• Home
 • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

​Editie 23 februari 2021

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Kennismigrant tijdelijk onder salariscriterium bij wettelijk bepaald verlof en stakingsrecht
Eerste online voorlichtingsbijeenkomst Arbeid in maart 2021
Informatieplicht erkend referent: wat u moet melden aan de IND
Gebruik altijd onze nieuwste formulieren
Wist u dat… de IND ook op Twitter vragen beantwoordt?
Laatste nieuws voor Britten in Nederland na Brexit

Kennismigrant tijdelijk onder salariscriterium bij wettelijk bepaald verlof en stakingsrecht

Kennismigranten die gebruik maken van zwangerschaps-, ouderschaps-, adoptie- en pleegzorgverlof, of het extra geboorteverlof, kunnen hierdoor niet altijd voldoen aan het salariscriterium. Dit geldt ook bij kort- en langdurend zorgverlof. Deze verlofsoorten zijn opgenomen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In geval van deze verlofsoorten, kan het worden toegestaan dat de kennismigrant tijdelijk onder het salariscriterium uitkomt. Ook kan het voorkomen dat een kennismigrant tijdelijk onder het salariscriterium uitkomt door gebruik te maken van het recht op staken. Stakingsrecht is ook vastgelegd in de wet.

Komt de kennismigrant uit onder het salariscriterium door een van bovengenoemde verlofsoorten? Of door deelname aan een staking? Dit heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunning als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De kennismigrant en/of werkgever melden het wettelijk vastgelegd (on)betaald verlof. Of het gebruik van stakingsrecht. En welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van het inkomen aan de IND; en 
 • De werkgever meldt dit via Portaal Zakelijk of met het meldingsformulier voor arbeidsgerelateerde verblijfsdoelen (erkend referent); en
 • De IND heeft deze melding ontvangen binnen 4 weken na ingang van het verlof of de staking.

 Bij verlof volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO) gelden als aanvullende voorwaarden:

 • De kennismigrant heeft wettelijk vastgelegd verlof op grond van de WAZO en voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van dit verlof; en
 • De kennismigrant en/of de werkgever kunnen aantonen dat de kennismigrant wettelijk vastgelegd (on)betaald verlof heeft. In geval van zorgverlof moet de kennismigrant en/of werkgever kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van noodzakelijk zorgverlof.

Het verlof of de staking moet goed zijn gedocumenteerd en opgenomen in de administratie van de werkgever. Zodat dit tijdens een controle door de IND kan worden getoond.

Eerste online voorlichtingsbijeenkomst Arbeid in maart 2021

Team Zakelijk organiseert op donderdag 18 maart a.s. zijn eerste online voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe erkende referenten arbeid en hun gemachtigden. Wilt u daarbij zijn? Meld u dan uiterlijk 4 maart aan.

Informatieplicht erkend referent: wat u moet melden aan de IND

Alle erkend referenten hebben een informatieplicht. Dit betekent dat u relevante informatie op tijd moet doorgeven aan de IND. Op onze website staat uitgelegd welke informatie u moet doorgeven en hoe u dit doet.

Wijziging rechtspersoon doorgeven

Verwacht u binnenkort wijzigingen in de rechtspersoon van de organisatie, zoals een fusie, splitsing, of opheffing? Geef dit dan alvast zo snel mogelijk door aan Team Zakelijk van de IND. In elk geval zodra de wijziging bekend is. Gebruik het contactformulier op onze website om een terugbelverzoek te mailen naar Team Zakelijk.

Een medewerker van Team Zakelijk neemt dan contact met u op om te bespreken welke stappen nodig kunnen zijn om de wijziging te verwerken zonder dat dit grote gevolgen heeft voor uw buitenlandse werknemers. Soms is het bijvoorbeeld nodig om een nieuwe aanvraag voor erkenning als referent in te dienen. In dat geval moeten ook de werknemers worden overgezet naar het nieuwe bedrijf. Uiteraard wordt de door u verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld.

Wilt u meer weten over de gevolgen die een fusie of afsplitsing kan hebben voor uw buitenlandse werknemers? Lees dan het artikel 'Nieuwe ondernemingsvorm: nieuwe aanvraag erkenning referent' in de nieuwsbrief van 17 februari 2020.

Gebruik altijd onze nieuwste formulieren

Wilt u een aanvraagformulier invullen? Of een van de bijlagen die nodig zijn voor de aanvraag? Download altijd de meest recente versie van het formulier van onze website. Gebruikt u formulieren die u hebt opgeslagen op uw computer? Dan gebruikt u misschien een oude versie. Bijvoorbeeld van een automatische incasso, die we dan weigeren. Omdat u dan een nieuw incassoformulier moet opsturen, kunnen we mogelijk niet binnen de streeftermijn op uw aanvraag beslissen. Doet u een online aanvraag via Portaal Zakelijk? Dan gebruikt u automatisch het juiste online formulier.

Wist u dat… de IND ook op Twitter vragen beantwoordt?

Hebt u een algemene vraag? Die kunt u ook op Twitter aan ons stellen via @IND_NL. Ons webcareteam staat van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor u klaar om uw algemene vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Via Twitter kunnen geen dossierinhoudelijke vragen worden beantwoord. Ook kunnen wij geen afspraken inplannen of de stand van zaken van een aanvraag doorgeven. Volg @IND_NL ook voor nieuws en actualiteiten. Voor meer informatie zie: IND op social media.

Laatste nieuws voor Britten in Nederland na Brexit

Lees ook de laatste editie van de Brexit newsletter van de IND (alleen in Engels). De onderwerpen in deze editie zijn:

Business Newsletter

In this edition:

Highly skilled migrants below the salary criterion in case of statutory leave or right to strike
First online information meeting on Labour in March 2021
Obligation of the recognised sponsor to provide information: what you need to tell the IND
Always use our most recent forms
Did you know that… the IND also answers questions on Twitter?
Latest news for Britons in the Netherlands after Brexit

Highly skilled migrants below the salary criterion in case of statutory leave or right to strike

Highly skilled migrants who make use of maternity, parental, adoption and foster care leave or additional maternity leave cannot always meet the salary criterion as a result. This also applies to short- or long-term care leave. These types of leave are included in the Dutch law for work and care (Wet Arbeid en Zorg or WAZO). For these types of leave, the highly skilled migrant may temporarily be allowed to come below the salary criterion. This is also the case when the highly skilled migrant comes below the salary criterion due to use of the right to strike. The right to strike is also laid down by law.

Does the highly skilled migrant come below the salary criterion as a result of one of the above-mentioned types of leave? Or because of participation in a strike? This will have no consequences for the residence permit if the conditions below are met:

 • The highly skilled migrant and/or employer notifies the IND of the statutory paid or unpaid leave. Or of the use of the right to strike. And what consequences this has for the highly skilled worker's income; and 
 • The employer notifies this via the Business Portal or by using the notification form for employment-related residence purposes (recognised sponsor); and
 • The IND must have received this notification within 4 weeks of the start of the leave or the strike.

For leave according to the Dutch law for work and care (Wet Arbeid en zorg or WAZO) these additional conditions apply:

 • The highly skilled migrant is entitled to statutory leave under WAZO and meets the conditions for this leave; and
 • The highly skilled migrant and/or the employer must be able to demonstrate that the highly skilled migrant is entitled to statutory paid or unpaid leave. In the event of care leave, the highly skilled migrant and/or employer must be able to demonstrate that care leave is actually necessary.

The leave or the strike must be well documented and included in the employer's records so that this can be shown during an inspection by the IND.

First online information meeting on Labour in March 2021

Team Businesses will organise its first online information meeting for newly recognised sponsors of employment and their authorised representatives on Thursday, 18 March. The meeting will be held in Dutch. Would you like to attend? Then register by 4 March at the latest.

Obligation of the recognised sponsor to provide information: what you need to tell the IND

All recognised sponsors have an obligation to provide information. This means you must pass on information in time to the IND. Visit our website to find out which information you must provide and how to do this.

Pass on a change to a legal entity

Do you soon expect a change to the legal entity of your organisation, such as a merger, division or discontinuation? Pass this on to the IND's Team Businesses as soon as possible, and in any event as soon as the change is known. Use the contact form on our website to e-mail a call-back request to Team Businesses.

A staff member of Team Businesses will then contact you to discuss which steps are necessary to process the change without this having major consequences for your foreign employees. It is sometimes necessary, for example, to submit a new application for recognition as a sponsor. In that case the employees must also be transferred to the new company. The information you provide will of course be treated confidentially.

Would you like to know more about the consequences a merger or division can have for your foreign employees? Then read the article 'New enterprise: new application for recognition as a sponsor' in the newsletter from 17 February 2020.

Always use our most recent forms

Would you like to fill in an application form? Or one of the appendices needed for the application? Always download the most recent version of the form from our website. Do you use the forms you have saved on your computer? Then you may then be using an old version. For example a direct debit authorisation, which we then refuse. And because you then need to submit a new direct debit authorisation, we may not be able to decide on your application within the target decision period.  If you submit an online application via the Business Portal, then you will automatically use the right online form.

Did you know that… the IND also answers questions on Twitter?

Do you have a general question? You can also ask us that question on Twitter @IND_NL. Our web care team is ready to answer your general questions as quickly as possible from Monday to Friday from 9.00 to 17.00. Case-specific questions cannot be answered on Twitter. Nor can we schedule any appointments or pass on the status of an application. You can also follow @IND_NL for news and current affairs. For more information see: Social Media.

Latest news for Britons in the Netherlands after Brexit

Also read the 15 February edition of the IND's Brexit newsletter. The topics in this edition are: