• Home
 • Turkse burgers en hun gezinsleden

Turkse burgers en hun gezinsleden

De Europese Unie en Turkije hebben in 1963 een Associatieovereenkomst gesloten. Het doel van deze overeenkomst is het versterken van de relatie tussen Turkije en de EU. Dit gebeurt door langzaamaan het vrije verkeer van Turkse burgers tot stand te brengen. Hiervoor wordt het makkelijker gemaakt voor Turkse burgers om te wonen in de EU. Op deze pagina leest u welke speciale regels voor Turkse burgers en hun gezinsleden gelden.

Voor wie

De Associatieovereenkomst is voor Turkse werknemers en familieleden van Turkse werknemers. Deze regels gelden:

 • U hebt de Turkse nationaliteit. 

 • U werkt legaal in loondienst, als zelfstandige of als dienstverlener in Nederland.

 • U doet reële en daadwerkelijke arbeid. Dit betekent dat u minimaal 40% van de gebruikelijke arbeidstijd van 36 uur echt werkt. Of u verdient minimaal 50% van de bijstandsnorm. Werkt u minder? Of verdient u minder? Dan kan de IND soms toch besluiten dat u reële en daadwerkelijke arbeid verricht. Dit wordt alleen beoordeeld bij een aanvraag.

 • U doet het werk voor een bepaalde stabiele periode.

 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Meerdere nationaliteiten

De Associatieovereenkomst geldt ook als u naast de Turkse nationaliteit een andere nationaliteit hebt, bijvoorbeeld de Nederlandse. Stuur bij de aanvraag ook een kopie van een geldig Turks paspoort of identiteitsbewijs mee.

Wie zijn gezinsleden?

De Associatieovereenkomst geldt ook voor gezinsleden van Turkse werknemers die legaal in Nederland wonen. Een gezinslid hoeft niet zelf de Turkse nationaliteit te hebben. In de Associatieovereenkomst zijn de volgende personen gezinsleden:

 • De echtgenoot of de geregistreerd partner van een Turkse werknemer.
 • Het kind van een Turkse werknemer of van de echtgenoot/geregistreerd partner van een Turkse werknemer. Het kind is jonger dan 21 jaar of komt ten laste van de Turkse werknemer. Dezelfde regels gelden voor kleinkinderen die onderdeel zijn van het gezin van de werknemer. 
 • De ouder of grootouder van een Turkse werknemer of van de echtgenoot/geregistreerd partner van een Turkse werknemer. De ouder of grootouder komt ten laste van de Turkse werknemer.

Lagere kosten van een aanvraag (leges)

Turkse onderdanen betalen een lager bedrag voor aanvragen voor de volgende verblijfsvergunningen:

 • Arbeid als zelfstandige

 • Arbeid in loondienst

 • Lerend werken

 • Seizoenarbeid

 • Wetenschappelijk onderzoek richtlijn (EU) 2016/801

 • Kennismigrant

 • Europese Blauwe Kaart (EBK)

 • Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek (zoekjaar) ​

 • Au pair

 • Verblijf als gezinslid van een Turkse burger (ook als u zelf niet de Turkse nationaliteit hebt). Het lage bedrag geldt in dit geval niet in de volgende situaties:

  • De Turkse burger heeft een verblijfsvergunning voor studie.

  • De Turkse burger heeft een verblijfsvergunning voor medische behandeling.

  • De Turkse burger heeft een verblijfsvergunning voor het doorbrengen van verlof in Nederland. 

  • Het gezinslid en de Turkse burger zijn ongehuwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. 

Valt u onder de regels van het Turks Associatieverdrag? Dan betaalt u het lage bedrag ook voor:

 • Verlenging van uw verblijfsvergunning.

 • Aanvraag verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Legesbedragen

Turkse burgers die rechten kunnen ontlenen aan de Associatieovereenkomst en hun gezinsleden betalen:

 • Aanvraag verblijfsvergunning met mvv: € 70

 • Aanvraag verblijfsvergunning zonder mvv: € 69

 • Aanvraag verlenging verblijfsvergunning: € 69

 • Aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning: € 69

 • Aanvraag vervangen document bij vermissing, onjuiste gegevens, beschadiging of diefstal: € 69. Deze aanvraag is gratis als u uw verblijfsdocument laat vervangen omdat u recht hebt op een andere arbeidsmarktaantekening.

Minderjarige Turkse burgers die rechten kunnen ontlenen aan de Associatieovereenkomst betalen:

 • Aanvraag verblijfsvergunning met mvv: € 69

 • Aanvraag verblijfsvergunning zonder mvv: € 37

 • Aanvraag verlenging verblijfsvergunning: € 37

 • Aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning: € 37

 • Aanvraag vervangen document bij vermissing, onjuiste gegevens, beschadiging of diefstal: € 37

Hebt u een terugkeervisum nodig om te reizen? Als u het lage tarief hebt betaald voor uw verblijfsvergunning dan betaalt u voor het terugkeervisum € 48.

Andere regels bij sommige verblijfsvergunningen

Door de Associatieovereenkomst gelden bij sommige verblijfsvergunningen andere regels voor Turkse werknemers en hun gezinsleden. Deze regels worden nu uitgelegd.

Verblijf bij echtgenoot of geregistreerd partner: lagere leeftijdseis

Gaat een vreemdeling wonen bij zijn werkende Turkse echtgenoot of geregistreerd partner? Dan geldt een lagere leeftijdseis: u moet allebei minimaal 18 jaar of ouder zijn.

Bent u ongehuwd of ongeregistreerd partners? Dan moeten u en uw partner wel allebei minimaal 21 jaar of ouder zijn.

Vrijstelling inburgeringsvereiste bij sterkere verblijfsvergunning

Turkse werknemers en hun gezinsleden die een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd of humanitair niet-tijdelijk willen aanvragen, zijn vrijgesteld van het inburgeringsvereiste. Dat betekent dat zij het inburgeringsdiploma niet hoeven te halen, als voorwaarde voor de aanvraag. 

Turkse vreemdelingen die Nederlander willen worden door naturalisatie moeten wel voldoen aan het inburgeringsvereiste. Hier geldt het inburgeringsdiploma (naturalisatietoets) wel als voorwaarde voor de aanvraag. Meer informatie over het inburgeringsvereiste leest u op de pagina Inburgering bij sterkere verblijfsvergunning en naturalisatie.

Turkse werknemers en hun gezinsleden die zich in Nederland willen vestigen met een niet-tijdelijk verblijfsdoel (in de zin van de Wet inburgering), zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om in te burgeren.  Meer informatie over de inburgeringsplicht voor Turken leest u op de website van de Rijksoverheid.

Referentschap

De IND kan niet eisen dat u een (erkende) referent hebt voor de volgende verblijfsvergunningen:

 • Arbeid in loondienst
 • Kennismigrant
 • Onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801
 • Au pair en culturele uitwisseling

Dit betekent dat u zelf een aanvraag kunt indienen. De IND raadt wel aan dat u de werkgever of het gastgezin als referent laat optreden. Wanneer een erkend referent een aanvraag indient, is de aanvraag sneller afgerond.

Wilt u toch zelf een aanvraag doen? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina.

Arbeid als zelfstandige: geen puntensysteem bij beoordelen wezenlijk Nederlands belang

Bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige geldt als voorwaarde dat uw bedrijf een wezenlijk Nederlands belang dient. De IND beoordeelt dit niet zelf, maar vraagt advies aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO gebruikt hiervoor een puntensysteem. Dit puntensysteem geldt niet als u de Turkse nationaliteit hebt en een aanvraag doet voor een verblijfsvergunning arbeid als zelfstandige.

RVO kijkt wel naar uw ondernemingsplan. U moet dus met een ondernemingsplan aantonen dat uw bedrijf een wezenlijk Nederlands belang dient. Uit uw ondernemingsplan moet het volgende blijken:

 • Uw bedrijf is levensvatbaar.
 • Uw bedrijf voorziet in een behoefte in Nederland.
 • Uw bedrijf draagt bij aan de groei van de Nederlandse economie. 
 • Uw bedrijf kan meedraaien in de vrije markteconomie.
 • Uw bedrijf verstoort de vrije markteconomie en de arbeidsmarkt niet.

Let op! U moet de onderdelen in uw ondernemingsplan uitleggen met financiële cijfers. 

Arbeidsrechten: na 3 jaar arbeid vrij toegestaan zonder twv

Turkse werknemers en zelfstandig ondernemers zijn na 3 jaar vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent dat u na 3 jaar werken in Nederland geen TWV meer nodig hebt als u in loondienst gaat werken.

Andere buitenlandse werknemers moeten 5 jaar werken met een TWV voordat zij vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Speciale verblijfsvergunningen

Door het Associatierecht zijn er ook een aantal speciale verblijfsdoelen voor Turkse werknemers en hun gezinsleden. Deze verblijfsvergunningen worden hier uitgelegd. Voor deze verblijfsvergunningen gelden ook de algemene voorwaarden.

Arbeid in loondienst op grond van het Associatierecht tussen de Europese Unie en Turkije

U kunt een verblijfsvergunning arbeid in loondienst op grond van het Associatierecht krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • U werkt al minimaal 1 jaar bij dezelfde Nederlandse werkgever.
 • U hebt de hele periode dat u bij deze werkgever werkte een geldige verblijfsvergunning gehad.
 • U blijft nog steeds werken bij dezelfde werkgever.

Als u deze verblijfsvergunning krijgt, hebt u geen TWV nodig om bij dezelfde Nederlandse werkgever te werken. Gaat u bij een andere werkgever werken? Uw werkgever moet een TWV hebben om u in loondienst te laten werken als u nog niet minimaal 3 jaar hebt gewerkt bij dezelfde werkgever in Nederland.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier onderaan deze pagina.

Voortgezet verblijf na verblijf bij familie- of gezinslid

U kunt een verblijfsvergunning voortgezet verblijf na verblijf bij een familie- of gezinslid krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont minimaal 3 jaar in Nederland met een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid. Uw familie- of gezinslid heeft een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel.
 • U voldoet aan de voorwaarden voor het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning verblijf bij familie- of gezinslid.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier onderaan deze pagina.

Zoekjaar na verbreken huwelijk van 3 jaar (waarvan het laatste jaar in Nederland)

U kunt een verblijfsvergunning voor het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (zoekjaar) krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd geweest of u hebt minimaal 3 jaar een geregistreerd partnerschap gehad met een persoon met een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel.
 • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is beëindigd. U doet daarna uw aanvraag of nadat u niet meer samenwoont.
 • U hebt minimaal 1 jaar direct voor de beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland gewoond met een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw echtgenoot of geregistreerd partner.

Gebruik het formulier onderaan deze pagina voor uw aanvraag.

Voortgezet verblijf na zoekjaar na verbreken huwelijk van 3 jaar

U kunt een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf na zoekjaar krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • U hebt nu een tijdelijke verblijfsvergunning voor het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (zoekjaar).
 • U hebt tijdens de geldigheid van deze verblijfsvergunning werk in loondienst gevonden.
 • U hebt zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen.

Gebruik het formulier onderaan deze pagina voor uw aanvraag.

Driejarenbeleid

Hebt u langer dan 3 jaar geleden een verblijfsvergunning aangevraagd? En heeft de IND nog geen definitieve beslissing genomen? U kunt de door u gevraagde verblijfsvergunning krijgen op grond van het driejarenbeleid als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt de Turkse nationaliteit.
 • U valt onder het Associatierecht omdat u arbeid in loondienst of arbeid als zelfstandige uitvoert of wilt gaan uitvoeren. 
 • U hebt een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning. Deze aanvraag is al 3 jaar in behandeling zonder definitieve beslissing.
 • De lange behandeling van uw aanvraag komt op geen enkele manier door u.
 • U mocht de behandeling van uw aanvraag in Nederland afwachten.
 • Er zijn geen contra-indicaties.

Er is geen formulier voor het driejarenbeleid. U schrijft een brief aan de IND. In deze brief vraagt u om de vergunning die u wilt te geven volgens het driejarenbeleid. Dat moet u doen voordat de IND een definitieve beslissing heeft genomen op uw aanvraag. 


Aanvraagformulieren

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije7031

Gebruik dit formulier als u Turks burger of een familielid van een Turkse werknemer en u een aanvraag wilt doen voor: 

 • Arbeid in loondienst op grond van het Associatieverdrag EU-Turkije
 • Zoekjaar na verbreken huwelijk
 • Voortgezet verblijf na zoekjaar
 • Driejarenbeleid
 • Arbeid als kennismigrant als u niet wilt dat de referent (werkgever) de aanvraag indient
 • Onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801 als u niet wilt dat de referent (werkgever) de aanvraag indient

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 • Hoe stuurt u documenten naar de IND:
 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie het V-nummer of klantnummer.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

De aanvraagformulieren voor alle andere verblijfsvergunningen vindt u op de pagina van die verblijfsvergunning.

Download  

ten laste van

​Een gezinslid komt ten laste van een Turkse onderdaan en/of zijn echtgenoot (of geregistreerd partner) als deze Turkse onderdaan en/of zijn echtgenoot (of geregistreerd partner) betalen voor het levensonderhoud van dit gezinslid. Omdat het gezinslid zelf geen geld hiervoor heeft en ook geen mogelijkheid heeft om geld te verdienen.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.