Stage lopen of werkervaring opdoen

U wilt in Nederland stage lopen (stagiair) of werkervaring opdoen als praktikant. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Gaat u stage lopen of werkervaring opdoen via een actieprogramma van de Europese Unie? Voor u gelden andere voorwaarden.

U of uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de TWV. U hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie: de IND. De IND vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. UWV beoordeelt de vraag om advies aan de hand van de criteria van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De IND neemt een beslissing op basis van het advies van UWV. Is de beslissing positief en wordt de GVVA afgegeven? Dan informeert de IND u hierover.

De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document waarin staat bij welke werkgever gewerkt mag worden en onder welke voorwaarden.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

Stagiair

 • U volgt een opleiding aan een onderwijsinstelling buiten Nederland (mbo-, hbo- of wo-niveau), of u heeft niet langer dan 2 jaar geleden een diploma behaald op hbo- of wo-niveau.
  Als u een opleiding volgt op mbo-niveau moet de stage een verplicht onderdeel van de studie zijn.
 • U hebt een stageovereenkomst.
 • U hebt een stageprogramma.
 • Uw werkgever verklaart dat hij uw referent is.
 • Het Nederlandse bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (als dit is vereist op grond van de Handelsregisterwet 2007).

Praktikant

 • U gaat bij een Nederlands bedrijf werken om ervaring op te doen voor het uitoefenen van uw functie in uw land van herkomst.
 • U hebt een praktikantenovereenkomst.
 • U hebt een leerplan.
 • U hebt een terugkeerverklaring.
 • Het Nederlandse bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (als dit is vereist op grond van de Handelsregisterwet 2007).
 • Uw werkgever verklaart dat hij of zij uw referent is.

Young Workers Exchange Program (YWEP)

 • U hebt de Canadese nationaliteit.
 • U woont in Canada of in een ander land van land van bestendig verblijf.
 • U bent 18 jaar of ouder maar jonger dan 31 jaar.
 • U bent student of korter dan 12 maanden geleden afgestudeerd.

Kenmerken Wet arbeid vreemdelingen

Om de TWV te krijgen, moeten u en uw werkgever voldoen aan een aantal kenmerken uit de Wet arbeid vreemdelingen (Wav):

Lerend werken in het kader van studie (stagiair) en YWEP

Lerend werken in het kader van een studie (hbo of wo)

 • De stagiair is ingeschreven bij een reguliere opleiding, of heeft niet langer dan 2 jaar geleden een diploma behaald op hbo- of wo-niveau.
 • Er is een gefaseerde stageovereenkomst met leerdoelen.
 • De stagiair heeft ten minste een inkomen inclusief de stagevergoeding dat niet lager is dan 50% van het minimumloon voor een 21-jarige.
 • De duur van de stage voor hbo/wo-niveau bedraagt maximaal 1 jaar.

Lerend werken in het kader van een mbo-opleiding

 • De stagiair is ingeschreven bij een reguliere opleiding en zit in de regel in het laatste jaar van de opleiding.
 • De stage is noodzakelijk ter voltooiing van de opleiding.
 • De stagiair heeft een voldoende vakgerichte basisopleiding.
 • Er is een gefaseerde stageovereenkomst met leerdoelen.
 • Het aantal stagiairs (bij meer dan 2) is maximaal 10% van het vaste personeelsbestand.
 • De stagiair heeft ten minste een inkomen inclusief de stagevergoeding dat niet lager is dan 50% van het minimumloon voor een 21-jarige.
 • De duur van de stage voor mbo-niveau bedraagt maximaal 6 maanden.

Lerend werken in het kader van Young Workers Exchange Program (YWEP)

 • De stagiair is ingeschreven bij een reguliere opleiding, of heeft niet langer dan 12 maanden geleden een diploma behaald op hbo- of wo-niveau.
 • Er is een gefaseerde stageovereenkomst.
 • De stagiair heeft ten minste een inkomen inclusief de stagevergoeding dat niet lager is dan 50% van het minimumloon voor een 21-jarige.
 • De duur van de stage bedraagt maximaal 1 jaar.

Lerend werken in het kader van arbeid (praktikant)

 • De praktikant is al in dienst bij een buitenlandse werkgever.
 • Er is een overeenkomst tussen de buitenlandse werkgever en het Nederlandse bedrijf over het leertraject.
 • De opgedane ervaring is van belang voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de buitenlandse werkgever.
 • De praktikant neemt geen reguliere arbeidsplaats in.
 • Hij keert weer terug bij de buitenlandse werkgever.
 • Hij heeft een voldoende vakgerichte basisopleiding.
 • Het aantal praktikanten (bij meer dan 2) is maximaal 10% van het vaste personeelsbestand.
 • Het loon is marktconform en bedraagt minimaal het minimumloon van een 21-jarige.
 • Het leertraject duurt maximaal 24 weken.

Meer informatie over de voorwaarden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) vindt u op www.werk.nl/werkvergunning.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 290. 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) klaar te hebben. U krijgt een brief als u de GVVA kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw GVVA juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

U hoeft geen basisverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar als u nog geen werk hebt gevonden, of uw stagevergoeding lager is dan het wettelijk minimumloon. Uw buitenlandse ziektekostenverzekering is dan voldoende.

U leest meer op de site van de Zorgverzekeringslijn.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van uw GVVA is afhankelijk van de duur van uw stage of leerervaringsovereenkomst, met een maximum van 1 jaar.

Werken

Naast de verblijfsvergunning krijgt u een aanvullend document. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw werkgever. In het aanvullend document staat bij welke werkgever en onder welke voorwaarden u mag werken.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

U kunt de verblijfsvergunning met het verblijfsdoel lerend werken meestal niet verlengen. De verblijfsvergunning kan alleen worden verlengd als deze minder dan 1 jaar geldig is.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND.

U stopt met uw baan of stage en u wilt in Nederland blijven? U moet uw verblijfsvergunning wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Praktikant

​Een praktikant is iemand die een opleiding heeft gevolgd aan een onderwijsinstelling buiten Nederland. Om ervaring in zijn vak op te doen, gaat hij bij een Nederlands bedrijf werken.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

terugkeerverklaring

Verklaring waarin de buitenlandse werkgever aangeeft dat de praktikant na terugkeer direct weer bij hem in dienst komt.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.