Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Laatste update: 1 augustus 2022

Lees hier het laatste nieuws voor erkende referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Please read the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English on this page. 

Kennismigrant mag tijdelijk werken zonder geldig verblijfsdocument

Vanaf 22 juli 2022 mag een kennismigrant die niet mvv-plichtig is al beginnen met werken als het verblijfsdocument nog niet klaar is. Dit moet dan wel in de kennisgeving staan die u hebt gekregen en mag voor maximaal 4 maanden. Een verblijfsaantekening (VA-sticker) is niet nodig. Wacht de kennismigrant op een verblijfsdocument na een goedgekeurde verlenging van de verblijfsvergunning? Dan mag hij of zij blijven werken met het verlopen verblijfsdocument. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 22 januari 2023. 

Afspraak maken binnen 2 weken

De kennismigrant moet wel zo snel mogelijk een afspraak maken voor het ophalen van het verblijfsdocument of het laten afnemen van biometrische gegevens. In ieder geval binnen 2 weken na ontvangst van de kennisgeving. Zorg dat u de kennisgeving en een afspraakbevestiging (en eventueel het verlopen verblijfsdocument) kunt laten zien, als hierom gevraagd wordt.

Kennismigranten die met een mvv naar Nederland komen mochten al langer werken in afwachting van het verblijfsdocument. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst, op basis waarvan de mvv en het verblijfsrecht verleend zijn, al is ingegaan. 

Ketenservice gesloten op 25 augustus en 13 september in de ochtend

De Ketenservice is dit jaar op een aantal dagen gesloten tussen 9:00 en 13:00 uur. De komende periode gaat het om de volgende dagen:

  • Donderdag 25 augustus
  • Dinsdag 13 september

De wachttijd in de middag kan op deze dagen langer zijn dan normaal. Bel daarom liefst de volgende dag of later in de week. Dank voor uw medewerking. 

Juiste aanvraagformulier voor wijzigen verblijfsdoel naar kennismigrant

Wilt u iemand laten werken als kennismigrant? En heeft deze persoon al een geldige verblijfsvergunning, bijvoorbeeld voor studie, onderzoek of zoekjaar hoogopgeleiden? Vraag dan een wijziging van het verblijfsdoel aan. Dit kan in Portaal Zakelijk met het formulier ‘Wijziging verblijfsdoel naar verblijfsvergunning kennismigrant’.

Gebruik het formulier ‘Verlenging verblijfsvergunning kennismigrant’ alleen als uw werknemer al een verblijfsvergunning als kennismigrant heeft. U kunt deze aanvraag doen vanaf 3 maanden voor de verblijfsvergunning afloopt.

BIG-registratie verplicht voor werknemer in gezondheidszorg

Vraagt u een verblijfsvergunning aan voor een werknemer in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld een arts in opleiding of tandarts? Dan is een BIG-registratie een van de voorwaarden. U moet een bewijs van deze registratie opnemen in uw administratie. 

IND alert op kennismigrant die werkt als zelfstandige

Laat uw organisatie een kennismigrant werken bij een bedrijf waar de kennismigrant een belang in heeft? Informeer u dan goed of de kennismigrant wordt gezien als zelfstandige. Is dat het geval? Dan voldoet deze persoon niet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning als kennismigrant. En moet hij of zij verblijf als zelfstandige aanvragen. U bent als erkend referent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze toets. 

Wanneer zelfstandige?

De IND ziet iemand als zelfstandige als die een directeur-(groot)aandeelhouder is en 

  • een belang van 25% of meer in de onderneming heeft, en 
  • een ondernemingsrisico loopt, en 
  • de hoogte van het salaris zelf kan beïnvloeden. 

Dit staat in paragraaf B6/2.5 van de Vreemdelingencirculaire. In deze situatie moet iemand een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige hebben. 

Controles IND

Uit controles van de IND blijkt dat er zelfstandigen zijn die via een erkend referent oneigenlijk gebruik maken van de kennismigrantenregeling. Zij werken via een inleenconstructie full-time voor hun eigen bedrijf en hebben een arbeidscontract bij een erkend referent, vaak een payrollbedrijf. De IND ziet dit als zelfstandigen en niet als kennismigranten. Een arbeidsovereenkomst met een erkend referent betekent niet dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als kennismigrant. Er moet sprake zijn van een werknemer als bedoeld in de kennismigrantenregeling. Dat het loon van een dergelijke zelfstandige door een erkend referent wordt betaald, maakt dit niet anders. 

Ook als de verblijfsvergunning als kennismigrant is verleend, moet de kennismigrant aan de voorwaarden blijven voldoen. Wijzigt zijn of haar situatie, waardoor de IND deze persoon ziet als zelfstandige? Dan moet u dit volgens de informatieplicht op tijd aan de IND doorgeven.

Vraagt u een verblijfsvergunning aan voor een kennismigrant, terwijl niet aan de voorwaarden wordt voldaan? Of meldt u niet (op tijd) dat de kennismigrant niet meer aan de voorwaarden voldoet? Dan kan dit leiden tot een sanctie of gevolgen hebben voor uw erkenning als referent. Meer informatie staat op Schorsen en intrekking erkenning als referent.

Meest recente looncriterium geldt bij verlenging verblijfsvergunning

Dient u een aanvraag in voor verlenging van een verblijfsvergunning kennismigrant? Dan moet het salaris van de kennismigrant op de ingangsdatum van de verlenging voldoen aan het meest recente looncriterium. Dit hebben we nu duidelijker verwoord in de tabel Welk normbedrag geldt voor mijn kennismigrant. 

Het looncriterium voor kennismigranten wordt ieder jaar op 1 januari geïndexeerd. Dit wordt aan het einde van elk jaar aangekondigd met een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) en publicatie in het Staatsblad. Is het geïndexeerde looncriterium nog niet bekend op het moment dat u de verlenging wilt aanvragen? Wacht de bekendmaking dan even af, als dit kan. Bijvoorbeeld, verloopt de verblijfsvergunning van uw kennismigrant in januari? Vraag verlenging dan nog niet aan in november, als u nog niet weet wat het nieuwe looncriterium wordt.

Zomerdrukte

In de zomer is het bij de IND extra druk. Juist in de vakantieperiode krijgen we relatief meer aanvragen. Toch proberen we de streeftermijnen voor het nemen van beslissingen zoveel mogelijk te halen. Het kan echter zijn dat u iets langer op een beslissing moet wachten dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Highly skilled migrants may work temporarily without valid residence document (EN)

From 22 July 2022, a highly skilled migrant who is not required to have a provisional residence permit (MVV) can already start working when the residence document is not ready yet. However, the notification (in Dutch: kennisgeving) you received must say so and it is only allowed for up to 4 months. A Residence Endorsement sticker (in Dutch: verblijfsaantekening or VA-sticker) is not needed. Is the highly skilled migrant waiting for a residence document after granted extension of the residence permit? Then he or she can continue to work with the expired residence document. This leniency will apply until at least 22 January 2023. 

Make appointment within 2 weeks

The highly skilled migrant must, however, make an appointment to collect the residence document or have their biometric data taken as soon as possible, in any case within 2 weeks after receipt of the notification. Make sure that you are able to show the notification and an appointment confirmation when asked for this (and if applicable the expired residence document).

Highly skilled migrants who are coming to the Netherlands with an MVV were already allowed to work while waiting for the residence document. However, this is on condition that the employment agreement based on which the MVV and right of residence have been granted has already become effective. 

Cooperating Service closed on 25 August and 13 September in the morning (EN)

This year, the Cooperating Service (Ketenservice) will be closed on certain days from 9.00 to 13.00. In the upcoming period it will be closed in the morning on:

  • Thursday 25 August
  • Tuesday 13 September

On these days, the waiting times in the afternoon may be longer than usual. Please therefore phone us the next day or later in the week. Many thanks for your understanding.

Correct application form for changing residence purpose (EN)

Would you like to have someone work as a highly skilled migrant? And does this person already have a valid residence permit, for example for study, research, or an orientation year? Then apply for a change of the residence purpose. This can be done in the Business Portal using the form ‘Change the purpose of residence permit to highly skilled migrant.’

Use the form ‘Extension of residence permit highly skilled migrant’ only if your employee has already got a residence permit as a highly skilled migrant. You can submit this application from 3 months before the residence permit expires.

BIG registration required for healthcare employee (EN)

Are you applying for a residence permit for a healthcare employee, for example a doctor in training or dentist? Then registration in the BIG register (the national register for healthcare professionals) is one of the requirements. You must include proof of this registration in your records. 

IND on the lookout for highly skilled migrants working on a self-employed basis (EN)

Does your organisation have a highly skilled migrant work for a company in which he or she has an interest? Then inquire thoroughly whether the highly skilled migrant is seen as self-employed. Is this the case? Then this person does not meet the conditions for the residence permit as a highly skilled migrant. And he or she must apply for residency for work on a self-employed basis. As a recognised sponsor you are responsible for carrying out this assessment properly. 

When self-employed?

The IND sees someone as self-employed if he or she is the director and (main) shareholder and 

  • has an interest of 25% or more in the enterprise; and 
  • is running entrepreneurial risks; and 
  • is able to influence their own salary. 

This is prescribed in Section B6/2.5 of the Aliens Act Implementation Guidelines. In this situation, someone must have a residence permit for work on a self-employed basis. 

Checks by IND

From checks by the IND it has become clear that there are self-employed people who use the highly skilled migrant scheme improperly via a recognised sponsor. They are working full-time for their own company via a borrowed worker construction and have an employment agreement with a recognised sponsor, often a payroll company. The IND sees these people as self-employed and not as highly skilled migrants. An employment agreement with a recognised sponsor does not mean that the employee meets the conditions for a residence permit as a highly skilled migrant. There must be an employee as defined by the highly skilled migrants scheme. That the wage of such a self-employed person is paid by a recognised sponsor does not change this fact. 

When the residence permit as a highly skilled migrant has been granted, the highly skilled migrant must continue to meet the conditions. Are there any changes in his or her situation because of which the IND sees this person as self-employed? Then you must report this in time to the IND according to the obligation to provide information.

Are you applying for a residence permit for a highly skilled migrant although the conditions have not been met? Or do you not report that the highly skilled migrant no longer meets the conditions, or report this too late? Then this may lead to a sanction or consequences for your recognition as a sponsor. More information is available on Suspension and withdrawal of recognition as sponsor.

Most recent wage criterion applies when extending residence permit (EN)

Are you applying for extension of a highly skilled migrant residence permit? Then the highly skilled migrant’s salary must meet the most recent wage criterion on the effective date of the extension. We have now phrased this more clearly in the table Which amount applies to my highly skilled migrant

The wage criterion for highly skilled migrants is indexed annually on 1 January. This is announced at the end of each year through a change in the Foreign Nationals (Employment) (Implementation) Decree (BuWav) and publication in the Government Gazette. Is the indexed wage criterion still unknown when you want to apply for extension? Then wait for publication first, if possible. Does your highly skilled migrant’s residence permit expire in January, for example? Then do not yet apply for extension in November if you do not know what the new wage criterion will be.

Summer peak (EN)

In summer, it is extra busy at the IND. It is in the holiday period that we receive relatively more applications. Still, we try to meet the target times for taking decisions where possible. However, it may happen that you will have to wait a little longer than usual for a decision. We appreciate your understanding.