Verblijfsvergunning voor start-up

U wilt in Nederland werken als startende ondernemer. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Met een verblijfsvergunning als 'start-up' krijgen ambitieuze starters een jaar de tijd om in Nederland een innovatieve onderneming te starten. Een voorwaarde is dat ze hierbij begeleid worden door een betrouwbare begeleider (facilitator) in Nederland. Start-ups worden in Nederland volop ondersteund bij het uitgroeien tot succesvolle ondernemingen. Dat is goed voor de ondernemer, maar ook voor de werkgelegenheid en de economie.

Waarom starten in Nederland? Nederland staat in de top 5 van meest concurrerende economieën ter wereld. Nederland heeft buitenlandse ondernemers en investeerders veel te bieden: de bereikbaarheid over de weg, via het spoor, de havens en de vliegvelden is uitstekend. Daarnaast is de digitale infrastructuur één van de snelste en meest betrouwbare ter wereld.

Bij een goed ondernemersklimaat hoort een goed leefklimaat. Ook op het gebied van wonen, (internationaal) onderwijs, gezondheidzorg en recreatie behoort Nederland bij de wereldtop.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u en uw facilitator de volgende voorwaarden:

 • Er wordt samengewerkt met een betrouwbare facilitator.
 • Het product of de dienst is innovatief.
 • De startende ondernemer heeft een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen.
 • De startende ondernemer én de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Er is voldoende geld (middelen) om in Nederland te kunnen wonen en leven.

Wat is een facilitator?

Eén van de voorwaarden voor de verblijfsvergunning is dat er wordt samengewerkt met een betrouwbare begeleider: een facilitator. Deze samenwerking moet zijn vastgelegd in een ondertekende overeenkomst tussen de startende ondernemer en de facilitator.

De facilitator biedt een pakket op maat aan de startende ondernemer, afhankelijk van de begeleiding die de startende ondernemer nodig heeft. De facilitator helpt bijvoorbeeld met bedrijfsvoering, marketing, onderzoek en het zoeken naar investeerders voor het opzetten van de innovatieve onderneming.

De facilitator moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De facilitator heeft ervaring met het begeleiden van innovatieve start-ups.
 • De facilitator is financieel gezond.
 • De facilitator verkeert niet in surseance of faillissement en heeft geen negatief eigen vermogen.
 • De facilitator heeft geen meerderheidsbelang in de startende onderneming.
 • De facilitator is geen familie tot en met de derde graad (kind, ouder, grootouder, oom/tante) van de startende ondernemer.
 • De facilitator heeft een plaatsvervanger binnen de organisatie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  beoordeelt of de facilitator aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet en  houdt de lijst bij met facilitators die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Wanneer is een product of dienst innovatief?

Het product of dienst is innovatief als minstens één van de onderstaande drie aspecten aanwezig is: 

 • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.
 • Er is sprake van nieuwe technologie bij productie, distributie, marketing.
 • Er is sprake van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze.

Bijvoorbeeld:

 • Activiteiten die in het kader van het Topsectorenbeleid worden gestimuleerd.
 • Zelf ontwikkelde nieuwe producten of diensten.
 • Originele aanpak energiebesparing.
 • Originele aanpak duurzaamheidsproblematiek.
 • Slimme en creatieve aanpassingen of combinaties ten behoeve van sector overschrijdende toepassingen.
 • Nieuwe product/marktcombinaties.
 • Creatieve of vernieuwende marktbenadering.
 • Sociale innovatie.
 • Introductie Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ga voor meer informatie over innovatief ondernemen naar de site van RVO

Aan welke voorwaarden moet het stappenplan voldoen?

De startende ondernemer moet concrete activiteiten ondernemen om van idee tot bedrijf te komen. De overheid wil vooraf weten welke activiteiten dat zijn. In een stappenplan geeft de startende ondernemer een omschrijving van de activiteiten.

In het stappenplan staat:

 • Informatie over de organisatie. De startende ondernemer moet een actieve rol in de organisatie hebben. Dit betekent dat hij niet alleen aandeelhouder of financier is. In het stappenplan staat in ieder geval informatie over:
  • De inrichting van de organisatie.
  • De rollen en taken.
  • De rechtsvorm.
  • Het personeel.
  • Het doel van de onderneming.
 • Een omschrijving van het beoogde innovatieve product of dienst (zie Wanneer is een product of dienst innovatief?).
 • Een omschrijving van de planning en activiteiten die horen bij het opzetten van de onderneming. 

RVO beoordeelt de start-up en toetst of aan de voorwaarden voor het stappenplan wordt voldaan. 

Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel

De startende ondernemer moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Uit de inschrijving moet blijken dat de startende ondernemer zeggenschap in de startende onderneming heeft. Dit is van belang om beslissingen over de toekomstige onderneming te kunnen nemen. De facilitator zelf moet ook een KvK-nummer hebben. De RVO controleert de inschrijving in het Handelsregister.

Voldoende inkomen om in Nederland te kunnen wonen, leven en een bedrijf te starten

De startende ondernemer moet genoeg inkomen hebben om in Nederland te kunnen wonen, leven en het bedrijf op te zetten. Startende ondernemers mogen geen beroep doen op algemene middelen zoals een bijstandsuitkering.

De startende ondernemer kan op verschillende manier bewijzen dat er genoeg inkomen is:

 • De ondernemer toont met een bankafschrift aan dat hij voldoende geld op zijn rekening heeft staan.
 • Een ander (rechts)persoon, bijvoorbeeld de begeleider, mag het verblijf financieren door geld beschikbaar te stellen aan de startende ondernemer. Het bedrag moet voor het gehele verblijf van de startende ondernemer (maximaal 1 jaar) beschikbaar zijn.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Online aanvraag

Uw facilitator kan deze aanvraag ook online indienen. Dit kan hij doen via het Portaal Zakelijk.

Online aanvraagLogo eHerkenning

Kosten

Deze aanvraag kost € 349.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig.

Hebt u geen mvv nodig? Klik dan nu op de tab Zonder mvv.

Bent u al in Nederland voor het oprichten van een innovatieve onderneming en bent u in het bezit van een visum kort verblijf of bent u niet visumplichtig? In dat geval wijst de IND de aanvraag niet af wegens het ontbreken van een mvv als u voldoet aan alle overige voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning als 'start-up'. Een aanvraag voor de verblijfsvergunning als 'start-up' kan dan worden ingediend in Nederland bij de IND. 

Aanvraag vanuit het buitenland

Bent u nog in het buitenland? Dan vraagt u de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Tijdens de afspraak worden uw biometrische gegevens afgenomen. U krijgt u een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

Na de afspraak stuurt u zelf uw aanvraag naar de IND in Nederland en moet u de leges betalen. U moet beiden doen binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. In het formulier staat ook hoe u de kosten voor de aanvraag moet betalen.

Voor het maken van een afspraak voor indiening van uw aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​De dag dat u uw aanvraag indient bij de Nederlandse ambassade is de startdatum van uw aanvraag. De IND moet daarna een besluit nemen op uw aanvraag binnen de wettelijke beslistermijn.

De IND controleert of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en vraagt advies aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken). De dienst geeft advies over de facilitator, de innovativiteit, het stappenplan en de inschrijving in het Handelsregister. Een positief advies van de RVO is noodzakelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. De IND beoordeelt het inkomen.

De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. U krijgt bericht van de IND over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen mvv-plichtige nationaliteit. U reist naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig heeft om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de verblijfsvergunning aan te vragen.

U dient de aanvraag in bij de IND. Het formulier vindt u onderaan deze pagina. Stuur het formulier met de benodigde documenten per post naar de IND. De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Nadat de IND uw aanvraag heeft ontvangen, moet u binnen 2 weken bij een IND-loket langskomen om biometrie te laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges (kosten) zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet en vraagt advies aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken). De dienst geeft advies over de facilitator, de innovativiteit, het stappenplan en de inschrijving in het Handelsregister. Een positief advies van de RVO is noodzakelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. De IND beoordeelt het inkomen.

De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning.

Aanvraagformulieren

Application for admission and residence as a ‘start-up’ working on a self-employed basis9541

Voor het inplannen van een afspraak om uw aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. 

Download  

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid als zelfstandige’ in een start up (vreemdeling)7058

​U gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 349.

Soms gelden andere kosten

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar. Na 1 jaar kunt u een vergunning aanvragen voor arbeid als zelfstandige. Hierbij moet u voldoen aan de normale voorwaarden die horen bij de zelfstandigenregeling.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken in loondienst. Op uw vergunning staat 'arbeid in loondienst alleen toegestaan met TWV.' Dit betekent dat u met een verblijfsvergunning voor 'arbeid als zelfstandige' in een start-up alleen mag werken als uw werkgever een TWV voor uw heeft. 

Familie- of gezinsleden van startende ondernemers mogen in Nederland werken zonder TWV. Op de vergunning staat “arbeid als zelfstandige toegestaan, arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief zelfstandigenregeling & terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Het verlengen van de verblijfsvergunning voor startende ondernemers (start-up) is niet mogelijk.

Wijzigen verblijfsvergunning

Na 1 jaar kunt u een vergunning aanvragen voor arbeid als zelfstandige. Hierbij moet u voldoen aan de normale voorwaarden die horen bij de zelfstandigenregeling. 

Doorstroom naar zelfstandigenregeling

Om door te kunnen stromen naar de zelfstandigenregeling moet de startende ondernemer voldoen aan de normale voorwaarden die horen bij de zelfstandigenregeling.  

Daarnaast moet hij in het bezit zijn van een verklaring van de facilitator, waaruit blijkt dat hij in minimaal 3 maanden het begeleidingstraject positief heeft afgerond. Hiermee maakt de startende ondernemer het aannemelijk dat hij voldoende persoonlijke ervaring heeft ontwikkeld en een voldoende levensvatbare onderneming heeft.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.