• Home
  • Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

​Editie 17 november 2021

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Fotokaart niet meer gebruikt voor biometrische gegevens
Portaal Zakelijk: ingediende aanvraag niet altijd direct zichtbaar
Portaal Zakelijk: steeds meer informatie digitaal beschikbaar
Kennismigrant mag niet in dienst bij niet-erkend onderdeel onderneming
Werken na aankomst in Nederland
Vertraging bij aanvragen met streeftermijn van 2 weken (update)
Aandacht voor dreigingen bij werving werknemer (herhaling)

Fotokaart niet meer gebruikt voor biometrische gegevens

Sinds 1 november vragen we iedereen die biometrische gegevens moet laten afnemen naar een IND-loket of expat center te komen. Het opsturen van een fotokaart naar de IND is in de meeste gevallen niet meer mogelijk. De fotokaart was een tijdelijke oplossing om het aantal bezoeken aan de loketten te verminderen. Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak bij een IND-loket op Afspraak biometrie: pasfoto, handtekening en vingerafdrukken.

Portaal Zakelijk: ingediende aanvraag niet altijd direct zichtbaar

Het kan voorkomen dat u na het indienen van een aanvraag via Portaal Zakelijk deze niet direct terugziet in het portaal. De aanvraag is dan wel door de IND ontvangen en u krijgt wel een E-aanvraagnummer.

Reden dat de aanvragen niet direct zichtbaar zijn is mogelijk dat er gegevens ontbreken in de aanvraag, zoals persoonsgegevens of een automatische incasso. Of de naam van uw werknemer komt al voor in ons systeem en moet gecontroleerd worden. Deze aanvragen verwerken we handmatig. Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen. Daarna zijn de aanvragen meestal gewoon terug te zien.

Dit heeft dit geen nadelige gevolgen voor de streeftermijn waarbinnen we willen beslissen op de aanvraag. Die termijn start gewoon op de dag dat de aanvraag door de IND is ontvangen.

Portaal Zakelijk: steeds meer informatie digitaal beschikbaar

Sinds enige tijd kunt u in Portaal Zakelijk dossierstukken raadplegen die u bij de IND heeft ingediend. Zoals een online aanvraag die u hebt gedaan, of digitaal ingediende aanvullende informatie. Uw werknemer (met DigiD) kan deze informatie ook inzien in MijnIND. Eerder waren alleen brieven van de IND in te zien, zoals ontvangstbevestigingen, kennisgevingen en beschikkingen.

De komende maanden willen we de snelheid waarmee de digitale dossierstukken worden weergegeven verbeteren. En ook schriftelijk ingediende stukken zichtbaar maken in Portaal Zakelijk. Meer informatie over Portaal Zakelijk en e-Herkenning leest u op de pagina Portaal Zakelijk en in de nieuwe Portaal Zakelijk: veelgestelde vragen.

Kennismigrant mag niet in dienst bij niet-erkend onderdeel onderneming

Kennismigranten zijn soms tegen de regels in dienst bij een niet-erkend onderdeel van een onderneming. Ook wordt dit niet altijd gemeld bij de IND. Dit blijkt uit controles bij erkend referenten door inspecteurs van het Team Handhaving & Toezicht van de IND. Er is dan sprake van een overtreding van de informatieplicht. De IND kan hiervoor een boete opleggen. Bovendien kan het aanleiding zijn om de verblijfsvergunning van de kennismigrant in te trekken.

Een kennismigrant mag in beginsel alleen werkzaamheden verrichten bij de erkend referent waarmee een arbeidsovereenkomst is gesloten. De kennismigrant is daar in dienst. De kennismigrant mag niet in dienst zijn bij een onderdeel van de onderneming dat niet erkend is en een eigen KvK-nummer heeft.

Mag een kennismigrant in dienst van een onderneming die erkend is dan helemaal niet werken bij niet-erkende onderdelen van de onderneming? Als de kennismigrant in dienst is en blijft bij de onderneming die erkend referent is, mag de kennismigrant werken bij niet-erkende onderdelen van de onderneming. De erkend referent moet dit wel duidelijk als onderlinge afspraak opnemen in zijn administratie. Zowel de erkend referent als het niet-erkende onderdeel moeten kunnen aantonen dat de kennismigrant in dienst is bij de erkend referent, die verantwoordelijk is voor de werknemer. De IND en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) kunnen hiernaar vragen.

Onder punt 4 van de werkinstructie 2020/8 "Erkenning als referent" staat hoe de IND aankijkt tegen kennismigranten die werken bij niet-erkende onderdelen.

Werken na aankomst in Nederland

Wat een kennismigrant of wetenschappelijk onderzoeker nodig heeft om direct na aankomst in Nederland te mogen werken verschilt per type aanvraag.

Kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers met een mvv

De machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) is voldoende om direct te mogen werken na aankomst in Nederland. Op de mvv staat de arbeidsmarktaantekening 'Arbeid als kennismigrant [of wetenschappelijk onderzoeker, red.] toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV.' In afwachting van het verblijfsdocument hoeft geen verblijfsaantekening (VA-sticker) aangevraagd te worden. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst, op basis waarvan de mvv en het verblijfsrecht verleend zijn, al is ingegaan. De Inspectie SZW is op de hoogte van deze werkwijze.

Kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers zonder mvv

Kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers voor wie de mvv-plicht niet geldt hebben een verblijfsaantekening (VA-sticker) nodig om direct te mogen werken zonder verblijfsdocument. In afwachting van de inschrijving in de BRP en de uitreiking van het verblijfsdocument kunnen zij een afspraak maken bij een IND-loket om een VA-sticker te krijgen. Of maak hiervoor een afspraak bij een van de expat centra, waar de wachttijd vaak korter is. Kijk voor adresgegevens op onze pagina Loketten en vestigingen.

Vertraging bij aanvragen met streeftermijn van 2 weken (update)

In de nieuwsbrief van 28 september gaven we aan moeite te hebben om de streeftermijnen te halen bij aanvragen voor verblijfsvergunningen waar een streeftermijn van 2 weken geldt. Dit geldt helaas nog steeds. Houd er rekening mee dat deze aanvragen binnen 3 weken beslist worden. Voor aanvragen voor nareizende gezinsleden (partner of kind) die door de erkende referent zijn ingediend geldt tijdelijk 5 tot 6 weken.

We begrijpen dat dat voor u vervelend is en proberen deze maand de achterstand in te lopen.  Aan verzoeken om voorrang kunnen we nu niet voldoen, tenzij er echt een spoedgeval is. Ook vragen we u pas contact met ons op te nemen als de termijn van 3 weken (hoofdpersoon) of 6 weken (gezinsleden) niet gehaald is. 

Aandacht voor dreigingen bij werving werknemer (herhaling)

Volgens de zorgplicht moet u als erkend referent uw werknemer informeren over de voorwaarden voor toegang en verblijf in Nederland. Ook is het bij een zorgvuldige werving en selectie van een werknemer belangrijk aandacht te hebben voor risico's. Bijvoorbeeld risico's die ontstaan door dreigingen van(uit) andere landen (statelijke actoren) tegen onze nationale veiligheidsbelangen. 

Zo kan de toegang die uw werknemer krijgt tot bepaalde kennis of technologie interessant zijn voor een statelijke actor. Als deze kennis of technologie weglekt naar deze actor kan er een risico ontstaan voor de nationale veiligheid. Het is dus van belang dat u bij de werving en selectie alert bent op deze dreigingen en risico's en indien nodig ook maatregelen treft.

Om het bewustzijn over de aard en omvang van deze dreigingen te vergroten is er het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren. Deze analyse is in februari dit jaar uitgebracht door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze publicatie laat zien welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen) worden door statelijke actoren en op welke manier.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de AIVD, MIVD of NCTV.


In this edition:


Passport photo form no longer in use for biometric details

Since 1 November, we are asking everyone who needs to have their biometric details taken, to come to an IND desk or expat centre. In most cases, sending a passport photo form to the IND is no longer possible. The passport photo form was a temporary solution to reduce the number of visitors to the IND desks. For more information and to make an appointment at an IND desk, please visit Biometrics appointment: passport photo, signature and fingerprints.

Business Portal: submitted application not always immediately visible

After you have submitted an application via the Business Portal, you may not immediately see it in the portal. However, the IND has received the application and you will receive an E-application number.

The reason that applications are not immediately visible may be that details are missing in the application, such as personal details or direct debit information. Or perhaps your employer's name already appears in our system and needs to be checked. We process these applications manually. This usually takes 5 working days. After this time, applications are usually visible.

This does not adversely affect the target period within which we aim to decide on the application. This period still starts on the day the IND receives the application.

Business Portal: even more information available in digital form

For some time now, it has been possible for you to consult documents you have submitted to the IND in the Business Portal. Such as an online application you submitted, or additional information submitted digitally. Your employee can also view this information in MyIND if they have a DigiD. Previously only letters from the IND could be inspected, such as confirmations of receipt, notifications and decisions.

In the next few months we aim to improve the speed with which digital documents are visible. We also aim to make documents submitted in writing visible in the Business Portal. You can find more information about the Business Portal and e-Herkenning on the Business Portal  web page and in the new Business Portal: Frequently Asked Questions.

Highly skilled migrants may not be employed at an unrecognised business division

Sometimes, against the rules, highly skilled migrants are employed at an unrecognised division of a company. This is also not always reported to the IND. This became apparent from inspections at recognised sponsors by inspectors from the IND's Enforcement & Supervision Team. This constitutes a breach of the obligation to provide information. The IND can impose a fine for this. Moreover, it can be a reason to withdraw the highly skilled migrant's residence permit.

In principle, a highly skilled migrant may only perform work at the recognised sponsor with which they have an employment contract. The highly skilled migrant is employed there. The highly skilled migrant may not be employed at a division of the company that is not recognised and has its own Chamber of Commerce number.

Does this mean that a highly skilled migrant employed at a company that is recognised, can never work for an unrecognised division of the company? If the highly skilled migrant is and remains employed at the company that is the recognised sponsor, the highly skilled migrant may work at unrecognised divisions of the company. The recognised sponsor must however clearly include this in its records as a mutual agreement. Both the recognised sponsor and the unrecognised division must be able to show that the highly skilled migrant is employed by the recognised sponsor that is responsible for the employee. The IND and the Inspectorate of Social Affairs and Employment (ISZW) may inquire about this.

See point 4 of the werkinstructie 2020/8 "Erkenning als referent" (in Dutch only) for how the IND views highly skilled migrants who work at unrecognised divisions.

Working after arrival in the Netherlands

What a highly skilled migrant or researcher needs to start working immediately after arriving in the Netherlands, varies depending on the type of application.

Highly skilled migrants or researchers with a provisional residence permit (MVV)

The provisional residence permit (MVV) is enough to be able to work immediately after arriving in the Netherlands. The work status on the MVV says Arbeid als kennismigrant [of wetenschappelijk onderzoeker, red.] toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV. (Work as a highly skilled migrant [or researcher] allowed, other work allowed with a work permit (tewerkstellingsvergunning or TWV). While waiting for the residence document it is not necessary to apply for a residence endorsement sticker (VA-sticker). This is however on condition that the employment contract on the basis of which the MVV and right of residence were granted, has already started. The SZW Inspectorate (Social Affairs and Employment) is aware of this provision.

Highly skilled migrants or researchers without an MVV

Highly skilled migrants and researchers to whom the MVV obligation does not apply, need a residence endorsement sticker (VA-sticker) to start working immediately without a residence document. While waiting to register in the Personal Records Database, and for the residence document to be issued, they can make an appointment at an IND desk for a VA-sticker. Or they can make an appointment at one of the expat centres, where the waiting time is often shorter. For location details, see our web page Desks and Locations.

Delay in processing applications with a target decision period of 2 weeks (update)

In the newsletter of 28 September, we noted that we have difficulty meeting the target decision period for applications for residence permits to which a 2-week target decision period applies. This is unfortunately still the case. Please take into account that decisions on these applications will be taken within 3 weeks. For applications for family members travelling in connection with family reunification (partner or child) that were submitted by a recognised sponsor, a period of 5 to 6 weeks temporarily applies.

We understand that this is inconvenient for you and we are trying to catch up with the backlog this month. We cannot grant requests for priority, unless there is a real emergency. We also ask you to contact us only if the period of 3 weeks (main person) or 6 weeks (family members) has not been met. 

Pay attention to threats when recruiting employees (repetition)

According to the duty of care, as a recognised sponsor you must inform your employee of the conditions for entry to and residence in the Netherlands. It is also important in the careful recruitment and selection of an employee, to pay attention to risks. For example, risks to our national security coming from threats from other countries (state actors). 

Access your employee obtains to certain knowledge or technology can, for example, be interesting to a state actor. If this knowledge or technology is leaked to this actor, a risk to national security could arise. It is therefore important that when you recruit and select employees, you are alert to these threats and risks and, if necessary, also take measures.

In order to increase awareness of the nature and scope of these threats, the State Actors Threat Assessment (in Dutch only) was published in February this year. It was published by the General Intelligence and Security Service (AIVD), the Military Intelligence and Security Service (MIVD) and the National Coordinator for Security and Antiterrorism (NCTV). This analysis makes clear which national security interests are or can be harmed by state actors and how.

If you would like to know more, please contact AIVD, MIVD or NCTV.