Asiel

Wereldwijd zijn zo’n honderd miljoen mensen op de vlucht. Een klein deel van deze mensen komt naar Nederland en vraagt bij ons asiel aan. Wij beoordelen of deze asielzoekers bescherming kunnen krijgen.

Bescherming voor wie daar recht op heeft

Asiel is bedoeld voor mensen die vluchten voor vervolging of geweld in hun eigen land. Bijvoorbeeld vanwege hun nationaliteit, etniciteit, religie of politieke overtuiging. Of omdat zij bij een bepaalde groep horen. Nederland biedt ook bescherming als asielzoekers in hun eigen land bang zijn voor onmenselijke behandeling. Of als zij uit een oorlogssituatie komen. Elke asielzoeker die zich aanmeldt in Nederland doorloopt de asielprocedure. Dat is altijd maatwerk.

Ervaringen aanvragers

Zo werken we

Screening

De screening begint met de identificatie en registratie van de aanvrager. Dit doet de politie of de Koninklijke Marechaussee. Ook is er een screening in het kader van openbare orde en nationale veiligheid. We doen dit om zeker te weten dat een aanvrager niet crimineel is, of op een andere manier bedreigend is voor de maatschappij. Er volgt een aanmeldgehoor met een medewerker van de IND. Die stelt iemands identiteit en de nationaliteit vast, vraagt naar de reisroute en de reden van de vlucht.

Gehoor

Komt iemand uit een veilig land? Of heeft iemand al bescherming in een ander land? Dan wordt de asielaanvraag afgewezen. Dit gebeurt ook als iemand al een asielaanvraag in een ander EU-land heeft lopen. Als de asielaanvraag door kan gaan, dan krijgt de aanvrager een periode van rust en voorbereiding, COA zorgt voor huisvesting. De asielzoeker krijgt voorlichting van Vluchtelingenwerk Nederland en kan zich (samen met een advocaat) voorbereiden op de asielgehoren.

Beslissing

Hierna volgt een nader gehoor met een IND-medewerker. Die onderzoekt of het verhaal van de asielzoeker klopt. Of het geloofwaardig is. Van dit gesprek komt een verslag. De advocaat kan dit aanvullen. Tenslotte beslist de IND of de aanvrager wel of geen verblijfsvergunning krijgt. Of dat er meer tijd nodig is voor een beslissing.

Medewerker aan het woord

Portret Ryan Alnakoula
Download Audiodescriptie
Download in MP3 formaat
Download Video
Download Transcriptie

Zorgvuldig werken

De hoor- en beslismedewerkers van de IND beoordelen asielaanvragen. Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk. De beslissingen die wij nemen, hebben grote impact op de levens van mensen. Daarom krijgt iedere aanvrager bij ons de aandacht die hij of zij verdient.

Goed opgeleide mensen

Nieuwe medewerkers krijgen bij ons een opleiding van een jaar. In die tijd krijgen zij intensieve begeleiding. En ze lopen veel mee in de praktijk om te leren hoe zij aanvragen beoordelen. Ze doen ook veel kennis op over herkomstlanden en procedures. En oefenen om dilemma’s bespreekbaar te maken. De ervaren medewerkers volgen ook nog regelmatig extra cursussen en opleidingen.

Aandacht voor complexe zaken

We vinden het niet alleen belangrijk om zorgvuldig te werken. We willen dat ook zo snel mogelijk doen. Het is niet fijn als mensen onnodig lang in onzekerheid zitten over hun aanvraag. Mede om die reden hebben we ook zogeheten knopendoorhakteams. Zij helpen hoor- en beslismedewerkers om te beslissen in complexe situaties. Verder hebben we speciaal opgeleide coördinatoren voor zaken zoals een bekering of met een LHBTI-achtergrond.

Belangrijke thema's

Medisch onderzoek in de asielprocedure

De IND beoordeelt of iemand die asiel aanvraagt recht heeft om in Nederland te blijven. Een medisch onderzoek is bijna altijd onderdeel van deze asielprocedure. Maar welke onderzoeken zijn er precies, en in welke situaties wordt zo’n onderzoek…

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Onze andere werkterreinen

Economie

Naar Nederland komen voor een mooie baan of boeiende studie. Lees meer over de aanvraagprocedure.

Familie

Een gezin vormen met een dierbare die hier al woont. Lees over de speciale ‘liefdes’ vergunning.

Naturalisatie

Officieel Nederlander worden. En daarna een paspoort aanvragen. Lees over naturalisatie of optie.