Nederlander worden door optie

U wilt Nederlander worden door optie. Dit is een snelle en eenvoudige manier om Nederlander te worden. U kunt hier ook gebruik van maken als u de nationaliteit hebt van een EU/EER-land of Zwitserland. Een optieverklaring legt u af bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

Wie kan optie aanvragen

Bij de optieprocedure wordt uw verzoek door de gemeente behandeld. U komt voor optie in aanmerking als u onder 1 van de volgende categorieën valt:

 • U bent meerderjarig. U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. En u woont hier sinds uw geboorte. U hebt op het moment van de optieaanvraag een geldige verblijfsvergunning.

 • U bent geboren in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt hier ten minste 3 jaar onafgebroken gewoond met een geldige verblijfsvergunning. En u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent minderjarig. U bent door een Nederlander erkend. U bent minimaal 3 jaar direct voorafgaand aan het afleggen van de optieverklaring onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. En u bent nog geen Nederlander van rechtswege, door erkenning of door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
 • U bent meerderjarig. U woont vanaf het moment dat u 4 jaar oud werd in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt al die tijd een geldige verblijfsvergunning. 

 • U bent meerderjarig. U bent oud-Nederlander. En u woont minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt in dat jaar een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel gehad.

 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met een Nederlander of hebt tenminste 3 jaar een geregistreerd partnerschap met een Nederlander. Het huwelijk of geregistreerd partnerschap is onafgebroken met dezelfde Nederlander. En u woont direct voorafgaand aan de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap minimaal 15 jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden met een geldige verblijfsvergunning.

 • U bent 65 jaar of ouder. En u woont direct voorafgaand aan de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap minimaal 15 jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden met een geldige verblijfsvergunning.

 • U bent vóór 1 januari 1985 geboren uit een Nederlandse moeder. Uw vader had op het moment van uw geboorte niet de Nederlandse nationaliteit.

Bent u door geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling het kind (geworden) van een persoon die via deze optiecategorie Nederlander is geworden of Nederlander had kunnen worden? Dan kunt u misschien ook via optie Nederlander worden. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

 • U bent vóór 1 januari 1985 geadopteerd door een Nederlandse vrouw. De adoptie is uitgesproken door een rechtbank binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Bent u door geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling het kind (geworden) van een persoon die via deze optiecategorie Nederlander is geworden of Nederlander had kunnen worden? Dan kunt u misschien ook via optie Nederlander worden. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

 • U bent minderjarig. U staat op grond van een rechterlijke beslissing of vanaf uw geboorte van rechtswege onder het gezamenlijke gezag van een niet-Nederlandse vader of moeder en een Nederlander. U bent sinds het instellen van dat gezag minimaal 3 jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. En u woont niet in het land waarvan u de nationaliteit hebt.
 • U bent vóór 1 januari 1985 getrouwd met een niet-Nederlandse man en hebt daardoor de Nederlandse nationaliteit verloren. Binnen 1 jaar na de ontbinding van dat huwelijk legt u een optieverklaring af. In dit geval geldt niet de voorwaarde van legaal verblijf in het Koninkrijk der Nederlanden.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Let op: vraagt u optie aan, omdat u vanaf 4-jarige leeftijd in Nederland woont? Dan moet u afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit.

Burgers van de EU/EER of Zwitserland

Bent u burger van de EU/EER of Zwitserland? Alle optiecategorieën gelden ook voor u. Ook alle voorwaarden gelden. U hoeft alleen geen verblijfsvergunning te hebben om optie aan te kunnen vragen.

Bent u burger van een EU-lidstaat die pas later lid is geworden van de EU? Dan moet u wel een verblijfsvergunning hebben gehad in de jaren dat uw land nog geen lid was van de EU.

Checklist documenten

Welke documenten hebt u nodig?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte  uit uw land van herkomst.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf. Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP).

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Voor meer informatie over de documenten kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Ik heb geen paspoort of geboorteakte

Een paspoort en geboorteakte vraagt u aan bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Lees meer over bewijsnood: Nederlander worden zonder geboorteakte of paspoort.

Minderjarige kinderen

Uw minderjarig kind kan samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vermeldt uw kind dan in het formulier. Uw kind moet op het moment van de aanvraag in Nederland wonen en een geldige verblijfsvergunning hebben. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten aanwezig zijn bij de aanvraag. Ook moeten zij aangeven dat ze het eens zijn met de aanvraag.

Is uw kind geboren tijdens uw optieprocedure (dus na het indienen van de aanvraag, maar vóór verkrijging van de Nederlandse nationaliteit)? Dan kunt u een verzoek om na-naturalisatie voor uw kind indienen als uw kind in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Doet u de aanvraag voor uw kind binnen1 jaar nadat u als ouder de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen, dan is het verzoek gratis.


Stappen in het aanvraagproces

1. Afleggen optieverklaring en betalen

​U vult de optieverklaring in bij de gemeente waar u woont. Dit kan niet bij de IND. U vult ook een formulier in, waarin u aangeeft dat u de verklaring van verbondenheid zult afleggen tijdens de naturalisatieceremonie.

Betalen

De optieprocedure kost geld. U betaalt als u de optieverklaring aflegt. Ook voor kinderen die bij uw optie zijn betrokken moet u betalen. Wordt de optieverklaring niet bevestigd of trekt u uw optieverklaring in? Dan krijgt u geen geld terug.

Naam vaststellen

Het kan zijn dat uw naam moet worden vastgesteld. Het vaststellen van uw naam is verplicht als u geen achternaam of voornaam hebt. Bijvoorbeeld, als u één naam hebt of meerdere namen zonder onderscheid in achternaam en voornamen.

2. Beslissing

​De gemeente controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De gemeente moet binnen een termijn van 13 weken een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgemeester uw optieverklaring. U krijgt een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

3. De naturalisatieceremonie

​Gemeenten organiseren naturalisatieceremonies. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.

U bent verplicht naar de ceremonie te gaan. Was uw kind bij het afleggen van de optieverklaring 16 jaar of ouder? Dan is hij ook verplicht naar de ceremonie te gaan en moet hij daar ook de verklaring van verbondenheid afleggen. Als uw kind jonger is dan 16 jaar hoeft hij niet naar de naturalisatieceremonie, maar mag hij wel. 

U wordt pas Nederlander als u naar de ceremonie gaat en de verklaring van verbondenheid hebt afgelegd. Daarmee verklaart u dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. De verklaring van verbondenheid legt u in persoon af. Doet u niet, dan kunt u geen Nederlander worden.

Voor meer informatie, zie de brochure Verklaring van verbondenheid op de website van de Rijksoverheid.

Op de ceremonie wordt ook het besluit uitgereikt, waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Als u de eerste ceremonie niet kunt bijwonen, krijgt u een uitnodiging voor een volgende ceremonie. U moet binnen 1 jaar na de beslissing naar de ceremonie gaan. Doet u dat niet, dan krijgt u de Nederlandse nationaliteit niet. Na 1 jaar moet u opnieuw een aanvraag doen om Nederlander te kunnen worden.

Na uw aanvraag

Rechten en plichten

Wat mag en moet u doen als Nederlander?

 • U wordt als Nederlander opgenomen in de Basisregistratie Personen van Nederland (BRP).
 • U kunt een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats.
 • U mag stemmen voor de provinciale en landelijke verkiezingen.
 • U bent geen vreemdeling meer.
 • U krijgt dezelfde rechten als Nederlanders.
 • U kunt na een lang verblijf in het buitenland weer terug naar Nederland.
 • U bent EU-onderdaan.
 • U moet een eventueel vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort inleveren.
 • U hoeft niet meer te voldoen aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.
 • U moet uw verblijfsvergunning inleveren en u hoeft voor de verblijfsvergunning dus geen kosten meer te maken.
 • U kunt in bepaalde openbare functies benoemd worden, waarvoor alleen Nederlanders in aanmerking komen.  Bijvoorbeeld burgemeester, politiebeambte, militair of een functie bij de rechterlijke macht.

Intrekking of verlies Nederlanderschap 

Bent u veroordeeld voor een ernstig misdrijf? Of hebt u fraude gepleegd bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft dat ernstige gevolgen. Uw Nederlanderschap kan worden ingetrokken. Dat kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt verkregen.

Als u vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt, verliest u automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Meerderjarig

​U bent meerderjarig als u 18 jaar of ouder bent. Of vanaf het moment dat u bent getrouwd als dit was voordat u 18 jaar oud was.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Minderjarig

​U bent minderjarig als u jonger bent dan 18 jaar oud.

Bent u jonger dan 18 jaar, maar getrouwd? Dan bent u niet meer minderjarig.