Economie

Ieder jaar behandelen we bij de IND zo’n 43.000 verblijfsaanvragen van studenten en werknemers. Dat is een fors deel van ons werk. Wij zorgen ervoor dat die aanvragen eenvoudig en vlot verlopen.

Werken of studeren in Nederland

Internationale studenten, werknemers, ondernemers: met hun kennis en innovaties leveren zij een bijdrage aan onze economie. Door eenvoudige en snelle verblijfsprocedures maken we Nederland aantrekkelijk voor internationaal talent.

Verblijf voor studie

Ieder jaar krijgt de IND zo’n 20.000 verblijfsaanvragen binnen van internationale studenten die zich hebben ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool of universiteit. De meeste aanvragen komen van studenten uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië.

Dit doen we voor studenten

We werken nauw samen met onderwijsinstellingen, Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en andere organisaties. We houden spreekuren en geven workshops aan medewerkers van onderwijsinstellingen. Mede daardoor willigen we de meeste aanvragen (98%) in. Dit helpt om:

  • Studenten zo goed mogelijk te informeren
  • Papierwerk goed in te vullen
  • Onvolledige aanvragen te voorkomen

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden om een studievergunning te krijgen. Zo moet iemand inschreven staan bij een onderwijsinstelling en elk jaar minimaal 50 procent van de studiepunten halen. Ook moet een aanvrager genoeg geld hebben om van te leven. De IND toetst altijd of iemand aan deze voorwaarden voldoet. Na de studie kan een student een vergunning aanvragen om een jaar in Nederland te blijven en naar werk te zoeken. Op die manier blijft de opgedane kennis in Nederland.

Ervaringen aanvragers

Afgelopen jaar als au-pair in Nederland is geweldig geweest, zowel het verblijf bij mijn gastfamilie als de ervaring. Ik vertrek met veel nieuwe ervaringen, vrienden en herinneringen.

Verblijf voor werk

Er zijn verschillende regelingen voor mensen die in Nederland willen werken. Bedrijven die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen, kunnen bij ons een verblijfsvergunning aanvragen. We hebben aparte aanvraagprocedures voor specifieke groepen zoals kennismigranten, medewerkers van startups en onderzoekers.

Stagelopen of tijdelijk komen werken

Mensen kunnen in Nederland ook stagelopen of werkervaring opdoen. Meestal gaat het dan om een kort verblijf via een visum. Iemand kan zich ook melden als grensarbeider.

Medewerker aan het woord

Jantien
Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

Dit doen we voor bedrijven

Werkgevers willen hun (nieuwe) mensen snel kunnen inzetten. Daarom werken we nauw met hen samen. Uiteraard willen we voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de regelingen. Daarom gelden een aantal voorwaarden. Zo moet een bedrijf een vestiging in Nederland hebben waar de medewerker gaat werken. Het bedrijf moet ook ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. En de werknemer moet een contract hebben. Bedrijven en organisaties die ons vaker nodig hebben, kunnen erkend referent worden. Voor nieuwe werknemers zijn dan minder bewijsstukken nodig.

Belangrijke thema's

Nationale kennismigrantenregeling

De IND behandelt aanvragen voor verblijf van kennismigranten in Nederland. Het gaat om mensen met specifieke kennis of vaardigheden, die een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie. Er zijn verschillende regelingen voor kennismigranten…

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Onze andere werkterreinen

Asiel

Wie moet vluchten voor vervolging of geweld kan asiel aanvragen in Nederland.

Familie

Een gezin vormen met een dierbare die hier al woont. Lees over de speciale ‘liefdes’ vergunning.

Naturalisatie

Officieel Nederlander worden. En daarna een paspoort aanvragen. Lees over naturalisatie of optie.