Mensenhandel

Mensenhandel
Wat is mensenhandel?

In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij.

Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, denk aan onvrijwillige prostitutie, maar ook in andere economische sectoren. Slachtoffers van mensenhandel werken onder zulke slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn. Ook het met dwang werven, vervoeren etc. van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen is strafbaar als mensenhandel.

Waarin verschilt mensenhandel van mensensmokkel?

Mensensmokkel is mensen helpen om op illegale wijze in een land te komen en er eventueel te verblijven. De gesmokkelde mensen zijn meestal illegale vreemdelingen. Mensensmokkel hoeft daarom niet altijd gericht te zijn op een persoonsgerichte uitbuiting, zoals mensenhandel.

Wat doet de IND tegen mensenhandel?

De IND heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig onderkennen en doorgeleiden van signalen van mensenhandel naar opsporingsinstanties. De IND is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van de verblijfsregeling voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel, de Verblijfsregeling Mensenhandel. Als aangetoond wordt dat er sprake is van (poging tot mensenhandel) kan de IND verblijfsvergunningen weigeren of intrekken.

Samenwerking met (internationale) partners

De IND werkt bij de aanpak van mensenhandel in nationaal verband nauw samen met verschillende ketenpartners, waaronder de politie en het Openbaar Ministerie en is tevens partner van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Daarnaast participeert de IND in nationale en internationale projecten en initiatieven ter bestrijding van mensenhandel.

Mensenhandelexpert bij de IND

Team Mensenhandel: een gezicht gevan aan slachtoffers. Lees waar het team dagelijks mee te maken krijgt.