• Home
  • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

​Editie 16 november 2020

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Coronavirus (COVID-19): lees de laatste informatie in de veelgestelde vragen
Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor kennismigrant

Coronavirus (COVID-19): lees de laatste informatie in de veelgestelde vragen

Op de speciale pagina over de gevolgen van het coronavirus leest u over de laatste veranderingen. Hier staan ook verwijzingen naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bijvoorbeeld over de afgifte van visa en mvv's bij de Nederlandse ambassades en consulaten.

Vormgeving verblijfsdocumenten veranderd sinds begin oktober

Sinds begin oktober zien de nieuwe verblijfsdocumenten van de IND er anders uit. De pasjes hebben allemaal hetzelfde ontwerp. Kijk voor afbeeldingen van de nieuwe verblijfsdocumenten op vreemdelingendocumenten.nl. Daar staat ook informatie over de echtheidskenmerken. Lees ook ons nieuwsbericht van 26 oktober 2020 over de nieuwe documenten.

Brexit: gevolgen voor uw bedrijf en Britse werknemers

De Brexit-overgangsperiode loopt af op 31 december. Hebt u (tijdelijk) Britse medewerkers in dienst of wilt u die in dienst nemen? Dan moet u een aantal dingen regelen. Doe de Brexit Impact Scan om u voor te bereiden op alle veranderingen.

Brits personeel in dienst vóór 1 januari 2021

Britse burgers (VK-onderdanen) die vóór 1 januari 2021 bij u in dienst zijn, kunnen hier blijven wonen en werken. Zij moeten wel een verblijfsdocument aanvragen bij de IND. Heeft uw Britse werknemer nog geen aanvraag gedaan? Vraag ze dan om een aanvraag te doen op onze website: ind.nl/brexitnl of ind.nl/brexit

Vanaf 1 januari 2021 moet uw Britse werknemer kunnen bewijzen dat hij of zij in Nederland mag wonen en werken. Dit kan het makkelijkst met een verblijfsdocument. We raden VK-onderdanen daarom aan om zo snel mogelijk een verblijfsdocument aan te vragen. In ieder geval vóór 1 juli 2021. Zij hoeven niet meer te wachten op een brief met een uitnodiging om een aanvraag in te dienen. De IND verstuurt geen uitnodigingsbrieven meer naar VK-onderdanen.

Brits personeel in dienst nemen vanaf 1 januari 2021

Wilt u na 31 december een Britse werknemer in dienst nemen? En woont deze werknemer nog niet in Nederland? Dan valt uw werknemer niet onder het terugtrekkingsakkoord. U moet als werkgever zorgen voor een verblijfsvergunning voor werk. Lees meer over een buitenlandse werknemer aannemen.

Grensarbeiders

Grensarbeiders zijn werknemers die niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland werken. Hebt u vóór 1 januari 2021 een grensarbeider in dienst? Zorg er dan voor dat uw medewerker zo snel mogelijk het document 'Grensarbeider' aanvraagt bij de IND. U  of uw medewerker moet namelijk kunnen bewijzen dat hij of zij hier al vóór 1 januari 2021 werkte. Met het document 'Grensarbeider' reist uw medewerker ook soepel Nederland in en uit voor werk.

Wilt u vanaf 1 januari 2021 een Britse grensarbeider in dienst nemen? Dan moet u een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen, tenzij de EU en het VK hierover andere afspraken maken. Zorg dus dat u de ontwikkelingen hierover volgt.

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd voor kennismigrant

Wist u dat een kennismigrant na 5 jaar onafgebroken verblijf in Nederland een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan aanvragen? De kennismigrant moet deze aanvraag zelf indienen. Alle voorwaarden en informatie over de aanvraagprocedure voor onbepaalde tijd staan op onze website. Een belangrijke voorwaarde voor deze verblijfsvergunning is het inburgeringsdiploma. Lees meer over inburgering in Nederland en vrijstellingen voor het inburgeringsexamen.  


Business Newsletter

In this edition:

Coronavirus (COVID-19): Read the latest information in the FAQ

Coronavirus (COVID-19): Read the latest information in the FAQ

You can read about the latest changes on the special page about the effects of the coronavirus. Here you will also find links to the website of the Ministry of Foreign Affairs. For example regarding the services provided by the diplomatic missions, like collecting a visa or provisional residence permit (mvv).

Design of new residence documents changed since early October

Since the beginning of October, new IND residence documents look different. The documents all have the same design. For images of the new residence documents please visit vreemdelingendocumenten.nl. That website also lists the authenticity features. For more information read our news article from 26 October 2020 about the new documents.

Brexit: impact on your business and British employees 

The Brexit transition period expires on 31 December 2020. Do you have or would you like to employ (temporary) British staff? Then you need to take care of a number of things. Do the Brexit Impact Scan to prepare for all the changes

British staff employed before 1 January 2021

British citizens (UK nationals) who you employ before 1 January 2021 can continue to live and work in the Netherlands. However, they must apply to the IND for a residence document. What if your British employee has not yet applied? Ask them to apply on our website ind.nl/brexitnl or ind.nl/brexit

From 1 January 2021, your British employees must be able to prove that they are entitled to live and work in the Netherlands. This is easiest with a residence document. We therefore advise UK nationals to apply for a residence document as soon as possible and in any event before 1 July 2021. UK nationals no longer need to wait for an invitation from the IND to submit an application. The IND is no longer sending out invitation letters.

Employing British staff from 1 January 2021

Would you like to hire a British employee after 31 December who is not yet living in the Netherlands? Then this employee is not covered by the Withdrawal Agreement. As an employer, you must obtain a residence permit for work for them. Read more about employing someone from abroad.

Frontier workers

Frontier workers (cross-border commuters) are employees who work in the Netherlands but do not live here. Have you employed a frontier worker before 1 January 2021? Then make sure that your employee requests a 'Frontier Worker's document' from the IND as soon as possible. You or your employee must be able to prove that they were working here before 1 January 2021. With the frontier worker document, your employee can also travel in and out of the Netherlands for work smoothly.

Would you like to employ a British frontier worker from 1 January 2021? Then you will need to apply for a work permit for them (tewerkstellingsvergunning or TWV), unless the EU and the UK make other arrangements. Please, therefore, make sure you follow the latest developments.

Permanent residence permit for highly skilled migrant

Did you know that a highly skilled migrant can apply for a permanent residence permit after an uninterrupted 5-year stay in the Netherlands? Highly skilled migrants should apply for this themselves. Our website lists all conditions and information about the procedure for permanent residence. One important condition is the civic integration diploma. Read more about integration in the Netherlands and exemptions for the civic integration examination