Asielzoeker

U wilt asiel aanvragen in Nederland. Als u een asielaanvraag indient, vraagt u de Nederlandse overheid officieel om een verblijfsvergunning. Deze verblijfsvergunning hebt u nodig om in Nederland te mogen wonen.

​Eerst moet u zich aanmelden als asielzoeker in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ter Apel is een dorp in het noordoosten van Nederland. Daar ondertekent u meestal ook uw asielaanvraag. Ook hoort u wanneer en waar uw asielprocedure start. In die procedure beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u een verblijfsvergunning krijgt.

Komt u met het vliegtuig aan in Nederland? U meldt zich bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Uw gegevens worden geregistreerd. En u wordt naar het aanmeldcentrum Schiphol vlakbij Amsterdam gebracht. Daar ondertekent u meestal ook uw asielaanvraag. En hoort u wanneer en waar uw asielprocedure start.

Wanneer kunt u een asielvergunning krijgen? En hoe ziet de asielprocedure eruit?

Voorwaarden

U kunt een verblijfsvergunning krijgen als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt gegronde redenen om in uw land van herkomst te vrezen voor vervolging vanwege uw ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat u behoort tot een bepaalde sociale groep. 
  • U hebt gegronde redenen om te vrezen voor doodstraf of executie, marteling of een andere onmenselijke of vernederende behandeling in uw land van herkomst.
  • U hebt gegronde redenen om te vrezen dat u slachtoffer wordt van willekeurig geweld door een gewapend conflict in uw land van herkomst.
  • Uw echtgenoot/echtgenote, partner, vader, moeder of minderjarig kind heeft kort geleden een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen.

Kosten van de aanvraag

Het indienen van een aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning asiel is gratis. 


Na uw aanvraag

Als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd krijgt

Met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag u in Nederland blijven. Ook mogen uw achtergebleven gezinsleden een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen. Dit heet gezinshereniging met houders van een asielvergunning. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. U leest meer informatie over de voorwaarden en de procedure in de brochure over gezinshereniging. U vindt de brochure in meer talen rechts van deze pagina. Check ook VWN's website over gezinshereniging voor meer informatie.

Ook mag u in Nederland gaan werken. U heeft daarvoor geen werkvergunning nodig. Uw advocaat en medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland kunnen u meer informatie geven.

Verblijfsvergunning ophalen

Soms krijgt u na ontvangst van uw beschikking al uw verblijfsvergunning. Anders probeert de IND binnen een paar weken de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen bij een IND-loket. Maak online een afspraak om uw verblijfsvergunning op te halen. In de brief staat bij welk loket u de vergunning kunt ophalen. Dat is meestal in de buurt van uw woonplaats. Als u de vergunning ophaalt, levert u uw W-document in. Uw verblijfsvergunning is vijf jaar geldig.

Iedere burger in Nederland vanaf 14 jaar heeft een identificatieplicht. Bij controles door de overheid moet iedereen een identiteitsdocument kunnen tonen. Draag daarom altijd uw verblijfsvergunning bij u.

Rechten en plichten

Inschrijving bij de gemeente

U bent verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u verblijft. Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u dat alsnog doen. Neem dan de inwilligende beschikking mee naar de gemeente waar u verblijft. Breng ook uw persoonlijke documenten van de autoriteiten uit eigen land mee als dat kan. Bijvoorbeeld: geboorteakte, huwelijksakte en identiteitskaart.

Inschrijving in de BRP is belangrijk. Veel organisaties in Nederland kunnen u alleen helpen als u bekend bent in de BRP.

Controleer dat de gemeente uw naam en geboortedatum goed registreert. Dat geldt ook voor de gegevens van uw kinderen. Het moeilijk om die gegevens later te veranderen. 

Als u verhuist, moet u uw adres door de gemeente laten veranderen in de BRP.

Woonruimte

Krijgt u een verblijfsvergunning asiel dan hebt u recht op woonruimte bij een gemeente. Het COA overlegt met u in welke gemeente u wilt wonen. Die gemeente zoekt passende woonruimte voor u. U mag zelf ook woonruimte zoeken. Is geschikte woonruimte gevonden, dan verlaat u de opvanglocatie van het COA. Medewerkers van VluchtelingenWerk kunnen u verder helpen met het regelen van belangrijke zaken. Bijvoorbeeld met het vinden van werk of een opleiding.

Zorgverzekering afsluiten

Het is wettelijk verplicht in Nederland een zorgverzekering te hebben. Daarmee kunt u medische hulp krijgen. In de opvanglocaties van het COA is dat voor u geregeld. U moet zelf een zorgverzekering regelen als u de opvang van het COA verlaat. Met een zorgverzekering kunt u zich inschrijven bij een huisarts of tandarts.    

Inburgering in Nederland

Als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, moet u inburgeren. Zo moet u de Nederlandse taal gaan leren. U krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de inburgeringsplicht.

Werken

Als u uw verblijfsvergunning asiel hebt gekregen, mag u werken in Nederland. Op uw verblijfsvergunning staat de arbeidsmarktaantekening: 'Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'. Dit betekent dat u in Nederland mag werken. U hebt geen extra werkvergunning (TWV) nodig.

Tijdens uw asielprocedure mag u de eerste 6 maanden niet werken.  Na 6 maanden mag u 24 van de 52 weken per jaar werken als:

Reizen

U mag naar het buitenland reizen met een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld voor vakantie of een zakenreis. U hebt dan ook een geldig paspoort nodig omdat een verblijfsvergunning geen reisdocument is. Hebt u geen paspoort, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij uw gemeente. Het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort kost geld. Voor sommige landen hebt u naast een paspoort ook een visum nodig.

Hebt u een verblijfsvergunning asiel en keert u terug naar uw land van herkomst? Daarmee geeft u aan dat u de bescherming van de Nederlandse overheid niet meer nodig hebt. De IND kan uw vergunning intrekken.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Aanmeldcentrum

​Het aanmeldcentrum (AC) is de plaats waar een asielaanvraag moet worden ingediend. De twee belangrijkste aanmeldcentra van de IND zijn: AC Ter Apel en AC Schiphol.

Komt u Nederland binnen via een landsgrens? Dan gaat u naar AC Ter Apel.

Komt u Nederland binnen per boot of vliegtuig? Dan gaat u naar AC Schiphol. Meestal wordt u hier naar toegebracht door de Koninklijke Marechaussee.

Koninklijke Marechaussee

​De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een politieorganisatie met militaire status. De KMar valt onder het ministerie van Defensie maar werkt ook voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het is een organisatie met verschillende taken. De KMar houdt onder andere toezicht op het uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen en begeleid hen bij de terugreis naar het land van herkomst.

AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel)

De AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel) is onderdeel van de Nederlandse politie. Tot 2015 waren zij bekend als de Vreemdelingenpolitie. De AVIM houdt toezicht op vreemdelingen in Nederland. Zij zijn te vinden in bijna iedere Nederlandse gemeente.

U kunt de AVIM bereiken via het algemene nummer van de politie: 0900-8844.

Voor meer informatie, zie de website van de Politie.

Tuberculose (tbc)

​Tuberculose is een besmettelijke infectieziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. Wereldwijd komt de ziekte veel voor.

bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn vooral gegevens over geloof, nationaliteit en bevolkingsgroep.

Basisregistratie Personen

​Dit is het bevolkingsregister van de gemeente. Inschrijving in de BRP is verplicht voor elke inwoner die in Nederland mag wonen.

burgerservicenummer

​Dit is een uniek en persoonlijk registratienummer. Alleen met een BSN kunt u gebruik maken van overheidsdiensten.

Veilig land van herkomst

​Asielzoekers uit veilige landen krijgen in principe geen asielvergunning. Nederland gebruikt een lijst met landen van herkomst die veilig zijn. Deze lijst kan wijzigen.

Eerste gehoor

Tijdens de Algemene Asielprocedure (AA) is dit het eerste gesprek met een medewerker van de IND. Hierin controleert de IND de gegevens uit uw aanmeldgehoor. Bij onduidelijkheid stelt de IND u meer vragen. In het eerste gehoor stelt de IND geen vragen over waarom u asiel aanvraagt. Dat gebeurt in een later gesprek.

Nader gehoor

Dit is een gesprek met een IND-medewerker. In dit gesprek kunt u vertellen waarom u een asielaanvraag heeft ingediend. De medewerker van de IND zal u ook vragen stellen. Dit is belangrijk om te kijken of u een asielvergunning kunt krijgen.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

Voornemen

Dit is een brief van de IND. In de brief staat waarom de IND uw aanvraag wil afwijzen. U mag hierop nog reageren. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag.

Zienswijze

Dit is een schriftelijke reactie op het voornemen. In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.