Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Lees hier het laatste nieuws voor erkende referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Please read the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English on this page. 

Editie 7 februari 2023

Maatregel kennismigranten verlengd: tijdelijk werken zonder verblijfsdocument

Op 22 juli 2022 is de tijdelijke maatregel voor kennismigranten ingegaan. De maatregel liep af op 22 januari 2023, maar is inmiddels verlengd. Dit betekent dat een kennismigrant in veel gevallen nog steeds maximaal 4 maanden mag werken zonder verblijfsdocument. De versoepeling geldt niet voor werknemers met de volgende verblijfsvergunningen: Intra Corporate Transferee (ICT), Europese Blauwe Kaart en Wetenschappelijk onderzoeker. Deze werknemers hebben in afwachting van hun verblijfsdocument een sticker nodig (VAA) om te mogen werken. 

Lees meer over de maatregel in de nieuwsbrieven van 1 augustus en 24 oktober 2022 in het archief op deze pagina.

Zorg dat u uw aanvraag compleet opstuurt

De IND heeft de achterstand bij het behandelen van aanvragen voor werknemers voor een groot deel ingehaald. Dit betekent dat we veel aanvragen binnen de streeftermijn kunnen beslissen.  

Wel zien we, vooral bij aanvragen van gezinsleden, dat aanvragen niet compleet zijn. Dit zorgt ervoor dat we meer tijd nodig hebben voor uw aanvraag. We moeten namelijk de aanvullende informatie bij u opvragen. Hierdoor kunnen wij de streeftermijn van twee weken niet halen. 

Zorg ervoor dat u de volgende documenten meestuurt met uw aanvraag voor mee- en nareizende gezinsleden:

 • Gelegaliseerde huwelijksakte
 • Gelegaliseerde geboorteakte
 • Verklaring machtiging en referentstelling (ingevuld door hoofdpersoon)

Ketenservice gesloten op aantal dagen in de ochtend of middag

De Ketenservice is dit jaar op een aantal dagen deels gesloten. De komende periode gaat het om de volgende dagen: 

 • Woensdag 15 februari van 09:00 tot 13:00 uur
 • Dinsdag 14 maart  van 13:00 tot 17:00 uur
 • Dinsdag 28 maart van 09:00 tot 13:00 uur

De wachttijden kunnen op deze dagen langer zijn dan normaal. Bel daarom liefst de volgende dag of later in de week. Bedankt voor uw medewerking.

Measure highly skilled migrants extended: working temporarily without a residence document (EN)

On 22 July 2022, the temporary measure for highly skilled migrants came into effect. The measure expired on 22 January 2023, but has since been extended. This means that in many cases a highly skilled migrant may still work for a maximum of 4 months without a residence document. This flexibility does not apply to employees with the following residence permits: Intra Corporate Transferee (ICT), European Blue Card and Scientific Researcher. These employees need a sticker (VAA) to work while waiting for their residence document. 

Read more about the measure in the newsletters of 1 August and 24 October 2022 by using the archive on this page.

Make sure you send us your application in full (EN)

The IND has mostly made up for the delay in processing applications for employees. This means that we can decide on many applications within the target period.

We do see, especially with applications from family members, that applications come to us incomplete. We then need more time for your application. This is because we have to request the additional information from you. As a result, we cannot meet the target term of two weeks.

Make sure you enclose the following documents with your application for accompanying family members:

 • Legalised marriage certificate
 • Legalised birth certificate
 • Appendix Authorisation and sponsorship declaration (filled out by the main person)

Cooperating service closed on some days in the morning or afternoon (EN)

The Cooperating Service (Ketenservice) is partly closed on a few days this year. In the coming months, they are closed on the following days:

 • Wednesday 15 February from 09:00 to 13:00
 • Tuesday 14 March from 13:00 to 5:00
 • Tuesday 28 March from 09:00 to 13:00

Waiting times may be longer than usual on these days. And so it is better to call the next day or later in the week. Thank you for your cooperation.