Kortetermijnmobiliteit als onderzoeker (richtlijn (EU) 2016/801)

Laatste check: 20-09-2021

​Heeft een onderzoeker een verblijfsvergunning volgens richtlijn (EU) 2016/801 in een ander EU-land? Dan mag de onderzoeker maximaal 180 dagen onderzoek doen in Nederland. Dit noemen we kortetermijnmobiliteit. U leest op deze pagina de voorwaarden. En wat u moet doorgeven aan de IND.

Inhoud

Voor wie is kortetermijnmobiliteit onderzoeker

Kortetermijnmobiliteit is een vorm van intra EU-mobiliteit. Dit betekent dat personen met een verblijfsvergunning van een EU-land tijdelijk in een ander EU-land wonen. De informatie op deze pagina geldt voor:

 1. Onderzoekers met een verblijfsvergunning volgens richtlijn (EU) 2016/801 in een ander EU-land. De onderzoeker maakt gebruik van intra EU-mobiliteit en komt korter dan 180 dagen in Nederland onderzoek doen.
 2. Nederlandse onderzoeksinstellingen die de onderzoeker met een verblijfsvergunning volgens de richtlijn (EU) 2016/801 korter dan 180 dagen onderzoek laten doen.

Let op! Denemarken en Ierland doen niet mee met richtlijn (EU) 2016/801.

Onderzoeksinstelling is erkend referent

Neemt u een buitenlandse onderzoeker aan? Dan bent u de referent voor deze onderzoeker. Voor kortetermijnmobiliteit onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 moet u zich laten erkennen als referent door de IND. Lees meer over erkenning als referent aanvragen bij de IND.

Geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig

Voor de kortetermijnmobiliteit heeft de onderzoeker geen Nederlandse verblijfsvergunning nodig. Zijn of haar geldige verblijfsvergunning als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 geldt ook in Nederland. Wel moet de onderzoeker of de Nederlandse onderzoeksinstelling aan de IND doorgeven dat het gaat om kortetermijnmobiliteit. Dit heet kennisgeving. Gebruik hiervoor het kennisgevingsformulier op deze pagina.

Intra EU-mobiliteit voor meer dan 180 dagen

Komt een onderzoeker voor intra EU-mobiliteit langer dan 180 dagen onderzoek doen in Nederland? Dan geldt dit als langetermijnmobiliteit. Hiervoor heeft de onderzoeker wel een Nederlandse verblijfsvergunning nodig. Lees meer over de aanvraag voor de verblijfsvergunning onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801.

Gezinsleden van de onderzoeker (kortetermijnmobiliteit)

Hebben de gezinsleden van de onderzoeker in het andere EU-land een verblijfsvergunning om bij de onderzoeker te wonen? Dan kunnen de gezinsleden meekomen naar Nederland. De verblijfsvergunning van het andere land blijft ook in Nederland geldig tot de einddatum op de vergunning. Wel moet de onderzoeker of het gezinslid zelf de komst van de gezinsleden doorgeven aan de IND. Dit heet kennisgeving. Gebruik hiervoor het kennisgevingsformulier op deze pagina.

Voorwaarden kortetermijnmobiliteit

Voor kortetermijnmobiliteit als onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801 gelden deze voorwaarden:

 • De onderzoeker heeft een geldige verblijfsvergunning als onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801 in een ander EU-land.
 • De onderzoeker gaat onderzoek doen bij een onderzoeksinstelling in Nederland. Deze onderzoeksinstelling is door de IND erkend als referent. Wilt u weten of een onderzoeksinstelling erkend is als referent? Bekijk dan het openbaar register van erkende referenten.
 • De onderzoeker heeft een gastovereenkomst met de Nederlandse onderzoeksinstelling. In de gastovereenkomst staat:
  • Titel of doel van het onderzoek;
  • Verklaring van de onderzoeker dat hij of zij probeert het onderzoek helemaal uit te voeren;
  • Verklaring van de onderzoeksinstelling dat zij de onderzoeker ontvangt met het doel het onderzoek af te ronden;
  • Begindatum en einddatum van het onderzoek. Of een inschatting van de tijd die het onderzoek duurt;
  • Informatie over voorgenomen mobiliteit in 1 of meerdere andere EU-landen;
  • Informatie over de juridische relatie (rechtsbetrekking) tussen de onderzoeksinstelling en de onderzoeker;
  • Informatie over de arbeidsvoorwaarden van de onderzoeker.
 • De onderzoeker blijft maximaal 180 dagen in een periode van 360 dagen. De verblijfsvergunning van het andere EU-land is de hele periode geldig.
 • De onderzoeker heeft voldoende geld om het verblijf in Nederland en de terugreis naar het andere EU-land te betalen. Krijgt de onderzoeker geen loon van de onderzoeksinstelling? Dan moet hij of zij ander inkomen hebben. Bijvoorbeeld een beurs, stipendium of sponsorgelden. Of voldoende geld op een bankrekening voor de periode in Nederland. Bekijk de inkomenseis aanvraag verblijfsvergunning onderzoeker.
 • Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de onderzoeker in Nederland wil wonen voor een ander doel dan onderzoek doen.
 • De onderzoeker is geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Documenten die u nodig hebt

U laat met documenten zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor kortetermijnmobiliteit onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801. Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Lees meer over het legaliseren en vertalen van buitenlandse documenten.

Documenten die u altijd nodig hebt

De onderzoeker of de onderzoeksinstelling stuurt deze documenten mee met het kennisgevingsformulier:

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort van de onderzoeker staan. Kopieer ook de pagina's met reisstempels.
 • Kopie van de voorkant en achterkant van de verblijfsvergunning voor onderzoek van het andere land.
 • Gastovereenkomst tussen de Nederlandse onderzoeksinstelling en de onderzoeker.
 • Door de onderzoeker ingevulde en ondertekende bijlage 'Antecedentenverklaring'. Deze bijlage zit bij het formulier.

Extra document als de onderzoeksinstelling de kennisgeving doet

Geeft de onderzoeksinstelling de kortetermijnmobiliteit door aan de IND? Stuur dan ook dit document mee met het kennisgevingsformulier:

 • Door de onderzoeker ingevulde en ondertekende bijlage 'Machtiging onderzoeksinstelling inkomende mobiliteit onderzoeker'. Deze bijlage zit bij het formulier.

Extra documenten als de onderzoeker de kennisgeving zelf doet

Geeft de onderzoeker zelf de kortetermijnmobiliteit door aan de IND? Dan stuurt de onderzoeker ook deze documenten mee met het kennisgevingsformulier:

 • Document van de onderzoeksinstelling dat u bent toegelaten tot het onderzoek dat u in Nederland gaat doen.
 • Document dat het gaat om een kortetermijnmobiliteit van maximaal 180 dagen. En dat uw verblijf in Nederland valt binnen de geldigheid van uw verblijfsvergunning van het andere land.
 • Documenten die laten zien dat u voldoende inkomen hebt.
 • Bewijs van verzekering tegen ziektekosten (polis of verzekeringspas).

Documenten voor de gezinsleden van de onderzoeker

Komen de gezinsleden van de onderzoeker mee naar Nederland? Stuur voor de gezinsleden ook een kennisgeving. Stuur voor elk gezinslid deze documenten mee: 

 • Kopie van de pagina waarop de persoonsgegevens en de geldigheidsduur van het paspoort van het gezinslid staan. Kopieer ook de pagina's met reisstempels.
 • Kopie van de voorkant en achterkant van de verblijfsvergunning als gezinslid van de onderzoek van het andere EU-land.
 • Documenten die laten zien dat er ook voor de gezinsleden voldoende inkomen is.
 • Bewijs van verzekering tegen ziektekosten (polis of verzekeringspas).
 • Door elk gezinslid ingevulde en ondertekende bijlage 'Antecedentenverklaring'. Deze bijlage zit bij het formulier.

Schriftelijke formulieren voor kennisgeving

De onderzoeker heeft geen verblijfsvergunning nodig voor Nederland. Wel moet de onderzoeker of de Nederlandse onderzoeksinstelling aan de IND doorgeven dat het gaat om kortetermijnmobiliteit. Dit doet u met een kennisgeving. Dit kan alleen schriftelijk.

Formulier kennisgeving door onderzoeksinstelling

Formulier kennisgeving door onderzoeker  

Zo werkt de schriftelijke kennisgeving

 • Print het formulier.
 • Vul het formulier in.
 • Doe het formulier, de bijlagen en de documenten die u nodig hebt in 1 envelop. Stuur nooit originele documenten naar de IND. Maak kopieën die goed te lezen zijn.
 • Stuur de kennisgeving naar de IND. Het adres staat in het formulier.

Kosten kennisgeving

De kennisgeving kortetermijnmobiliteit is gratis.

Beslissing

U krijgt van de IND een beslissing of verblijf op grond van intra EU-mobiliteit wordt toegestaan. Als de IND de intra EU-mobiliteit niet toestaat, moet de IND dit binnen 30 dagen aangeven. Heeft u binnen die termijn niets gehoord? Dan kunt u ervan uitgaan dat de intra EU-mobiliteit van de onderzoeker in Nederland is toegestaan.   

Bezwaar maken tegen beslissing

Heeft de IND bezwaar gemaakt tegen het verblijf van de onderzoeker? U kunt hiertegen binnen 4 weken bezwaar maken. In de brief met het bezwaar staat hoe dit moet. Lees meer over bezwaar maken en in beroep gaan tegen een beslissing van de IND.

Sticker verblijfsaantekening

De onderzoeker kan in Nederland bij de IND een sticker verblijfsaantekening aanvragen. Dit is niet verplicht. De verblijfsaantekening wordt in het paspoort geplakt. Maak online een afspraak om een verblijfsaantekening aan te vragen.

Geldigheidsduur kortermijnmobiliteit

De onderzoeker kan maximaal 180 dagen binnen een periode van 360 dagen onderzoek doen in Nederland. De verblijfsvergunning voor onderzoek volgens richtlijn (EU) 2016/801 in het andere EU-land moet de hele periode geldig zijn.

Werken in Nederland tijdens kortetermijnmobiliteit

Tijdens de kortetermijnmobiliteit mag de onderzoeker zonder tewerkstellingsvergunning (twv) werken. Wel moet de onderzoeker blijven voldoen aan de voorwaarden van de kortetermijnmobiliteit.

Gezinslid van onderzoeker

Gezinsleden van de onderzoeker mogen niet werken in Nederland.

Wettelijke plichten

Als erkend referent is de onderzoeksinstelling verantwoordelijk voor de onderzoeker. Hier horen plichten bij. Maar ook de onderzoeker heeft plichten. 

Inschrijving bij de gemeente

Komt u naar Nederland als onderzoeker of gezinslid van de onderzoeker? En blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen. Blijft u korter dan 4 maanden? En hebt u een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan laat u zich registreren als niet-ingezetene. Dit doet u ook bij de gemeente.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist. Informeer altijd vooraf bij uw gemeente welke (gelegaliseerde en vertaalde) documenten/akten u nog meer mee moet nemen.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit moet binnen 4 maanden na aankomst in Nederland. Lees meer over een zorgverzekering in Nederland.

Stoppen verblijfsrecht

Voldoet de onderzoeker niet langer aan de voorwaarden van de kortetermijnmobiliteit? Dan krijgt de onderzoeker of de onderzoeksinstelling een brief van de IND. In de brief staat dat het verblijfsrecht is gestopt. De onderzoeker moet dan meteen vertrekken naar het andere EU-land. Gebeurt dit niet? Dan kan de IND een terugkeerbesluit geven. Lees meer over een terugkeerbesluit.

Wetten en regels

Zie ook

Verantwoordelijk

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Vragen?