Handhaving en fraude

​Een man die zijn echtgenote uit het buitenland naar Nederland wil halen en opzettelijk onjuiste informatie over zijn inkomen geeft, zodat hij aan het inkomensvereiste voldoet.


Een vreemdeling die gebruikt maakt van valse of vervalste documenten en zich daarmee als een andere persoon voordoet. Of een vreemdeling die een verblijfsvergunning voor studie aanvraagt, terwijl hij in werkelijkheid arbeid wil gaan verrichten.

Dit zijn voorbeelden van manieren waarop mensen frauderen, met als doel het verkrijgen (of behouden) van een verblijfsvergunning of het Nederlanderschap. Binnen de diverse vormen van fraude zijn Identiteits- en documentfraude de meest voorkomende.

Aanpak van fraude en migratiecriminaliteit door de IND

Binnen de IND zijn speciale teams verantwoordelijk voor het preventief signaleren van fraude en misbruik. Zij werken daarin samen met andere organisaties, zoals gemeenten, Politie, Koninklijke Marechaussee en Inspectie SZW. Een belangrijk onderdeel van hun werk is het verzamelen, registreren en analyseren van signalen van fraude, misbruik en migratiecriminaliteit (waaronder mensenhandel en –smokkel) vanuit de eigen organisatie en de buitenwereld.

Consequenties

Als de IND vaststelt dat een vreemdeling of een referent misbruik of fraude heeft gepleegd, kan de IND maatregelen treffen. Dat kan bijvoorbeeld afwijzing zijn van een aanvraag voor een verblijfsvergunning of een verzoek Nederlander te worden, of intrekking van een al verleende verblijfsvergunning. Bovendien doet de IND bij constatering van een strafbaar feit zoals fraude, valsheid in geschrifte, jezelf uitgeven voor iemand anders e.d. aangifte bij de politie.

Ook geeft de wet de IND de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen, en de door de IND (en mogelijk andere overheidsorganisaties) gemaakte kosten voor terugkeer terug te vorderen.

Verstrek dus altijd de juiste informatie!

​Contact

Handhavingsinformatieknooppunt (HIK)
Telefoon: 088-0436663.

Melden van vertrouwelijke informatie/fraudesignalen aan de IND 

Wilt u gevoelige, bijzondere of vertrouwelijke informatie doorgeven over uzelf of anderen, of wilt u fraudesignalen doorgeven? Vul dan het formulier fraudesignaal in.

Let op! Als u een mail stuurt, ontvangt u geen bevestiging, tenzij u specifiek hierom vraagt.