Working Holiday Programme (WHP) / Working Holiday Scheme (WHS)

​Jongeren uit een bepaald aantal landen kunnen maximaal 1 jaar naar Nederland komen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Het Working Holiday Programme (WHP) of Working Holiday Scheme (WHS) is een cultureel uitwisselingsprogramma. Jongeren van 18 tot en met 30 jaar kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om maximaal 1 jaar in één van de deelnemende landen/gebieden te wonen. Nederland heeft momenteel een overeenkomst rond WHP/WHS met de volgende landen/gebieden:

 • Argentinië
 • Australië
 • Canada
 • Hongkong
 • Japan
 • Nieuw-Zeeland
 • Taiwan
 • Uruguay
 • Zuid-Korea

Hoofddoel WHP/WHS

Het hoofddoel en de basis van een WHP/WHS is kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Deze basis staat in een Memorandum of Understanding (MoU) of een Nota Verbale tussen de twee partnerlanden/-gebieden. Het partnerland/-gebied laat op dezelfde basis ook Nederlandse jongeren toe tot hun land/gebied.

De deelnemende jongere mag geen werk doen dat in strijd is met het hoofddoel van het WHP/WHS. De jongere mag daarom enkel incidenteel werken om de vakantie financieel te ondersteunen. Voor het verrichten van incidentele arbeid hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Reguliere arbeidsmigranten, kennismigranten, studenten en au pairs mogen géén gebruik maken van het het WHP/WHS-programma. Zij moeten een verblijfsvergunning aanvragen voor dat specifieke verblijfsdoel.

Voor uitgebreide informatie over de arbeidsrechten, kijk onder het kopje 'Werken' onderaan deze pagina.

De deelnemende jongere mag een korte studie/cursus volgen.
                   

Kies hieronder uw nationaliteit voor informatie over de voorwaarden en procedure:

Argentinië / Hongkong / Taiwan / Uruguay

VOORWAARDEN

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U hebt een paspoort dat is afgegeven door de autoriteiten van Argentinië, Hongkong, Taiwan of Uruguay;
 • U komt naar Nederland voor culturele uitwisseling. Het hoofddoel is kennismaken met de Nederlandse samenleving en cultuur;
 • U bent minimaal 18 jaar en maximaal 30 jaar oud op het moment van indiening van de aanvraag;
 • Er komen geen kinderen met u mee die afhankelijk zijn van u;
 • U hebt niet eerder verblijf in Nederland gehad op grond van uitwisseling;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort;
 • U hebt een retourticket of u kunt aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om een ticket aan te schaffen;
 • U beschikt over voldoende financiële middelen om de eerste periode van verblijf in Nederland te kunnen overbruggen;
 • U hebt een ziektekostenverzekering die dekkend is voor Nederland;
 • U voldoet aan de overige voorwaarden die zijn vastgelegd met deelnemende landen/gebieden in het Memorandum of Understanding (MoU). Dit betekent onder andere dat u, op moment dat u de verblijfsaanvraag start, in het land/gebied woont (hoofdverblijf hebt) dat uw paspoort heeft uitgegeven.

      
KOSTEN
Deze aanvraag kost € 69. U betaalt deze pas ná indiening van uw aanvraag (zie stap 3 in het aanvraagproces).


STAPPEN IN HET AANVRAAGPROCES

1. Aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
U moet eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal visum waarmee u Nederland kunt inreizen. De mvv en daaropvolgende verblijfsvergunning vraagt u aan met een gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV). Hiervoor maakt u een afspraak bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land/gebied dat uw paspoort heeft uitgegeven:

Argentinië: Nederlandse ambassade in Buenos Aires
Hongkong: Nederlands consulaat-generaal in Hongkong
Taiwan: Netherlands Office Taipei in Taipei
Uruguay: Nederlandse ambassade in Buenos Aires


Let op! De IND kan per jaar aan maximaal 100 deelnemers een verblijfsvergunning voor 'Working Holiday' verlenen. Dit betekent dat de IND in beginsel slechts 100 MVV-TEV aanvragen kan inwilligen. Als u een mvv toegekend krijgt en u haalt deze niet tijdig op of u reist niet tijdig Nederland in, dan komt er een plek open voor een andere deelnemer.

2. Benodigde documenten

Tijdens uw afspraak controleert de Nederlandse vertegenwoordiging uw aanvraag en neemt uw biometrische gegevens af (vingerafdrukken).

3. Na uw afspraak
U krijgt een informatieblad van de Nederlandse vertegenwoordiging. Hierin wordt uitgelegd hoe u de leges moet betalen. Ook staat hierin het e-mailadres (van de IND in Nederland) waarnaar u de volgende aanvullende moet sturen:

 • Een volledig ingevuld en ondertekende antecedentenverklaring (bijlage 1 van het document).
 • Paspoort: kopie/scan van de pagina met persoonsgegevens (houderpagina).
 • Een retourticket/reservering óf een bankverklaring die laat zien dat u genoeg geld heeft om een ticket terug naar land van herkomst te boeken. De bankverklaring of reservering moet in het Engels of Spaans zijn opgesteld en voorzien van uw naam.
 • Inreisdatum: in het informatieblad moet u aangeven op welke datum u Nederland in gaat reizen. De verblijfsvergunning van één jaar gaat in vanaf die inreisdatum. Uw inreisdatum mag niet verder dan zes maanden van uw aanvraagdatum afliggen. U kunt uw inreisdatum aanpassen door de IND hierover in te lichten voordat er een beslissing is genomen.
  Let op! Geeft u de inreisdatum niet aan dan gebruikt de IND de datum dat de mvv in uw paspoort is geplakt + 1 dag als startdatum van uw verblijfsvergunning.
 • Het IND-loket in Nederland waar u uw verblijfsvergunning wilt ophalen.
      

4. Beslissing
De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet voor een verblijfsvergunning. De IND moet binnen 90 dagen na ontvangst van uw aanvraag een beslissing nemen. Dit heet de beslistermijn. Deze wordt ook genoemd in de ontvangstbevestiging. Binnen deze 90 dagen wordt u verzocht géén contact op te nemen met de IND voor informatie over de status van uw aanvraag, tenzij de IND u een bericht hierover stuurt.

 • Positieve beslissing
  De beslissing is positief, u krijgt een mvv en verblijfsvergunning. De IND informeert de Nederlandse vertegenwoordiging over de beslissing. De volgende stap is om de mvv-sticker in uw paspoort te laten zetten bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land/gebied (zie stap 5).
 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en ook geen verblijfsvergunning. U krijgt een brief (de beschikking) van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 

5. Ophalen mvv-sticker
Na een positieve beslissing van de IND levert u uw paspoort in bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u ook de mvv aanvraag heeft gedaan, voor het plakken van de mvv-sticker. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst. Het duurt maximaal 15 dagen om de mvv in uw paspoort te plaatsen.

De mvv is 90 dagen geldig na datum van afgifte. U heeft daarmee maximaal 90 dagen de tijd om Nederland in te reizen en uw verblijfsvergunning op te halen bij de IND. Op de mvv-sticker staat de geldigheidsduur vermeld met 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.

U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Let op! Lukt het niet om binnen de 90 dagen Nederland in te reizen? Deze termijn kan niet verlengd worden. Na 90 dagen is de mvv niet meer geldig. U moet dan opnieuw een mvv aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging (zie stap 1).

6. Verblijfsvergunning ophalen in Nederland

U reist met de mvv naar Nederland. Na aankomst in Nederland krijgt u een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt komen ophalen. Hiervoor moet u zelf online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. Dit is hetzelfde loket dat u zelf heeft opgegeven bij de mvv-aanvraag. Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Japan / Zuid-Korea

VOORWAARDEN
Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U hebt de nationaliteit van Japan of Zuid-Korea;
 • U komt naar Nederland voor culturele uitwisseling. Het hoofddoel is kennismaken met de Nederlandse samenleving en cultuur;
 • U bent minimaal 18 jaar en maximaal 30 jaar oud op het moment van indiening van de aanvraag;
 • Er komen geen kinderen met u mee die afhankelijk zijn van u;
 • U hebt niet eerder verblijf in Nederland gehad op grond van uitwisseling;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort;
 • U hebt een retourticket of u kunt aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om een ticket aan te schaffen;
 • U beschikt over voldoende financiële middelen om de eerste periode van verblijf in Nederland te kunnen overbruggen;
 • U hebt een ziektekostenverzekering die dekkend is voor Nederland;
 • U voldoet aan de overige voorwaarden die zijn vastgelegd met Japan in de Nota Verbale en met Zuid-Korea in het Memorandum of Understanding (MoU). Dit betekent onder andere dat u, op moment dat u de verblijfsaanvraag start, in het land woont (hoofdverblijf hebt) van uw nationaliteit.

     
KOSTEN
Deze aanvraag kost € 69. U betaalt deze pas ná indiening van uw aanvraag (zie stap 3 in het aanvraagproces).

 

STAPPEN IN HET AANVRAAGPROCES

1. Aanvraag pré-registratie
Voordat u in Nederland de aanvraag voor de verblijfsvergunning kunt indienen, moet u eerst een pré-registratie aanvragen. Hiervoor stuurt u een e-mail met uw naam, geboortedatum en paspoortnummer naar de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van uw nationaliteit:

Let op! De IND kan per jaar aan maximaal 200 Japanse en 100 Zuid-Koreaanse jongeren een verblijfsvergunning voor 'Working Holiday' verlenen. Dit betekent dat de Nederlandse vertegenwoordiging in beginsel maximaal 200 pré-registraties kan afgeven aan Japanse jongeren en 100 pré-registratie aan Zuid-Koreaanse jongeren. Is er geen plek meer voor deelname aan het WHP? Dan komt u op de wachtlijst. Als u een pré-registratie toegekend krijgt en u deze niet tijdig gebruikt, dan komt er een plek open voor een andere deelnemer.

U ontvangt per e-mail uw bewijs van pré-registratie. Deze is voorzien van een volgnummer en uw persoonlijke gegevens. De email met de pré-registratie moet u geprint meenemen naar Nederland. Deze hebt u nodig wanneer u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Geldigheid pré-registratie
De pré-registratie is 90 dagen geldig na de datum van afgifte. U heeft daarmee maximaal 90 dagen de tijd om Nederland in te reizen én uw verblijfsvergunning aan te vragen bij de IND.

Let op! Lukt het niet om binnen de 90 dagen Nederland in te reizen? Deze termijn kan niet verlengd worden. Na 90 dagen is de pré-registratie niet meer geldig en wordt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning niet meer in behandeling genomen. U moet dan opnieuw een pré-registratie aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in Tokio of Seoul. Dit kan niet in Nederland. 

2. Aanvraag verblijfsvergunning en benodigde documenten
Na aankomst in Nederland vraagt u de verblijfsvergunning aan de bij IND. Hiervoor stuurt u het aanvraagformulier per post naar de IND. U stuurt de volgende documenten mee met uw aanvraag:

 • Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Uw geldig pré-registratie nummer (zie stap 1)
 • Volledig ingevulde en ondertekende antecedentenverklaring (zie bijlage 1 in het aanvraagformulier)
 • Kopie van uw paspoort (moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn)
 • Een retourticket/reservering óf een bankverklaring die laat zien dat u genoeg geld heeft om een ticket terug naar land van herkomst te boeken. De bankverklaring of reservering moet in het Engels, Frans of Duits zijn opgesteld en voorzien van uw naam.

Hoe stuurt u documenten naar de IND?

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. U bewaart zelf de originele documenten.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.


3. Ontvangst/controle aanvraag en betalen leges

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een brief: de ontvangstbevestiging. Hierin staat uw V-nummer en wordt uitgelegd hoe u de leges moet betalen. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist/compleet? Dan staat in de brief wat u nog moet opsturen (dit heet herstel verzuim). Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Nadat u de ontvangstbevestiging heeft gekregen, maakt u zelf binnen 2 weken online een afspraak bij een IND-loket voor afname van uw biometrische gegevens (vingerafdrukken) en afgifte van een verblijfsaantekening.

Mijn IND en Berichtenbox
Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft


4. Beslissing
De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet voor een verblijfsvergunning. De IND moet binnen 90 dagen na ontvangst van uw aanvraag een beslissing nemen. Dit heet de beslistermijn. Deze wordt ook genoemd in de ontvangstbevestiging. Binnen deze 90 dagen wordt u verzocht géén contact op te nemen met de IND voor informatie over de status van uw aanvraag, tenzij de IND u een bericht hierover stuurt.

 • Positieve beslissing
  De beslissing is positief. U krijgt een brief van de IND waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt.
 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. U krijgt een brief (de beschikking) waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.


5. Verblijfsvergunning ophalen
U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt komen ophalen. Hiervoor moet u zelf online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning just is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Australië / Canada / Nieuw-Zeeland

VOORWAARDEN
Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U hebt de nationaliteit van Australië, Canada of Nieuw-Zeeland;
 • U komt naar Nederland voor culturele uitwisseling. Het hoofddoel is kennismaken met de Nederlandse samenleving en cultuur;
 • U bent minimaal 18 jaar en maximaal 30 jaar oud op het moment van indiening van de aanvraag;
 • Er komen geen kinderen met u mee die afhankelijk zijn van u;
 • U hebt niet eerder verblijf in Nederland gehad op grond van uitwisseling;
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort;
 • U hebt een retourticket of u kunt aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om een ticket aan te schaffen;
 • U beschikt over voldoende financiële middelen om de eerste periode van verblijf in Nederland te kunnen overbruggen;
 • U hebt een ziektekostenverzekering die dekkend is voor Nederland.
 • U voldoet aan de overige voorwaarden die zijn vastgelegd met deelnemende landen in het Memorandum of Understanding (MoU). Dit betekent onder andere dat u, op moment dat u de verblijfsaanvraag start, uw hoofdverblijf moet hebben in het land van uw nationaliteit. U kunt de verblijfsaanvraag dus enkel in Nederland starten tijdens een kort verblijf in uw vrije termijn.

             
KOSTEN

Deze aanvraag kost € 69. U betaalt deze pas ná indiening van uw aanvraag (zie stap 2 in het aanvraagproces).


STAPPEN IN HET AANVRAAGPROCES

1. Aanvraag verblijfsvergunning en benodigde documenten

Dit kan op 2 manieren:

Online aanvraag
U dient uw aanvraag online in. Vul de aanvraag in en upload de gevraagde documenten. Meer informatie over uploaden. Controleer uw aanvraag altijd goed. Onjuiste volgorde van gegevens of bijlagen en/of onvolledige gegevens kunnen tot vertraging leiden in het behandelproces.
Let op! De online aanvraag mag u niet eerder indienen dan 90 dagen voor uw beoogde aankomstdatum in Nederland.

=>  Aanvraag online indienen

     
Schriftelijke aanvraag

U reist zonder visum naar Nederland in uw vrije termijn. Na aankomst in Nederland vraagt u de verblijfsvergunning aan bij de IND. U stuurt de volgende documenten mee met uw aanvraag:

 • Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Volledig ingevulde en ondertekende antecedentenverklaring (zie bijlage 1 in het aanvraagformulier)
 • Kopie van uw paspoort (moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn)
 • Een retourticket/reservering óf een bankverklaring die laat zien dat u genoeg geld heeft om een ticket terug naar land van herkomst te boeken. De bankverklaring of reservering moet in het Engels, Frans of Duits zijn opgesteld en voorzien van uw naam.

Hoe stuurt u documenten naar de IND?

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. U bewaart zelf de originele documenten.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.


2. Ontvangst/controle aanvraag en betalen leges

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging (brief of e-mail). Hierin staat uw V-nummer en wordt uitgelegd hoe u de leges moet betalen.
Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist/compleet? Dan staat in de brief wat u nog moet opsturen (dit heet herstel verzuim). Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Nadat u de ontvangstbevestiging hebt gekregen, maakt u zelf binnen 2 weken online een afspraak bij een IND-loket voor afname van uw biometrische gegevens (vingerafdrukken) en afgifte van een verblijfsaantekening.

Mijn IND en Berichtenbox
Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet voor een verblijfsvergunning. De IND moet binnen 90 dagen na ontvangst van uw aanvraag een beslissing nemen. Dit heet de beslistermijn. Deze wordt ook genoemd in de ontvangstbevestiging. Binnen deze 90 dagen wordt u verzocht géén contact op te nemen met de IND voor informatie over de status van uw aanvraag, tenzij de IND u een bericht hierover stuurt.

 • Positieve beslissing
  De beslissing is positief. U krijgt een brief van de IND waarin staat dat u een verblijfsvergunning krijgt.
 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. U krijgt een brief (de beschikking) waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.


4. Verblijfsvergunning ophalen
U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt komen ophalen. Hiervoor moet u zelf online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. Houd er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht kunt. Maak dus zo snel mogelijk een afspraak.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning just is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Na uw aanvraag

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning Working Holiday Program of Working Holiday Scheme is 1 jaar geldig.

Werken

​Met uw verblijfsvergunning voor WHP/WHS mag u enkel incidenteel in Nederland werken om uw vakantie financieel te ondersteunen. Het hoofddoel van uw verblijf is namelijk culturele uitwisseling en niet arbeid in loondienst. Als u werkt, hoeft uw werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

U mag in Nederland niet als zelfstandig ondernemer werken. Wilt u dit tóch doen, dan moet u een verblijfsvergunning als zelfstandige aanvragen.

Als u de aanvraag in Nederland hebt ingediend, kunt u een verblijfsaantekening ophalen bij het IND-loket. U moet hiervoor online een afspraak maken. Met deze verblijfsaantekening mag u ook al incidenteel werken.

Arbeidsmarktaantekening
Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat: 'TWV niet vereist voor incidentele arbeid in het kader van WHP/WHS'.

U mag alleen incidenteel in Nederland werken. Dit betekent dat u wel fulltime mag werken maar niet het volledige jaar voor één en dezelfde werkgever. Ook mag u, bij inreis in Nederland, in ieder geval géén arbeidscontract hebben voor het volledige jaar.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.