• Home
  • Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

​Editie 6 april 2021

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Coronavirus (COVID-19): lees de laatste informatie in de veelgestelde vragen
Biometrische gegevens: nieuwe pasfoto voor nieuw verblijfsdocument
Meer online voorlichtingsbijeenkomsten
IND gesloten op feestdagen

Coronavirus (COVID-19): lees de laatste informatie in de veelgestelde vragen

Door de coronamaatregelen in Nederland en andere landen, kan de IND zijn beleid of manier van werken tijdelijk aanpassen. Op onze speciale pagina over de gevolgen van het coronavirus leest u over de laatste veranderingen. Bijvoorbeeld:

 Informatie over het Europese inreisverbod en het vliegverbod voor bepaalde landen staat op Rijksoverheid.nl.

Biometrische gegevens: nieuwe pasfoto voor nieuw verblijfsdocument

De IND heeft zijn werkwijze voor het gebruik van pasfoto's afgelopen maand veranderd. Voortaan vraagt de IND voor elk verblijfsdocument een nieuwe pasfoto van de klant. Deze verandering kondigden we vorig jaar al aan. De klant hoeft niet altijd een pasfoto te laten maken bij een IND-loket. Lees hoe de afname van pasfoto, handtekening en vingerafdrukken nu werkt.

Meer online voorlichtingsbijeenkomsten

Op donderdag 18 maart organiseerde Team Zakelijk een online voorlichtingsbijeenkomst voor erkend referenten en hun gemachtigden. Team Zakelijk zal deze onlinebijeenkomsten in de toekomst vaker organiseren. Houd onze website in de gaten voor de data van nieuwe voorlichtingsbijeenkomsten. En meld u aan als u wilt deelnemen. 

IND gesloten op feestdagen

Op de volgende feestdagen in 2021 is de IND, inclusief loketten en telefonie, gesloten: 

  • Koningsdag: dinsdag 27 april

  • Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei

  • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei

  • Tweede pinksterdag: maandag 24 mei


In this edition:

Coronavirus (COVID-19): read the latest information in our FAQs
Biometric details: new passport photo for new residence document
More online information meetings
IND closed on public holidays

Coronavirus (COVID-19): read the latest information in our FAQs

Due to the coronavirus measures in the Netherlands and other countries, the IND may temporarily adjust its policy or working methods. You can find out about the latest changes on the special web page about the effects of the coronavirus. For example:

For information on the European entry ban and the no-fly zone for certain countries see Rijksoverheid.nl.

Biometric details: new passport photo for new residence document

Last month, the IND changed its working methods for passport photos. From now on, the IND will ask clients for a new passport photo for every residence document. We announced this change last year. The client does not always have to have a passport photo taken at an IND desk. Find out how providing passport photo, signature and fingerprints now works.

More online information meetings

On Thursday 18 March, Team Businesses organised an online information meeting for recognised sponsors and people authorised by them. Team Businesses will organise these online sessions more often in the future. Keep an eye on our website for the dates of new information meetings. And sign up if you want to join us. 

IND closed on public holidays

On the following public holidays in 2021, the IND, including IND desks and phone lines, will be closed: 

  • King's Day: Tuesday, 27 April
  • Liberation Day: Wednesday, 5 May
  • Ascension Day: Thursday, 13 May
  • Whit Monday: Monday, 24 May