Familielid van vluchteling

U wilt naar Nederland komen om bij uw gezinslid te gaan wonen.

​Uw gezinslid heeft in Nederland een verblijfsvergunning asiel gekregen. U bent de echtgenoot of partner, de ouder of het (pleeg)kind van uw gezinslid. U wilt in aanmerking komen voor een afhankelijke asielvergunning.

Voorwaarden

Voor u en uw gezinslid gelden de volgende voorwaarden:

 • U behoort tot het gezin van uw gezinslid. Uw gezinslid heeft in Nederland een verblijfsvergunning asiel gekregen. U bent:
  • De wettelijk gehuwde of ongehuwde partner met wie uw gezinslid een duurzame, exclusieve relatie heeft. U kunt maar 1 partner naar Nederland laten komen.
  • Het minderjarige of meerderjarige kind van uw gezinslid of van de partner van uw gezinslid. Het kind moet feitelijk behoren tot het gezin van het gezinslid. Dit geldt voor biologische, adoptie- en pleegkinderen. Alleen de kinderen van de partner die naar Nederland komt of in Nederland is, kunnen naar Nederland komen. Kinderen van andere partners krijgen geen verblijfsvergunning.
  • De biologische vader of moeder van uw gezinslid. Uw gezinslid is alleenstaand en minderjarig. Bepaling minderjarigheid: de leeftijd van uw gezinslid tijdens de ondertekening van de asielaanvraag. De minderjarigheid blijft gelden tot 3 maanden na verlening na de asielvergunning. 
 • U bent tegelijk met uw gezinslid naar Nederland gereisd of eerder. Of u dient tijdig een eigen aanvraag in voor een verblijfsvergunning asiel. Tijdig is binnen een periode van 3 maanden nadat uw gezinslid een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen. De tijd van 3 maanden heet de nareistermijn. Deze termijn start op de dag nadat uw gezinslid de verblijfsvergunning asiel heeft gekregen. Een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) – nareizigers asiel binnen de nareistermijn is een tijdige aanvraag.
 • U behoorde in het buitenland al tot het gezin van uw gezinslid. Tijdens de inreis van uw gezinslid in Nederland behoorde u ook nog tot het gezin.
 • Uw gezinslid heeft een zelfstandige verblijfsvergunning asiel.
 • U en uw partner zijn beiden 18 jaar of ouder.
 • U hebt geen crimineel verleden. U ondertekent hiervoor vanaf 12 jaar een antecedentenverklaring bij de aanvraag.
 • U ondertekent vanaf 15 jaar een verklaring burgerlijke staat bij de aanvraag.
 • Als u een kind bent van het gezinslid in Nederland: uw achterblijvende biologische ouder die voor u zorgt heeft toestemming gegeven voor uw vertrek naar Nederland.
 • Uw partner, ouder of kind verklaart dat hij uw referent is.
 • Uw identiteit en uw gezinsband met uw gezinslid moet u zoveel mogelijk met documenten aantonen. 

Kunt u niet binnen 3 maanden een aanvraag indienen? Dan moet u de normale procedure voor verblijf als familie-of gezinslid doorlopen.

Kosten

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt.

Meer informatie vindt u in de antwoorden op deze veelgestelde vragen.

 

De aanvraag in stappen

1. Indienen aanvraag

Om naar Nederland te reizen, hebt u een speciaal visum nodig. Dit visum heet machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv wordt als sticker in het paspoort geplakt.

Er zijn twee mogelijkheden voor het starten van de aanvraag.

 • Uw gezinslid doet de aanvraag in Nederland bij de IND.
  Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Dit kan op twee manieren:
  • Schriftelijk. Uw gezinslid kan het aanvraagformulier downloaden, printen en op papier invullen. U vindt de formulieren onderaan de pagina. Uw gezinslid stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Belangrijk is dat uw gezinslid een goed lijkende pasfoto meestuurt met het aanvraagformulier. En een antecedentenverklaring met uw handtekening erop. Hiermee verklaart u dat u geen crimineel verleden hebt.
  • Online. Uw gezinslid doet de aanvraag online, samen met een begeleider van Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Zij vullen samen de aanvraag in en uploaden de gevraagde documenten. Meer informatie over uploaden. Controleer de aanvraag altijd goed. Zorg dat de volgorde van de gegevens en/of bijlagen klopt. En dat de gegevens compleet zijn. Zo voorkomt u vertraging in het behandelproces. Start de digitale aanvraag door te klikken op de knop Online aanvraag. 

   Online aanvraag
 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land of land van bestendig verblijf.

  U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. Tijdens de afspraak worden uw biometrische gegevens afgenomen. U krijgt u een ontvangstbevestiging met een V-nummer van de Nederlandse vertegenwoordiging

  Na de afspraak stuurt u zelf uw aanvraag naar de IND in Nederland en moet u de leges betalen. U moet beiden doen binnen 3 weken na indiening bij de Nederlandse vertegenwoordiging. In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen. In het formulier staat ook hoe u de kosten voor de aanvraag moet betalen.

  Voor het maken van een afspraak voor indiening van uw aanvraag, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

De IND raadt aan dat uw gezinslid de aanvraag in Nederland doet. Dit bespaart u de reiskosten voor de reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst aanvraag

​Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt uw gezinslid een brief. Deze brief heet een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum uw aanvraag is ontvangen en wanneer de IND een beslissing neemt.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Controle aanvraag

De IND controleert of uw aanvraag compleet is. Een aanvraag is compleet als u alle gegevens hebt ingevuld. En als u de juiste documenten hebt toegevoegd.

Is de aanvraag niet compleet? Of mist de IND gevraagde documenten? Dan duurt de procedure langer. Uw gezinslid krijgt een brief (herstel verzuim). Hierin staat hoe u de aanvraag compleet kan maken. En voor welke datum u dit moet doen. Hebt u meer tijd nodig? Bel dan de medewerker die uw aanvraag behandelt. Het telefoonnummer van deze medewerker staat in de brief. Medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kunnen u helpen.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

4. Documentenonderzoek

U moet met documenten aantonen wie u bent. En wat uw relatie is met uw gezinslid in Nederland. De IND onderzoekt of uw documenten echt zijn.

Hebt u geen documenten? Dan moet u goed uitleggen aan de IND waarom u deze documenten niet hebt. 

5. DNA-onderzoek

​Kunt u goed uitleggen om welke reden u de gevraagde documenten niet hebt? En bent u de biologische ouder of het biologische kind van uw gezinslid? Dan vraagt de IND u mee te werken aan een DNA-onderzoek. Daarmee kunt u aantonen dat u de ouder of het kind van uw gezinslid in Nederland bent.

6. Interview op de Nederlandse vertegenwoordiging

Soms zijn de documenten die u overlegt niet voldoende. Of u hebt de documenten niet. Ook kan het zijn dat een DNA-onderzoek niet mogelijk is. Dan kan de IND u uitnodigen voor een interview. Dat gebeurt in een kantoor van de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. In dat gesprek kunt u uitleggen wie u bent. En wat uw relatie met uw gezinslid is. De IND kan ook uw gezinslid uitnodigen voor een gesprek in Nederland.

7. Beslissing

De IND wacht tot de resultaten van alle onderzoeken bekend zijn. Dan controleert de IND of u aan alle voorwaarden voldoet. U krijgt een beslissing op uw aanvraag. Uw gezinslid krijgt deze beslissing.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, wijst de IND uw aanvraag af. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag goedgekeurd. De IND stuurt de beslissing naar uw gezinslid. Uw gezinslid vertelt u welke beslissing de IND heeft genomen. De IND stuurt deze ook naar de Nederlandse vertegenwoordiging.

8. Ophalen mvv

U kunt nu de mvv ophalen bij de Nederlandse vertegenwoordiging die u op het aanvraagformulier hebt vermeld of waar u de aanvraag hebt ingediend. U moet dit doen binnen 3 maanden na de positieve beslissing. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. ​

Als uw partner de aanvraag in Nederland heeft gedaan, dan worden er biometrische gegevens afgenomen bij het ophalen van de mvv. Dit betekent dat een medewerker van de ambassade uw vingerafdrukken afneemt. En u zet uw handtekening. U moet zelf een pasfoto meenemen. De pasfoto moet aan eisen voldoen.

Een medewerker van de Nederlandse vertegenwoordiging plakt de mvv in uw paspoort. En legt u uit wat een mvv is. Uw paspoort moet dan nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Hebt u geen paspoort? Dan kunt u meestal een Nederlandse laissez-passer krijgen.

9. Naar Nederland reizen

Hebt u de mvv opgehaald? Boek dan uw (vlieg)reis om naar Nederland te reizen. De mvv is 90 dagen geldig. U kunt de geldigheid zien op de mvv-sticker. Hierop staan twee data:
 • Ingangsdatum (vanaf deze datum is de mvv geldig)
 • Einddatum (op deze datum is de mvv niet meer geldig)

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Online afspraak IND

Heeft uw familielid al een woning in Nederland en kunt u daar ook wonen? Dan moet u zich na aankomst in Nederland melden in Zevenaar. Dit kan alleen op afspraak. Uw familielid maakt online een afspraak voor aanmelding in Zevenaar zodra uw (vlieg)reis naar Nederland is geboekt.

Woont uw familielid in Nederland nog in de opvang? Na aankomst in Nederland meldt u zich binnen 3 dagen aan bij de IND in Ter Apel. Voor aanmelding in Ter Apel is geen afspraak nodig.

10. Asielprocedure nareizende gezinsleden van vluchteling

De mvv is 90 dagen geldig. U moet binnen die 90 dagen naar Nederland reizen en zich in persoon melden bij de IND in Zevenaar of Ter Apel (zie stap 9).

Uw asielprocedure in stappen

Uw asielprocedure voor nareizigers duurt ongeveer 4 dagen achter elkaar of wat langer. Het is mogelijk dat u in die tijd naar verschillende plaatsen moet reizen. U woont tijdelijk bij uw familielid of het COA regelt opvang voor u. De asielprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1

De IND bekijkt of u door coronamaatregelen in quarantaine moet gaan. Hoeft u niet in quarantaine? Dan gaat uw procedure door. Moet u wel in quarantaine? U gaat eerst voor 10 dagen in quarantaine, mogelijk bij uw familielid. Daarna gaat uw procedure weer verder.

Stap 2

De IND heeft een gesprek met u en controleert uw identiteit en biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening). Zijn uw biometrische gegevens niet goed of niet bij ons bekend? Dan neemt de IND deze alsnog af. U krijgt ook een brief van de IND waarin staat dat u een asielvergunning krijgt. Als dat kan, ontvangt u ook uw verblijfsvergunning. Als dat niet kan, dan legt de IND de procedure verder uit. U hebt u ook een gesprek met het COA.

Stap 3 

U krijgt een tbc-onderzoek. Sommige nationaliteiten hebben vrijstelling van de tbc-plicht. Verder geeft VluchtelingenWerk uitleg over uw asielprocedure. 

Stap 4

De gemeente zet uw gegevens op de locatie in Emmen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Stap 5

U gaat definitief bij uw familielid in Nederland wonen. Als dat nog niet kan, dan gaat u tijdelijk naar een asielzoekerscentrum. Hebt u nog geen verblijfsvergunning gekregen? Binnen 1 tot 2 weken kunt u uw verblijfsdocument op afspraak ophalen bij het IND loket bij u in de buurt.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor een ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ – nareizigers asiel’7039

Gebruik dit formulier als u een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd hebt en een aanvraag wilt doen voor uw echtgenoot, partner, (pleeg)kind die nog in het buitenland is.

Checklist documenten

In het formulier staat welke documenten u moet meesturen met de aanvraag.

Kosten aanvraag

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.

Online aanvraag  Download  

Application for admission and residence 'to stay with a family member’ (foreign national)9511

​Voor het inplannen van een afspraak om de aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Download  

Application for admission and residence 'to stay with a family member (specific situations)’ (foreign national)9512

Voor het inplannen van een afspraak om de aanvraag in te dienen, neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen. Het kan zijn dat u bijlagen moet inleveren die niet in het aanvraagformulier zitten. U print deze bijlagen zelf uit en stuurt ze mee met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Download  

Na uw aanvraag

Als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd krijgt

Met een afhankelijke verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag u in Nederland blijven. Ook mag u in Nederland gaan werken. U heeft daarvoor geen werkvergunning nodig. Op uw afhankelijke asielvergunning kunnen achtergebleven gezinsleden niet in aanmerking komen voor een asielvergunning. Medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland kunnen u meer informatie geven.

Verblijfsvergunning

Tijdens de nareisprocedure krijgt u binnen 4 dagen uw verblijfsvergunning. Als dat niet kan, legt de IND de procedure verder uit. In dat geval krijgt u later een brief van de IND. Daarin staat wanneer en waar u de vergunning kunt ophalen. Dat gebeurt bij een van de IND-loketten. In de brief staat bij welk loket u de vergunning kunt ophalen. Dat is meestal in de buurt van uw woonplaats. Uw verblijfsvergunning is 5 jaar geldig.

Iedere burger in Nederland vanaf 14 jaar heeft een identificatieplicht. Bij controles door de overheid moet iedereen een identiteitsdocument kunnen tonen. Draag daarom altijd uw verblijfsvergunning bij u.

Rechten en plichten

Inschrijving bij de gemeente

U bent verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)) van de gemeente waar u woont. In de nareisprocedure is dat meestal al gebeurd. Is dat niet zo, dan moet u dat alsnog doen. Neem dan de inwilligende beschikking mee naar de gemeente waar u woont. Breng ook uw persoonlijke documenten van de autoriteiten uit eigen land mee als dat kan. Bijvoorbeeld: geboorteakte, huwelijksakte en identiteitskaart.

Controleer dat de gemeente uw naam en geboortedatum goed registreert. Dat geldt ook voor de gegevens van uw kinderen. Het is moeilijk die gegevens later te veranderen. 

Als u verhuist, moet u uw adres door de gemeente laten veranderen in de BRP.

Woonruimte

Krijgt u een verblijfsvergunning asiel dan hebt u recht op woonruimte bij een gemeente. Medewerkers van VluchtelingenWerk (VWN) kunnen u verder helpen met het regelen van belangrijke zaken. Bijvoorbeeld met het vinden van werk of een opleiding.

Zorgverzekering afsluiten

Het is wettelijk verplicht in Nederland een zorgverzekering te hebben. Daarmee kunt u medische hulp krijgen. U moet zelf een zorgverzekering regelen als u de opvanglocatie verlaat. Met een zorgverzekering kunt u zich inschrijven bij een huisarts of tandarts.     

Inburgering in Nederland

Als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, moet u inburgeren. Zo moet u de Nederlandse taal gaan leren. U krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de inburgeringsplicht.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Afhankelijke asielvergunning

​Een tijdelijke asielvergunning om bij uw gezinslid in Nederland te kunnen wonen.

Machtiging tot voorlopig verblijf

​De machtiging tot voorlopig verblijf is een visum dat u nodig hebt als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven. Voor meer informatie, zie Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Zelfstandige verblijfsvergunning asiel

De asielvergunning is afgegeven omdat er een persoonlijke noodzaak tot bescherming was.

referent

Een referent is een persoon, werkgever of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling naar Nederland. Een referent heeft rechten, maar ook plichten ten opzichte van deze vreemdeling. De referent kan voor de vreemdeling vanuit Nederland de procedure opstarten.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

Land van bestendig verblijf

​Een land van bestendig verblijf is een land (anders dan het land van herkomst) waar u langer dan 3 maanden rechtmatig mag zijn. Dit betekent dat u daar een geldige verblijfsvergunning hebt. Of u bent in afwachting van een verblijfsaanvraag. Bent u in een land in uw vrije termijn? Of met een visum kort verblijf (max. 3 maanden)? Dan is dit geen bestendig verblijf.

Laissez-passer

Dit is een tijdelijk reisdocument.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.