Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Laatste update: 17 juni 2022

Lees hier het laatste nieuws voor erkende referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Please read the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English on this page. 

Ketenservice gesloten op 5 juli in de ochtend (NL)

De Ketenservice is dit jaar op een aantal dagen gesloten tussen 9:00 en 13:00 uur. De komende periode gaat het om de volgende dag: 

  • Dinsdag 5 juli

De wachttijd in de middag kan op deze dagen langer zijn dan normaal. Bel daarom liefst de volgende dag of later in de week. Dank voor uw medewerking. 

Keuzemenu Kennismigratielijn: statusvraag of algemene vraag (NL)

Belt u met de IND Kennismigratielijn? Dan vragen we u een keuze te maken tussen een statusvraag of een algemene vraag. Een voorbeeld van een statusvraag is of er al een kennisgeving of verblijfsdocument klaar is. Een algemene vraag is bijvoorbeeld hoe een aanvraag voor gezinsleden van een kennismigrant ingediend kan worden. 

Wilt u zowel een statusvraag als een algemene vraag stellen? Maak dan een keuze voor een van de twee en bel opnieuw om de andere vraag te stellen. Vanwege de personele inregeling van de lijnen is het niet wenselijk om een algemene vraag en een statusvraag te combineren in één gesprek. Het blijft mogelijk om bij de keuze van een statusvraag meer dan één status op te vragen. Dat geldt ook bij de keuze voor een algemene vraag: u kunt meer dan één algemene vraag stellen tijdens het gesprek.  

Website ind.nl vernieuwd (NL)

Op 1 juni is onze website ind.nl vernieuwd. De website heeft een nieuw ontwerp en verbeterde structuur. De site is tevens geschikt gemaakt voor mobiele devices en de toegankelijkheidsrichtlijnen worden beter nageleefd, zodat de site toegankelijk is voor gebruikers met een beperking. De informatie over de diverse verblijfsdoelen vindt u nog steeds op onze website terug, maar we hebben dit overzichtelijker en compacter weergegeven.

Samen met de klant gebouwd

Bij de totstandkoming van de nieuwe website hebben we veel contact gehad met zowel (zakelijke) referenten als aanvragers en ‘niet-klanten’. Vóór en tijdens de bouw hebben we gebruikersonderzoeken uitgevoerd. 

Links veranderd

Met het vernieuwen van de website zijn ook links (urls) veranderd. Wij laten nu zoveel mogelijk deze oude links aan de ‘achterkant’ doorverwijzen naar de nieuwe pagina. Hebt u links opgeslagen in uw favorieten? Vervang deze dan door de nieuwe links.

Team Zakelijk opgesplitst in 2 teams (NL)

In 2015 is Team Zakelijk opgericht om een goede dienstverlening aan te bieden aan erkende referenten. Inmiddels zijn er verdere stappen gezet in de verbetering van de dienstverlening. Daarnaast heeft Team Zakelijk als taak om ervoor te zorgen dat erkende referenten zich aan de bestaande wet- en regelgeving houden. Daarom is Team Zakelijk gesplitst in 2 aparte teams: Team Zakelijk Relatiemanagement (TZRM) en Team Zakelijk Beheer (TZB). 

Team Zakelijk Relatiemanagement (TZRM)

Dit team is verantwoordelijk voor preventief nalevingsbeheer in de vorm van relatiemanagement. En behandelt de erkenningsaanvragen. 

Team Zakelijk Relatiemanagement (TZRM) is dé ingang bij de IND voor erkend referenten. We denken (pro)actief mee bij de beantwoording van vragen of het oplossen van problemen. Het team bedient de volgende erkende referenten: het Nederlands bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, au pairbureaus en uitwisselingsorganisaties. 

TZRM onderhoudt contacten met interne en externe stakeholders en behandelt aanvragen om erkenning. Ook geeft het team voorlichting en workshops, houdt het digitale spreekuren en beantwoordt het tweedelijns vragen per mail en telefoon.

Een erkende referent levert een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie en versterkt Nederland als kennisland. Of een erkende referent geeft invulling aan culturele uitwisseling, waardoor jongeren uit landen buiten de Europese Unie kennis kunnen maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. Door gebruik te maken van relatiemanagement stelt het team erkende referenten in staat hun werk goed te doen zodat handhaving minder ingezet hoeft te worden. IND-inzet aan de voorkant voorkomt IND-inzet aan de achterkant.

Team Zakelijk Beheer (TZB)

Dit team is onder meer verantwoordelijk voor het repressievere nalevingsbeheer.

Team Zakelijk Beheer ontvangt handhavingssignalen en acteert indien nodig hierop richting erkende referenten. Team Zakelijk Beheer heeft inzicht in de gedragingen van erkende referenten en past daar de acties richting erkende referent op aan. 

Het team geeft voorlichting over naleving van de rechten en plichten van erkende referenten. Dit gebeurt in de vorm van themabijeenkomsten en door goede gesprekken met een stevig karakter. Daarnaast stuurt het team de erkende referenten bij door het geven van waarschuwingen, het (laten) opleggen van bestuurlijke boetes en, indien nodig, het intrekken van het erkende referentschap.

Storing in formulier verlenging gezinsleden kennismigrant verholpen (NL)

Bij het invoeren van de gegevens van de kinderen in het online formulier ‘Aanvraag verlenging kennismigrant’ verscheen de melding "Deze dienst is op dit moment niet beschikbaar. Probeer het later nog een keer". Op 28 april is dit probleem verholpen. U kunt weer zonder problemen gebruik maken van dit formulier. 

We werken aan een manier om storings- en onderhoudsmeldingen in Portaal Zakelijk te tonen. Zo bent u altijd direct op de hoogte. Tot die tijd zetten we meldingen op de pagina Portaal Zakelijk veelgestelde vragen.

Cooperating Service closed on 5 July in the morning (EN)

This year, the Cooperating Service (Ketenservice) will be closed on certain days from 9.00 to 13.00. In the upcoming period it will be closed in the morning on:

  • Tuesday 5 July

On these days, the waiting times in the afternoon may be longer than usual. Please therefore phone us the next day or later in the week. Many thanks for your understanding.

Selection menu of Knowledge Migration Phone Line: status or general question (EN)

Are you calling the IND Knowledge Migration Phone Line? Then please make a choice between a status question and a general question. An example of a status question is whether a notification or a residence document has already been prepared. An example of a general question is how an application for family members of a highly skilled migrant can be submitted. 

Would you like to ask a status question as well as a general question? Please choose one of the two questions and then call again to ask the other question. Due to the staffing of the phone line, we would ask you not to combine a general question and a status question in one conversation. Please choose one of the two questions and then call again to ask the other question. It is possible to request more than one status when selecting a status question. This also applies when choosing a general question: you can ask more than one general question during the conversation.  

Website ind.nl renewed (ENG)

On 1 June, our website ind.nl was renewed. The website has a new design and improved structure. The website has also been made suitable for mobile devices and the accessibility guidelines are being followed more closely, so that the website is accessible to users with disabilities. Information about various residence purposes can still be found on our website, and we have made it clearer and more compact.

Built together with the customer 

When building the new website, we had a lot of contact with (business) sponsors as well as applicants and 'non-customers'. We conducted user studies before and during the website build. 

Links have changed

Links (URLs) have also changed with the renewal of the website. As far as possible, in the website back end we redirect these old links to the new pages. Have you saved links to your favourites? Then replace them with the new links.

Team Businesses split in 2 teams (EN)

In order to provide a good service to recognised sponsors, Team Businesses was set up in 2015. Further steps have now been taken to improve the service. In addition, it is the task of Team Businesses to ensure that recognised sponsors comply with the existing laws and regulations. That is why Team Businesses has been split into 2 separate teams: Team Businesses Relationship Management (TZRM) and Team Businesses Management (TZB). 

Team Businesses Relationship Management (TZRM)

This team is responsible for preventive compliance management in the form of relationship management. It also handles applications for recognition. 

Team Businesses Relationship Management is the gateway to the IND for recognised sponsors. We contribute (pro)actively when answering questions or solving problems. The team serves the following recognised sponsors: the Dutch business community, educational institutions, research institutions, au pair agencies and exchange organisations. 

TZRM maintains contacts with internal and external stakeholders and handles applications for recognition. The team also provides information and gives workshops, holds digital consultation hours and answers second-line questions by email and telephone.

Recognised sponsors make a positive contribution to the Dutch economy and strengthen the Netherlands as a knowledge country. Or they give substance to cultural exchange by enabling young people from countries outside the European Union to become acquainted with the Dutch society and culture. The team uses relationship management to enable recognised sponsors to do their job properly, to minimise enforcement. IND involvement in the beginning of the process saves involvement at the end of the process.

Team Businesses Management (TZB)

This team is responsible, among other things, for stricter compliance management.
Management Business Team receives enforcement signals and, if necessary, takes action regarding recognised sponsors. Team Businesses Management has insight into the conduct of recognised sponsors and adjusts its actions regarding recognised sponsors accordingly.

The team provides information about compliance with recognised sponsors’ rights and obligations in the form of thematic meetings and good firm conversations. In addition, the team guides recognised sponsors by issuing warnings, imposing administrative fines and, if necessary, withdrawing the recognised sponsorship.

Technical error in application form for extension for family members of highly skilled workers now resolved (EN)

While filling out the online application form ‘Aanvraag verlenging kennismigrant’ (available in Dutch only), when entering the details of the children, the message ‘This service is not available at the moment. Please try again later’ appeared. This issue was resolved on 28 April. You can now use this form again without any problems.

We are working on a way to display error and maintenance notifications in the Business Portal. In this way you will always be immediately informed. Until then, notifications will appear on the page Business Portal Frequently Asked Questions.