Vakantie en familiebezoek

U wilt voor maximaal 90 dagen naar Nederland komen. Hiervoor is meestal een visum nodig. Of u een visum nodig hebt is afhankelijk van uw nationaliteit.
Wilt u uw visum wijzigen of verlengen? Kijk dan op deze pagina onder 'Vervolgaanvragen'.

Let op: Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan gelden voor u andere voorwaarden.


 

De aanvraag in stappen

Voorwaarden

U hebt een visum nodig. In de checklist leest u welke documenten nodig zijn bij de aanvraag van een visum.

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het einde van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden.
 • U hebt een reisdoel in Nederland. Bijvoorbeeld een hotelreservering of een uitnodiging van een referent in Nederland. Deze referent heeft een geldige verblijfsvergunning of is Nederlander. De referent gebruikt het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.
 • U hebt voldoende financiële middelen voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis:
 • U hebt een (medische) reisverzekering die is afgesloten op uw naam. U sluit de verzekering af in uw land van herkomst (of een ander land). De persoon die u uitnodigt, mag de verzekering ook voor u afsluiten in Nederland.
  De verzekering heeft een dekking van minimaal €30.000,- voor medische kosten in het Schengengebied en dekt in ieder geval de volgende kosten:
  • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.
  • Dringende medische zorg.
  • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.
 • U hebt voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld omdat u daar werkt, (schoolgaande) kinderen hebt of een eigen huis. Een retourticket alleen is niet genoeg. 

Checklist

Welke documenten hebt u nodig bij de aanvraag van een visum in het buitenland?

 • Een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • 2 pasfoto's. De foto's moeten voldoen aan de Nederlandse pasfotovereisten. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
 • Bewijsstukken die aantonen wat uw reisdoel is. Bijvoorbeeld:
  • Een reservering voor een hotel of andere accommodatie; óf
  • Een origineel formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Deze is ingevuld en ondertekend door de referent, die zijn handtekening moet laten legaliseren bij de gemeente. De geldigheidsduur van de legalisatie is niet wettelijk vastgelegd.
   Wilt u met meerdere personen naar Nederland komen? Dan moet de referent voor elke persoon apart een formulier invullen.
 • Bewijsstukken die aantonen dat u voldoende financiële middelen hebt voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis. Bijvoorbeeld:
  • Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld; óf
  • Een origineel formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Deze is ingevuld en ondertekend door een garantsteller, die daarbij met documenten moet aantonen dat hij voldoende en duurzaam inkomen heeft.
   Werkt de garantsteller in loondienst bij een werkgever? Voeg dan kopieën toe van: het arbeidscontract, de laatste 3 loonstroken, een werkgeversverklaring en paspoort / (Europese) identiteitskaart / Nederlandse verblijfsvergunning van de garantsteller.
   Is de garantsteller zelfstandig ondernemer? Voeg dan kopieën toe van: een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst, een recente winst- en verliesrekening waaruit blijkt wat de brutowinst is en paspoort / (Europese) identiteitskaart / Nederlandse verblijfsvergunning van de garantsteller.
   De garantsteller moet zijn handtekening laten legaliseren bij de gemeente. De geldigheidsduur van de legalisatie is niet wettelijk vastgelegd.

Is de garantsteller gehuwd? Dan moet de partner van de referent het formulier ook ondertekenen. Zijn de referent en de garantsteller niet één en dezelfde persoon? Dan moeten beiden elk een apart formulier invullen en ondertekenen. Het formulier kan namelijk maar door één persoon tegelijk gebruikt worden.

 • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering. Dit document moet u laten zien bij het indienen van de aanvraag of bij het afhalen van het visum. Dit is afhankelijk van de Nederlandse vertegenwoordiging waar u het visum aanvraagt.
 • Bewijsstukken die aantonen dat u voldoende redenen hebt om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld:
  • Een werkgeversverklaring.
  • Bewijs van inschrijving aan een school van schoolgaande kinderen.
  • Het eigendomsbewijs van uw eigen woning en/of andere onroerende goederen.
 • Een optie op of (voorlopige) reservering van een retourticket.

Let op! Het kan zijn dat de Nederlandse vertegenwoordiging, naast bovenstaande stukken, ook nog andere documenten wil zien.

Officiële buitenlandse documenten moeten zijn gelegaliseerd of geapostilleerd en vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

1. Indienen aanvraag en betalen

U vraagt een visum aan via de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land (land van herkomst). Of in het land waar u woont met een geldige verblijfsvergunning (land van verblijf). U kunt de visumaanvraag niet eerder indienen dan 6 maanden voordat u naar Nederland wilt reizen. Personen die voor hun werk lange tijd op zee varen kunnen het visum vanaf 9 maanden voor vertrek aanvragen.

U moet een visum bijna altijd zelf aanvragen. U kunt uw aanvraag alleen door iemand anders laten indienen als u in 59 maanden voor uw aanvraag al eerder een foto en vingerafdrukken hebt afgegeven.

Vaak moet u de visumaanvraag indienen bij een extern bureau: de externe dienstverlener (EDV), zoals VFS Global of TLS Contact. Dit bureau neemt de aanvraag in en stuurt deze naar de Nederlandse vertegenwoordiging voor de behandeling. In dit geval betaalt u, naast de kosten voor de visumaanvraag, bijna altijd een extra bedrag aan de externe dienstverlener.

Houd er rekening mee dat een visumaanvraag veel tijd kost. Vraag deze dan ook op tijd aan. Boek de reis nooit definitief vóór u zeker weet of u het visum krijgt.

Kosten van de aanvraag

De aanvraag van een visum kort verblijf kost geld. Een externe dienstverlener rekent soms nog extra kosten.

2. Behandeling van de aanvraag

​De aanvraag van een visum wordt meestal behandeld door de Consulaire Service Organisatie (CSO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Enkele grote buitenlandse vertegenwoordigingen behandelen de visumaanvraag zelf.

De aanvraag wordt soms voorgelegd aan de Visadienst van de IND. Het kan zijn dat de Visadienst een vragenlijst stuurt naar de persoon in Nederland (referent). Hierin wordt om meer informatie gevraagd. De Visadienst geeft daarna een advies aan de CSO die uiteindelijk de beslissing neemt.

3. Beslissing

De CSO controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De CSO moet binnen een termijn van 15 dagen een beslissing nemen. Hebt u na 15 dagen nog geen beslissing ontvangen en wilt u weten wat de status is van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging waar de aanvraag is ingediend.
Als de aanvraag wordt voorgelegd aan de IND, dan kan de beslistermijn worden verlengd tot 45 dagen.

 • Negatieve beslissing

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen visum. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken en/of een nieuwe aanvraag indienen.

 • Positieve beslissing

  Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een visum kort verblijf.

4. Ophalen visum kort verblijf

U kunt nu het visum ophalen bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt gedaan. Een visum kort verblijf is een type C visum. Deze wordt als een sticker in uw paspoort geplakt.

Wanneer u Nederland inreist, kunt u nog een keer gecontroleerd worden. Het is daarom aan te raden om alle informatie en documenten bij u te hebben die u voor de visumaanvraag nodig had.

Spoedvisum

​Als u familie wilt bezoeken wegens overlijden of een terminale ziekte van een persoon die in Nederland verblijft, kan een spoedvisum worden aangevraagd. Een spoedvisum is meestal geen Schengenvisum en geeft alleen toegang tot Nederland.

Een spoedvisum kan alleen worden aangevraagd voor een 1e of 2e-graads familielid van de persoon in Nederland die terminaal ziek of overleden is:

 • Ouders, kinderen, broers en zussen,
 • Grootouders,
 • Zwagers/schoonzussen, schoonzoons/schoondochters en schoonvaders/schoonmoeders,
 • Stiefouders en stiefkinderen, stiefbroers/stiefzussen.
Een familielid in Nederland neemt voor de aanvraag van het spoedvisum telefonisch contact op met de IND. Daarna moet u zelf naar een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade consulaat) om de visumaanvraag in te dienen.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • U hebt een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort),
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde,
 • U hebt geen signalering binnen het Schengengebied,
 • U kunt aantonen dat u weer terugkeert naar uw land van herkomst,
 • U of een derde persoon heeft voldoende middelen van bestaan (geld) voor de duur van zijn verblijf in Nederland.

Geldigheid visum (met short stay calculator)

​Een visum kort verblijf is maximaal 90 dagen geldig. U krijgt het visum voor het aantal dagen dat u hebt aangegeven bij de aanvraag. 

Op het visum kort verblijf (type C) staat:

 • Vanaf welke datum het visum geldig is (vanaf die dag mag u het Schengengebied in reizen).
 • Hoeveel dagen u in het Schengengebied mag zijn.
 • Vanaf welke datum het visum niet meer geldig is (u moet dan het Schengengebied uit zijn).
 • Of u één (single entry) of meerdere keren (multiple entry) met het geldige visum het Schengengebied mag inreizen.

Verblijfsduur

Er zijn twee soorten visa kort verblijf:

 • Een single-entry visum met een geldigheidsduur van maximaal 90 dagen. Hiermee mag u 1 keer maximaal 90 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven. 
 • Een multiple-entry visum met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Hiermee mag u telkens maximaal 90 dagen per 180 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven. Dit hoeft niet achter elkaar te zijn. U mag dit ook verspreiden . Maar u mag nooit meer dan 90 dagen per 180 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven.

Voor beide visa geldt: hebt u 90 dagen achter elkaar verblijf gehad in Nederland of 1 van de Schengenlanden, dan moet u dus minimaal 90 dagen wachten voordat u weer naar het Schengengebied kunt komen.

Met de short stay calculator op de website van de Europese Commissie kunt u zelf berekenen hoeveel dagen u na uw inreis nog in het Schengengebied mag verblijven. Ook kunt u deze tool gebruiken om uw reis te plannen.

Recht om te werken

Als u in Nederland wilt werken tijdens een kort verblijf, kan het zijn dat uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig heeft. De werkgever moet deze aanvragen bij UWV. Dit geldt ook als u vrijwilligerswerk verricht of een niet betaalde opdracht uitvoert.

Daarnaast kan het zijn dat u een burgerservicenummer (BSN) nodig hebt. De gemeente geeft deze af als u zich inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente waar u woont/werkt of op www.rijksoverheid.nl.​

​Inreisverbod

Na afloop van de geldigheidsduur van uw visum moet u Nederland en het Schengengebied verlaten. Doet u dat niet, dan kunt u een inreisverbod voor Europa krijgen. Dit geldt niet voor EU/EER-onderdanen en hun familieleden.

Vervolgaanvragen (verlengen of wijzigen)

Verlengen visum kort verblijf

Enkel in zeer bijzondere situaties kunt u uw Schengenvisum of vrije termijn verlengen. Bijvoorbeeld als u niet in staat bent om Nederland te verlaten door ernstige ziekte of overmacht. Uw totale verblijf mag niet langer dan 90 dagen duren. Ook moet u genoeg geld hebben om uzelf te onderhouden. Voor het indienen van het verzoek, moet u een afspraak maken bij een IND-loket.

Visumverlenging boven de 90 dagen voor Surinamers van 60 jaar of ouder

Hebt u de Surinaamse nationaliteit en bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u éénmalig per verblijf het visum boven de 90 dagen verlengen. U hebt voor deze verlenging geen bijzondere reden nodig. Het visum kan met maximaal 90 dagen worden verlengd en is enkel geldig voor de Benelux-landen. Voor het indienen van het verzoek, moet u een afspraak maken bij een IND-loket.  

Wijzigen single-entry naar multiple-entry

U bent Nederland in gereisd met single-entry visum. U wilt deze wijzigen naar een multiple-entry visum. Dit kan alleen in situaties van overmacht, humanitaire redenen, ernstige beroepsmatige redenen of persoonlijke omstandigheden die zijn veranderd nadat u naar Nederland bent gereisd. Voor het indienen van het verzoek, moet u een afspraak maken bij een IND-loket.

De aanvraag in stappen

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het einde van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden.
 • U hebt een reisdoel in Nederland. Bijvoorbeeld een hotelreservering of een uitnodiging van een referent in Nederland. Deze referent heeft een geldige verblijfsvergunning of is Nederlander.
 • U hebt voldoende financiële middelen voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis. U hebt minimaal €55,- per persoon per dag, voor de duur van het verblijf in Nederland. Iemand in Nederland kan garant staan voor u. Dit kan de uitnodigende referent zijn maar ook een willekeurige derde persoon. De garantsteller kan meestal garant staan voor 2 volwassen (+ 2 kinderen). Maar de ambassade of het consulaat die de visumaanvraag behandelt, bepaalt uiteindelijk voor hoeveel personen iemand garant mag staan.
 • Het wordt uitdrukkelijk aangeraden dat u een (medische) reisverzekering hebt afgesloten op uw naam. Het afsluiten van een (medische) reisverzekering is echter niet verplicht.
  U kunt de verzekering afsluiten in uw land van herkomst. Is dat niet mogelijk? U kunt de verzekering dan ook afsluiten in een ander land. De persoon in Nederland die u uitnodigt, mag de verzekering ook voor u afsluiten in zijn eigen woonplaats. 
  Het is raadzaam dat de verzekering een dekking heeft van minimaal €30.000,- voor medische kosten in het Schengengebied en in ieder geval de volgende kosten dekt:
  • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.
  • Dringende medische zorg.
  • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.
 • U hebt voldoende redenen om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld omdat u daar werkt, (schoolgaande) kinderen hebt of een eigen huis. Een retourticket alleen is niet genoeg. 

Checklist

​Hoewel u geen visum nodig hebt, kan aan de grens of bij de vreemdelingenpolitie (AVIM) gecontroleerd worden of u aan de voorwaarden voldoet voor binnenkomst en verblijf in Nederland. Hierbij kan gevraagd worden naar de volgende documenten:

 • Een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Bewijsstukken die aantonen wat uw reisdoel is. Bijvoorbeeld:
  • Een reservering voor een hotel of andere accommodatie; óf
  • Een uitnodiging van de persoon bij wie u in Nederland gaat verblijven.
 • Bewijsstukken die aantonen dat u voldoende financiële middelen hebt voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis. Bijvoorbeeld: eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Staat iemand in Nederland garant voor de kosten van uw reis en verblijf? Een garantstelling is vormvrij. Uw garantsteller in Nederland kan ook gebruik maken van het formulier 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking'. Het is niet verplicht om de handtekening bij de gemeente te legaliseren.
 • Een bewijs van een afgesloten medische reisverzekering (niet verplicht maar wel uitdrukkelijk aangeraden).
 • Bewijsstukken die aantonen dat u voldoende redenen hebt om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld:
  • Een werkgeversverklaring.
  • Bewijs van inschrijving aan een school van schoolgaande kinderen.
  • Het eigendomsbewijs van uw eigen woning en/of andere onroerende goederen.
 • Een optie op of (voorlopige) reservering van een retourticket.

Officiële buitenlandse documenten moeten zijn gelegaliseerd of geapostilleerd en vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Verblijfsduur (met short stay calculator)

U mag maximaal 90 dagen in iedere periode van 180 dagen in Nederland of een ander land in het Schengengebied verblijven. De 90 dagen kunnen verspreid worden over 180 dagen, maar deze kunnen ook in één keer achter elkaar worden gebruikt. Als u 90 dagen achter elkaar in Nederland/Schengengebied verblijft, dan moet u dus 90 dagen wachten voordat u weer naar Nederland/Schengengebied kunt reizen.

Voorbeeld:
Als u Nederland op 20 oktober 2016 wilt inreizen betekent dit dat uw reisdocument zal worden bekeken op Schengen in-/en uitreisstempels in de 180 dagen direct vóórafgaand aan 20 oktober 2016, in dit geval tot 24 april 2016. Hebt u in de periode van 90 dagen vóórafgaand aan de gewenste datum van inreis niet verbleven in het Schengengebied (in dit voorbeeld de periode van 23 juli 2016 tot 20 oktober 2016), dan kan een visum met een nieuwe periode van 90 dagen worden verstrekt. In het geval dat wel zo is, zal het aantal inmiddels gebruikte verblijfsdagen effect hebben op de (eventueel nog) te verstrekken verblijfsperiode.

In afwijking van bovenstaande regel (90 per 180 dagen), geldt voor onderstaande nationaliteiten een andere berekening van de verblijfstermijn. Hebt u de nationaliteit van één van de volgende landen, dan mag u maximaal 3 maanden per 6 maanden in Nederland/Schengengebied verblijven.

 • Antigua & Barbuda
 • Bahamas
 • Barbados
 • Brazilië
 • Mauritius
 • Saint Kitts & Nevis
 • Seychellen

Met de short-stay calculator op de website van de Europese Commissie kunt u zelf berekenen hoeveel dagen u na uw inreis nog in het Schengengebied mag verblijven. Ook kunt u deze tool gebruiken om uw reis te plannen.

Recht om te werken

Als u in Nederland wilt werken tijdens een kort verblijf, kan het zijn dat uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig heeft. De werkgever moet deze aanvragen bij UWV. Dit geldt ook als u vrijwilligerswerk verricht of een niet betaalde opdracht uitvoert.

Daarnaast kan het zijn dat u een burgerservicenummer (BSN) nodig hebt. De gemeente geeft deze af als u zich inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Voor meer informatie kijkt u op de website van de gemeente waar u woont/werkt of op www.rijksoverheid.nl.​

​Inreisverbod

Na afloop van de geldigheidsduur van uw visum moet u Nederland en het Schengengebied verlaten. Doet u dat niet, dan kunt u een inreisverbod voor Europa krijgen. Dit geldt niet voor EU/EER-onderdanen en hun familieleden.

​Verlengen vrije termijn

Enkel in zeer bijzondere situaties kunt u uw vrije termijn verlengen. Bijvoorbeeld als u niet in staat bent om Nederland te verlaten door ernstige ziekte of overmacht. U kunt vrije termijn laten verlengen met maximaal 90 dagen. Uw totale verblijf mag dan niet langer dan 180 dagen duren. Ook moet u genoeg geld hebben om uzelf te onderhouden. Voor het indienen van het verzoek, moet u een afspraak maken bij een IND-loket.

Nederlandse vertegenwoordiging

Dit is de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan.