• Home
 • Studie
 • Onderwijsinstelling: erkenning als referent

Onderwijsinstelling: erkenning als referent

Uw onderwijsinstelling wil verblijfsvergunningen aanvragen voor studenten. Uw onderwijsinstelling moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Op deze pagina vindt u alleen informatie over de erkenning als referent voor studie. De voorwaarden voor een verblijfsvergunning studie en de aanvraagformulieren voor studie vindt u op de pagina's Studeren aan hbo of universiteiten en Studeren aan middelbare school of mbo. U vindt hier wel het meldingsformulier studie en de losse bijlagen van de aanvraagformulieren studie.

Erkenning als referent verplicht

Om internationale studenten aan uw onderwijsinstelling te laten studeren, moet uw onderwijsinstelling zijn erkend door de IND. Om erkend te worden als referent moet uw onderwijsinstelling een betrouwbare partner zijn voor de IND. Na erkenning wordt uw organisatie vermeld in het openbaar register erkende referenten.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden voor alle erkende referenten. Daarnaast gelden voor onderwijsinstellingen de volgende voorwaarden.

Scholen hoger onderwijs

 • Uw onderwijsinstelling biedt geaccrediteerd (keurmerk van de NVAO) hoger onderwijs (hbo of universitair) aan zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
 • Eén van de volgende situaties geldt:
  • Uw onderwijsinstelling voor hoger onderwijs heeft de Gedragscode internationale student in het hoger onderwijs ondertekend.
  • Uw onderwijsinstelling verzorgt opleidingen in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
  • Uw onderwijsinstelling verzorgt opleidingen in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Scholen middelbaar onderwijs

 • Uw onderwijsinstelling biedt voortgezet onderwijs aan als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs.

Scholen middelbaar beroepsonderwijs

 • Uw onderwijsinstelling biedt beroepsonderwijs aan als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

Scholen voortgezet onderwijs die het internationaal baccalaureaat diploma programma aanbieden

 • Uw onderwijsinstelling is geaccrediteerd door de Internationale Baccalaureaat Organisatie;
 • Uw onderwijsinstelling wordt bekostigd op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs;
 • Uw onderwijsinstelling maakt deel uit van een internationale organisatie die leerlingen uitwisselt over de wereld. Landelijke comités van deze internationale organisatie bepalen het land van plaatsing. Of uw onderwijsinstelling plaatst leerlingen in een internaat.

Heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uw onderwijsinstelling niet erkend? Geef dit aan bij uw aanvraag.

Kosten

De aanvraag erkenning als referent kost € 4212.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

1. Indienen aanvraag en betalen

​U vraagt erkenning aan met het aanvraagformulier. U vindt dit formulier onder aan deze pagina. U stuurt het formulier met de documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een factuur. De IND probeert deze binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag toe te sturen. De IND neemt de aanvraag pas in behandeling als u de leges hebt betaald.

Verlaagd tarief

Als de rechtsvorm van uw onderneming/instelling is gewijzigd, geldt het verlaagde tarief. Uw onderneming/instelling was voor de wijziging erkend als referent en uit een notariële akte blijkt dat:

 • de aard van de ondernemingsactiviteiten niet is uitgebreid; en
 • de zeggenschap in de nieuwe onderneming of rechtspersoon gelijk blijft.

Meer informatie vindt u in het aanvraagformulier.

2. Ontvangst en controle aanvraag

Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen. Ook staat in de ontvangstbevestiging binnen welke periode de IND een beslissing neemt. Dit heet de beslistermijn.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. Maak hiervoor online een afspraak.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat wat u nog moet opsturen. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

Mijn IND en Berichtenbox

Volg uw aanvraag in Mijn IND. Heeft u zich ook aangemeld bij de Berichtenbox voor post van de IND? En uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u via de Berichtenbox een e-mail als u nieuwe post van de IND heeft.

3. Beslissing

​De IND controleert of uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voor erkenning voldoet. De IND probeert binnen een termijn van 2 weken een beslissing te nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als uw onderwijsinstelling niet aan alle voorwaarden voldoet, wijst de IND uw aanvraag om erkenning af. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als uw onderwijsinstelling aan alle voorwaarden voldoet, wordt uw organisatie erkend referent voor studie. U krijgt hiervan bericht.

4. Inschrijving in openbaar register

​Uw onderwijsinstelling wordt ingeschreven in het openbaar register erkende referenten. Aankomende buitenlandse studenten kunnen hier controleren of de onderwijsinstelling waar zij willen studeren erkend is.

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulier ‘Erkenning als referent’ 7001

Gebruik dit formulier als u erkenning wilt aanvragen voor uw organisatie.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u nodig hebt voor uw aanvraag.

Kosten aanvraag

De aanvraag erkenning als referent kost € 4212.

 • De aanvraag erkenning als referent bij wijziging bedrijfsvorm kost € 2105.

Download  

Meldingsformulier studie7092

Gebruik dit formulier om wijzigingen in de situatie van de student te melden aan de IND.

Download  

Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking tot de erkend referent 7088

Gebruik dit formulier om wijzigingen door te geven die uitsluitend betrekking hebben op de erkend referent. 

De wijzigingen kunnen van algemene aard zijn, maar ook specifieke wijzigingen die verband houden met het verblijfsdoel waarvoor u erkend referent bent.

Download  

Na de erkenning

Erkenning alleen voor het doel waarvoor erkenning is gegeven

U bent erkend referent voor het verblijfsdoel 'studie'. Deze erkenning geldt alleen voor dit verblijfsdoel. Iedere student die in Nederland studeert, heeft een erkend referent. Zonder erkenning kunt u géén referent zijn voor een buitenlandse student die een verblijfsvergunning studie nodig heeft. Dit geldt voor studenten aan hbo of universiteit en voor studenten aan middelbare school of mbo. 

Wilt uw onderwijsinstelling ook buitenlandse werknemers of wetenschappelijk onderzoekers in dienst nemen? Vraag hiervoor apart erkenning aan. Bij Werkgevers vindt u de voorwaarden voor deze erkenning.

Indienen aanvragen voor buitenlandse studenten

Heeft de IND uw erkenning goedgekeurd? Dan kunt u aanvragen indienen voor de verblijfsvergunning studie voor uw internationale studenten. Uw onderwijsinstelling verklaart in het aanvraagformulier dat uw internationale student aan de voorwaarden voldoet. De bewijsmiddelen hoeft u niet naar de IND te sturen. 

De voorwaarden, procedure en de aanvraagformulieren voor studie vindt u op de pagina van de doelgroep: Studeren aan hbo of universiteit of Studeren aan middelbare school of mbo.

Aanvragen laten indienen door een gemachtigde

U kunt een organisatie of instelling machtigen om namens u de aanvragen in te dienen. U stuurt hiervoor eenmalig een machtiging naar de IND. In deze machtiging geeft u aan wie u machtigt om voor u de aanvragen in te dienen. U ondertekent de machtiging.

De gemachtigde vult bij het indienen van de aanvraag op het aanvraagformulier de naam van uw organisatie in en zijn eigen gegevens. Het aanvraagformulier heeft hiervoor een apart veld.

Wijziging rechtsvorm

​Als de rechtsvorm van uw instelling of onderneming wijzigt, moet u voor de nieuwe rechtsvorm opnieuw erkenning als referent aanvragen. Voor deze aanvraag erkenning betaalt u € 2105.

Rechten en plichten

Rechten

Als erkend referent hebt u een aantal rechten: 

 • De IND probeert om binnen 2 weken op uw aanvragen voor studie te beslissen. Dit kan alleen als u de aanvraag volledig indient. Ontbreken er documenten? Dan kan de IND de termijn van 2 weken niet halen.
 • U hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met uw aanvragen. Vaak is een eigen verklaring voldoende. U geeft daarmee aan dat de internationale student voldoet aan alle voorwaarden voor toelating en verblijf in Nederland.
 • U kunt bij vragen mailen naar een speciaal e-mailadres.

Plichten

Als verplicht erkend referent hebt u een verantwoordelijke taak. U beoordeelt alle verblijfsaanvragen voor de student en dient de aanvraag in. De IND heeft nauwelijks tot geen contact met uw individuele studenten. Alles verloopt via u.

Het migratiebeleid is gebaseerd op vertrouwen in u als erkend referent. De IND controleert achteraf of: 

 • de student (nog) aan de verblijfsvoorwaarden voldoet;
 • u blijft voldoen aan de voorwaarden van de erkenning; én
 • u de plichten als referent nakomt.

U bent als onderwijsinstelling ook verantwoordelijk voor organisaties die namens u in het buitenland een rol vervullen in deze procedure. Bijvoorbeeld agenten en bemiddelingsbureaus

Naast rechten heeft u daarom als erkend referent ook een aantal wettelijke verplichtingen