• Home
  • Herhaalde asielaanvraag (HASA)

Herhaalde asielaanvraag (HASA)

U wilt opnieuw asiel aanvragen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat er iets is veranderd in uw land van herkomst of in uw persoonlijke situatie. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe de procedure eruitziet.

Voorwaarden

U moet voldoen aan al deze voorwaarden:

  • U bent in Nederland.
  • U hebt eerder asiel aangevraagd in Nederland. De IND heeft deze aanvraag afgewezen. Of de IND heeft uw verblijfsvergunning asiel ingetrokken.
  • U wilt opnieuw asiel aanvragen omdat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn in uw situatie. Dat is nieuwe informatie die u niet hebt kunnen delen tijdens uw vorige asielprocedure. Bijvoorbeeld gebeurtenissen die uw situatie of de situatie in uw land van herkomst hebben veranderd. Of veranderingen van beleid of een uitspraak van de rechter die te maken hebben met uw situatie. Deze veranderingen vonden plaats na de beslissing op uw vorige asielaanvraag. 

Kosten

De herhaalde asielaanvraag is gratis.


Stap 1 Advocaat regelen

​U kunt een advocaat vragen om u te helpen tijdens de procedure. Als u tijdens asielprocedure geholpen wilt worden door een advocaat, dan moet u dit zelf voor de start van de procedure regelen.  

Stap 2 Aanvraagformulier invullen

Aanvraagformulier invullen

Vul al dan niet samen met uw advocaat het aanvraagformulier (model M35-O) volledig in. Dat moet in het Nederlands. Hebt u (originele) documenten die uw aanvraag onderbouwen? Voeg deze dan bij het aanvraagformulier.

Aanvraag Tweede of opvolgende asielaanvraag - 7054 (model M35-O)

Gezinsleden

Hebt u gezinsleden van 15 jaar en ouder? Dan vullen zij altijd een eigen aanvraagformulier in. Gezinsleden onder de 15 jaar vullen alleen een eigen aanvraagformulier in als zij eigen asielmotieven hebben. 

Soms geen aanvraagformulier nodig

In één van de volgende situaties hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen. U meldt zich in Ter Apel als u een herhaalde asielaanvraag wilt indienen:

  • Een ander EU-land was verantwoordelijk voor uw laatste asielaanvraag. Daarom heeft de IND uw asielaanvraag niet behandeld. Nederland is nu wel verantwoordelijk voor uw asielaanvraag.
  • Een ander EU-land was verantwoordelijk voor uw laatste asielaanvraag. Daarom heeft de IND uw asielaanvraag niet behandeld. U bent teruggekeerd naar dit EU-land of Nederland heeft u overgedragen aan dit EU-land.
  • De IND heeft uw laatste asielaanvraag negatief beoordeeld. Of de IND heeft deze aanvraag positief beoordeeld, maar later uw verblijfsvergunning ingetrokken. U bent daarna teruggekeerd naar uw land van herkomst. U hebt hier bewijzen van, zoals een origineel paspoort.

Stap 3 Aanvraag doen

U meldt zich in persoon op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Neem het aanvraagformulier en de (originele) documenten mee. Doet u de aanvraag ook voor minderjarige kinderen? Zij hoeven zich niet in persoon te melden op het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Controle identiteit

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) neemt uw vingerafdrukken af. De IND controleert uw identiteit met documenten en uw vingerafdrukken. Neem daarom identiteitsdocumenten mee, bijvoorbeeld uw paspoort.

Aanvraag inleveren

Na de controle stuurt een medewerker u door naar het HASA-loket. Dit loket zit ook in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hier levert u de aanvraag met alle documenten in bij een IND-medewerker. Nadat u de aanvraag hebt gedaan, hebt u ook recht op opvang. Na de aanvraag zal de IND u hiervoor naar het COA verwijzen. Kijk voor meer informatie over opvang op de website van het COA. 

Stap 4 Controle aanvraag

De IND controleert eerst of de aanvraag compleet is en of deze in persoon is ingeleverd. Na uw interview schrijft de IND een rapport van gehoor. Een IND-medewerker beoordeelt de inhoud en beslist daarna wat er met uw aanvraag gebeurt.

Hebt u de aanvraag niet in persoon ingeleverd bij de IND in Ter Apel?

Dan stuurt de IND u een brief waarin staat dat u zich alsnog in persoon moet melden. U krijgt 1 week de tijd om zich te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Doet u dat niet? Dan stelt de IND uw aanvraag buiten behandeling. Dit betekent dat de IND niet naar de inhoud van uw aanvraag kijkt.  

Hebt u de aanvraag niet goed ingevuld of niet alle informatie gegeven?

Dan krijgt u een voorlopig besluit (voornemen) van de IND. Hierin staat welke informatie mist bij uw aanvraag. U krijgt van de IND tijd om uw aanvraag te vullen met de informatie die mist. Doet u dat niet binnen de genoemde tijd? Dan stelt de IND uw aanvraag buiten behandeling. Dit betekent dat de IND niet naar de inhoud van uw aanvraag kijkt. Doe de aanvraag daarom pas als u het formulier compleet hebt ingevuld. En als u alle documenten en bewijzen hebt.

Stap 5 Brief van de IND

​Hebt u de aanvraag compleet ingevuld en in persoon ingeleverd in Ter Apel? En hebt u alle informatie gegeven? Dan neemt de IND uw aanvraag in behandeling. U ontvangt een brief van de IND waarin staat wanneer uw procedure start. In die brief staat ook of u zich moet melden bij de IND. Dit kan in Den Bosch, Ter Apel of Zevenaar zijn. U moet zich dan op de afgesproken dag en tijd melden voor een interview: een gehoor. Niet iedereen krijgt een uitnodiging voor een gehoor. De IND kan namelijk besluiten dat er geen gehoor nodig is.

Stap 6 Wel of geen gehoor

De IND besluit of u wel of geen gehoor krijgt. Dit bepaalt hoe uw procedure eruitziet:

U krijgt geen gehoor

Dag 1
U of uw advocaat ontvangt een voornemen van de IND. Hierin staat waarom de IND uw aanvraag af wil wijzen.

Dag 2
U of uw advocaat kan reageren op het voornemen van de IND.

Dag 3
De IND neemt een definitief besluit.

U krijgt wel een gehoor

Dag 1
De  IND gaat u eerst horen, daarna krijgt u een besluit:

  • Bij een positief besluit: u of uw advocaat krijgt dezelfde dag de inwilliging

  • Bij een negatief besluit: u of uw advocaat krijgt dezelfde dag een voornemen. Hierin staat waarom de IND uw aanvraag af wil wijzen.

Dag 2
U of uw advocaat kan reageren op het voornemen van de IND.

Dag 3
De IND neemt een definitief besluit.  

Waar gaat het gehoor over?

Een gehoor met een IND-medewerker vindt plaats met een tolk. Tijdens het gehoor bespreekt de IND niet het hele asielrelaas opnieuw met u. Dat is al tijdens een vorige asielaanvraag besproken. De IND-medewerker gaat alleen vragen stellen over de nieuwe feiten en omstandigheden. Dit zijn de redenen waarom u opnieuw asiel aanvraagt.  

Stap 7 Beslissing

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

1. U krijgt een verblijfsvergunning asiel

U krijgt een positieve beslissing van de IND. U krijgt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Dat staat in de beschikking: een brief met de beslissing op uw aanvraag. U mag voorlopig in Nederland blijven. Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is 5 jaar geldig.

Met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag u in Nederland blijven. Ook mogen uw achtergebleven gezinsleden een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen. Dit heet gezinshereniging. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Ook mag u in Nederland gaan werken. U hebt daarvoor geen werkvergunning nodig. Uw advocaat en medewerkers van VWN kunnen u meer informatie geven.

2. U krijgt geen verblijfsvergunning asiel

U krijgt een negatieve beslissing van de IND. U krijgt dan geen verblijfsvergunning. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als de IND uw herhaalde asielaanvraag afwijst dan moet u weg uit Nederland. In de beschikking staat wanneer u weg moet. Ook geeft de IND u een inreisverbod. Lees meer over het inreisverbod. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechter. 

3. Er is meer onderzoek nodig

De IND behandelt uw aanvraag verder in de Dublinprocedure, de Algemene Asielprocedure (AA) of de Verlengde Asielprocedure (VA). Tijdens deze procedures hebt u recht op opvang tot het moment dat de IND op uw aanvraag heeft beslist. Lees meer over de verschillende asielprocedures. 

Aanvraagformulieren

7054 - Aanvraag Tweede of volgende asielaanvraag7054

Gebruik dit formulier om een tweede of volgende asielaanvraag in te dienen.

Download