• Home
 • Basisexamen inburgering in het buitenland

Basisexamen inburgering in het buitenland

Voordat u de mvv aanvraagt, doet u eerst het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit examen gaat over de Nederlandse taal en samenleving.

Voor wie is het basisexamen inburgering in het buitenland

Als u bij uw partner of echtgenoot in Nederland wilt wonen dan moet u het examen doen. Ook als u geestelijk bedienaar bent moet u dit doen.

Waar maak ik het basisexamen inburgering in het buitenland?

U legt het examen af op een Nederlandse ambassade of een consulaat-generaal. U neemt, na aanmelding bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zelf contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u het examen wilt afleggen. Een lijst van ambassades voor het afleggen van een basisexamen inburgering buitenland vindt u in het 'Overzicht landen en steden voor verkrijgen mvv en afleggen inburgeringsexamens'. 

Wilt u meer informatie over het basisexamen inburgering? Ga dan naar www.naarnederland.nl. Of bekijk de 
brochure Basisexamen inburgering in het buitenland.

    Bent u geslaagd voor het basisexamen inburgering? Dan kunt u de mvv alleen ophalen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het
    land  van uw nationaliteit of bestendig verblijf. 

Wanneer ben ik vrijgesteld van het basisexamen inburgering?

In één van de volgende situaties hoeft u geen examen te doen:

 • U bent jonger dan 18 jaar of u hebt de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland en u wilt uw verblijfsdoel wijzigen.
 • U hebt minimaal 8 jaar in Nederland gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd.
 • U hebt de nationaliteit van een EU/EER-land, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea of Zwitserland.
 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en vraagt EU-toetsing aan bij een gemeenschapsonderdaan.

 • U hebt de status van EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land.

 • U gaat een verblijfsvergunning aanvragen voor een tijdelijk verblijfsdoel.
 • U gaat een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij een familie- of gezinslid dat een verblijfsvergunning heeft voor een tijdelijk verblijfsdoel.
 • U gaat een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf bij een familie- of gezinslid dat een verblijfsvergunning heeft voor asiel (on)bepaalde tijd.
 • U hebt de Surinaamse nationaliteit en hebt minimaal lager onderwijs in de Nederlandse taal afgerond in Suriname of Nederland.
 • U gaat enkel werken als contemplatieve, interne functionaris of bestuurslid bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.
 • U hebt één van de volgende diploma’s, certificaten of documenten:
  • Het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering.
  • Een diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma I of II.
  • Een Nederlands diploma of getuigschrift van afronding van universiteit, hbo, mbo (vanaf niveau 2), vwo, havo, mavo of vmbo. U hebt les gehad in het Nederlands.
  • Een diploma, certificaat of document van afronding van een opleiding op niveau vergelijkbaar met universiteit, hbo, mbo (vanaf niveau 2), vwo, havo, mavo of vmbo, behaald in Nederlandstalig onderwijs in België of in Suriname. U hebt een voldoende behaald voor het vak Nederlands.
  • Een diploma, certificaat of ander document, behaald in het Nederlandstalig onderwijs op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, of op Aruba, Curacao of Sint Maarten. Het diploma is behaald aan een opleiding die is aangewezen door de Nederlandse Minister van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap). U hebt een voldoende behaald voor het vak Nederlands.

  • Een diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese school. Het diploma (baccalaureaat) bevat het vak Nederlands als eerste of tweede taal én u hebt een voldoende behaald voor dat vak.
  • Een getuigschrift International Baccalaureate Middle Years Certificate, International General Certificate of Secondary Education of Internationaal Baccalaureaat. U hebt hierbij een cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs of een cursus Internationaal Baccalaureaat gedaan met daarin het vak Nederlands én u hebt een voldoende behaald voor dat vak.

Stuur een gewone kopie of een gewaarmerkte kopie van de  diploma’s of certificaten mee met uw aanvraag. Stuur nooit het origineel op per post.

Wat kan ik doen als ik het examen niet kan halen?

U kunt ontheffing krijgen voor (een deel van) het examen als er sprake is van bijzondere individuele of medische omstandigheden. Dit betekent dat u (een deel van) het examen niet (nogmaals) hoeft te doen.

Ontheffing vanwege bijzondere individuele omstandigheden

Als u denkt dat u door heel bijzondere persoonlijke omstandigheden het examen niet kunt halen, dan geeft u dit aan in het aanvraagformulier. U gebruikt hiervoor de Bijlage Basisexamen inburgering buitenland (van het aanvraagformulier). U moet zelf bewijsstukken met uw aanvraag meesturen waarmee u laat zien dat u het examen niet kunt halen en wat u al hebt gedaan om te kunnen slagen voor het examen.

Ontheffing vanwege medische omstandigheden

Als u denkt dat u (mede) door een geestelijke of lichamelijke handicap het examen niet kunt halen, meld dit dan bij de Nederlandse vertegenwoordiging. Deze wijst een arts aan die een medisch onderzoek bij u doet. Dit onderzoek kost geld. De arts vult ook een medisch vragenformulier in. De arts stuurt het formulier op naar de IND. U krijgt hiervan een kopie. Deze kopie stuurt u op met uw aanvraag. Het medisch vragenformulier mag bij het indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Hebt u door lichamelijke of geestelijke belemmering voor een periode van 3 jaar (een deel van) het basisexamen inburgering niet kunnen doen of hebt u hierdoor geen inspanningen kunnen leveren ter voorbereiding op (een deel van) het basisexamen inburgering? Dan kunt u ontheffing krijgen voor (een deel van) de toets. 
Voldoet u hier niet aan maar hebt u wel een lichamelijke of geestelijke belemmering? Dan kijkt de IND bij de beoordeling van uw verzoek om ontheffing ook naar de overige individuele bijzondere omstandigheden.

Kosten en voorbereiding

Het basisexamen inburgering in het buitenland kost €150. Er is een oefenpakket beschikbaar, waarmee u zich kunt voorbereiden op het examen. U bent niet verplicht gebruik te maken van het oefenpakket. Meer informatie over de voorbereiding op het examen vindt u op www.naarnederland.nl.

Aanmelden

U kunt uzelf, uw partner of iemand anders aanmelden voor alle 3 de onderdelen van het basisexamen inburgering in het buitenland of voor één examenonderdeel. Dit doet u met een digitaal aanmeldformulier.

De uitslag

U krijgt de uitslag binnen 8 weken. DUO stuurt de uitslag van het gehaalde examen per e-mail. Bij de e-mail zit een PDF-bestand met de uitslag. In het PDF-bestand staat voor welke onderdelen u bent geslaagd. U hebt het basisexamen inburgering in het buitenland gehaald als op het PDF-bestand staat dat u voor alle 3 onderdelen bent geslaagd. U kunt dit PDF-bestand meesturen met uw mvv-aanvraag. U krijgt geen certificaat van DUO.

Als u het examen (gedeeltelijk) niet hebt gehaald, dan kunt u zich opnieuw aanmelden voor het niet behaalde examenonderdeel. U moet dan wel opnieuw betalen voor het onderdeel dat u over doet. Examenonderdelen waarvoor u bent geslaagd, blijven geldig tot u bent geslaagd voor het hele examen.

Hoe lang is de uitslag geldig?

Nadat u alle onderdelen van het basisexamen hebt gehaald, hebt u 1 jaar de tijd om de mvv aan te vragen. Wacht u langer dan een jaar dan moet u opnieuw het basisexamen doen. De datum afgifte van de uitslag vindt u in het PDF-bestand. Deze hebt u per e-mail ontvangen van DUO.

Geslaagd voor het examen. Wat nu?

Als u geslaagd bent voor het examen kunt u de aanvraag voor uw mvv en verblijfsvergunning indienen. U maakt een kopie/print van de uitslagbrief. Deze stuurt u samen met uw aanvraag op naar de IND.

Verder inburgeren in Nederland

Het basisexamen inburgering is de start van uw inburgering. Hebt u de verblijfsvergunning gekregen? En woont u in Nederland? Dan hebt u inburgeringsplicht. U moet in Nederland meedoen aan een inburgeringscursus. En doet daarna het inburgeringsexamen. U bent klaar met inburgeren als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. 

Meer informatie over inburgeren in Nederland leest u op www.inburgeren.nl

Leerplichtige leeftijd

Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden.

gewaarmerkte kopie

Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"). Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift hebt behaald.