met beslissen. Lees wat u kunt doen als de IND te laat is met beslissen.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?