Andere arbeid in loondienst

U wilt in Nederland in loondienst werken. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA)

Om in Nederland te werken hebt u een verblijfsvergunning en een TWV nodig. Vaak kunt u een GVVA aanvragen. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de TWV. U vraagt dus maar 1 vergunning aan. U doet dit bij de IND.

De IND vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. UWV beoordeelt de adviesaanvraag van de IND aan de criteria in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Voldoet u aan de criteria van de Wav dan geeft UWV positief advies aan de IND. UWV stuurt IND ook een aanvullend document. In het aanvullend document staat bij welke werkgever u mag werken en onder welke voorwaarden.

Wilt u een GVVA aanvragen? Gebruik hiervoor een formulier met de titel Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:

 • U gaat voldoende inkomen verdienen.

 • De organisatie van uw werkgever staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (als dit vereist is op grond van de Handelsregisterwet 2007).

Meer informatie over de voorwaarden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) vindt u op www.werk.nl/werkvergunning.

U moet een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige aanvragen als u als directeur-(groot)aandeelhouder aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een belang van 25% of meer in het bedrijf.

 • U loopt een ondernemingsrisico.

 • U kunt de hoogte van uw salaris zelf beïnvloeden.

Arbeid in loondienst zonder GVVA

Voor onderstaande verblijfsvergunningen is het niet mogelijk om een GVVA aan te vragen. U of uw werkgever vraagt dan bij de IND alleen een verblijfsvergunning aan.

Naast een aantal algemene voorwaarden, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Arbeid in loondienst op een zeeschip of mijnbouwinstallatie

 • U hebt 7 jaar of langer gewerkt aan boord van een Nederlands zeeschip of op een Nederlandse mijnbouwinstallatie op het continentaal plat.

 • U hebt nog een arbeidscontract dat nog minimaal 1 jaar geldig is om te werken op een Nederlandse zeeschip of Nederlandse mijnbouwinstallatie.

 • U hebt een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

Doorbrengen verlof in Nederland na werk op een zeeschip of een mijnbouwinstallatie

 • U hebt 7 jaar of langer gewerkt aan boord van een Nederlands zeeschip of op een Nederlandse mijnbouwinstallatie op het continentaal plat.
 • U hebt tijdens deze 7 jaar al uw verlofperioden helemaal in Nederland doorgebracht.
 • U hebt nog een arbeidscontract dat nog minimaal 1 jaar geldig is om te werken op een Nederlandse zeeschip of Nederlandse mijnbouwinstallatie.

Zoeken naar werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie

 • U hebt 7 jaar of langer achter elkaar gewerkt aan boord van een Nederlands zeeschip of op een Nederlandse mijnbouwinstallatie op het continentaal plat.

 • U hebt op grond van deze jaren recht op een WW-uitkering.

 • U hebt met de WW-uitkering een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

Afwachten herstel van ziekte in Nederland als werknemer op een zeeschip of mijnbouwinstallatie

 • U hebt 7 jaar of langer achter elkaar gewerkt aan boord van een Nederlands zeeschip of op een Nederlandse mijnbouwinstallatie op het continentaal plat.

 • U hebt op grond van deze jaren recht op een Ziektewet-uitkering.

 • U hebt met de Ziektewet-uitkering een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

Arbeid in loondienst als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel

 • U bent niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel van een in Nederland gelegerde krijgsmacht of een krijgsmacht die op doortocht is.
 • U bent verbonden aan een in Nederland gevestigde internationaal militair hoofdkwartier.

Arbeid op grond van een zetelovereenkomst

 • U werkt bij het Internationaal Strafhof in Den Haag of u werkt bij het Speciale Tribunaal voor Libanon.

Vrij op de arbeidsmarkt

U of uw werkgever heeft ook geen GVVA of TWV nodig wanneer u vrij bent op de arbeidsmarkt. U wordt vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt als u 5 jaar in Nederland hebt gewerkt. U of uw werkgever vraagt alleen een verblijfsvergunning aan bij de IND.

Vraagt u of uw werkgever geen GVVA aan? Of bent u vrij op de arbeidsmarkt? Gebruik voor uw aanvraag voor een verblijfsvergunning een formulier met de titel Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst.

Uw werkgever kan zich vrijwillig te laten erkennen. Dit is niet verplicht. Erkenning als referent heeft verschillende voordelen.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Kosten

Deze aanvraag kost € 345.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

 • Uw werkgever doet de aanvraag in Nederland bij de IND.

  Uw werkgever vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

  Mag u alleen werken met een tewerkstellingsvergunning (TWV)? En kunt u geen GVVA aanvragen? Dan moet uw werkgever de TWV aanvragen bij UWV. Uw werkgever moet dit gelijktijdig doen met de aanvraag voor uw verblijfsvergunning. U kunt dit niet zelf doen. 

 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land of land van bestendig verblijf.

  U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Tijdens de afspraak worden uw biometrische gegevens afgenomen. U krijgt u een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

Na de afspraak stuurt u zelf uw aanvraag naar de IND in Nederland en moet u de leges betalen. U moet beiden doen binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. In het formulier staat ook hoe u de kosten voor de aanvraag moet betalen.

Voor het maken van een afspraak voor indiening van uw aanvraag, neem conta.ct op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Mag u alleen werken met een TWV? En kunt u geen GVVA aanvragen? Dan moet uw werkgever in Nederland deze aanvragen bij UWV. Uw werkgever moet dit gelijktijdig doen met uw aanvraag voor uw verblijfsvergunning. U kunt dit niet zelf doen.

De IND raadt aan dat uw werkgever de aanvraag voor u doet. Dit bespaart u de reiskosten voor de reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging. En de IND kan meestal sneller beslissen op aanvragen die in Nederland zijn gedaan. 

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en of UWV een aanvullend document of een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft afgegeven (indien verplicht). De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing

  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken

 • Positieve beslissing

  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. U of uw werkgever krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.​

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend of die uw werkgever op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat u de mvv krijgt.

Heeft uw werkgever de aanvraag in Nederland gedaan? Dan moet u biometrische gegevens afstaan bij de Nederlandse vertegenwoordiging. U neemt 1 nieuwe pasfoto mee. U zet ook uw handtekening en geeft vingerafdrukken.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

U hebt geen mvv-plichtige nationaliteit. U reist naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig hebt om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de verblijfsvergunning aan te vragen.

Het indienen van de aanvraag kan op 2 manieren:

 • Uw werkgever doet de aanvraag bij de IND. Dit kan ook als u nog in het buitenland bent.

  Uw werkgever vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

  Mag u alleen werken met een TWV? En kunt u geen GVVA aanvragen? Dan moet uw werkgever deze aanvragen bij UWV. Uw werkgever moet dit gelijktijdig doen met de aanvraag voor uw verblijfsvergunning. U kunt dit niet zelf doen.

 • U doet de aanvraag in Nederland.

  U dient de aanvraag in bij de IND. Het formulier staat onderaan deze pagina. Stuur het formulier met de benodigde documenten per post naar de IND. De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

  Mag u alleen werken met een TWV? En kunt u geen GVVA aanvragen? Dan moet uw werkgever de deze aanvragen bij UWV. Uw werkgever moet dit gelijktijdig doen met de aanvraag voor uw verblijfsvergunning. U kunt dit niet zelf doen.

Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, maakt u binnen 2 weken online een afspraak bij een IND-loket om biometrie te laten afnemen.

3. Beslissing

De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en of UWV een aanvullend document of TWV heeft afgegeven (indien verplicht). De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing

  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning of GVVA. Deze beslissing staat in de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken

 • Positieve beslissing

  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een verblijfsvergunning of GVVA. U krijgt een brief wanneer u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.​

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (erkend referent)7042

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent)7010

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (referent)7044

​Uw niet erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst - regulier’ (referent)7016

Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkende referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. U kunt deze aanvraag ook online indienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Floriade Expo 2022 (Referent)7044f

​Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning kunt u contact opnemen met de Floriade Expo 2022. Stuur een mail naar visa@floriade.com.  De Floriade Expo 2022 zal de aanvraag indienen voor u/ uw werknemer.

Download  

Application for admission and residence for working purposes (foreign national)9532

Voor het inplannen van een afspraak om uw aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (erkend referent)7042

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent)7010

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (referent)7044

​Uw niet erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst - regulier’ (referent)7016

Uw werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.​

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (regulier) (vreemdeling)7046

U gebruikt dit formulier om uw aanvraag arbeid in loondienst GVVA in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.\

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.

 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.

 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.

 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 345.

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst - regulier’ (vreemdeling)7022

U gebruikt dit formulier om uw aanvraag arbeid in loondienst in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost [Arbeid in loondienst (waaronder het doorbrengen van verlof)$zondermvvbedrag].

Soms gelden andere kosten

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor referent)7019

Gebruik dit formulier als de vreemdeling de status van EU-langdurig ingezetene heeft in een ander EU-land. Of de vreemdeling is het gezinslid van een EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land en al als gezinslid van uw partner was toegelaten in een ander EU-land.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor vreemdeling)7028

Gebruik dit formulier als u langdurig ingezetene in een ander EU-land bent of het gezinslid bent van een langdurig ingezetene in een ander EU-land

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 207.

Soms gelden andere kosten

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Floriade Expo 2022 (Referent)7044f

​Voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning kunt u contact opnemen met de Floriade Expo 2022. Stuur een mail naar visa@floriade.com.  De Floriade Expo 2022 zal de aanvraag indienen voor u/ uw werknemer.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

De geldigheidsduur van de GVVA is maximaal 3 jaar.

Mag u zonder TWV werken? Dan is uw verblijfsvergunning geldig voor de duur van uw arbeidsovereenkomst. Maar de verblijfsvergunning is maximaal 3 jaar geldig. Bent u vrij op de arbeidsmarkt? Dan is de verblijfsvergunning maximaal 5 jaar geldig. 

Werken

De GVVA bestaat uit een verblijfsvergunning en een aanvullend document. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. In het aanvullend document staat bij welke werkgever en onder welke voorwaarden u mag werken. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw werkgever. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document.

Werken tijdens uw verlengingsaanvraag GVVA

Dient u of uw werkgever op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag GVVA in dan kunt u -onder voorwaarden- blijven werken in afwachting van de beslissing op de aanvraag.

Voorwaarden
U mag in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag blijven werken als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • De aanvraag is tijdig ingediend. Tijdig wil zeggen dat de IND de aanvraag heeft ontvangen vóór afloop van de geldigheidsduur van de eerder verleende GVVA.
 • U blijft dezelfde werkzaamheden doen bij dezelfde werkgever.
 • Er is een verblijfsaantekening met arbeidsmarktaantekening in het paspoort geplaatst. Hiermee kunt u aantonen dat u mag blijven werken bij uw werkgever.

Wanneer de verlengingsaanvraag wordt ingewilligd, wordt de GVVA (met het aanvullend document) in principe aansluitend op de eerdere GVVA verleend.

Tijdig verlenging aanvragen
De IND raadt aan om ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA, een verlengingsaanvraag in te dienen. In de meeste gevallen zal de IND dan al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de verleende GVVA is verlopen. In dat geval hoeft u dan ook geen verblijfsaantekening aan te vragen.

De IND heeft voor de afhandeling van een GVVA aanvraag in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten 'wettelijke termijn'. De wettelijke termijn van 5 weken, waarin UWV een advies opstelt, maakt daar deel van uit. De IND probeert binnen 7 weken op een volledig ingediende aanvraag GVVA te beslissen.

Afspraak maken
Om een verblijfsaantekening aan te vragen bij het IND-loket moet de werknemer online een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt.

Verblijfsvergunning niet-GVVA

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'arbeid toegestaan mits tewerkstellingsvergunning (TWV) verleend'. Dit betekent dat u met deze verblijfsvergunning alleen mag werken als uw werkgever een TWV voor u heeft.

Arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij' aanvragen

Hebt u 5 jaar gewerkt in Nederland? Dan bent u vrij om te werken in Nederland. U hebt dan geen TWV meer nodig. 

Is uw verblijfsvergunning nog langer dan 4 maanden geldig? U kunt uw verblijfsdocument vervangen voor een document met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan'. 

Verloopt uw verblijfsvergunning binnen 3 maanden? Vraag dan verlenging aan. Geef op het formulier aan dat u de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan' op uw verblijfsdocument wilt hebben.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.