• Home
  • Herhaalde asielaanvraag (HASA)

Herhaalde asielaanvraag (HASA)

U wilt opnieuw asiel aanvragen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in uw land van herkomst of in uw persoonlijke situatie. Hieronder leggen we de voorwaarden en procedure uit.

Voorwaarden

U moet voldoen aan al deze voorwaarden:

  • U bent in Nederland.
  • U hebt eerder asiel aangevraagd in Nederland. De IND heeft deze aanvraag negatief beoordeeld. Of de IND heeft deze aanvraag positief beoordeeld, maar later uw verblijfsvergunning ingetrokken.
  • U wilt opnieuw asiel aanvragen omdat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn in uw situatie.

Aanvraagformulier

U moet een aanvraagformulier invullen en in persoon inleveren bij de IND. Verderop leest u hoe u dit moet doen.  

Geen aanvraagformulier invullen

In één van de volgende situaties hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen. U kunt zich in Ter Apel melden voor het indienen van een asielaanvraag:

  • Een ander EU-land was verantwoordelijk voor uw laatste asielaanvraag. Daarom heeft de IND uw asielaanvraag niet behandeld. Nederland is nu wel verantwoordelijk voor uw asielaanvraag.
  • Een ander EU-land was verantwoordelijk voor uw laatste asielaanvraag. Daarom heeft de IND uw asielaanvraag niet behandeld. U bent teruggekeerd naar dit EU-land of Nederland heeft u overgedragen aan dit EU-land.
  • De IND heeft uw laatste asielaanvraag negatief beoordeeld. Of de IND heeft deze aanvraag positief beoordeeld, maar later uw verblijfsvergunning ingetrokken. U bent daarna teruggekeerd naar uw land van herkomst. U hebt hier bewijzen van, zoals een origineel paspoort.

Kosten

Het is gratis om een herhaalde asielaanvraag in te dienen.


Stappen in het aanvraagproces

1. Advocaat regelen

​U kunt een advocaat vragen om u te helpen tijdens de procedure. Als u tijdens asielprocedure geholpen wilt worden door een advocaat, dan moet u dit zelf voor de start van de procedure regelen.  

2. Aanvraagformulier invullen

Aanvraagformulier invullen

Vul al dan niet samen met uw advocaat het aanvraagformulier (model M35-O) volledig in. Dat moet in het Nederlands. Hebt u (originele) documenten die uw aanvraag onderbouwen? Voeg deze dan bij het aanvraagformulier.

Gezinsleden
Hebt u gezinsleden van 15 jaar of ouder die opnieuw asiel aanvragen? Dan vult u voor hen een apart formulier in. Voor kinderen van 15 jaar of jonger zonder eigen asielmotieven hoeft dit niet.

3. Aanvraag doen

U meldt zich in persoon op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Neem het aanvraagformulier en de (originele) documenten mee. Doet u de aanvraag ook voor minderjarige kinderen? Zij hoeven zich niet in persoon te melden op het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Controle
De IND controleert eerst uw identiteit. Dit gebeurt aan de hand van documenten en uw vingerafdrukken. Neem daarom identiteitsdocumenten mee, bijvoorbeeld uw paspoort.

Aanvraag inleveren
Na de controle stuurt een medewerker u door naar het HASA-loket. Dit loket zit ook in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hier levert u de aanvraag met alle documenten in bij een IND-medewerker. Nadat u de aanvraag hebt gedaan, hebt u ook recht op opvang. Na de aanvraag zal de IND u hiervoor naar het COA verwijzen.

4. Controle aanvraag

De IND controleert eerst of de aanvraag compleet is en of deze in persoon is ingeleverd.  Na uw interview schrijft de IND een rapport van gehoor. Een IND-medewerker gaat de inhoud beoordelen en beslist daarna wat er met uw aanvraag gebeurt.

Hebt u de aanvraag niet in persoon ingeleverd bij de IND in Ter Apel?
Dan stuurt de IND u een brief waarin staat dat u zich alsnog in persoon moet melden. U krijgt een week de tijd om zich te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Doet u dat niet? Dan stelt de IND uw aanvraag buiten behandeling. Dit betekent dat de IND niet naar de inhoud van uw aanvraag kijkt.  

Hebt u de aanvraag niet goed ingevuld of niet alle informatie gegeven?
Dan krijgt u een voorlopig besluit (voornemen) van de IND. Hierin staat welke informatie mist bij uw aanvraag. U krijgt van de IND tijd om uw aanvraag te vullen met de informatie die mist. Doet u dat niet binnen de genoemde tijd? Dan stelt de IND uw aanvraag buiten behandeling. Dit betekent dat de IND niet naar de inhoud van uw aanvraag kijkt. Daarom is het heel belangrijk dat u de aanvraag pas doet als u het formulier compleet hebt ingevuld. En als u alle documenten en bewijzen in uw bezit heeft.

5. Brief van de IND

​Hebt u de aanvraag compleet ingevuld en in persoon ingeleverd in Ter Apel? En hebt u alle informatie gegeven? Dan neemt de IND uw aanvraag in behandeling. U ontvangt een brief van de IND waarin staat wanneer uw procedure start. In die brief staat ook of u zich moet melden bij de IND. Dit kan in Den Bosch, Ter Apel of Zevenaar zijn. U moet zich dan op de afgesproken dag en tijd melden voor een interview: een gehoor. Niet iedereen krijgt een uitnodiging voor een gehoor. De IND kan namelijk besluiten dat er geen gehoor nodig is om op te aanvraag te kunnen beslissen.

6. Wel of geen gehoor

De IND besluit of u wel of geen gehoor krijgt. Dit bepaalt hoe uw procedure eruitziet:

U krijgt geen gehoor

Dag 1
U of uw advocaat ontvangt een voornemen van de IND. Hierin staat waarom de IND uw aanvraag af wil wijzen.

Dag 2
U of uw advocaat kan reageren op het voornemen van de IND.

Dag 3
De IND neemt een definitief besluit.

U krijgt wel een gehoor

Dag 1
De  IND gaat u eerst horen, daarna krijgt u een besluit:

  • Bij een positief besluit: u of uw advocaat krijgt dezelfde dag de inwilliging

  • Bij een negatief besluit: u of uw advocaat krijgt dezelfde dag een voornemen. Hierin staat waarom de IND uw aanvraag af wil wijzen.

Dag 2
U of uw advocaat kan reageren op het voornemen van de IND.

Dag 3
De IND neemt een definitief besluit.  

Waar gaat het gehoor over?
Een gehoor met een IND-medewerker vindt plaats met een tolk. Tijdens het gehoor bespreekt de IND niet het hele asielrelaas opnieuw met u. Dat is al tijdens een vorige asielaanvraag besproken. De IND-medewerker gaat alleen vragen stellen over de nieuwe feiten en omstandigheden. Dit zijn de redenen waarom u opnieuw asiel aanvraagt.  

7. Beslissing

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

U krijgt een verblijfsvergunning asiel

U krijgt een positieve beslissing van de IND. U krijgt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Dat staat in uw beschikking. U mag voorlopig in Nederland blijven. Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is 5 jaar geldig.

Met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag u in Nederland blijven. Ook mogen uw achtergebleven gezinsleden een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen. Dit heet gezinshereniging. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Ook mag u in Nederland gaan werken. U heeft daarvoor geen werkvergunning nodig. Uw advocaat en medewerkers van VWN kunnen u meer informatie geven.

U krijgt geen verblijfsvergunning asiel

U krijgt een negatieve beslissing van de IND. U krijgt dan geen verblijfsvergunning. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als de IND uw herhaalde asielaanvraag afwijst dan moet u weg uit Nederland. In de beschikking staat wanneer u weg moet. En de IND geeft u een inreisverbod. Beide staan in de afwijzende beschikking.

Er is meer onderzoek nodig

Soms kan de IND nog geen (definitieve) beslissing nemen op uw aanvraag omdat er meer onderzoek nodig is. De IND behandelt uw aanvraag dan verder in de Dublinprocedure, de Algemene Asielprocedure (AA) of de Verlengde Asielprocedure (VA). Meer informatie hierover ontvangt u in het aanmeldcentrum. Tijdens deze procedures hebt u recht op opvang tot het moment dat de IND op uw aanvraag heeft beslist. U krijgt van de IND een uitnodigingsbrief. In de uitnodigingsbrief staat waar u zich de dag voor uw afspraak kunt melden voor opvang.

Aanvraagformulieren en kosten

7054 - Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag7054

Gebruik dit formulier om een tweede of volgende asielaanvraag in te dienen.

Download  

​Dit is nieuw bekend geworden informatie die u tijdens uw vorige asielprocedure niet hebt ingebracht. En die u ook niet eerder had kunnen inbrengen. Denk aan gebeurtenissen die uw situatie of de situatie in uw land van herkomst hebben veranderd. Deze veranderingen vonden plaats na de beslissing op uw vorige asielaanvraag. Of veranderingen van beleid of een uitspraak van de rechter die te maken hebben met uw situatie.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.