• Home
  • Casuïstiek au-pairbeleid

Casuïstiek au-pairbeleid

Op deze pagina worden onderwerpen over het au-pair beleid uitgelicht.

Nieuwe vrijstellingen mvv-plicht

Op 1 oktober 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden van het Vreemdelingenbesluit 2000. Deze wijziging is gepubliceerd in het Staatsblad onder nummer 2015-333.

Wat houdt de wijziging in?

Met ingang van 1 oktober 2015 is geen machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) meer vereist voor bepaalde mvv-plichtige vreemdelingen. Het gaat om de volgende categorieën:

  • aanvragen ingediend door een erkend referent voor een vreemdeling die in een ander Schengenland* in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning en voldoet aan de voorwaarden voor het gevraagde verblijfsdoel; 
  • aanvragen voor grensoverschrijdende dienstverlening en de vreemdeling voldoet aan de overige voorwaarden.

    *België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Wat betekent deze wijziging voor u als erkend referent voor de au pair?

Voor u is wat hierboven bij punt a staat van belang. Dit betekent dat als u erkend referent bent voor een mvv-plichtige au pair, en deze persoon heeft al een geldige verblijfvergunning in een ander Schengenland dan Nederland (bijvoorbeeld Malta), dan hoeft u voor deze au pair geen mvv-tev procedure op te starten maar wel een vvr procedure. Bij de aanvraag om een verblijfsvergunning met als doel 'uitwisseling au pair' dient u wel een kopie van de geldige verblijfsvergunning uit dat andere Schengenland bij te voegen.
Let op! De betrokkene dient wel met een geldige verblijfsvergunning van dat andere Schengenland Nederland in te reizen. Dus op het moment van inreis moet die persoon in ieder geval in het bezit zijn van een nog geldige verblijfsvergunning van dat andere Schengenland.

​Wat betekent deze wijziging voor u als erkend referent voor de au pair?

Voor u is wat hierboven bij punt a staat van belang. Dit betekent dat als u erkend referent bent voor een mvv-plichtige au pair, en deze persoon heeft al een geldige verblijfvergunning in een ander Schengenland dan Nederland (bijvoorbeeld Malta), dan hoeft u voor deze au pair geen mvv-tev procedure op te starten maar wel een vvr procedure. Bij de aanvraag om een verblijfsvergunning met als doel 'uitwisseling au pair' dient u wel een kopie van de geldige verblijfsvergunning uit dat andere Schengenland bij te voegen.

Let op! De betrokkene dient wel met een geldige verblijfsvergunning van dat andere Schengenland Nederland in te reizen. Dus op het moment van inreis moet die persoon in ieder geval in het bezit zijn van een nog geldige verblijfsvergunning van dat andere Schengenland.

Het verrichten van licht huishoudelijk werk als au pair (derdelanders) voor een gastgezin

Een gastgezin hoeft niet in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning voor de au pair. De au pair mag alleen licht huishoudelijk werk verrichten voor het gastgezin. Het verrichten van andere werkzaamheden is niet toegestaan. Dit staat in artikel 1j van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.

De au pair mag alleen licht huishoudelijk werk doen op het adres van het gastgezin waarop hij staat ingeschreven. Als het gastgezin - bijvoorbeeld door een scheiding - niet (langer) op één adres woont, mag de au pair niet op beide adressen licht huishoudelijk werk verrichten.

Is de vreemdeling niet (meer) in het bezit van de verblijfsvergunning met als doel au pair, dan mag hij niet (meer) voor het gastgezin werken. Als dit wel gebeurt, handelen zowel het gastgezin als de vreemdeling in strijd met de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Deze situatie kan zich voordoen in de onderstaande gevallen:

Niet-mvv-plichtige vreemdeling, die nog geen aanvraag om een verblijfsvergunning in het kader van uitwisseling als au pair heeft ingediend
Een niet-mvv-plichtige vreemdeling, die als au pair in Nederland wil verblijven, kan Nederland inreizen zonder mvv. Deze vreemdeling kan na inreis bij een gastgezin gaan verblijven, maar mag daar niet werken tot de aanvraag op de verblijfsvergunning is ingewilligd. Het is daarom belangrijk de aanvraag voor de verblijfsvergunning zo kort mogelijk na inreis in te dienen.

Mvv-plichtige vreemdeling, zolang de verblijfsvergunning nog niet geldig is
De verblijfsvergunning gaat in op de dag waarop de vreemdeling Nederland inreist. Deze inreisdatum is van te voren door het au-pairbureau doorgegeven aan de IND. Als de vreemdeling eerder dan de opgegeven inreisdatum Nederland binnenkomt, verblijft hij nog niet in Nederland op basis van een geldige verblijfsvergunning onder de beperking "uitwisseling" en mag hij nog niet werken voor het gastgezin. Het is daarom belangrijk om de au pair Nederland in te laten reizen op de doorgegeven inreisdatum.

Tijdens de behandeling van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag om een verblijfsvergunning in het kader van uitwisseling (au pair)
Als op tijd bezwaar is ingediend tegen de afwijzing van de aanvraag om een verblijfsvergunning, mag de vreemdeling de beslissing op het bezwaarschrift vaak in Nederland afwachten. De vreemdeling verblijft in een dergelijk geval rechtmatig in Nederland (zie artikel 8, aanhef en onder h, Vw), maar is niet in het bezit van een geldige verblijfsvergunning. De vreemdeling mag daarom tijdens de behandeling van het bezwaarschrift niet voor het gastgezin werken.

Na intrekking van de verblijfsvergunning onder de beperking "uitwisseling, al dan niet in het kader van een verdrag" (au pair)
Wanneer de verblijfsvergunning van de vreemdeling is ingetrokken, mag hij niet langer werken voor het gastgezin. Als op tijd bezwaar is ingediend tegen de afwijzing van de aanvraag om een verblijfsvergunning, mag de vreemdeling de beslissing op het bezwaarschrift vaak in Nederland afwachten. De vreemdeling verblijft in een dergelijk geval rechtmatig in Nederland ( zie artikel 8, aanhef en onder h, Vw), maar is niet in het bezit van een geldige verblijfsvergunning. De vreemdeling mag daarom tijdens de behandeling van het bezwaarschrift niet voor het gastgezin werken.

Na afloop van de verblijfsvergunning
Na het aflopen van zijn verblijfsvergunning moet de vreemdeling Nederland binnen 4 weken verlaten. Tijdens deze periode kan de vreemdeling niet worden uitgezet. De vreemdeling heeft tijdens deze periode geen rechtmatig verblijf in Nederland. Dit betekent dat de vreemdeling in deze periode niet voor het gastgezin mag werken.

Onhoudbare situatie in gastgezin

Van een onhoudbare situatie is bijvoorbeeld sprake bij onregelmatigheden, misstanden of misbruik van de au pair. Dan zorgt het au-pairbureau dat de au pair zo snel mogelijk in een ander gastgezin komt. Als de au pair niet in een gastgezin verblijft, voldoet hij niet meer aan de voorwaarden van het verblijfsdoel 'au pair'. Als het au-pairbureau de au pair niet direct in een ander gastgezin kan plaatsen, dan moet het au-pairbureau ervoor zorgen dat de au pair tijdelijk op een ander adres wordt opgevangen. 

De au pair mag tijdens de tijdelijke opvang géén tegenprestatie verrichten in de vorm van licht huishoudelijk werk. Als het au-pairbureau de au pair niet binnen 4 weken kan herplaatsen, zal de IND de verblijfvergunning intrekken. Deze periode van 4 weken is de termijn die een au pair krijgt om Nederland te verlaten als de verblijfsvergunning niet meer geldig of ingetrokken is.

Als sprake is van onregelmatigheden, misstanden of misbruik van de au pair moet het au-pairbureau in het meldingsformulier zo uitgebreid mogelijk toelichten waarom sprake is van een onhoudbare situatie. Voor de IND is dan duidelijk wat de situatie is van de au pair.

U kunt uw vragen over dit onderwerp richten aan de au pair mailbox.

WHS/WHP

Als een jongere uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Korea in een gastgezin wil verblijven als au pair, dan moet hij voldoen aan alle voorwaarden van het Nederlandse au-pairbeleid. De jongere verblijft dan in Nederland als au pair op basis van een door de IND goedgekeurd uitwisselingsprogramma van een au pair bureau of uitwisselingsorganisatie. De IND heeft dat au-pairbureau of die uitwisselingsorganisatie erkend als referent voor het verblijfsdoel au pair. Het gastgezin hoeft maximaal €340 per maand aan zakgeld te betalen in plaats van het wettelijk minimumloon. 

Op grond van het WHP en WHS kunnen jongeren met de Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse of Zuid-Koreaanse nationaliteit kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Om in de kosten van hun verblijf te voorzien mogen de jongeren werken. De werkgever hoeft niet in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning. De jongere hoeft geen referent in Nederland te hebben en mag in Nederland zelf zijn verblijfplaats kiezen.

Als de jongere gaat werken zal dat in overeenstemming moeten zijn met het Nederlands arbeidsrecht. Hieronder vallen onder andere de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag en de Wet arbeid vreemdelingen. Als de jongere die deelneemt aan het WHS/WHP gaat werken in een gastgezin zullen deze regels ook moeten worden nageleefd. Als er dus een arbeidsovereenkomst is tussen de jongere uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Korea en het gastgezin, dan moet het gastgezin het wettelijk minimumloon betalen. De jongere is dan geen au pair in de zin van het au pair-beleid en het gastgezin kan niet zonder meer volstaan met het betalen van maximaal €340 zakgeld. Bij onduidelijkheid hierover kan aan de rechter voorgelegd worden of sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Inspectie SZW kan een bestuurlijke boete opleggen aan het gastgezin als de regels van het arbeidsrecht niet worden nageleefd.

Erkende au pair bureaus hebben een zorgplicht voor jongeren die als au pair in Nederland (willen) verblijven. Dit heeft onder meer te maken met de kwetsbare positie van de jongeren in een gastgezin. Een jongere die in Nederland wil verblijven als au pair, maar een vergunning in het kader van het WHS/WHP aanvraagt, heeft niet de bescherming van de zorgplicht.

Vertrektermijn

De veronderstelling leeft dat au pairs na afloop van de geldigheidsduur van hun verblijfsvergunning nog 4 weken in Nederland mogen blijven. Deze veronderstelling is niet juist.

De verblijfsvergunning voor verblijf als au pair in Nederland is maximaal 1 jaar geldig en kan niet verlengd worden. De geldigheidsduur staat op de verblijfsvergunning. Na het aflopen van de geldigheidsduur heeft de au pair geen rechtmatig verblijf meer in Nederland. De au pair moet zijn terugkeer naar het land van herkomst of bestendig verblijf regelen vóór het aflopen van de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning.

De hoofdregel is dat een vreemdeling die niet of niet langer rechtmatig in Nederland verblijft, Nederland uit eigen beweging binnen 4 weken moet verlaten. Tijdens deze 4 weken kan de vreemdeling niet uitgezet worden, maar heeft hij géén rechtmatig verblijf in Nederland.

Tijdens de vertrektermijn van 4 weken mag de au pair geen licht huishoudelijke werkzaamheden verrichten voor het gastgezin. De au pair en het gastgezin handelen dan in strijd met de Wet, bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen. De erkende referent heeft een informatieplicht. Dit betekent dat de erkende referent alle betrokkenen, waaronder het gastgezin en de au pair, op de hoogte stelt van alle relevante wet- en regelgeving.

Mag een au pair met het gastgezin mee op vakantie en aldaar werkzaamheden verrichten?

De au pair mag mee op vakantie met het gastgezin, maar alleen om vakantie te houden. Volgens wet- en regelgeving is de uitvoering van "lichte huishoudelijke werkzaamheden" gebonden aan het grondgebied van Nederland, specifieker op het adres waar de au pair in Nederland is in geschreven. Dit blijkt uit artikel 1j van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Hierin staat dat de vreemdeling (au pair) geen TWV nodig heeft indien hij/zij verblijft in het gastgezin, bestaande uit minimaal 2 personen, kost en inwoning geniet van het gastgezin etc. en licht ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden verricht in het gastgezin op grond van een dagindeling. In B2/4.2 Vreemdelingencirculaire is daarnaast uitdrukkelijk opgenomen dat de dagindeling geldig is gedurende het verblijf van de vreemdeling in Nederland. In B2/4.1 Vc is daarnaast opgenomen dat de vreemdeling (au pair) moet zijn ingeschreven op hetzelfde adres als het gastgezin etc. De uitvoering van "lichte huishoudelijke werkzaamheden" die verbonden zijn aan het verblijfsdoel "au pair" zijn in het buitenland dan ook niet toegestaan.

Ophalen  verblijfsdocument

Vreemdelingen woonachtig in de provincies Limburg en Zeeland kunnen het verblijfsdocument op bepaalde momenten op locatie ophalen. Men ontvangt hiervoor een aparte uitnodigingsbrief van het loket.

  • Voor de provincie Limburg geldt dat de verblijfsdocumenten de eerste en derde dinsdagochtend van de maand kunnen worden opgehaald in Maastricht.
  • Voor de provincie Zeeland geldt dat de verblijfsdocumenten ongeveer 1 keer per zes weken kunnen worden opgehaald in Goes/Terneuzen/Hulst.

In veel zaken wordt de uitnodigingsbrief voor het ophalen van het verblijfsdocument gericht aan vreemdeling. Het loket ziet het adres van de vreemdeling en ziet of een ophaallocatie in Limburg of Zeeland van toepassing is. Het loket stuurt de juiste uitnodigingsbrief naar de vreemdeling. In de au-pairzaken wordt de uitnodigingsbrief echter verzonden aan u, de erkend referent en is het adres van de au pair niet doorslaggevend.

Mocht u in een toekomstige zaak gebruik willen maken van de ophaallocaties in Zeeland of Limburg dan kunt u dit zelf aangeven op het aanvraagformulier. In zaken waarin de aanvraag al is ingediend met een voorlopige inreisdatum kan bij het doorgeven van de daadwerkelijke inreisdatum alsnog worden aangegeven dat de vreemdeling het document wil ophalen in Limburg of Zeeland.

Uitreiken verblijfsdocument is bekendmaking van het besluit

De beschikking, waarbij de aanvraag tot het verlenen, het wijzigen of het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingewilligd, of waarbij de verblijfsvergunning ambtshalve wordt verleend of gewijzigd, wordt bekendgemaakt door uitreiking van het document. De referent die de aanvraag heeft ingediend, wordt direct geïnformeerd over de bekendmaking (zie artikel 3.104 van het Vreemdelingenbesluit 2000).

Voor au pairs is het van belang is dat zij het verblijfsdocument zo snel mogelijk ophalen. De verblijfsvergunning wordt immers verleend door uitreiking van het verblijfsdocument en pas als de au pair in het bezit is van de verblijfsvergunning mag worden gewerkt in het gastgezin.

Gelet op het vorenstaande is het van belang dat de inreisdatum op tijd - minimaal drie weken voor inreis - wordt doorgegeven. De verblijfsvergunning ligt dan klaar als de au pair Nederland in reist. De au pair kan dan direct het werk als au pair beginnen.