• Home
 • Aanvraag verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk - voortgezet verblijf

Aanvraag verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk - voortgezet verblijf

​U wilt uw verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk om in Nederland te blijven wonen. U leest hier wanneer dit kan en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Soms kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een verblijfsvergunning voor niet-tijdelijke humanitaire gronden. Dit kan:

 • Na verblijf bij een familielid.

 • Na verblijf als kind met een kinderbeschermingsmaatregel.

 • Na verblijf als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel.

 • Na verblijf als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld.

 • Na verblijf omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten.

 • Na verblijf voor een medische behandeling.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Na relatie of huwelijk

 • U hebt 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij uw echtgenoot of partner.

 • Uw (ex-)echtgenoot of partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.

 • Er is in die 5 jaar geen reden geweest om uw verblijfsvergunning in te trekken.

 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Of u bent hiervan vrijgesteld.

Na overlijden echtgenoot of partner

 • Uw echtgenoot of partner was Nederlander of had een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.

 • U hebt uw hoofdverblijf niet buiten Nederland verplaatst.

 • U hebt een verblijfsvergunning (gehad) voor verblijf bij uw echtgenoot of partner.

Na verblijf als meerderjarig kind, als ouder bij een kind of na verblijf bij een ander familielid

 • U hebt 5 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij uw familielid.
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Of u bent hiervan vrijgesteld.   

Na verblijf als minderjarig kind bij ouder(s), in Nederland geboren kind en na verblijf als adoptie- of pleegkind

 • U hebt 1 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij uw ouder(s).

 • Uw ouder is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.

 • Er is in dat jaar geen reden geweest om uw verblijfsvergunning in te trekken.

Na overlijden ouder

 • Uw ouder was Nederlander of had een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.

 • U hebt uw hoofdverblijf niet buiten Nederland verplaatst.

 • U hebt een verblijfsvergunning (gehad) voor verblijf bij uw ouder.

Online aanvraag

U kunt deze aanvraag online indienen. U hebt ook DigiD met sms-code nodig. U betaalt meteen de kosten (leges) van de aanvraag. Dit doet u met iDEAL. U kunt de online aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag.

Is uw verblijfsvergunning al verlopen? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke aanvraagformulier. U vindt dit formulier als u verder naar beneden scrolt.

Online aanvraagLogo DigiD

Na verblijf als gezinslid van een houder van een Europese blauwe kaart

 • U hebt de afgelopen 2 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf als gezinslid van een houder van een Europese kaart.
 • Daarvoor hebt u ten minste 3 jaar legaal en ononderbroken verblijf gehad als gezinslid van de betreffende houder van een Europese blauwe kaart in een lidstaat van de Europese Unie. In totaal hebt u dus ten minste 5 jaar legaal en ononderbroken verblijf gehad als gezinslid van een houder van een Europese blauwe kaart in een lidstaat van de EU.
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Of u bent hiervan vrijgesteld.

Na verblijf als gezinslid bij bijzondere individuele omstandigheden, bijvoorbeeld huiselijk geweld

Voorwaarden na verblijf als kind met een kinderbeschermingsmaatregel

U voldoet aan al volgende voorwaarden:

 • U hebt minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk vanwege een ondertoezichtstelling gehad.
 • U bent nog steeds onder toezicht gesteld.
 • De kinderbeschermingsmaatregel kan nog steeds niet worden overgedragen aan het land van herkomst.

Of u voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • U hebt 3 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk vanwege een kinderbeschermingsmaatregel gehad. Het maakt niet uit of u nog steeds onder toezicht gesteld bent.

Voorwaarden na verblijf als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld

 • U hebt minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld.

 • De dreiging van huiselijk of eergerelateerd geweld bestaat nog steeds.

Bestaat de dreiging niet meer? Maar zijn er meerdere klemmende redenen van humanitaire aard waardoor u in Nederland moet blijven? Dan kunt ook u een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk krijgen. Klemmende redenen van humanitaire aard kunnen zijn:

 • De situatie van alleenstaande vrouwen in uw land van herkomst.

 • De maatschappelijke positie van vrouwen in uw land van herkomst.

 • Er is in uw land van herkomst geen goede opvang aanwezig.

 • U hebt kinderen die in Nederland zijn geboren of naar school gaan.

 • De banden die u hebt met Nederland.

Gebruik voor de aanvraag het formulier op deze pagina.

Voorwaarden na verblijf als slachtoffer van mensenhandel

 • U hebt een verblijfsvergunning omdat u slachtoffer bent van mensenhandel.

 • U hebt aangifte gedaan van de mensenhandel of op een andere manier meegewerkt aan het strafproces. Eén van de volgende situaties geldt:

  • De officier van justitie heeft besloten over te gaan tot vervolging van het strafbare feit waarvan aangifte is gedaan.

  • De strafzaak loopt nog en u hebt al 3 jaar of langer aaneengesloten de verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel.

  • De strafzaak heeft niet geleid tot een vervolging en u hebt korter dan 3 jaar een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel. Maar om humanitaire redenen kunt u niet terugkeren naar uw land van herkomst. Tot 1 januari 2019 kon u een aanvraag voor een deskundigenbericht indienen bij de commissie aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel van het Schadefonds Geweldmisdrijven (SGM). U kunt een voor 1 januari 2019 verkregen deskundigenbericht nog wel meesturen met uw aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk. Het deskundigenbericht wordt dan meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Maar zijn er bijzondere individuele omstandigheden die te maken hebben met de mensenhandel? Ook u kunt de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk krijgen. De IND kijkt naar:

 • Het risico van wraak op u of uw familie. De IND kijkt of de autoriteiten in uw land van herkomst u kunnen of willen beschermen.

 • Het risico dat u vervolgd wordt in uw land van herkomst. Bijvoorbeeld voor prostitutie.

 • De mogelijkheden die u hebt in uw land van herkomst om weer opgenomen te worden in de maatschappij.

Gebruik voor de aanvraag het formulier op deze pagina.

Voorwaarden na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen

 • U hebt minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen.

 • Er is nog steeds sprake van dreiging of fysieke of psychische ziekte of u bent nog steeds minderjarig, waardoor u niet kunt meewerken aan het strafproces.

Bestaat de dreiging of fysieke of psychische ziekte niet meer? Of bent u nu meerderjarig? Maar zijn er meerdere klemmende redenen van humanitaire aard die te maken hebben met de mensenhandel? En kunt u hierdoor Nederland niet verlaten? Ook u kunt de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk krijgen. De IND kijkt naar:

 • Het risico van wraak op u of uw familie. De IND kijkt of de autoriteiten in uw land van herkomst u kunnen of willen beschermen.
 • Het risico dat u vervolgd wordt in uw land van herkomst. Bijvoorbeeld voor prostitutie.
 • De mogelijkheden die u hebt in uw land van herkomst om weer opgenomen te worden in de maatschappij.
 • van de commissie aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel van het Schadefonds Geweldmisdrijven (SGM) (indien van toepassing).

Tot 1 januari 2019 kon u een aanvraag voor een deskundigenbericht indienen bij de commissie aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel van het Schadefonds Geweldmisdrijven (SGM). U kunt een voor 1 januari 2019 verkregen deskundigenbericht nog wel meesturen met uw aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk. Het deskundigenbericht wordt dan meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag.

Gebruik voor de aanvraag het formulier op deze pagina.

Voorwaarden na verblijf als getuige-aangever van mensenhandel

 • U hebt een verblijfsvergunning omdat u getuige bent van mensenhandel en hiervan aangifte hebt gedaan. Of u hebt op een andere manier meewerkt aan het strafonderzoek.

 • Er zijn bijzondere individuele omstandigheden die te maken hebben met de mensenhandel waardoor u Nederland niet kunt verlaten. De IND kijkt naar:

  • Het risico van wraak op u of uw familie. De IND kijkt of de autoriteiten in uw land van herkomst u kunnen of willen beschermen.

  • Het risico dat u vervolgd wordt in uw land van herkomst. Bijvoorbeeld voor prostitutie.

  • De mogelijkheden die u hebt in uw land van herkomst om weer opgenomen te worden in de maatschappij.

Gebruik voor de aanvraag het formulier op deze pagina.

Voorwaarden na verblijf voor een medische behandeling

 • U hebt al 3 jaar een verblijfsvergunning voor medische behandeling. Of u hebt 1 jaar uitgesteld vertrek gehad op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet (Vw) en direct daarna 2 jaar een verblijfsvergunning voor medische behandeling.

 • Uw medische behandeling is nog minimaal 1 jaar noodzakelijk.

 • Er is in die 3 jaar geen reden geweest om uw verblijfsvergunning in te trekken.

 • U voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning medische behandeling.

Gebruik voor de aanvraag het formulier op deze pagina.

Voorwaarden na verblijf omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten

 • U hebt 3 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk gehad omdat u Nederland niet kunt verlaten.

 • U voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning humanitair tijdelijk omdat u Nederland niet kunt verlaten.

 • Er zijn geen andere redenen om de verblijfsvergunning te weigeren.

Gebruik voor de aanvraag het formulier op deze pagina.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.


1. Indienen aanvraag en betalen

U dient de aanvraag in bij de IND. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina.  U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair niet tijdelijk’ (vreemdeling)7027

​Gebruik dit formulier voor uw aanvraag:

 • na verblijf bij familielid;
 • na verblijf als slachtoffer huiselijk of eergerelateerd geweld;
 • na verblijf voor medische behandeling;
 • na verblijf als slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel; of
 • na verblijf omdat u Nederland niet kunt verlaten.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 1109.

 • De aanvraag na verblijf als slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel of als illegaal slachtoffer van huiselijk geweld kost € 410.
 • De aanvraag na verblijf bij een familielid, na huiselijk of eergerelateerd geweld, na een verbroken relatie, of na achterlating kost € 207. Voor minderjarigen kost de aanvraag € 69.
 • De aanvraag voor een minderjarige met een kinderbeschermingsmaatregel (OTS) kost € 69.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 69.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. ​Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt bij een IND-loket. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning klopt. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk is 5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk mag u vrij werken in Nederland. Op uw verblijfsgunning staat 'arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen

Verlengen verblijfsvergunning

Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Onbepaalde tijd

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen. 

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. U mag de beslissing op uw aanvraag in Nederland afwachten. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

DigiD met sms-code

Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. Met DigiD logt u in op uw persoonlijke account op websites van de overheid. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan op www.digid.nl.

​Voor het online indienen van aanvragen hebt u een DigiD met sms-code nodig. Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Deze code moet u ook invullen om toegang te krijgen tot de online aanvraagformulieren.

Hebt u nog geen sms-code? Ga naar Mijn DigiD en log in. Kies voor 'Extra sms-controle aanvragen' en vul uw mobiele nummer in. Binnen 5 dagen ontvangt u een brief met de activeringscode. Met deze code kunt u de sms-functie activeren op de website van DigiD.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.