Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Laatste update: 31 oktober 2022

Lees hier het laatste nieuws voor erkende referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Please read the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English on this page. 

Ketenservice gesloten op aantal dagen in de ochtend

De Ketenservice is dit jaar op een aantal dagen gesloten tussen 9:00 en 13:00 uur. De komende periode gaat het om de volgende dagen:

 • Dinsdag 1 november
 • Donderdag 24 november
 • Dinsdag 6 december
 • Donderdag 22 december

De wachttijden in de middag kunnen op deze dagen langer zijn dan normaal. Bel daarom liefst de volgende dag of later in de week. Dank voor uw medewerking.

Meld je aan voor een themabijeenkomst Rechten en Plichten

Meer weten over de rechten en plichten van erkend referenten arbeid? Team Zakelijk organiseert 2 themabijeenkomsten voor (aspirant) erkend referenten en hun gemachtigden. Op donderdag 10 november in Den Haag en op donderdag 17 november online. Meld je aan voor een van de bijeenkomsten.

Interesse in andere onderwerpen, zoals procedures voor kennismigranten, of digitale aanvragen via Portaal Zakelijk? Houd onze website in de gaten voor nieuwe voorlichtings- of themabijeenkomsten. Of laat ons per mail weten waar u behoefte aan hebt.

Enquête: hoe ervaart u onze dienstverlening per e-mail?

Team Zakelijk (Kennis & Talent) is benieuwd wat u vindt van het taalniveau in onze mails, de begrijpelijkheid, en onze bereikbaarheid (responsetijd). U kunt ons helpen verbeteren door een korte vragenlijst in te vullen. De komende 2 maanden staat in de mails die we u sturen een link naar de enquête. Invullen duurt hoogstens 10 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. De resultaten van de enquête maken we bekend in deze nieuwsbrief in Q1 van 2023.

Looncriterium op aanvraagdatum verlenging blijft norm

In de Nieuwsbrief Zakelijk van 1 augustus 2022 stond dat bij een verlengingsaanvraag het salaris voortaan op de ingangsdatum van de verlenging moet voldoen aan het looncriterium dat op dat moment geldt. Dit blijkt in de praktijk nu niet werkbaar. Daarom geldt vooralsnog de oude situatie. Op de datum waarop de verlenging wordt aangevraagd moet het salaris voldoen aan het looncriterium dat op dat moment geldt. U hoeft dan ook niet te wachten met de aanvraag tot het looncriterium voor 2023 bekend wordt gemaakt.

Werken zonder verblijfsdocument of sticker verblijfsaantekening alleen voor kennismigrant

Sinds 22 juli van dit jaar mogen kennismigranten in veel gevallen beginnen met werken zonder verblijfsdocument en sticker verblijfsaantekening. Dit stond ook in de nieuwsbrief van 1 augustus. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 22 januari 2023. De volgende punten zijn daarbij belangrijk:

 • De kennismigrant heeft een eerste verblijfsvergunning zonder mvv aangevraagd, of heeft een positieve beslissing gekregen op een verlengingsaanvraag.
 • In de kennisgevingsbrief staat dat de kennismigrant mag werken.
 • Werken zonder verblijfsdocument mag maximaal 4 maanden.

Wanneer is wel een verblijfdocument of –sticker nodig?

De versoepeling geldt niet voor werknemers met een verblijfsvergunning Intra Corporate Transferee (ICT), Europese Blauwe Kaart en Wetenschappelijk onderzoeker. Zij hebben in afwachting van een verblijfsdocument wel een sticker verblijfsaantekening (VAA) nodig om te mogen werken. Zo’n sticker is ook nodig als er een verlenging is aangevraagd waarop nog niet is beslist en de verblijfsvergunning is verlopen. Dit geldt voor alle verblijfsdoelen. Bij de verlenging moet het dan wel gaan om werk bij dezelfde werkgever.
 

Doorgeven wijziging administratieadres in Portaal Zakelijk

U kunt in het Portaal Zakelijk met het digitale meldingsformulier een wijziging in het administratieadres doorgeven. In dat formulier kunt u niet aangeven of ook het post- en/of vestigingsadres wijzigt. Voor de IND is dit wel belangrijk om te weten. We vragen u daarom om het volgende te doen als u het nieuwe administratieadres doorgeeft:

 1. Vink bij de optie Extra informatie uploaden aan: Ja.
 2. Upload een begeleidend bericht en zet daarin of het post- en/of vestigingsadres wijzigt of gelijk blijft.

Het digitale meldingsformulier wordt in de toekomst uitgebreid, zodat het uploaden van extra informatie niet meer nodig is.

Ophalen mvv bij ambassade of consulaat buiten Rusland

Hebt u een positieve beslissing gekregen op een mvv-aanvraag en wil uw werknemer deze het liefst ophalen bij een Nederlandse vertegenwoordiging buiten Rusland, omdat de werknemer op dit moment buiten Rusland verblijft? Vanuit de IND bestaat hiervoor in principe geen bezwaar. De Nederlandse vertegenwoordiging kan besluiten de mvv niet af te geven, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende capaciteit is voor afgifte. Lees binnenkort meer over het aanvragen en ophalen van mvv’s voor Russen op onze pagina Oekraïne: gevolgen van Russische inval.

Legaliseren documenten

De huidige eisen voor legalisatie met een apostille van documenten uit Rusland blijven gelden.
 

Cooperating Service closed on some days in the morning (EN)

This year, the Cooperating Service (Ketenservice) will be closed on certain days from 9.00 to 13.00. In the upcoming period it will be closed in the morning on:

 • Tuesday 1 November
 • Thursday 24 November
 • Tuesday 6 December
 • Thursday 22 December

On these days, the waiting times in the afternoon may be longer than usual. Therefore, please call us the next day or later in the week. Many thanks for your understanding.
 

Register for a themed meeting on Rights and Obligations (EN)

Would you like to find out more about the rights and obligations of recognised sponsors of employees? Team Businesses is organising 2 themed meetings for recognised sponsors or aspiring recognised sponsors, and their authorised representatives. On Thursday 10 November in The Hague and Thursday 17 November online. Register for one of the meetings.

Are you interested in other subjects, such as processes for highly skilled migrants or digital applications via the Business Portal? Then keep a close eye on our website for new information and thematic meetings. Or let us know about your needs via email.
 

Survey: how do you experience our services via email? (EN)

The Business Team (Knowledge & Talent) would like to know what you think about the language level of our emails, the comprehensibility and our accessibility (response time). You can help us improve by filling in a short survey. The coming 2 months, a link to the survey will be given in the emails we send you. Filling it in takes 10 minutes at most and your answers are completely anonymous. We will announce the results of the survey in this newsletter in the first quarter of 2023.

Wage criterion at extension application date remains the standard (EN)

In the Business Newsletter of 1 August 2022, we announced that from then on, when you apply for extension, salaries had to meet the wage criterion applicable on the effective date of the extension. This has now turned out to be  not practicable. Therefore, the old situation will apply for the time being. On the date on which an application for extension is submitted, salaries must meet the then applicable wage criterion. Meaning, you do not have to wait with the application until the wage criterion for 2023 has been announced.

Working without a residence document or endorsement sticker only for highly skilled migrant (EN)

Since 22 July of this year, highly skilled migrants can start working without residence document or residence endorsement sticker in many cases. This was also announced in the newsletter of 1 August. This leniency will apply until at least 22 January 2023. The following points are important in this respect:

 • The highly skilled migrant must have applied for a first residence permit without provisional residence permit (MVV) or their application for extension must have been granted.
 • In the letter communicating this, it must say that the highly skilled migrant is allowed to work.
 • Working without a residence permit is allowed for up to 4 months.

When is a residence document or sticker still needed?

This leniency does not apply to employees with an Intra Corporate Transferee (ICT), European Blue Card or Scientific Researcher residence permit. To be allowed to work, they do need a residence endorsement sticker (VAA) while waiting for a residence document. This sticker is also required if an application for extension was submitted on which no decision has been taken yet and the residence permit has expired. This applies to all residence purposes. However, the extension must concern work for the same employer.
 

Communicating changed administration address in Business Portal (EN)

You can use the digital notification form (in Dutch only) in the Business Portal to notify us of a change in administration address. In this form, you cannot indicate whether you are also changing the postal and/or business address. However, this is important for the IND to know. Therefore, we ask you do this when you are informing us of your new administration address.

 1. Tick under the option "Extra informatie uploaden": Ja. 
 2. Upload a cover message saying whether the postal and/or business address will change or remain the same.

The digital notification form will be expanded in the future so that it will no longer be needed to upload additional information.
 

Picking up MVV at embassy or consulate outside Russia (EN)

Was an MVV application granted and does your employee prefer to pick it up at a Dutch embassy or consulate outside Russia because they are currently staying outside Russia? The IND has no objection against this in principle. The Dutch embassy or consulate may decide not to issue the MVV, for example because there is insufficient capacity for issuance. Find out more about applying for and picking up MVVs for Russians soon on this page Ukraine: effects of Russian invasion.

Legalising documents

The current requirements for legalisation with an Apostille of documents from Russia will continue to apply.