Wijzigingen per 1 januari 2022

Last update: 31 december 2021

​Vanaf 1 januari 2022 geldt een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving die van belang kunnen zijn voor klanten van de IND. Dit bericht zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Inburgeren in Nederland

Met ingang van 2022 geldt in Nederland een nieuw inburgeringsstelsel op grond van de nieuwe Wet inburgering 2021. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn. Ze stellen samen met hen een persoonlijk inburgeringsplan op. In de nieuwe wet is het gewenste taalniveau voor nieuwkomers verhoogd naar in beginsel niveau B1. Voor inburgeringsplichtige vreemdelingen (zoals asielstatushouders en gezinsmigranten) bestaan voortaan drie verschillende leerroutes om aan hun inburgeringsplicht te voldoen. De IND gaat zelf niet over deze inburgeringsplicht, meer informatie hierover vindt u of op de website DUO - Inburgeren of op Inburgeren in Nederland | Rijksoverheid.nl.

Inburgeren in het buitenland

De IND controleert of nieuwkomers het basisexamen inburgering in het buitenland hebben behaald bij de beoordeling van de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning. Tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe inburgeringswet is een uitzondering op de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers per 1 januari komen te vervallen.

Nieuwe normbedragen en leges

De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant.

Een normbedrag is wat u moet verdienen om een vreemdeling naar Nederland te halen. Vanaf 1 januari 2022 vindt u de nieuwe normbedragen in het overzicht Normbedragen inkomenseis.

Leges zijn de kosten van een aanvraag. Deze worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de cao-lonen, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoogte van de leges vindt u in het overzicht Leges: kosten van een aanvraag.

Langere geldigheidsduur arbeidsvergunningen

Vanaf 1 januari 2022 is de geldigheidsduur van diverse vergunningen voor arbeid in loondienst verlengd van één naar maximaal drie jaar (tenzij de duur van het arbeidscontract korter is). Het betreft hierbij mensen die in Nederland willen werken op basis van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), de Regeling Internationaal Handelsverkeer en de regeling voor Essentieel start-uppersoneel.

Aziatische koks

De Regeling Aziatische Horeca is per 1 januari 2022 komen te vervallen voor nieuwe, eerste aanvragen. Het gaat dus om vreemdelingen die nog niet eerder tot Nederland zijn toegelaten als kok in de Aziatische keuken. Dit heeft het ministerie van SZW besloten vanwege signalen van misbruik. Voor toelating van nieuwe koks kan een GVVA-aanvraag worden gedaan bij de IND.