Stage lopen of werkervaring opdoen in Nederland

U wilt in Nederland stage lopen (stagiair) of werkervaring opdoen als praktikant. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Gaat u stage lopen of werkervaring opdoen via een actieprogramma van de Europese Unie? Voor u gelden andere voorwaarden.

U of uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de TWV. U hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie: de IND. De IND vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. UWV beoordeelt de vraag om advies aan de hand van de criteria van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De IND neemt een beslissing op basis van het advies van UWV. Is de beslissing positief en wordt de GVVA afgegeven? Dan informeert de IND u hierover.

De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document waarin staat bij welke werkgever gewerkt mag worden en onder welke voorwaarden.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

Stagiair

 • U volgt een opleiding aan een onderwijsinstelling buiten Nederland (mbo-, hbo- of wo-niveau), of u heeft niet langer dan 2 jaar geleden een diploma behaald op hbo- of wo-niveau.
  Als u een opleiding volgt op mbo-niveau moet de stage een verplicht onderdeel van de studie zijn.
 • U hebt een stageovereenkomst.
 • U hebt een stageprogramma.
 • Uw werkgever verklaart dat hij uw referent is.
 • Het Nederlandse bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (als dit is vereist op grond van de Handelsregisterwet 2007).

Praktikant

 • U gaat bij een Nederlands bedrijf werken om ervaring op te doen voor het uitoefenen van uw functie in uw land van herkomst.
 • U hebt een praktikantenovereenkomst.
 • U hebt een leerplan.
 • U hebt een terugkeerverklaring.
 • Het Nederlandse bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (als dit is vereist op grond van de Handelsregisterwet 2007).
 • Uw werkgever verklaart dat hij of zij uw referent is.

Young Workers Exchange Program (YWEP)

 • U hebt de Canadese nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder maar jonger dan 31 jaar.
 • U bent student of korter dan 12 maanden geleden afgestudeerd.

Kenmerken Wet arbeid vreemdelingen

Om de TWV te krijgen, moeten u en uw werkgever voldoen aan een aantal kenmerken uit de Wet arbeid vreemdelingen (Wav):

Lerend werken in het kader van studie (stagiair) en YWEP

Lerend werken in het kader van een studie (hbo of wo)

 • De stagiair is ingeschreven bij een reguliere opleiding, of heeft niet langer dan 2 jaar geleden een diploma behaald op hbo- of wo-niveau.
 • Er is een gefaseerde stageovereenkomst met leerdoelen.
 • De stagiair heeft ten minste een inkomen inclusief de stagevergoeding dat niet lager is dan 50% van het minimumloon voor een 21-jarige.
 • De duur van de stage voor hbo/wo-niveau bedraagt maximaal 1 jaar.

Lerend werken in het kader van een mbo-opleiding

 • De stagiair is ingeschreven bij een reguliere opleiding en zit in de regel in het laatste jaar van de opleiding.
 • De stage is noodzakelijk ter voltooiing van de opleiding.
 • De stagiair heeft een voldoende vakgerichte basisopleiding.
 • Er is een gefaseerde stageovereenkomst met leerdoelen.
 • Het aantal stagiairs (bij meer dan 2) is maximaal 10% van het vaste personeelsbestand.
 • De stagiair heeft ten minste een inkomen inclusief de stagevergoeding dat niet lager is dan 50% van het minimumloon voor een 21-jarige.
 • De duur van de stage voor mbo-niveau bedraagt maximaal 6 maanden.

Lerend werken in het kader van Young Workers Exchange Program (YWEP)

 • De stagiair is ingeschreven bij een reguliere opleiding, of heeft niet langer dan 12 maanden geleden een diploma behaald op hbo- of wo-niveau.
 • Er is een gefaseerde stageovereenkomst.
 • De stagiair heeft ten minste een inkomen inclusief de stagevergoeding dat niet lager is dan 50% van het minimumloon voor een 21-jarige.
 • De duur van de stage bedraagt maximaal 1 jaar.

Lerend werken in het kader van arbeid (praktikant)

 • De praktikant is al in dienst bij een buitenlandse werkgever.
 • Er is een overeenkomst tussen de buitenlandse werkgever en het Nederlandse bedrijf over het leertraject.
 • De opgedane ervaring is van belang voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de buitenlandse werkgever.
 • De praktikant neemt geen reguliere arbeidsplaats in.
 • Hij keert weer terug bij de buitenlandse werkgever.
 • Hij heeft een voldoende vakgerichte basisopleiding.
 • Het aantal praktikanten (bij meer dan 2) is maximaal 10% van het vaste personeelsbestand.
 • Het loon is marktconform en bedraagt minimaal het minimumloon van een 21-jarige.
 • Het leertraject duurt maximaal 24 weken.

Meer informatie over de voorwaarden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) vindt u op www.werk.nl/werkvergunning.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 345. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig. 

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

 • Uw werkgever doet de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Uw werkgever vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. 

 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf.

  U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Tijdens de afspraak worden uw biometrische gegevens afgenomen. U krijgt u een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

Na de afspraak stuurt u zelf uw aanvraag naar de IND in Nederland en moet u de leges betalen. U moet beiden doen binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. In het formulier staat ook hoe u de kosten voor de aanvraag moet betalen.

Voor het maken van een afspraak voor indiening van uw aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

De IND raadt aan dat uw werkgever de aanvraag doet. Dit bespaart u de reiskosten voor de reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging. En de IND kan meestal sneller beslissen op aanvragen die in Nederland zijn gedaan.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 60 dagen een beslissing nemen. UWV heeft voor de adviesprocedure een wettelijke termijn van 5 weken. Heeft UWV meer informatie nodig? Dan neemt UWV rechtstreeks contact op met uw werkgever. UWV stelt een advies op en stuurt dit naar de IND.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en GVVA. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en GVVA. U of uw werkgever krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend of die uw werkgever op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat u de mvv krijgt.

Heeft uw werkgever de aanvraag in Nederland gedaan? Dan moet u biometrische gegevens afstaan bij de Nederlandse vertegenwoordiging. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

U hebt geen mvv-plichtige nationaliteit. U reist naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig hebt om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan te vragen.

U vraagt de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid aan. Dit kan op 2 manieren:

 • Uw werkgever doet de aanvraag bij de IND. Dit kan ook als u nog in het buitenland bent.

  Uw werkgever gebruikt het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges (kosten) betaald moeten worden. 

 • U doet de aanvraag in Nederland.

  U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. Stuur het formulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND stuurt een brief waarin staat hoe u de leges betaald moeten worden. 
  Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, moet u binnen 2 weken bij een IND-loket langskomen om biometrie te laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 60 dagen een beslissing nemen. UWV heeft voor de adviesprocedure een wettelijke termijn van 5 weken. Heeft UWV meer informatie nodig? Dan neemt UWV rechtstreeks contact op met uw werkgever. UWV stelt een advies op en stuurt dit naar de IND.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen GVVA. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een GVVA. U krijgt een brief wanneer u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (erkend referent)7042

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt voor de aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (referent)7044

Gebruik dit formulier als uw werkgever de aanvraag doet.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke bewijsmiddelen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost [bedrag uit legeslijst].

Soms gelden andere kosten

Download  

Application for admission and residence for working purposes (foreign national)9532

Voor het inplannen van een afspraak om uw aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (erkend referent)7042

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt voor de aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (referent)7044

Gebruik dit formulier als uw werkgever de aanvraag doet. Dit formulier is ook voor aanvragen van het Young Workers Exchange Program.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke bewijsmiddelen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (vreemdeling)7046

Gebruik dit formulier als u zelf de aanvraag voor stage of werkervaring opdoen doet. Dit formulier is ook voor aanvragen van het Young Workers Exchange Program.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke bewijsmiddelen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.

 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.

 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.

 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.

 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) klaar te hebben. U krijgt een brief als u de GVVA kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw GVVA juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

U hoeft geen basisverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar als u nog geen werk hebt gevonden, of uw stagevergoeding lager is dan het wettelijk minimumloon. Uw buitenlandse ziektekostenverzekering is dan voldoende.

U leest meer op de site van de Zorgverzekeringslijn.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van uw GVVA is afhankelijk van de duur van uw stage of leerervaringsovereenkomst, met een maximum van 1 jaar.

Werken

Naast de verblijfsvergunning krijgt u een aanvullend document. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw werkgever. In het aanvullend document staat bij welke werkgever en onder welke voorwaarden u mag werken.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

U kunt de verblijfsvergunning met het verblijfsdoel lerend werken meestal niet verlengen. De verblijfsvergunning kan alleen worden verlengd als deze minder dan 1 jaar geldig is.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND.

U stopt met uw baan of stage en u wilt in Nederland blijven? U moet uw verblijfsvergunning wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Praktikant

​Een praktikant is iemand die een opleiding heeft gevolgd aan een onderwijsinstelling buiten Nederland. Om ervaring in zijn vak op te doen, gaat hij bij een Nederlands bedrijf werken.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

terugkeerverklaring

Verklaring waarin de buitenlandse werkgever aangeeft dat de praktikant na terugkeer direct weer bij hem in dienst komt.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.