Algemene voorwaarden erkenning als referent

Laatste update: 16 mei 2022

U vraagt erkenning aan als referent. Lees welke algemene voorwaarden voor elke organisatie gelden.

Algemene voorwaarden aanvragen erkenning als referent

Voor uw organisatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister. Dit hoeft niet als dit niet nodig is volgens de Handelsregisterwet 2007.
 • De continuïteit en solvabiliteit van uw organisatie is voldoende gewaarborgd.
 • Uw organisatie mag niet failliet zijn of uitstel van betaling (surseance) hebben gekregen.
 • Uw organisatie, bestuurders en andere bij uw organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar
 • Uw organisatie voldoet aan de gedragscode die geldt voor uw organisatie. Houdt uw organisatie zich bijvoorbeeld bezig met het uitlenen van personeel tegen betaling? Dan moet uw organisatie in het register van de Stichting Normering Arbeid staan.

Continuïteit en solvabiliteit van de organisatie

Continuïteit betekent dat uw organisatie gedurende langere tijd aan alle financiële verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit geeft de financiële gezondheid van een organisatie aan om financiële tegenvallers op te vangen.

Advies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De RVO beoordeelt alleen de continuïteit en solvabiliteit van startende ondernemers. Om dit te beoordelen maakt de RVO gebruik van een puntensysteem. Er zijn maximaal 100 punten te behalen. Voor een positief advies zijn minimaal 50 punten nodig.

Onderdelen van het puntensysteem

1. Inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
 • Is de organisatie ingeschreven?
 • Zijn er wisselingen in vennoten, aandeelhouders of zeggenschap sinds de aanvraagdatum?
 • Is er sprake van overname, surseance of faillissement van de organisatie of eigenaren/bestuurders?
2. Ondernemingsplan
 • Marktpotentie
  • Beschrijving van de unieke eigenschappen van het product of de dienst.
  • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de markt toegespitst op eigen bedrijfsomgeving.
 • Organisatie
  • Heldere en passende organisatiestructuur.
  • Juiste competenties op het gebied van ondernemerschap, management en vakinhoud.
 • Financiering
  • De organisatie kan toekomstige financiële tegenvallers 3 jaar lang opvangen.
  • De omzetprognose is voldoende onderbouwd en sluit aan op de marktpotentie. 
  • De kasstroom uit feitelijke bedrijfsactiviteiten moet binnen 3 jaar positief zijn.

Betrouwbaarheid van de organisatie

Zijn uw organisatie en de bij uw organisatie betrokken (rechts)personen betrouwbaar? Dit bekijkt de IND bij de aanvraag om erkenning. In de volgende situaties is geen sprake van betrouwbaarheid:

 • Uw organisatie of de bij uw organisatie betrokken (rechts)personen zijn 3 keer failliet gegaan in het jaar voor de aanvraag.
 • Uw organisatie heeft een fiscale vergrijpboete gekregen in de 4 jaar voor de aanvraag.
 • Uw organisatie heeft 3 of meer boetes gekregen in de 3 jaar voor de aanvraag. Het gaat om de volgende boetes:
  • Boete volgens de Vreemdelingenwet.
  • Boete volgens de Wet arbeid vreemdelingen.
  • Boete volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
 • De IND heeft uw erkenning als referent ingetrokken in de 5 jaar voor deze nieuwe aanvraag.