• Home
 • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

​Editie 1 oktober 2019

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

'Hoe ver is de IND met mijn aanvraag?'
Nieuwe bijlage bij aanvraag voor ongehuwde partner van werknemer
Wonen en werken in Nederland na Brexit

'Hoe ver is de IND met mijn aanvraag?'

Een vraag die vaak gesteld wordt, per mail of telefoon. Als (gemachtigde van een) erkend referent kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de IND. Voor vragen over lopende zaken moet u ons bellen. Onthoud wel: is de streeftermijn van twee weken voor de beslissing nog niet afgelopen? Dan kan de IND u geen informatie geven over de stand van zaken van de aanvraag. Het heeft dan pas zin om te bellen als de streeftermijn is afgelopen. U kunt de status van uw aanvraag ook bekijken in Portaal Zakelijk.

Wie bel ik als erkend referent met een vraag over een lopende zaak?

 • Contactpersoon
  Is uw zaak in behandeling genomen door een IND-medewerker? Bel dan altijd met de contactpersoon van uw zaak. Het telefoonnummer staat in de brieven die u van ons krijgt. Kijk onder het kopje 'Contactpersoon' aan de rechterkant.
 • Kennismigratielijn
  Hebt u nog geen brief gekregen waarin een contactpersoon staat? Bel dan naar de Kennismigratielijn. Dit kan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00. 

Hoe stel ik een algemene vraag?
Kijk eerst of uw vraag tussen de Veelgestelde vragen op onze website staat. Vindt u het antwoord niet? Gebruik dan het contactformulier om een vraag te stellen. U kunt algemene vragen niet meer per e-mail stellen. U kunt zich nog wel via e-mail aanmelden voor voorlichtingsbijeenkomsten. Of melden dat het u niet lukt om in te loggen in Portaal Zakelijk.

Nieuwe bijlage bij aanvraag voor ongehuwde partner van werknemer

Partners of echtgenoten van buitenlandse werknemers kunnen een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf als familie- of gezinslid. Als erkend referent kunt u die aanvraag namens uw werknemer indienen. Zijn uw werknemer en zijn partner ongehuwd? Dan moet u bij de aanvraag de ingevulde bijlage Vragenlijst voor verblijf bij partner met bewijsstukken meesturen.

Online aanvraag
De vragenlijst wordt in november toegevoegd aan de online aanvraag. Tot die aanpassing is gedaan, vragen we u om de bijlage zelf te downloaden van onze website. U kunt de ingevulde bijlage dan uploaden bij uw online aanvraag. Hoe eerder de aanvraag compleet is, hoe eerder de IND deze kan beoordelen. De bijlage Vragenlijst voor verblijf bij partner is sinds 1 oktober 2019 al toegevoegd aan het schriftelijke aanvraagformulier.

Ongehuwde partners die in Nederland willen samenwonen, moeten volgens de wet bewijzen dat ze een duurzame en exclusieve relatie hebben. De IND beoordeelt dit door naar de ingevulde vragenlijst te kijken.

Wonen en werken in Nederland na Brexit

De Brexitdatum van 31 oktober 2019 komt steeds dichterbij, maar hoe de Brexit er uit gaat zien is nog onduidelijk. De IND is voorbereid op beide scenario's: deal of no deal. Maar voor de 45.000 Britten die in Nederland wonen, betekent dit een onzekere tijd. Bent u Brits of hebt u werknemers uit het Verenigd Koninkrijk in dienst? Op ind.nl/brexit staat wat u kunt doen om zich voor te bereiden op de Brexit. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat alle Britten zich registreren in de BRP, zodat de IND hen kan bereiken. Bekijk de animatievideo's voor een uitleg over de overgangsperiode en het verblijfsrecht van Britten in Nederland na de Brexit.

Business Newsletter

In this edition:

'What is the status of my application?'
New appendix for applications for an employee's unmarried partner
Living and working in the Netherlands after Brexit

'What is the status of my application?'

It's a question we are often asked by email and over the phone. As a recognised sponsor or someone authorised by a recognised sponsor, there are several ways you can contact the IND. For questions regarding pending applications, please call us. Remember, if the target decision period has not yet ended, the IND cannot provide any information regarding the status of an application. So it only makes sense to call once the target decision period has passed. You can also view the status of your application in the Business Portal.

As a recognised sponsor, who can I call with a question about a pending application?

 • Contact person
  Is your case being processed by an IND staff member? Then always call the contact person for your application. You can find the phone number in the letters you receive from us under contactpersoon (top right).
 • Highly skilled migrants' phone line
  If you have not yet received a letter giving a contact, please call the highly skilled migrants' phone line (Kennismigratielijn)on working days from 9.00 to 17.00.

How can I ask a general question?
First check if you can find the answer to your question in the frequently asked questions on our website. Can't find the answer? Then use the contact form to ask a question. It is no longer possible to ask general questions via email. However, you can still send us an email to register for information sessions, or if you cannot log in to the Business Portal.

New appendix for applications for an employee's unmarried partner

Partners or spouses of employees from abroad can apply for a residence permit for residence as a family member or relation. As a recognised sponsor, you can submit the application on behalf of your employee. If your employee is not married to their partner, you need to complete the appendix Questionnaire for residence with partner and send it together with the application form and supporting documents.

Online application
The questionnaire will be added to the online application in November. Until this change has been made, please download the appendix from our website. You can then upload the completed appendix with your online application. The sooner your application is complete, the sooner the IND can consider it. The appendix Questionnaire for residence with partner has been added to the written application form since 1 October 2019.

By law, unmarried partners who would like to live together in the Netherlands have to prove that they have a long-term and exclusive relationship. The IND assesses this by looking at the completed questionnaire.

Living and working in the Netherlands after Brexit

The Brexit date of 31 October 2019 is fast approaching, but what form Brexit will take is still unclear. The IND is prepared for both a deal and no-deal Brexit. For the 45,000 UK nationals living in the Netherlands, these remain uncertain times. Are you British or do you have employees from the UK? You can find out on ind.nl/Brexit what you or your employees can do now to prepare for Brexit. For example, it is important that all UK nationals register in the Personal Records Database (Basisregistratie Personen or BRP) at their town hall. Watch the animations to find out more about the transition period and how Brexit affects the residence rights of British living in the Netherlands after Brexit.

 


Delen