• Home
  • Veelgestelde vragen nareis asiel

Veelgestelde vragen nareis asiel

Hoelang moet u wachten op een beslissing op uw nareisaanvraag?

De IND behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Voor nareis geldt een wettelijke beslistermijn van drie maanden. De IND kan deze met drie maanden verlengen. Dit staat ook in de wet. De IND stuurt u een brief als uw nareisaanvraag binnenkomt. In die brief staat nu een (verlengde) beslistermijn van zes maanden. U kunt er zelf voor zorgen dat de IND uw aanvraag snel kan behandelen, bijvoorbeeld door alle aanwijzingen op het aanvraagformulier volledig te volgen. Een snellere beslissing kan ook op aanvragen van gezinsleden die documenten hebben. Het gaat dan om originele, officiële documenten van de autoriteiten van het land van herkomst over hun identiteit, nationaliteit en gezinsrelatie met u in Nederland. Ook gaat het om niet-officiële, indicatieve documenten. Stuur deze documenten daarom meteen mee met de aanvraag.

Wanneer kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift verwachten?

De IND behandelt bezwaarschriften op datum van binnenkomst. Voor de bezwaarprocedure in nareiszaken geldt een wettelijke beslistermijn van 19 weken. De IND kan deze met 13 weken verlengen.   

U dient een mvv-aanvraag zonder alle gevraagde documenten/gegevens in. Op een later moment stuurt u de documenten pas op. Wat gebeurt er dan?

U moet juiste documenten en gegevens meesturen met het aanvraagformulier. In dit formulier staat duidelijk welke documenten dat zijn. Het gaat om officiële documenten van de autoriteiten van het herkomstland en om niet-officiële, indicatieve documenten. Wilt u documenten of aanvullingen op het aanvraagformulier nasturen? Doe dit dan zo snel mogelijk. En wacht niet tot de IND uw aanvraag gaat behandelen. Is uw aanvraag met alle gevraagde documenten en gegevens ingediend? Dan kan de IND uw aanvraag mogelijk eerder beslissen. Is het opstarten van onderzoek nodig voor uw aanvraag? Dit kan sneller als u alle nodige documenten al hebt opgestuurd. Start de IND met de behandeling van uw aanvraag? En zijn de gevraagde documenten/gegevens niet compleet? Dan kan de IND niet verder met de behandeling van uw aanvraag. De IND stuurt u in dat geval een herstel verzuimbrief. Dit kost extra tijd. Kunt u de gevraagde documenten/gegevens niet op tijd geven? Dan kan de IND uw aanvraag afwijzen.

Hoe lang duren de verschillende onderzoeken bij een nareisaanvraag?

De IND probeert onderzoeken zo kort mogelijk te houden. Het kan soms zijn dat u langer moet wachten op een beslissing op uw aanvraag. Dit komt door schommelingen in de werkvoorraad en door de flexibele inzet van IND-medewerkers. Verder is de IND voor verschillende onderzoeken afhankelijk van anderen. Vaak is dit de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Ook de Nederlandse vertegenwoordigingen hebben een schommelende werkvoorraad. Zij kunnen sneller onderzoek doen als zij de juiste documenten en contactgegevens hebben. Het gaat dan om identificerende en grensoverschrijdingsdocumenten. En het gaat om de juiste contactgegevens van uw gezinsleden.

U wilt een nareisaanvraag voor uw gezinslid indienen. Hoe kunt u er zelf voor zorgen dat de behandeling geen vertraging oploopt?

Gebruik in ieder geval het juiste aanvraagformulier. En vul dit zorgvuldig én volledig in. Stuur het ingevulde formulier op tijd naar de IND. En zorg ervoor dat u alle gevraagde bijlagen én vertalingen meestuurt. Vertalingen moeten komen van een in Nederland beëdigde vertaler.

Kan de IND een mvv-aanvraag nareis asiel met voorrang behandelen?

Voorrang is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld om acute, levensbedreigende, medische redenen. Is er sprake van een mvv-aanvraag nareis asiel met een acute, medische noodsituatie? Dan moet dat bij de IND worden aangegeven. Daarover zijn met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) afspraken gemaakt. Meld medische  spoedzaken eerst bij een medewerker van VWN. Medewerkers van VWN weten hoe zij medische spoedzaken aan de IND moeten doorgeven. Komt een medische spoedzaak bij de IND binnen? Dan bepaalt de IND of een snellere behandeling van de aanvraag nodig is.

Een andere IND-medewerker had uw aanvraag eerst in behandeling. Deze medewerker heeft aangegeven de zaak niet langer te behandelen. Wat betekent dat voor uw aanvraag mvv nareis asiel?

De IND zet medewerkers in waar personeel het hardst nodig is. Behandelt een andere ambtenaar uw aanvraag? Dan stuurt de IND u hierover een brief. In die brief staan de gegevens van de andere medewerker. Hebt u vragen over uw aanvraag? Dan moet u contact opnemen met de behandelende medewerker. Uw aanvraagprocedure duurt niet langer door wisseling van behandelende medewerker.

De IND heeft de eerste nareisaanvraag in overleg met u afgewezen. De nareistermijn van drie maanden is veiliggesteld. Nu hebben uw gezinsleden een nieuwe mvv-aanvraag ingediend. Behandelt de IND deze aanvragen met voorrang?

Nee. De IND behandelt alle nareisaanvragen op volgorde van binnenkomst. Ook nieuwe aanvragen van gezinsleden die eerder een aanvraag hadden ingediend. De IND kan nieuwe aanvragen sneller beslissen als alles compleet is. Het gaat dan om officiële en indicatieve documenten in het aanvraagformulier. Die gaan over hun identiteit, nationaliteit en gezinsrelatie met u in Nederland. En het gaat om gevraagde gegevens.

Een mvv-aanvraag nareis asiel is nog niet in behandeling bij een IND-medewerker. Kunt u telefonisch navraag doen over de stand van zaken?

Voor de stand van zaken kunt u de IND zelf bellen (088-0430430). Medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland bellen hiervoor naar de IND Ketenservice Algemeen. Dit geldt ook voor advocaten en ketenpartners. Is uw aanvraag nog niet in behandeling bij een IND-medewerker? Dan is niet bekend wanneer de IND uw aanvraag gaat behandelen. Dat komt door de grote werkvoorraad en de flexibele inzet van medewerkers. De IND neemt de oudste aanvragen als eerste in behandeling. De leeftijd van de aanvraag bepaalt dus de start van de behandeling. Is uw aanvraag nog niet aan de beurt? De IND adviseert u dan niet dagelijks te bellen met de IND. Want dat heeft geen zin. Uw aanvraag is hierdoor niet sneller aan de beurt. De IND verwacht dat de werkvoorraad nareis-aanvragen in het najaar van 2017 weer normaal is.

Uw aanvraag mvv nareis is nog niet in behandeling bij de IND. Kunt u al wel documenten, aanvullende stukken en gegevens opsturen?

Ja. U moet gevraagde documenten en gegevens met de aanvraag meesturen. Soms kan dat niet altijd samen met de aanvraag. Dan kunt u deze later opsturen naar de IND. De IND plaatst nagezonden documenten en gegevens in uw dossier. Het is in uw voordeel als alle gevraagde documenten en gegevens bij de IND zijn. Pakt de IND uw aanvraag op en is alles compleet? Dan kan een medewerker sneller beslissen.

U zit in de procedure voor een zelfstandige asielvergunning. Kunt u uw gezinsleden al uit het buitenland laten overkomen?

Zolang u geen zelfstandige asielvergunning hebt, kunnen uw gezinsleden niet overkomen. Eerst moet u in bezit zijn van een zelfstandige asielvergunning. De IND stuurt u een brief als u een vergunning krijgt. Pas daarna kunt u een aanvraag mvv nareis indienen voor uw gezin. Dat moet op tijd gebeuren. Op tijd is binnen drie maanden na ontvangst van uw asielvergunning. Het is vooraf niet zeker of uw gezin mag nareizen. Het kan lang duren voordat u hierover duidelijkheid krijgt. En uw gezin daadwerkelijk naar Nederland komt.

De IND heeft toestemming gegeven voor afgifte van een mvv. Wie betaalt de reis van uw gezinsleden naar Nederland?

Voor reguliere aanvragen voor gezinshereniging gelden vereisten. Dit zijn regels waaraan de aanvraag moet voldoen. Een voorbeeld is het middelenvereiste. Deze vereisten gelden niet bij de gezinsherenigingprocedure bij een toegelaten asielzoeker. Daarom is mvv nareis een gunstige regeling. Tijdelijk opgebroken gezinnen kunnen de gezinsband hierdoor snel herstellen. Uw gezinsleden en/of u betalen zelf de reis naar Nederland. Begeleidt VluchtelingenWerk u? Dan is het mogelijk een gedeeltelijke vergoeding te vragen. Een deel van de reiskosten kan uit het Vluchtelingenfonds betaald worden. Vraag uw contactpersoon bij VluchtelingenWerk naar de mogelijkheden.

Jij bent een alleenstaande, minderjarige asielzoeker met een asielvergunning. En je wilt je herenigen met jouw ouder(s) en broer(s)/zus(sen). Welk aanvraagformulier moet jij hiervoor gebruiken?

Voor de aanvraag van jouw ouder(s) gebruik je het Nederlandse of Engelstalige formulier: 'Aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647)'. Voor de aanvraag van jouw broer(s) en zus(sen) gebruik je het Nederlandse of Engelstalige formulier: 'Aanvraag voor het verblijfsdoel 'familie en gezin' (referent)'.  

Delen