Nationale veiligheid

Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op risico’s en bedreigingen voor de nationale veiligheid. Zoals terrorisme. Ook kan de IND maatregelen nemen, die helpen om de nationale veiligheid te beschermen.

Signalen herkennen

De IND is geen inlichtingen- of opsporingsdienst en mag daarom geen bijzondere inlichtingen- of opsporingsmiddelen inzetten. Wel ondersteunt de IND organisaties die de bescherming van onze nationale veiligheid als kerntaak hebben. Bij het beoordelen van verblijfsaanvragen let de IND op signalen dat een aanvrager betrokken is bij terrorisme. Of zich bezighoudt met andere activiteiten die de nationale veiligheid bedreigen. De IND deelt zulke signalen met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de politie.

Op ieder moment alert

IND-medewerkers letten op ieder moment op signalen. Tijdens het beoordelen van een verblijfsaanvraag. Of erna, als er tips over iemand binnenkomen. Ook wordt bij elke verblijfsaanvraag het Schengen-informatiesysteem (SIS II) gecheckt. Om te zien of er in andere landen signalen zijn over criminele activiteiten van de aanvrager. De IND let ook op signalen tijdens de screening van aanvragers in de asielprocedure. Door het dossier van de aanvrager te bekijken en te zoeken op internet. Er is aandacht voor signalen die wijzen op mensensmokkel, mensenhandel, oorlogsmisdaden. Of een gevaar voor de nationale veiligheid. 

IND-medewerkers worden opgeleid in het herkennen, registreren en doorgeven van signalen. Bijvoorbeeld met een e-learning en een training van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Ook houdt de IND medewerkers op de hoogte van ontwikkelingen en trends. 

Maatregelen die de IND kan nemen

Is iemand inderdaad een gevaar voor de nationale veiligheid? Dan kan de IND verschillende maatregelen nemen. Ook als iemand al een verblijfsvergunning heeft gekregen. Deze maatregelen staan in de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap. De IND kan:

•    Iemands aanvraag voor een verblijfsvergunning weigeren, of de verblijfsvergunning intrekken.
•    Iemands aanvraag voor Nederlanderschap (naturalisatie) weigeren, of het Nederlanderschap intrekken.
•    Een inreisverbod opleggen of ongewenstverklaring afgeven.

Andere maatregelen

In de Vreemdelingenwet staan ook andere maatregelen. Deze worden opgelegd door bijvoorbeeld de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Of door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V):

•    Vrijheidsontnemende of -beperkende maatregelen. Zoals vreemdelingenbewaring, een gebiedsverbod, of een meldplicht.
•    (Gedwongen) terugkeer naar het land van herkomst.

Contact met andere organisaties

Om vast te stellen of iemand een gevaar is voor de nationale veiligheid, heeft de IND meestal informatie van andere overheidsorganisaties nodig. Bijvoorbeeld van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Of van de politie of het Openbaar Ministerie (OM). 

Ook heeft de IND contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). En met de DT&V en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ook neemt de IND neemt deel aan de Contra-terrorisme Infobox (CT-Infobox). Deze brengt informatie bij elkaar over mensen en netwerken, die betrokken zijn bij terrorisme.

Belangrijke thema's

Nationale kennismigrantenregeling

De IND behandelt aanvragen voor verblijf van kennismigranten in Nederland. Het gaat om mensen met specifieke kennis of vaardigheden, die een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie. Er zijn verschillende regelingen voor kennismigranten…

Dwangsommen en de IND

Als iemand een aanvraag doet voor een verblijf in Nederland, moet de IND binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen op die aanvraag. Dit is de wettelijke beslistermijn. Als de IND niet binnen deze wettelijke termijn beslist, kan het zijn dat we…

Verblijfstitels en code 98

Geen verblijfsrecht in Nederland. Als daar sprake van is registreert de IND dit met een code, genaamd code 98. Dit onderwerp verschijnt regelmatig in de media. Daarom leggen we graag uit hoe code 98 en de andere verblijfscodes werken.