• Home
 • Herhaalde asielaanvraag (HASA)

Herhaalde asielaanvraag (HASA)

U wilt opnieuw een asielaanvraag indienen in Nederland. Afhankelijk van de situatie heet dat een herhaalde of een volgende asielaanvraag. Hieronder staat uitgelegd hoe dat werkt.

U bent in Nederland. U hebt eerder een asielaanvraag ingediend in Nederland. Die aanvraag is afgewezen of die aanvraag is ingewilligd, maar de aan u verleende verblijfsvergunning is ingetrokken door de IND.

Kennisgeving tweede of volgende asielaanvraag

Het kan zijn dat u opnieuw een asielaanvraag wilt indienen. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Of omdat u nieuwe informatie hebt over uw land van herkomst. Als u opnieuw asiel wilt aanvragen dan moet u dat eerst melden bij de IND. Hiervoor moet u een formulier invullen. Dat doet u samen met uw advocaat. U moet precies doen wat op het formulier staat.

Terugkeer naar het land van herkomst

Bent u gedwongen teruggekeerd naar uw land van herkomst? Of bent u vrijwillig teruggekeerd en kunt u dat bewijzen? Dan hoeft u het formulier niet in te vullen. Uw advocaat kan u daarover meer vertellen.

Geen advocaat meer?

Hebt u geen advocaat meer? Dan moet u een e-mail in het Nederlands sturen naar de Raad voor de Rechtsbijstand in Ter Apel. Het e-mailadres is: acterapel@rvr.org. U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 088-0432145. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur. De Raad voor de Rechtsbijstand regelt dan een advocaat voor u. Samen met uw advocaat kunt u het aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar de IND. Uw advocaat bereidt u voor op de verdere asielprocedure.

Stappen in het aanvraagproces

 1. Afspraak op een aanmeldcentrum

  De IND stuurt u een uitnodigingsbrief als u een asielaanvraag kunt indienen. Dat gebeurt alleen als het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. En als alle gevraagde gegevens zijn meegestuurd. Het indienen van de asielaanvraag gebeurt op een aanmeldcentrum. In de uitnodiging van de IND staat naar welk aanmeldcentrum u moet gaan. Meestal duurt de herhaalde asielaanvraag één dag. Daarom noemt de IND dit de ééndagstoets (EDT).
 2. Controle

  Als u zich op de afgesproken datum meldt, controleert de IND uw identiteit. Dat gebeurt door onderzoek van documenten en uw vingerafdrukken.
 3. Interview IND

  Kloppen uw documenten en vingerafdrukken? Dan krijgt u dezelfde dag een interview met een IND-medewerker. In dat gesprek kunt u vertellen waarom u opnieuw asiel aanvraagt. Bij het gesprek is een tolk aanwezig.
  Het is niet de bedoeling dat u uw hele asielverhaal herhaalt. Dat heeft u namelijk al eerder gedaan. In het gesprek met de IND gaat het alleen om nieuwe feiten en omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld nieuwe informatie die u nog niet eerder vertelde. Of die u niet eerder kon weten.
 4. Beslissing

  Na uw interview schrijft de IND een rapport van gehoor. Een IND-medewerker gaat de inhoud beoordelen en beslist daarna wat er met uw aanvraag gebeurt.

Er zijn 2 mogelijke beslissingen:

U krijgt een verblijfsvergunning asiel
De IND willigt uw aanvraag in. U krijgt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Dat staat in uw beschikking. De IND geeft u deze dezelfde dag. U krijgt ook het rapport van gehoor. Ook informeert de IND u over uw rechten en plichten. U mag voorlopig in Nederland blijven. Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is 5 jaar geldig.

Met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag u in Nederland blijven. Ook mogen uw achtergebleven gezinsleden een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen. Dit heet gezinshereniging. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Ook mag u in Nederland gaan werken. U heeft daarvoor geen werkvergunning nodig. Uw advocaat en medewerkers van VWN kunnen u meer informatie geven.

U krijg geen verblijfsvergunning asiel
De IND wijst uw aanvraag af. U krijgt dezelfde dag (dag 1) met het rapport van gehoor een voornemen tot afwijzing. Het rapport van gehoor en het voornemen kunt u de volgende dag (dag 2) bespreken met uw advocaat. Die kan namens u een zienswijze geven op het voornemen. Op de derde dag of eerder hoort u wat er gebeurt met uw aanvraag. Er zijn dan 3 situaties mogelijk:

 • De IND wijst uw aanvraag af. U krijgt dan geen verblijfsvergunning. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan.
 • U krijgt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
 • Er is meer onderzoek nodig.

Is uw herhaalde asielaanvraag afgewezen?

Als de IND uw herhaalde asielaanvraag afwijst dan moet u weg uit Nederland. In de beschikking staat wanneer u weg moet. U krijgt geen opvang. En de IND geeft u een inreisverbod. Beide staan in de afwijzende beschikking.

Is er meer onderzoek nodig?

Dan behandelt de IND uw aanvraag in een andere procedure. Dat kan een Dublinprocedure, de algemene asielprocedure (AA) of de verlengde asielprocedure (VA) zijn. Meer informatie hierover ontvangt u in het aanmeldcentrum. Tijdens deze procedures hebt u recht op opvang tot het moment dat de IND op uw aanvraag heeft beslist. U krijgt van de IND een uitnodigingsbrief. In de uitnodigingsbrief staat waar u zich de dag voor uw afspraak kunt melden voor opvang.

Delen

   

aanmeldingsformulier

​Dit is het formulier waarmee u aangeeft een aanvraag voor asiel in te dienen.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

Voornemen

Dit is een brief van de IND. In de brief staat waarom de IND uw aanvraag wil afwijzen. U mag hierop nog reageren. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag.

Zienswijze

Dit is een schriftelijke reactie op het voornemen. In het zienswijze geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND.