• Home
 • Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

Nieuwsbrief Zakelijk / Business Newsletter

​Editie 19 januari 2022

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

IND accepteert vanaf 1 maart niet alle geregistreerd partnerschappen

Vanaf 1 maart 2022 gaat de IND anders om met geregistreerde partnerschappen uit bepaalde landen en regio's. Het gaat om geregistreerd partnerschappen die niet worden erkend door Nederlandse gemeenten. Dit betekent dat de aktes niet worden gezien als geldig geregistreerd partnerschap volgens Nederlands internationaal privaatrecht. De IND volgt hierin binnenkort de gemeenten.

Vraagt u vanaf 1 maart 2022 een verblijfsvergunning aan voor de geregistreerd partner van uw werknemer? En zijn uw werknemer en partner een geregistreerd partnerschap aangegaan in een van de landen of regio's in de lijst hieronder? Dan moet u een aanvraag voor verblijf bij ongehuwde partner indienen. De IND toetst ook aan de voorwaarden voor verblijf bij ongehuwde partner. Voeg een kopie van de akte van geregistreerd partnerschap bij de aanvraag. Blijkt uit de akte niet dat zowel uw werknemer als de partner ongehuwd zijn? Voeg dan ook kopieën van ongehuwdverklaringen toe. Bekijk ook de eisen voor vertaling en legalisatie van documenten

Geregistreerd partnerschappen uit de volgende landen en regio's worden niet erkend:

Europa

 • Kroatië (partnerschap vanaf 5 augustus 2014 wordt wel erkend)
 • Noorwegen (partnerschap van voor 1 januari 2009 wordt wel erkend)
 • Polen
 • Portugal
 • Slovenië (partnerschap vanaf 24 februari 2017 wordt wel erkend)
 • Spanje
  • Canarische eilanden
  • Cantabrië (partnerschap vanaf 30 december 2015 wordt wel erkend)
  • Catalonië (partnerschap vanaf 1 januari 2011 wordt niet erkend)
  • Castilla y Leon
  • Ceuta
  • Extremadura
  • Galicia (partnerschap vanaf 28 januari 2008 wordt wel erkend)
  • La Rioja
  • Madrid
  • Melilla
  • Murcia
  • Navarra
 • IJsland (partnerschap voor 27 juni 2010 wordt wel erkend)
 • Zweden (partnerschap voor 1 mei 2009 wordt wel erkend)

Buiten Europa

 • Argentinië
 • Australië
  • Norfolk Island
  • Northern Territory
  • Tasmanië (Caring relationship)
  • Western Australia
 • Brazilië
 • Canada
  • Alberta
  • Manitoba
  • Colombia
 • Gabon
 • Israël
 • Uruguay
 • Verenigde staten van Amerika
  • Maryland
  • Massachusetts
  • New Jersey (Domestic Partnership)
  • Wisconsin

Zorgplicht erkend referent: brochure 'De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant'

De IND heeft in november 2021 een nieuwe brochure uitgebracht: De verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant. Hierin staat informatie over de aanvraag, verblijfsvergunning en rechten en plichten voor kennismigranten. U kunt deze brochure gebruiken om uw werknemer te informeren.

Erkend referenten hebben een zorgplicht tegenover de werknemer. Dit betekent dat u zorgt voor een zorgvuldige werving en selectie van de kennismigrant of de werknemer die is overgeplaatst binnen de onderneming (Intra Corporate Transferee). Ook moet u de kennismigrant of werknemer op de hoogte stellen van de voorwaarden voor toelating en verblijf in Nederland.

Diploma-eis bij aanvraag Europese blauwe kaart

Dient u een aanvraag in voor een Europese blauwe kaart? Dan geldt er een diploma-eis voor de werknemer. Het diploma moet voldoen aan enkele voorwaarden. Bijvoorbeeld dat het diploma nodig is voor en in lijn ligt met het beroep of de sector waarop de aanvraag betrekking heeft. In het aanvraagformulier verklaart u dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Meldingsformulier wijziging referent bij overplaatsing binnen een onderneming

Hebt u een werknemer in dienst met een geldige verblijfsvergunning voor overplaatsing binnen een onderneming (ICT)? En wijzigt de referent naar een andere entiteit binnen hetzelfde concern? Geef dit dan binnen 4 weken door aan de IND. Dit kan nu bij punt 5 in de  schriftelijke meldingsformulieren Overplaatsing binnen een onderneming (erkend referent) - 7089 of Overplaatsing binnen een onderneming (niet-erkend referent) – 7090.

Stuur dit formulier per post naar de IND. Dit kan niet per e-mail. Uiterlijk 1 april kunnen erkend referenten deze melding ook digitaal doen via Portaal Zakelijk. 

Zorgen voor een goed bereikbare Kennismigratielijn

Het afgelopen jaar zag de Kennismigratielijn een grote toename in het aantal telefoontjes. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat wij uw vraag beantwoorden. Om de Kennismigratielijn goed bereikbaar te houden, vragen we u over bepaalde onderwerpen niet te bellen. 

Verblijfsdocument opgehaald?

Regelmatig wordt de IND gevraagd of de kennismigrant zijn of haar verblijfsdocument al heeft opgehaald. Dit kunt u als erkend referent vragen aan de kennismigrant zelf. Of bekijken in Portaal Zakelijk. Een erkend referent heeft een administratie- en bewaarplicht en moet daarom op de hoogte zijn.

Wijzigen ophaallocatie mvv

Veel telefoontjes van erkend referenten en gemachtigden gaan over het wijzigen van de ophaallocatie van de mvv. Is de aanvraag nog in behandeling? Dan kunt u een verzoek om de ambassade te wijzigen schriftelijk indienen of via Portaal Zakelijk aan de aanvraag toevoegen. Is de aanvraag al beslist? Dan kan de ophaallocatie alleen in bijzondere situaties worden aangepast. Neem in dat geval contact op met de beslismedewerker van de IND. Verzoeken om de ambassade te wijzigen omdat een andere ambassade dichterbij is of eerder beschikbaarheid heeft, nemen we niet in behandeling.

Stand van zaken lopende aanvragen

Is de streeftermijn (bij aanvragen ingediend door de erkend referent) of de wettelijke beslistermijn (bij overige aanvragen) van een aanvraag nog niet voorbij? Bel dan niet naar de Kennismigratielijn over de stand van zaken. Wij kunnen geen informatie geven over de status van de aanvraag en of de zaak al bij een beslismedewerker is ingedeeld. Is de streef- of beslistermijn voorbij en hebt u nog geen bericht van de IND gekregen? Neem dan contact met ons op.

Zorg dat u gemachtigd bent om informatie op te vragen

Het komt regelmatig voor dat een erkend referent of andere partij (geen gemachtigde) belt over zaken waarin zij niet gemachtigd zijn. Het gaat vooral om EU-toetsingsaanvragen en aanvragen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Sinds het ingaan van de AVG op 25 mei 2018 mag er door de Kennismigratielijn geen antwoord meer gegeven worden op deze vragen. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring. 


In this edition:

From 1 March 2022, the IND will view registered partnerships from certain countries and regions differently. It concerns registered partnerships that are not recognised by Dutch councils (gemeenten). This means that these deeds will not be considered as valid registered partnerships under Dutch international private law. The IND will soon follow the councils in this regard.

What if you apply for a residence permit for the registered partner of your employee? And your employee and partner entered into a registered partnership in one of the countries or regions listed below? Then you must submit an application for residency with an unmarried partner. The IND will also check the requirements for residency with an unmarried partner. Include the deed of registered partnership with the application. This must show that the employee as well as the partner are not married. In case it does not show this, please include copies of unmarried status declarations from both partners. See the requirements for legalisation and translation of documents.

Registered partnerships from the following countries or regions will not be recognised:

Europe

 • Croatia (partnership from 5 August 2014 will be recognised)
 • Norway (partnership from before 1 January 2009 will be recognised)
 • Poland
 • Portugal
 • Slovenia (partnership from 24 February 2017 will be recognised)
 • Spain
  • Canary Islands
  • Cantabria (partnership starting on 30 December 2015 will be recognised)
  • Catalonia (partnership starting on 1 January 2011 will not be recognised)
  • Castilla and Leon
  • Ceuta
  • Extremadura
  • Galicia (partnership from on 28 Januari 2008 will be recognised)
  • La Rioja
  • Madrid
  • Melilla
  • Murcia
  • Navarra
 • Iceland (partnership from before 27 June 2010 will be recognised)
 • Sweden (partnership from before 1 May 2009 will be recognised)

Outside Europe

 • Argentina
 • Australia
  • Norfolk Island
  • Northern Territory
  • Tasmanië (Caring relationship)
  • Western Australia
 • Brazil
 • Canada
  • Alberta
  • Manitoba
  • Colombia
 • Gabon
 • Israel
 • Uruguay
 • United States of America
  • Maryland
  • Massachusetts
  • New Jersey (Domestic Partnership)
  • Wisconsin

Duty of care of recognised sponsor: brochure 'Residence permit for work as a highly skilled migrant'

The IND published a new brochure in November 2021: Residence permit for work as a highly skilled migrant. This brochure provides information about the application process, the residence permit and the rights and duties of highly skilled migrants. You can use this brochure to inform your employee.

Recognised sponsors have a duty of care towards their employees. This means that you ensure the careful recruitment and selection of the highly skilled migrant or employee who will be transferred within the organisation (Intra Corporate Transferee). You must also notify the highly skilled migrant or employee of the conditions for entry and stay in the Netherlands. 

Degree requirement in application for European blue card

Are you applying for a European blue card? Then the employee must have the required degree. The degree is subjected to certain conditions. For example, the degree is required for and in line with the profession or sector as stated in the application. In the application form you declare that this condition is met.

Notification form change of sponsor for Intra Corporate Transferees

Do you have an employee with a valid residence permit for intra corporate transferees? And does the sponsor change to another entity within the same concern? Then make sure to report this to the IND within 4 weeks. You can do this under point 5 on the notification form Intra Corporate Transferees (recognised sponsor) - 7589 or notification form Intra Corporate Transferees (non-recognised sponsor) - 7590.

Send this form to the IND by post. You cannot send this form by e-mail. Recognised sponsors can report this digitally through the Business Portal from 1 April 2022 at the latest.

Ensuring an accessible highly skilled migrant line

Last year, the highly skilled migrant line experienced a great surge in the amount of phone calls. Because of this, it can take more time than usual before we answer your question. In order to keep the highly skilled migrant line accessible, we kindly ask you not to call us about certain topics:

Collecting the residence permit

The IND frequently receives questions about whether the highly skilled migrant has picked up their residence permit. As a recognised sponsor, you can simply ask the highly skilled migrant if they already collected their permit. Or find this information in the Business Portal. A recognised sponsor has a duty to keep records and an obligation to retain information. So, the sponsor must be up to date on these matters.

Changing pick-up location mvv

Lots of phone calls by recognised sponsors and authorised persons are about changing the mvv pick-up location. Is your application still pending? Then you can submit a written request to change embassies. You can also add a change of location to your application through the Business Portal. Has the IND already made a decision about your application? Then the pick-up location can only be changed in special circumstances. In that case, contact your IND decision maker. We will not accept requests to change the embassy because another embassy is closer or has earlier availability.

Update on pending applications

Please do not call the highly skilled migrant line asking for updates on submitted applications when the decision period has not yet expired. This includes both the target decision period  (applications submitted by recognised sponsors) as well as the statutory decision period (other applications). We cannot provide information about the status of an application or whether a decision maker has already been assigned to your case. Has the decision period expired and you have not received a message from the IND? Then please do contact us.

Make sure to be authorised when requesting information

It often occurs that a recognised sponsor or another party (not an authorised person) calls about cases for which they have not been authorised. It mostly concerns verifications against EU law and applications for permanent residence permits. Ever since the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect on 25 May 2018, the highly skilled migrant line is no longer able to answer such questions. For more information, consult our privacy statement