• Home
 • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

​Editie 20 augustus 2020

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Coronavirus (COVID-19): lees de laatste informatie in de veelgestelde vragen
Storingen bij gebruik Portaal Zakelijk
Voorwaarden verlaagd salariscriterium na zoekjaar hoogopgeleiden verruimd
Wet invoering extra geboorteverlof: kennismigrant en salarisnorm
Nieuwe aanpak gebruik pasfoto uitgesteld
Bereikbaarheid Ketenservice: bel alleen als het echt nodig is

Coronavirus (COVID-19): lees de laatste informatie in de veelgestelde vragen

Op de speciale pagina over de gevolgen van het coronavirus leest u over de laatste veranderingen.
Bijvoorbeeld over:

 • het ophalen of thuisbezorgen van verblijfsdocumenten
 • de uitzondering op het inreisverbod voor kennismigranten zonder mvv-plicht die een kennisgeving of tewerkstellingsvergunning (TWV) hebben
 • de dienstverlening van de diplomatieke posten, bijvoorbeeld voor het ophalen van de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Storingen bij gebruik Portaal Zakelijk

De afgelopen weken heeft een aantal gebruikers van Portaal Zakelijk verschillende problemen gemerkt. De volgende problemen werden bij ons gemeld:

 1. Wit scherm na inloggen
 2. Inlogprobleem bij relocator
 3. Portaal Zakelijk logt de gebruiker uit, terwijl deze nog bezig is
 4. Foutmelding bij openen digitale aanvraag na tussentijds opslaan
 5. Foutmelding na klikken op knop 'Lopende aanvragen´
 6. Foutmelding 'Niet geautoriseerd'
 7. Foutmelding 'SAML aanvraag niet verwerkt'

De ICT-experts van de IND hebben inmiddels een aantal aanpassingen gedaan, maar die hebben helaas nog niet alle problemen opgelost. Uit analyses is gebleken dat de problemen in samenhang met elkaar moeten worden opgelost. We verwachten daarom dat gebruikers de komende weken nog problemen met de Zakelijke Portaal kunnen hebben. 

Hebt u last van één of meer van bovenstaande meldingen? Dan hoeft u deze tijdelijk niet bij ons te melden. Deze storingen zijn bij ons bekend. Wij vragen om uw begrip en geduld, terwijl onze ICT-experts hard aan een oplossing werken.

Merkt u een ander probleem als u Portaal Zakelijk gebruikt? Stuur ons dan een email.

Voorwaarden verlaagd salariscriterium na zoekjaar hoogopgeleiden verruimd

De voorwaarden voor het verlaagde salariscriterium zijn begin juli 2020 verruimd voor personen die na een 'zoekjaar hoogopgeleiden' willen werken als kennismigrant. De coronacrisis is de aanleiding voor de versoepeling, die ook na de coronacrisis blijft gelden.

Tot nu toe kwam iemand die direct na afstuderen of (promotie)onderzoek een 'zoekjaar' had gedaan, zonder een baan als kennismigrant als resultaat, daarna niet meer in aanmerking voor het lage salariscriterium. Alleen als iemand geen 'zoekjaar' had gedaan, gold het lage salariscriterium nog tot 3 jaar na afstuderen of (promotie)onderzoek. Dat is nu veranderd. Het lage salariscriterium  zal ook gelden voor iedereen die:

 • Een verblijfsvergunning voor 'zoekjaar hoogopgeleiden' heeft gehad; en
 • Binnen het zoekjaar (1 jaar) geen baan als kennismigrant heeft gevonden; en
 • Binnen 3 jaar na afstuderen alsnog een baan als kennismigrant vindt (vanuit het buitenland).

Dit maakt het makkelijker voor starters om vanuit het buitenland alsnog een baan als kennismigrant in Nederland te vinden. Deze informatie is ook terug te lezen onder het kopje 'Verblijfsvergunning' op de speciale pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus.

Wet invoering extra geboorteverlof: kennismigrant en salarisnorm

Op 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof ingegaan. Voor een kennismigrant geldt dat deze onder de salarisnorm mag komen tijdens dit verlof. Dit moet wel op tijd gemeld worden bij de IND. U geeft dit door in Portaal Zakelijk of met het meldingsformulier voor arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen (erkend referent).

Nieuwe aanpak gebruik pasfoto uitgesteld

In de nieuwsbrief van februari 2020 stond het artikel 'Nieuwe aanpak gebruik pasfoto per 1 januari 2020'. Hierin werd aangekondigd dat de werknemer (en gezinslid) voortaan voor elk nieuw verblijfsdocument een nieuwe pasfoto moet laten maken bij een IND‐loket of expatcenter. Vanwege de coronacrisis en de drukte bij de loketten is deze nieuwe aanpak nog niet haalbaar. De IND gebruikt daarom voor het verblijfsdocument een oude pasfoto, als die in ons systeem staat. Mocht de IND toch een nieuwe pasfoto nodig hebben, dan krijgt de werknemer (of gezinslid) hierover bericht. Lees meer informatie over afspraken voor biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening).

Bereikbaarheid Ketenservice: bel alleen als het echt nodig is

Er wordt veel gebeld naar de Ketenservicelijn en de bereikbaarheid staat daarom onder druk. Om de Ketenservice voor iedereen bereikbaar te houden, willen we u vragen om alleen te bellen als het noodzakelijk is. Op vragen over de status van een aanvraag of verblijfsdocument kunt u zelf antwoord vinden in Portaal Zakelijk. Ook kan uw medewerker (of cliënt) in Mijn IND de voortgang van de aanvraag volgen. Bel daarom niet naar de Ketenservice voordat de beslistermijn van de aanvraag is verstreken. Voorbeelden van deze vragen zijn:

 • Is de aanvraag al bij de IND binnengekomen?
 • Is de aanvraag al ingedeeld bij een beslismedewerker?
 • Heeft de medewerker of cliënt het verblijfsdocument al opgehaald?

Op deze vragen zal de Ketenservice geen antwoord meer geven. Op deze manier houden we de lijnen van de Ketenservice bereikbaar. De medewerkers van de Ketenservice rekenen op uw begrip.

Business Newsletter

In this edition:

Coronavirus (COVID-19): Read the latest information in the FAQ
Log-in issues when using the Business Portal
Conditions for reduced salary criterion after orientation year broadened
Extra paternity leave: highly skilled migrant and salary criteria
New approach to use of passport photo postponed
Accessibility Cooperating service: please only call if necessary

Coronavirus (COVID-19): Read the latest information in the FAQ

You can read about the latest changes on the special page about the effects of the coronavirus.
For example about:

 • collecting residence documents or delivering residence documents at home
 • the exception to the entry ban for highly skilled migrants exempt from the mvv requirement who have a notification letter or work permit (TWV)
 • the services provided by the diplomatic missions, for example for collecting the provisional residence permit (mvv)

Log-in issues when using the Business Portal

In recent weeks, a number of users of the Business Portal have noticed various problems. The following issues were reported to us:

 1. White screen after log-in
 2. Log-in problem relocator
 3. Business Portal logs the user out while he is still active
 4. Error message when opening digital application after intermediate saving
 5. Error message after clicking the "Pending requests" button
 6. Error message "Not authorized"
 7. Error message "SAML request not processed"

The IND ICT experts have now made a number of adjustments, but unfortunately they have not yet solved all the problems. Analysis has shown that the problems must be solved in conjunction with each other. We therefore expect that users may still have problems with the Business Portal in the coming weeks.

Do you experience one or more of the above issues? Then you temporarily do not need to report this to us. These issues are known to us. We ask for your understanding and patience while our IT experts work hard to find a solution.

Do you notice another problem when you use the Business Portal? Please send us an email.

Conditions for reduced salary criterion after orientation year broadened

The conditions for the reduced salary criterion were broadened in early July 2020 for people who want to work as a highly skilled migrant after an orientation year for highly educated persons. The corona crisis is the reason for this change, which will continue to apply after the corona crisis.

Until now, someone who had done an 'orientation year' immediately after graduation or (PhD) research, without a job as a highly skilled migrant as a result, was no longer eligible for the low salary criterion. Only if someone had not done an 'orientation year', the low salary criterion was still valid for up to 3 years after graduation or (PhD) research. Now that has changed. The reduced salary criterion will also apply to anyone who:

 • Had a residence permit for 'orientation year for highly educated people'; and
 • Did not find a job as a highly skilled migrant within the orientation year (1 year); and
 • Finds a job as a highly skilled migrant (from abroad) within 3 years after graduation.

This makes it easier for starters to find a job as a highly skilled migrant in the Netherlands from abroad. This information can also be read under the heading 'Residence permit' on the special page with frequently asked questions about the coronavirus.

Extra paternity leave: highly skilled migrant and salary criteria

The law that provides partners extra paid leave after having a child came into effect on 1 July 2020. A highly skilled migrant is allowed to fall below the salary criteria during this leave. This must however be reported to the IND in time. Please report this in the Business Portal or using the notification form for labour-related residence purposes (recognised sponsor)

New approach to use of passport photo postponed

The February 2020 newsletter contained the article 'New approach for passport photo from 1 January 2020'. In this article we announced that the employee (and family member) must have a new passport photo taken at an IND desk or expat center for each new residence document. Due to the corona crisis and the amount of work at the IND desks, this new approach is not yet feasible. The IND therefore uses an old passport photo for the residence document, if it is in our system. Should the IND require a new passport photo, the employee (or family member) will be notified. Read more information about appointments for biometrics (passport photo, fingerprints and signature).

Accessibility Cooperating service: please only call if necessary

Many calls are made to Cooperating Service phone lines (Ketenservice) and its accessibility is therefore under pressure. In order to keep the Cooperating Service accessible to everyone, we would like to ask you to only call when necessary. You can find answers to questions about the status of an application or residence document in the Business Portal. Your employee (or client) can also follow the progress of the application in My IND. Therefore, please do not call the Cooperating Service before the decision period of the application has expired. Examples of these questions are:

 • Has the IND received my application yet?
 • Has the application already been assigned to a decision-maker?
 • Has the employee or client already collected the residence document?

The Cooperating Service will no longer answer these questions. In this way we keep the phone lines accessible. The Cooperating service employees count on your understanding.