• Home
  • Nareis asiel: veelgestelde vragen

Nareis asiel: veelgestelde vragen

U wilt uw gezinsleden naar Nederland laten overkomen. U vraagt een verblijfsvergunning en mvv (machtiging tot voorlopig verblijf) voor uw gezinsleden aan. Het gaat om een aanvraag mvv nareis asiel. Een mvv is een visum om Nederland in te reizen. De IND beslist of de Nederlandse vertegenwoordiging een mvv mag afgeven.

Hoelang moet u wachten op een beslissing op uw nareisaanvraag?

De IND behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Voor nareis geldt een wettelijke beslistermijn van drie maanden. Dit betekent dat de IND drie maanden de tijd heeft om te beslissen op uw aanvraag. De IND kan deze termijn met drie maanden verlengen. Dit staat ook in de wet. De IND stuurt u een brief als uw nareisaanvraag binnenkomt. In die brief staat nu een (verlengde) beslistermijn van zes maanden. Door het aanvraagformulier goed en compleet in te vullen, kan de IND uw aanvraag snel behandelen. De IND beslist ook sneller op aanvragen van gezinsleden die documenten hebben. Het gaat dan om originele, officiële documenten van de autoriteiten van het land van herkomst. Deze documenten moeten gaan over de identiteit en nationaliteit van uw gezinsleden. En over de gezinsrelatie met u. Ook gaat het om niet-officiële, indicatieve documenten. Dit kunnen allerlei documenten zijn, waarvan u denkt dat ze helpen bij de aanvraag. Stuur deze documenten daarom meteen mee met de aanvraag.

Wanneer krijgt u een beslissing op uw bezwaarschrift?

De IND behandelt bezwaarschriften op volgorde van binnenkomst. Voor de bezwaarprocedure in nareiszaken geldt een wettelijke beslistermijn van 19 weken. De IND kan deze met 6 weken verlengen.   

U doet een nareisaanvraag zonder alle gevraagde documenten/gegevens. Op een later moment stuurt u de documenten pas op. Wat gebeurt er dan?

U moet juiste documenten en gegevens meesturen met het aanvraagformulier. In dit formulier staat duidelijk welke documenten dat zijn. Het gaat om officiële documenten van de autoriteiten van het herkomstland en om niet-officiële, indicatieve documenten. Wilt u documenten of extra informatie voor de aanvraag later opsturen? Doe dit dan zo snel mogelijk. En wacht niet tot de IND uw aanvraag gaat behandelen. Is uw aanvraag met alle gevraagde documenten en gegevens opgestuurd? Mogelijk beslist de IND dan eerder op uw aanvraag. Moet de IND een onderzoek opstarten voor uw aanvraag? Bijvoorbeeld DNA-onderzoek of een gehoor? Dit kan sneller als u alle nodige documenten en formulieren al hebt opgestuurd. Start de IND met de behandeling van uw aanvraag? En missen er gevraagde documenten/gegevens? Dan kan de IND niet verder met de behandeling van uw aanvraag. De IND stuurt u in dat geval een herstel verzuimbrief. Dit kost extra tijd. Stuurt u de gevraagde documenten/gegevens niet op tijd? Dan wijst de IND mogelijk uw aanvraag af.

Hoelang duren de verschillende onderzoeken bij een nareisaanvraag?

De IND probeert onderzoeken zo kort mogelijk te houden. Soms moet u langer wachten op een beslissing op uw aanvraag. Dit komt door schommelingen in de werkvoorraad en door de flexibele inzet van IND-medewerkers. Verder is de IND voor verschillende onderzoeken afhankelijk van anderen. Vaak is dit de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Ook de Nederlandse vertegenwoordigingen hebben een schommelende werkvoorraad. Zij kunnen sneller onderzoek doen als zij de juiste documenten en contactgegevens hebben. Het gaat dan om identificerende en grensoverschrijdingsdocumenten, zoals een paspoort. En het gaat om de juiste contactgegevens van uw gezinsleden.

U wilt een nareisaanvraag voor uw gezinslid doen. Hoe zorgt u er zelf voor dat de behandeling geen vertraging oploopt?

Gebruik in ieder geval het juiste aanvraagformulier. En vul dit zorgvuldig én compleet in. Stuur het ingevulde formulier op tijd naar de IND. En zorg ervoor dat u alle gevraagde bijlagen én vertalingen meestuurt. Vertalingen moeten komen van een bij de Nederlandse rechtbank beëdigde vertaler.

Kan de IND een nareisaanvraag met voorrang behandelen?

Voorrang is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Bijvoorbeeld om dringende, levensbedreigende, medische redenen. Is er sprake van een mvv-aanvraag nareis asiel met een dringende, medische noodsituatie? Dan moet dat de IND dat weten. Daarover zijn met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) afspraken gemaakt. Meld medische  spoedzaken eerst bij een medewerker van VWN. Medewerkers van VWN weten hoe zij medische spoedzaken aan de IND moeten doorgeven. Komt een medische spoedzaak bij de IND binnen? Dan bepaalt de IND of een snellere behandeling van de aanvraag nodig is.

Een andere IND-medewerker had uw aanvraag eerst in behandeling. Deze medewerker heeft aangegeven de zaak niet langer te behandelen. Wat betekent dat voor uw nareisaanvraag?

De IND zet medewerkers in waar personeel het hardst nodig is. Dit betekent dat taken van medewerkers soms verschuiven. Uw aanvraagprocedure duurt niet langer door wisseling van behandelende medewerker. Hebt u vragen over uw aanvraag? Dan moet u contact opnemen met de behandelende medewerker.

De IND heeft de eerste nareisaanvraag in overleg met u afgewezen. De nareistermijn van drie maanden is veiliggesteld. Nu hebben uw gezinsleden een nieuwe mvv-aanvraag gedaan. Behandelt de IND deze aanvragen met voorrang?

Nee. De IND behandelt alle nareisaanvragen op volgorde van binnenkomst. Ook nieuwe aanvragen van gezinsleden die eerder een aanvraag hebben gedaan. De IND beslist sneller op nieuwe aanvragen die compleet zijn. Compleet betekent dat u alle gevraagde documenten en gegevens met de aanvraag hebt meegestuurd. Het gaat dan om officiële en indicatieve documenten. Die gaan over de identiteit en nationaliteit van uw gezinsleden. En over de gezinsrelatie met u.

De nareisaanvraag is nog niet in behandeling bij een IND-medewerker. Is het mogelijk om de IND te bellen over mijn aanvraag?

Als u wilt weten hoe het met uw aanvraag is, belt u zelf de IND (088-0430430). Medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland bellen hiervoor naar de IND Ketenservice Algemeen. Dit geldt ook voor advocaten en ketenpartners. Is uw aanvraag nog niet in behandeling bij een IND-medewerker? Dan is niet bekend wanneer de IND uw aanvraag gaat behandelen. Dat komt door de grote werkvoorraad en de flexibele inzet van medewerkers. De IND neemt de oudste aanvragen als eerste in behandeling. De leeftijd van de aanvraag bepaalt dus de start van de behandeling. Is uw aanvraag nog niet aan de beurt? De IND adviseert u dan niet dagelijks te bellen met de IND. Want dat heeft geen zin. Uw aanvraag is hierdoor niet sneller aan de beurt.

Uw nareisaanvraag is nog niet in behandeling bij de IND. Is het wel mogelijk om documenten, extra informatie en gegevens opsturen?

Ja. U moet gevraagde documenten en gegevens met de aanvraag meesturen. Dat kan niet altijd samen met de aanvraag. Stuur deze dan later op naar de IND. De IND plaatst nagezonden documenten en gegevens in uw dossier. Het is in uw voordeel als alle gevraagde documenten en gegevens bij de IND zijn. Pakt de IND uw aanvraag op en is alles compleet? Dan kan een medewerker sneller beslissen.

U zit in de procedure voor een zelfstandige asielvergunning. Is het al mogelijk om gezinsleden uit het buitenland laten overkomen?

U moet eerst in bezit zijn van een zelfstandige asielvergunning. Pas daarna kunt u een mvv nareis aanvragen voor uw gezin. Dat moet op tijd gebeuren. Op tijd is binnen drie maanden nadat u uw asielvergunning hebt gekregen. Het is vooraf niet zeker of uw gezin mag nareizen. Het kan lang duren voordat u hierover duidelijkheid krijgt. En voordat uw gezin daadwerkelijk naar Nederland komt.

De IND heeft toestemming gegeven voor afgifte van een mvv. Wie betaalt de reis van uw gezinsleden naar Nederland?

Voor reguliere aanvragen voor gezinshereniging gelden vereisten. Dit zijn regels waaraan de aanvraag moet voldoen. Een voorbeeld is het middelenvereiste. Deze vereisten gelden niet bij de gezinsherenigingprocedure bij een toegelaten asielzoeker. Daarom is mvv nareis een gunstige regeling. Tijdelijk opgebroken gezinnen kunnen de gezinsband hierdoor snel herstellen. Uw gezinsleden en/of u betalen zelf de reis naar Nederland. Begeleidt VluchtelingenWerk u? Dan is het mogelijk een gedeeltelijke vergoeding te vragen. Een deel van de reiskosten kan uit het Vluchtelingenfonds betaald worden. Vraag uw contactpersoon bij VluchtelingenWerk naar de mogelijkheden.

Jij bent alleenstaand, minderjarig en hebt een asielvergunning. Je wilt je herenigen met jouw ouder(s) en broer(s)/zus(sen). Welk aanvraagformulier moet je hiervoor gebruiken?

Voor de aanvraag van jouw ouder(s) gebruik je het Nederlandse of Engelstalige formulier: 'Aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel - 7039'. Voor de aanvraag van jouw broer(s) en zus(sen) gebruik je het Nederlandse of Engelstalige formulier: 'Aanvraag voor het verblijfsdoel 'familie en gezin' (referent) - 7018'.