• Home
  • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

​Editie 2 januari 2020

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Beste wensen
Nieuwe erkend referenten 2019
1 januari 2020: nieuwe salariscriteria kennismigrant
Portaal Zakelijk krijgt een nieuw jasje
Geef wijzigingen door via Portaal Zakelijk of per post
Laat uw (nieuwe) bankrekening registreren bij de IND
Kennismigrant met geldige vergunning aanmelden
IND in gesprek met erkend referenten: wederzijds begrip
Meer informatie nodig? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomsten

Beste wensen

Team Zakelijk wenst u een heel goed 2020.

Nieuwe erkend referenten 2019

Wist u dat in 2019 1150 nieuwe organisaties zijn erkend als referent? Het gaat dan om erkenning voor de verblijfsdoelen arbeid, au pair, culturele uitwisseling en studie.

1 januari 2020: nieuwe salariscriteria kennismigrant

De inkomenseisen voor 2020 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 januari 2020 gelden de volgende salariscriteria:

​ Kennismigrant jonger dan 30 jaar ​€ 3.381,00 bruto per maand
​ Kennismigrant 30 jaar of ouder ​€ 4.612,00 bruto per maand      
​ Verlaagd salariscriterium*​€ 2.423,00 bruto per maand      
​ Europese Blauwe Kaart (Blue Card)​€ 5.403,00 bruto per maand       

*Kennismigrant is in bezit van vergunning 'zoekjaar hoogopgeleiden', of voldoet aan voorwaarden vergunning 'zoekjaar hoogopgeleiden'.

Portaal Zakelijk krijgt een nieuw jasje

Op 14 januari 2020 wordt de styling van Portaal Zakelijk aangepast. Daarmee verbeteren we de overzichtelijkheid. Er verandert niets aan de taken die u kunt doen in Portaal Zakelijk. Het webadres (url) van het portaal verandert wel. Gebruik de link naar Portaal Zakelijk op onze website om in te loggen.

Geef wijzigingen door via Portaal Zakelijk of per post

Alle wijzigingen die belangrijk zijn voor de erkenning als referent moet u melden bij de IND. Dit valt onder de informatieplicht die geldt voor alle (erkend) referenten. Hebt u eHerkenning? Geef dan wijzingen digitaal door in Portaal Zakelijk. Of gebruik het schriftelijke Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking tot de erkend referent. Het schriftelijke meldingsformulier kunt u niet per e-mail naar de IND versturen. Dit moet per post.

Laat uw (nieuwe) bankrekening registreren bij de IND

Als u een aanvraag voor een verblijfsvergunning indient, dan betaalt u de leges (kosten) met een automatische incasso. Is uw bankrekening nog niet bij de IND geregistreerd? Dan moet u een verklaring van de bank opsturen. Of een bankafschrift waarop IBAN en naam staan.

Dit kunt u op twee manieren doen:

  1. Meesturen bij de eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning; 
  2. Toevoegen als bijlage bij het meldingsformulier in Portaal Zakelijk, of bij het schriftelijke meldingsformulier. U kunt zo ook een wijziging van het bankrekeningnummer doorgeven.

Kennismigrant met geldige vergunning aanmelden

Neemt u een werknemer in dienst die al een geldige verblijfsvergunning 'kennismigrant' heeft? Dan is het vaak niet nodig een aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen. U moet de IND hierover wel altijd informeren. In Portaal Zakelijk kunt u de kennismigrant aanmelden. Of gebruik hiervoor het Meldingsformulier voor arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen (erkend referent).

Let er wel op dat de verblijfsvergunning van de kennismigrant geldig is voor de duur van het dienstverband met u. Is de verblijfsvergunning niet meer geldig? Vraag dan op tijd verlenging aan. Op tijd betekent: de IND moet de aanvraag hebben ontvangen voordat  de verblijfsvergunning afloopt.

IND in gesprek met erkend referenten: wederzijds begrip

Tijdens de klantdag van 22 november ging de IND in gesprek met een aantal erkend referenten.

Bij de bijeenkomst aan de Turfmarkt in Den Haag vertelde de IND hoe de verbeterwensen uit de eerdere klantdag (april 2019) zijn opgepakt. Vooral verbeteringen bij de afdeling verlengingen, de expatcentra, en de online diensten. Zo is Portaal Zakelijk stabieler geworden en dus minder uit de lucht. Ook medewerkers van de Ketenservice en IND-loketten deelden hun ervaringen.

Voor de IND was het een mooie manier om open te zijn over onze dienstverlening en feedback van onze klanten te vragen. Ook de aanwezige erkend referenten waren zeer tevreden over deze middag. Ze waardeerden de openheid van de IND.

Klantdag in 2020
In 2020 organiseren we weer een klantdag. Graag willen we daarbij ook input van u. Zodra er meer duidelijkheid is over de datum en vorm waarin we de klantdag willen organiseren, leest u hierover in deze nieuwsbrief.

Meer informatie nodig? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomsten

De nieuwe data voor onze voorlichtings- en themabijeenkomsten staan op onze website. U kunt zich daar ook aanmelden.

Business Newsletter

In this edition:

Season's greetings
New recognised sponsors in 2019
1 January 2020: new salary criteria for highly skilled migrants
A new look for the Business Portal
Inform us of changes through the Business Portal or by post
Have your (new) bank account number registered with the IND
Registering a highly skilled migrant with a valid residence permit
The IND in conversation with recognised sponsors: mutual understanding
Do you need more information? Please come to our information meetings

Season's greetings

Team Businesses wishes you a prosperous 2020!

New recognised sponsors in 2019

Did you know that 1150 new organisations were recognised as sponsors in 2019? This is recognition for the residence purposes of labour, au pair, cultural exchange and study.

1 January 2020: new salary criteria for highly skilled migrants

The income requirements for 2020 have been published in the Dutch Government Gazette. As of 1 January 2020, the following salary criteria apply:

​ Highly skilled migrants younger than 30 years​€ 3,381.00 gross per month
​ Highly skilled migrants 30 years or older       ​€ 4,612.00 gross per month
​ Reduced salary criterion*​€ 2,423.00 gross per month
​ European Blue Card  ​€ 5,403.00 gross per month

*The highly skilled migrant is a holder of the permit 'orientation year for highly educated persons' or meets the requirements for the permit 'orientation year for highly educated persons'.

A new look for the Business Portal

On 14 January 2020, the design of the Business Portal will be changed. This will make it easier to navigate. Nothing will change about the tasks you can carry out in the Business Portal. The portal's web address (url) will change. Use the link to the Business Portal on our website to log in.

Inform us of changes through the Business Portal or by post

You must inform the IND of all changes that are important for your recognition as sponsor. This is part of the obligation to provide information to which all (recognised) sponsors are subject. Do you have eHerkenning? Then notify us digitally of changes via the Business Portal. Or use the paper Notification form for changes concerning the recognised sponsor. You cannot send the paper notification form to the IND by email. It must be sent by post.

Have your (new) bank account number registered with the IND

If you file an application for a residence permit, you will pay the fee by direct debit. Has your bank account number not yet been registered with the IND? Then you must send a statement issued by the bank, or a regular bank statement including your IBAN and name.

There are two ways to do this:

  1. Enclose it with your first application for a residence permit; 
  2. Include it as an attachment to the notification form in the Business Portal, or enclose it with the paper notification form. This way you can also notify us of a changed bank account number.

Registering a highly skilled migrant with a valid residence permit

Are you employing someone who already has a residence permit for 'highly skilled migrants'? Then it is often not necessary to apply for a residence permit. You must, however, always inform the IND about this. In the Business Portal you can register the highly skilled migrant. Or use the Notification form for labour-related residence purposes (recognised sponsor).

Do make sure that the highly skilled migrant's residence permit is valid for the duration of the employment contract with you. Is the residence permit no longer valid? Then apply for renewal on time. On time means that the IND must have received the application before the residence permit expires.

The IND in conversation with recognised sponsors: mutual understanding

During the customer day of 22 November, the IND met with a number of recognised sponsors.

In the meeting at Turfmarkt in The Hague, the IND told how it picked up the wishes for improvement of the earlier customer day (April 2019). Specifically improvements with respect to the renewals department, the expat centres and the online services. For instance, the Business Portal has become more stable and is now less often offline. Staff from the Cooperating service (Ketenservice) and IND-desks also shared their experience.

For the IND this was a nice way to be open about our services and ask our customers for feedback. The recognised sponsors present were also very happy with this afternoon. They appreciated the openness of the IND.

Customer day in 2020
In 2020 we will organise another customer day. On this day, we'd also like to get your input. As soon as we know more about the date and format in which we will organise this customer day, you will read about it in our newsletter.

Do you need more information? Please come to our information meetings

The new dates for our information and thematic meetings are on our website. You can also register there.

Delen