• Home
  • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

​Editie 6 juli 2020

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Coronavirus (COVID-19): lees de laatste informatie in de veelgestelde vragen

Op de speciale pagina over de gevolgen van het coronavirus leest u over de laatste veranderingen. Bijvoorbeeld:

  • uitzondering op het inreisverbod voor kennismigranten zonder mvv-plicht

  • in welke situaties de IND soepel omgaat met de voorwaarden voor  een verblijfsvergunning

  • voor welke klanten een afspraak gemaakt wordt bij de loketten en expatcentra

  • verwijzingen naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de dienstverlening van de diplomatieke posten.

Update voorlichtings- en themabijeenkomsten in Den Haag

Team Zakelijk bekijkt op dit moment in welke vorm de voorlichtings- en themabijeenkomsten gegeven kunnen worden. Wij houden u hiervan op de hoogte via de pagina Voorlichtings- en themabijeenkomsten over Kennis & Talent en deze nieuwsbrief.

Vraag stellen
Hebt u een vraag en kunt u het antwoord hierop niet op onze website vinden? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. U krijgt dan een schriftelijke reactie van Team Zakelijk.

Open Portaal Zakelijk altijd via ind.nl

Gebruikt u Portaal Zakelijk? Log dan in via de link naar Portaal Zakelijk op onze website en niet via een link die u hebt opgeslagen, bijvoorbeeld in uw favorietenlijst. Een opgeslagen link kan namelijk verouderen en zal u dan niet meer naar het portaal leiden. Sinds vorige week is de inlogknop op de homepage van ind.nl verplaatst naar rechtsboven op de pagina. Daar kunt u onder 'Inloggen' kiezen voor Portaal Zakelijk.

Wijziging bij werknemer: gebruik het juiste meldingsformulier

Een wijziging in de situatie van de werknemer geeft u door via het papieren meldingsformulier of in Portaal Zakelijk. Bijvoorbeeld het afmelden van de werknemer bij uitdiensttreding,  of wijzigen van een eerdere afmelding. Gebruik voor deze wijzigingen in Portaal Zakelijk de optie 'Afmelden vreemdeling'. In dat formulier kunt u verschillende meldingen over de vreemdeling doen. We zien regelmatig dat deze wijzigingen worden doorgegeven via de optie 'Melding wijziging positie erkende referent'. Dit is niet het geschikte formulier. We bekijken of dit in Portaal Zakelijk verduidelijkt kan worden.

Wijziging contactgegevens erkend referent: geef het door aan de IND

Als de contactgegevens van uw onderneming en/of de contactpersoon wijzigen, geef dit dan door aan de IND. Bijvoorbeeld als de huidige contactpersoon stopt en er een nieuwe contactpersoon voor de IND komt. Of als het emailadres of telefoonnummer van uw onderneming is gewijzigd. Maakt u gebruik van een gemachtigde? Geef ook dan deze wijzigingen bij uw onderneming door aan de IND. Of laat uw gemachtigde dit doorgeven.

Gebruik hiervoor het papieren Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking tot de erkend referent op onze website.

Let op: wijzigingen die u bij de Kamer van Koophandel heeft gemeld worden niet automatisch bij de IND geregistreerd. U moet die wijzigingen dus ook bij de IND melden met het meldingsformulier.

Legesbrieven aangepast

De brief (pre-notificatie) waarin staat dat de IND de leges van de aanvraag zal incasseren, ziet er sinds 20 juni 2020 anders uit. De brief wordt gericht aan de financiële administratie van de betalende instantie. Bovendien zal in de brief staan van welke rekening zal worden geïncasseerd en voor welk verblijfsdoel de aanvraag is gedaan. Wij hopen u hiermee beter van dienst te kunnen te zijn.

Nieuwe antecedentenverklaring bij aanvraag

Sinds 1 juli 2020 gebruikt de IND een vernieuwde antecedentenverklaring. Deze is verwerkt in onze (digitale) aanvragen en staat op de website als bijlage.

De nieuwe antecentenverklaring is geschreven in eenvoudigere taal. En is opgesplitst in losse vragen waarop de aanvrager antwoord moet geven. Zo moet het voor de aanvragers duidelijker zijn waar ze voor tekenen. En zo kunnen ze specifieker aangeven wat wel en niet voor hen geldt. Het beleid is niet veranderd.

De nieuwe antecedentenverklaring is opgenomen als model in Bijlage 12 Voorschrift Vreemdelingen 2000.

Business Newsletter

In this edition:

Coronavirus (COVID-19): read the latest information in the FAQs
Update about information and themed meetings in The Hague
Always open the Business Portal on ind.nl
Change regarding employee: use the correct notification form
Changes in contact details of recognised sponsor: inform the IND
Letters regarding fees changed
New antecedents certificate

Coronavirus (COVID-19): read the latest information in the FAQs

You can find out about the latest changes on the special web page about the consequences of the coronavirus. For example:

  • exception to the entry ban for highly skilled migrants who do not require an mvv

  • in which situations the IND is applying the conditions for a residence permit flexibly

  • for which clients appointments are being made at the IND desks and expat centres

  • links to the website of the Ministry of Foreign Affairs about the services of the Dutch diplomatic representations.

Update about information and themed meetings in The Hague

Team Businesses is currently looking into the form in which the information and thematic meetings can take place. We will keep you informed on the Information and themed meetings on Knowledge & Talent  web page and in this newsletter.

Ask a question
Do you have a question and cannot find the answer on our website? Then you can ask your question using the contact form. You will receive a written reply from Team Businesses.

Always open the Business Portal on ind.nl

Do you use the Business Portal? Please log in via the link to the Business Portal on our website and not via a link you saved, for example in your favourites list. A saved link could be out of date and may no longer direct you to the portal. Since last week, the log in button on the homepage of ind.nl has been moved to the top right of the page. Under 'Log in' you can select Business Portal.

Change regarding employee: use the correct notification form

You can pass on a change in the employee's situation using the print version of the notification form, or in the Business Portal. For example, de-registering the employee on termination of employment, or changing a previous notification. For these changes please use the 'Deregister a highly skilled migrant, researcher or (mobile) ICT' option in the Business Portal. You can use this form to submit several notifications about a foreign national. We regularly see these changes being passed on using the 'Notification change in recognised sponsorship'. This is not the correct form. We are looking to see if this can be clarified in the Business Portal.

Changes in contact details of recognised sponsor: inform the IND

If your company's contact information and/or contact person changes, please report it to the IND. For example, if the current contact person stops and you have a new contact for the IND. Or if your company's e-mail address or phone number has changed. Do you use an authorised representative? Then please also report these changes at your company to the IND. Or have your authorised representative report this.

Use the written Notification form for changes concerning a recognised sponsor on our website.

NB: changes you have reported to the Chamber of Commerce will not be automatically registered with the IND. You must therefore also report these changes to the IND using the notification form.

Letters regarding fees changed

Since 20 June 2020, the pre-notification letter stating that the IND will collect the fees for an application looks different. The letter is addressed to the financial administration of the paying body. In particular, the letter will state from which account the amount will be collected and for which residence purpose the application was made. In this way, we hope to improve the service we provide to you.

New antecedents certificate

From 1 July 2020, the IND will use a revised antecedents certificate. It has been incorporated in the online and print versions of our application forms and is included on the website as an appendix.

The new antecedents certificate is written in simpler language. It has also been split into separate questions which the applicant must answer. In this way, what applicants are signing should be clearer to them. And they can more specifically state what does and does not apply to them. The policy has not changed.

The new antecedents certificate is included as a model in Appendix 12 of the Aliens Regulations (2000) (in Dutch only).